Archiwum projektów

Kołobrzeg – portowa część późnośredniowiecznego miasta


Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta

Kierownik projektu: dr Beata Wywrot-Wyszkowska

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu N N109 243839

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Nazwa jednostki Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakres obowiązków: jednostka prowadząca projekt

Osoby zaangażowane w projekt:

 • W realizację projektu zaangażowani są badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych w Polsce, reprezentujący różne dziedziny nauki, w tym: archeologia, archeobotanika, archeozoologia, geologia, dendrochronologia.

Charakterystyka

Główny Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na sporne dotąd kwestie dotyczące miejsca nadrzecznego odcinka miasta w dziejach średniowiecznego Kołobrzegu. Podstawowymi kwestiami podejmowanymi w projekcie są:

 • rozwiązanie problemu portu, którego lokalizacja nie jest dotychczas pewna;
 • początki zasiedlenia tej części miasta;
 • rozplanowanie przestrzenne zabudowy, w tym zwłaszcza rekonstrukcja schematu pierwotnej parcelacji;
 • odtworzenie warunków życia codziennego mieszkańców nadrzecznej partii miasta, w tym charakteru uprawianych zajęć, struktury zawodowej ludności oraz ich pozycji majątkowej i społecznej.

Harmonogram projektu

 • rok rozpoczęcia projektu: 2010
 • planowana data zakończenia projektu: 2013

Konferencje:

 • 2011 Environmental archaeology of urban sites zorganizowana w ramach 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology, Gdańsk.
  • Referat B. Wywrot-Wyszkowskiej i M. Dworaczyka Results of archaeological research as a contribution to learning about the landscape of medieval Kołobrzeg autorstwa
 • 2012 Nawarstwienia historyczne miast Europy środkowej, Kraków
  • Referat B. Wywrot-Wyszkowskiej, M. Dworaczyka, M. Krąpca Najstarszy port kołobrzeskiego miasta lokacyjnego w świetle źródeł archeologicznych

Publikacje

Dworaczyk M.; Wywrot-Wyszkowska B.

 • 2011 Water supply and disposal of its surplus in medieval and early modern Kołobrzeg, “Fasciculi Archaeologia Historica”, t. 24, s. 19-32.

Wywrot-Wyszkowska B., M. Dworaczyk

 • 2011 Results of archaeological research as a contribution to learning about the landscape of medieval Kołobrzeg, (w:) Environmental archaeology of urban sites, Gdańsk, s. 58.
Home Archiwum projektów Kołobrzeg – portowa część późnośredniowiecznego miasta