Archiwum projektów

Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża

Kierownik projektu: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Średniowiecznej Krajów Nadbałtyckich

Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki

Kontakt: 

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • telefon: 22 620 28 81

 

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Instytut Zoologii, Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • Laboratorium Bio- i Archeometrii IAE PAN
 • Scottish Universities Environmental Research Centre, Uniwersytet w Glasgow
 • Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Zakład Medycyny Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Zastosowań Radioizotopów, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Osoby zaangażowane w projekt:

 • dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Zakres obowiązków:
  - stworzenie katalogu obiektów; syntetyczne podsumowanie wykonanych analiz; przygotowanie maszynopisu monografii
 • mgr Agnieszka Bocheńska (Dział Archeologii, Zamek Królewski w Warszawie)
  Zakres obowiązków:
  - digitalizacja polowej dokumentacji grobów i obiektów, przygotowanie tablic ilustrujących plany, profile grobów i obiektów oraz wyposażenie zabytkowe
 • dr Beata Cienkosz-Stepańczak (Instytut Zoologii, Zakład Antropologii UJ)
  Zakres obowiązków:
  - wydzielenie izotopów z kości ludzkich i zwierzęcych
 • dr inż. Maria Cybulska (Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka)
  Zakres obowiązków:
  - analiza szczątków tekstyliów pod kątem technik wykonania i rodzajów surowców.
 • mgr Marta Dec (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
  Zakres obowiązków:
  - rekonstrukcja naczyń glinianych wraz z opisem technologii ich wykonania.
 • mgr Maria Michniewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Zakres obowiązków:
  - analizy botaniczne szczątków drewna.
 • mgr Ewa Pazyna
  Zakres obowiązków:
  - wykonanie rysunków w tuszu odkrytych zabytków
 • mgr Jarosław Strobin (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
  Zakres obowiązków:
  - analizy i ekspertyzy technologiczne wybranych zabytków metalowych (żelazo, stopy miedzi, metale szlachetne).
 • dr Iwona Teul (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
  Zakres obowiązków:
  - wieloaspektowa analiza antropologiczna w tym opracowanie analiz badań izotopowych kośćca, badań DNA, badań biochemicznych i patologii

Charakterystyka

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu poprzez wieloaspektowe analizy specjalistyczne przy udziale badań interdyscyplinarnych jest źródłowe opracowanie i przygotowanie do druku najnowszych wyników badań wykopaliskowych na największym w Europie birytualnym cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, zlokalizowanym na Wysoczyźnie Elbląskiej. Tym samym projekt zakłada upowszechnienie źródeł o wysokiej wartości naukowej poprzez stworzenie unikatowego warsztatu naukowego. Do chwili obecnej opublikowany został I tom materiałów w międzynarodowej serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbarica, obejmujący nieliczne przedwojenne zespoły grobowe i pochodzące z wykopalisk w latach 1984-2004. Odkryte w latach 2005-2013 kolejne około 120 zespołów grobowych wraz z ponad 1200 zabytków wykonanych z metali szlachetnych, żelaza, stopów miedzi, bursztynu, szkła, gliny oraz drewna stanowią główny przedmiot opracowania tego projektu. Badania wykopaliskowe na tej nekropoli (funkcjonującej około I-IV wieku AD), dostarczyły także ważnych i obfitych źródeł antropologicznych i pozwoliły poczynić nowatorskie obserwacje dotyczące struktury antropologicznej pochowanej tu społeczności, natomiast pozostałości szczątków botanicznych i tekstyliów umożliwiły na interesujące spostrzeżenia nad formami grobów, śladami obrzędów pogrzebowych oraz specyfiką ceremonialnego stroju. Cmentarzysko w Weklicach położone w centrum bursztynowego wybrzeża i ówcześnie krzyżujących się szlaków handlowych jest bez wątpienia cmentarzyskiem o elitarnym charakterze. Świadczy o tym bogactwo wyposażeń grobowych, tak i miejscowych, jak i importowanych m.in. z Cesarstwa Rzymskiego, Skandynawii i obszarów nadczarnomorskich. Opracowanie opisanych materiałów w formie częściowej syntezy planowane jest jako szczegółowe analizy specjalistyczne wraz z udziałem specjalistów z nauk przyrodniczych i ścisłych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że badanie tak specyficznych i zarazem różnorodnych obiektów archeologicznych jak cmentarzysko jest wielodyscyplinarnym wysiłkiem. Wymaga współpracy specjalistów wielu dziedzin t.j: antropologia, odontologia, radiologia, biochemia, genetyka oraz wielu innych.

Harmonogram projektu:

1. Analizy specjalistyczne pozyskanych zabytków z cmentarzyska w Weklicach: antropologiczna, technologiczna znalezisk (metale, ceramika, tekstylia), w tym składu chemicznego, botaniczna oraz C14.
2. Opisowy i ilustracyjny katalog grobów i obiektów z cmentarzyska w Weklicach (sezony 2005-2013), w tym syntetyczne podsumowanie wyników analiz.

Planowane rezultaty:

Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie maszynopisu monografii

Aktualności

Rok 2014:

W roku 2014 dokonano następujących działań związanych z realizacją projektu:

 1. Analiza botaniczna i opracowanie określeń taksonomicznych próbek drewna i organiki pozyskanych podczas sezonów badawczych w latach 2005-2013 na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach st. 7, gm. Elbląg;
 2. Naukowa rekonstrukcja kilkudziesięciu form naczyń glinianych pochodzących z sezonów badawczych 2008-2009; 2011, 2013, z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, st. 7, gm. Elbląg wraz z opisem technologii wykonania ceramiki;
 3. Opracowanie naukowe opisowego katalogu grobów i obiektów z sezonów badawczych 2005-2006 odkrytych na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, st. 7, gm. Elbląg;
 4. Uzupełniająca digitalizacja graficzna polowej dokumentacji rysunkowej (plany i profile obiektów) odkrytych podczas sezonów badawczych z lat 2005-2013 na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, st. 7, gm. Elbląg;
 5. Uzupełniające opracowanie graficzne zabytków wydzielonych (metale, szkło, bursztyn, glina) pochodzących z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, st. 7, gm. Elbląg odkrytych w sezonach badawczych 2008-2009.

Rok 2015:

W roku 2015 dokonano następujących działań związanych z realizacją projektu:

 1. uzupełniające opracowanie graficzne zabytków wydzielonych (metale, szkło, bursztyn, glina) pochodzących z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, st. 7, gm. Elbląg odkrytych w sezonach badawczych 2011-2013;
 2. opracowanie graficzne planów i profili obiektów odkrytych podczas sezonów badawczych z lat 2005-2013;
 3. opracowanie graficzne tablic ilustrujących plany i profile grobów wraz z ich wyposażeniem, odkrytych podczas sezonów badawczych z lat 2005-2013;
 4. izolacja wraz z analizą i opracowaniem oznaczeń izotopów węgla, azotu i tlenu, z około 35 próbek kości długich (ludzkich i zwierzęcych) pozyskanych podczas sezonów badawczych w latach 2005-2013;
 5. analiza wraz z opracowaniem zachowanych fragmentów tkanin pod względem techniki, parametrów konstrukcyjnych, surowców i koloru, pozyskanych podczas sezonów badawczych w latach 2005-2013;
 6. analiza biochemiczna wraz z opracowaniem kości ludzkich z grobów szkieletowych (25 osobników), pozyskanych podczas sezonów badawczych w latach 2005-2013;
 7. analizy i ekspertyzy technologiczne w zakresie technik wykonania i rekonstrukcji wybranych zabytków metalowych (ozdoby i części stroju z żelaza, stopów miedzi i metali szlachetnych) pozyskanych podczas sezonów badawczych w latach 2005-2013;
 8. analizy C14 30-tu próbek węgli drzewnych i drewna pochodzących z grobów szkieletowych i ciałopalnych odkrytych w sezonach badawczych 2005-2013;
 9. analizy składu chemicznego ok. 100 zabytków metalowych i ok. 50 fragmentów ceramiki;
 10. przygotowanie i opracowanie opisowego katalogu grobów i obiektów z sezonów badawczych 2007-2009; 2011 wraz z uwzględnieniem wyników w/w analiz.

Konferencje 2015

 • XX Sesja Pomorzoznawcza za lata 2014-2015. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 18-20.11.2015. Referat dr M. Natuniewicz-Sekuła, dr D. H. Werra, pt. Krzemienie w grobach okresu rzymskiego. Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg z badań ostatnich lat

Rok 2016:

W roku 2016 dokonano następujących działań związanych z realizacją projektu:

 1. przygotowano i opracowano opisowy katalog grobów i obiektów z sezonów badawczych 2012-2013 wraz z uwzględnieniem wyników analiz specjalistycznych;
 2. podsumowano analizy specjalistyczne wykonane w ramach projektu oraz opracowano wyniki analiz składu chemicznego ceramiki i zabytków metalowych oraz analiz C14;
 3. opracowano i przeprowadzono analizę antropologiczną paleopatologii z wybranych grobów ciałopalnych i szkieletowych oraz opracowano wyniki analiz DNA wybranych ludzkich materiałów kostnych z sezonów badan 2005-2013.Konferencje 2016

 • 12 Międzynarodowa Konferencja „Metody Chronologii Bezwzględnej”. Instytut Fizyki, Centrum Naukowo- Dydaktyczne, Politechnika Śląska w Gliwicach; 11-13.05.2016 Paniówki Poster wspólnie z dr B. Cienkosz-Stepańczak, prof. dr. hab. K. Szostkiem, mgr A. Lisowską-Gaczorek, mgr K. Mądrzyk, prof. dr. hab. T. Goslarem, dr. inż. J. Pawlytą pt. Oxygen isotopic variability of human and animals bones extracted phosphate from Wielbark Culture cemetery at Weklice, North - Eastern Poland – Preliminary results

 

Publikacje

Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Dagmara H. Werra
2014 Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. Elbląski, Wiadomości Archeologiczne, t. LXV, s. 197-210

Home Archiwum projektów Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża