Archiwum projektów

Filtr
Tytuł Data rozpoczęcia Autor
Przekształcenia przestrzeni osadniczej | 2017 | Baranowski Tadeusz
Odnawianie tradycyjnych więzi kulturowych w rejonach przygranicznych. Reaktywacja himalajskich szlaków handlowych pomiędzy Indiami a Tybetem (Chinami) | 2008 | Beszterda Rafał
Archeometalurgia miedzi. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu | 2013 | Bugaj Urszula
Technologia i chronologia najstarszych naczyń glinianych w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC) | 2011 | Czekaj-Zastawny Agnieszka
Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych | 2012 | Demski Dagnosław
Między etnicznością a lokalnością. Pogranicza kulturowe w Mołdawii | 2008 | Derlicki Jarosław
Krajobraz i tożsamość: postrzeganie i rola tajgi i tundry wśród społeczności tubylczych w regionie Kołymy na Syberii | 2011 | Derlicki Jarosław
Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim | 2012 | Derlicki Jarosław
Pochodzenie i obieg srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu | 2016 | Duczko Wladyslaw
Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim | 2012 | Galiński Tadeusz
Społeczeństwa łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry | 2012 | Galiński Tadeusz
Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski | 2010 | Gediga Bogusław
Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jako wyraz zmian społeczno-kulturowych w południowo-zachodniej Polsce | 2016 | Gediga Bogusław
Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae | 2016 | Hilczer-Kurnatowska Zofia
Gebel Ramlah. Najstarsze cmentarzyska neolityczne na Pustynii Zachodniej w Egipcie | 2016 | Kabacinski Jacek
Społeczności późnomezolityczne i wczesnoneolityczne Pomorza Środkowego | 2012 | Kabaciński Jacek , Terberger Thomas
Jamajka w 60 latach po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa 0brębskiego i współczesnych badań antropologicznych | 2009 | Kaczmarek Łukasz
Ceramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły Studia w skali mikro- i makroskopowej z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych | 2016 | Kadrow Slawomir
Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu | 2009 | Kobusiewicz Michał
Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i starego państwa w Egipcie | 2010 | Kobusiewicz Michał
Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych | 2011 | Kolenda Justyna
Wczesnośredniowieczna Ruś - w kręgu zagadnień funeralnych i eschatologii | 2016 | Kollinger Karol
Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej | 2009 | Kość- Ryżko Katarzyna
Nowe spojrzenie na ceramikę mykeńską. Określenie funkcji i sposobu użytkowania naczyń kultury mykeńskiej przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych metod analizy zespołów ceramicznych | 2011 | Lis Bartłomiej
Mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jako mechanizm rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice | 2012 | Lis Bartłomiej
Projekt DUN | 2016 | Lis Bartłomiej, Sokólska Anna
Opracowanie i wydanie Atlasu historycznego miast polskich | 2016 | Młynarska-Kaletynowa Marta Zofia
Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża | 2015 | Natuniewicz - Sekuła Magdalena
Sanktuaria górskie na Krecie w epoce brązu | 2016 | Nowicki Krzysztof
Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły | 2012 | Purowski Tomasz
Tworzywa szkliste z późnej epoki brązu na ziemiach polskich | 2016 | Purowski Tomasz
Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim | 2012 | Saczyńska Monika
Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska | 2016 | Siemianowska Sylwia
Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego | 2016 | Śnieżko Grzegorz
Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych | 2010 | Sokólska- Majchrzak Anna
Paleourbanistyka północnych i zachodnich ziem polskich w średniowieczu w świetle archeologii | 2016 | Sołtysiak Michał
Konstantynopol-Kucukcekmece - port docelowy na szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów | 2016 | Stanisławski Michał
Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi | 2012 | Sulgostowska Zofia
Polacy w Berlinie i Niemcy w Poznaniu. Transnarodowość w kontekście... | 2009 | Szczepaniak-Kroll Agnieszka
Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich | 2015 | Ulanowska Agata
THE PAST SOCIETIES | 2016 | Urbańczyk Przemysław
Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej | 2016 | Wlodarczak Piotr
Niższe duchowieństwo na średniowiecznym Śląsku. Analiza prozopograficzna środowiska kleru nyskiego 1250 - 1550 | 2016 | Wółkiewicz Ewa
Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych | 2016 | Wołoszyn Marcin
Kołobrzeg – portowa część późnośredniowiecznego miasta | 2009 | Wywrot-Wyszkowska Beata
Home Archiwum projektów