Serie Wydawnicze

Origines Polonorum

serok

     

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail:           telefon:


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Origines Polonorum t. 1


Lublin wczesnośredniowieczny.

Rafał Niedźwiadek, Andrzej Rozwałka, Marek Stasiak

Lublin wczesnosredniowieczny: studium rozwoju przestrzennego. Warszawa 2005 : IAE PAN, Trio, 2011. Format A4. Oprawa twarda. Seria Origines Polonorum ; t. 1

ISBN 978-83-7436-054-8


 

Opis

Origines Polonorum to wieloletni program wydawniczy, w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje publikacje cyklu monografii. Prace wchodzące w skład serii to rezultat zrealizowanego przed kilku laty projektu badawczego KBN „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci", który koordynował Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Jego celem było opracowanie i weryfikacja rozpoczętych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. prac wykopaliskowych. W efekcie przeprowadzonych wówczas interdyscyplinarnych badań powstało kilkanaście monograficznych opracowań, pozwalających na dokonanie nowoczesnej interpretacji genezy państwa polskiego. Dopiero teraz, dzięki serii Origines Polonorum, cały ten bogaty materiał źródłowy może zostać udostępniony szerszemu gronu badaczy.
Ze względu na wymóg wysokiego poziomu merytorycznego zgłaszanych do serii opracowań oraz zasadę konkursowego charakteru wszystkich programów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyboru prac kierowanych do druku dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie: Roman Michałowski (UW), Krzysztof Ożóg (UJ), Jacek Poleski (UJ) oraz Jerzy Strzelczyk (UAM). Funkcję sekretarza naukowego serii powierzono Przemysławowi Urbańczykowi (IAE PAN).

Lublin wczesnośredniowieczny jest prezentacją dotychczas rozproszonych wyników prac archeologów, historyków i konserwatorów architektury, którzy przez wiele lat badali Lublin z okresu wczesnego średniowiecza. Autorzy, aktywni uczestnicy tych badań, ukazują - niekiedy w nowym świetle - warunki naturalne oraz etapy funkcjonalno-przestrzennych przekształceń miasta od VI do XIV w., co stwarza możliwość weryfikacji obrazu początków lubelskiego zespołu osadniczego - ważnego ośrodka na wschodniej rubieży państwa piastowskiego.

Spis treści

 

Origines Polonorum t. 5


Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum

Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk

Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk. Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, IAE PAN, Trio, 2011. Ss. 593: il., mapy. Format A4. Oprawa twarda. Bibliogr., indeks, Seria Origines Polonorum ; t. 5

ISBN 978-83-7436-271-9


 

Opis

Książka prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na przełomie lat 50. i 60. XX w. na terenie wczesnośredniowiecznego słowiańskiego podgrodzia, na tzw. Rynku Warzywnym w Szczecinie. Ukazana została pełna dokumentacja prac wykopaliskowych wraz z obszernym komentarzem dotyczącym chronologii nawarstwień. Szczegółowo omówiono zagadnienia ważne z punktu widzenia rozwoju i historii gospodarczej wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, w którym obszar nadodrzański odgrywał kluczową rolę: przemiany w charakterze i rozplanowaniu zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, warunki życia codziennego mieszkańców, sposoby zdobywania pożywienia, pracę rzemieślniczą i chałupniczą, ubiór, ozdoby, rozrywki. W podsumowaniach wykorzystane zostały wyniki badań specjalistycznych, w tym dendrologicznych, osteologicznych i ichtiologicznych. Całość zamyka zarys dziejów Szczecina z perspektywy archeologii, od najstarszego osiedla na Wzgórzu Zamkowym po czasy lokacji miasta na prawie magdeburskim.