Serie Wydawnicze

Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica

sercolect

ISSN: 1896‐8899
Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail        telefon: .


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica vol. 1


Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy

Leciejewicz Lech

archeologia ‐ historia ‐ Słowiańszczyzna ‐ wczesne średniowiecze ‐ Pomorze ‐ Polska ‐ Normanowie ‐ Wenecja ‐ Francja ‐ Hiszpania ‐ Ruś ‐ Europa

COLLECTIO ARCHAEOLOGICA, HISTORICA ET ETHNOLOGICA Leciejewicz Lech Vol. 1: Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy w języku polskim Wrocław 2006; ss. 429, ryciny, mapki, indeks osób. B5 ‐ oprawa twarda

ISBN 83‐89499‐32‐0

ISSN 1896‐8899


 

Opis

Nowa seria, która ma służyć edycji rozpraw, studiów, artykułów i mniejszych opracowań już niegdyś ogłoszonych w wydawnictwach różnego rodzaju, udostępnianych zaś powtórnie z racji ich wartości naukowej i wciąż żywej aktualności. Każdy tom będzie mieścił prace jednego autora, reprezentującego dyscypliny uprawiane w Instytucie: archeologię, historię bądź etnologię, stając się sprofilowanym przeglądem jego dorobku. Pierwszy tom zawiera prace Lecha Leciejewicza poświęcone pierwotnej Słowiańszczyźnie, Polsce piastowskiej, Słowianom nadbałtyckim i wybranym problemom kultury średniowiecznej Europy.

Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica vol. 2


Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej. 

Dąbrowska Elżbieta

COLLECTIO ARCHAEOLOGICA, HISTORICA ET ETHNOLOGICA Dąbrowska Elżbieta Vol. 2: Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej w języku polskim, Warszawa 2008; ss. 376. B5 ‐ oprawa twarda

ISBN 9788389499325


 

Opis

Książka przynosi wybór studiów opublikowanych pierwotnie w wydawnictwach polskich, francuskich i belgijskich, poświęconych zwyczajom pogrzebowym w średniowiecznej Europie Łacińskiej, relikwiom, a także insygniom i atrybutom używanym przez dostojników Kościoła.

Spis treści

Od Redaktora

OD REDAKTORA

Spośród dwudziestu trzech artykułów składających się na książkę czternaście ukazało się pierwotnie w języku polskim, jeden zaś, stanowiący dodatek do studium Królów polskich relikwiarz koronacyjny, nie był dotąd publikowany. Pozostałych osiem tekstów, a więc Ceremoniał pogrzebowy zgromadzeń mniszych, Grób biskupa A..., Paszport do Niebios, Dwie noty o krzyżu należącym do Manuela Komnena, Pastorał opatki Florencji, Znaleziska grobowe pastorałów limuzyjskich, Tuleja z inskrypcją z Autun oraz Insygnia władzy biskupiej i opackiej, ogłoszonych uprzednio w języku francuskim, ukazuje się po raz pierwszy w polskiej wersji, we własnym tłumaczeniu Autorki. Podstawą wydania są zatem pierwodruki bądź teksty spolszczone na użytek tej edycji. Większych zmian do nich nie wprowadzono, z wyjątkiem artykułu Znaleziska grobowe pastorałów limuzyjskich, który zyskał nowe, zaktualizowane opracowanie autorskie. Pominięto natomiast niektóre ryciny bądź je zastąpiono innymi; usunięto streszczenia obcojęzyczne. Interwencje redakcyjne w tekstach ograniczyły się do korekty błędów maszynowych i zecerskich oraz do innych ulepszeń językowych. W przypisach dążono do ujednolicenia zapisów bibliograficznych, systemu skrótów i konwencji cytowań, starając się przy tym poprawić dostrzeżone braki i nieścisłości. W przypadku powoływania się na prace, które znalazły się w niniejszym tomie, podano dodatkowe odsyłacze do odpowied¬nich stron reedycji. Indeks osób i nazw geograficznych przygotowała Autorka.

Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica vol. 3


Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne

Władysław Łosiński

Władysław Łosiński. Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne. Seria : Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica vol. III. Poznań : IAE PAN, 2008. 234 s. Format B5. Oprawa twarda

ISBN 978-83-89499-45-5


 

Opis

Książka składa się z ośmiu artykułów poświęconych węzłowym problemom zachodniopomorskiego wczesnego średniowiecza, widzianym w perspektywie archeologicznej.

Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica vol. 4


Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury

Teresa Dunin-Wąsowicz

COLLECTIO ARCHAEOLOGICA, HISTORICA ET ETHNOLOGICA Vol. 4

Dunin-Wąsowicz T. Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury. Wyb. i oprac. A. Janeczek, posłowiem opatrzyła M. Młynarska-Kaletynowa. Warszawa : IAiE PAN, 2011 ; 443 s. : il. Bibliogr. prac T. Dunin-Wąsowicz. Indeks. Oprawa twarda.

ISBN 978-83-89499-80-6


 

Opis

Książka zawiera 22 rozprawy, artykuły i szkice wybrane z dorobku Autorki, publikowanego w minionym półwieczu na łamach polskich i zagranicznych czasopism oraz w dziełach zbiorowych.

Spis treści

 

Od Redaktora

OD REDAKTORA

Tom składa się z 22 studiów i mniejszych prac ogłoszonych przez Autorkę w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Pochodzą one z lat 1957-2002. Jeden z artykułów, otwierający tom tekst programowy Badania sieci drożnej średniowiecznej Polski ukazuje się po raz pierwszy w polskiej wersji językowej, niemniej jego wstępny zarys ogłoszony został najpierw w „Przeglądzie Zachodnim" w 1953 r.

Publikowane studia zgrupowane zostały w dwóch częściach (Drogi i krajobraz osadniczy, Święci i kultura duchowa), odpowiednio do dwóch głównych nurtów zainteresowań Autorki, jakimi była geografia historyczna i dzieje osadnictwa oraz kulty świętych i inne aspekty średniowiecznej kultury. Znalazły się one w książce z wyboru Redakcji, natomiast pełny wgląd w dorobek Profesor Teresy Dunin-Wąsowicz daje załączona bibliografia prac, przygotowana przez Martę Piber-Zbieranowską. Poza wyborem znalazły się studia poświęcone problematyce zmian środowiska przyrodniczego i historii klimatu, najpełniej zaprezentowanej w osobnej książce, a także drobniejsze prace o św. Jadwidze śląskiej, której obrazowa legenda została opracowana i wydana przez Autorkę w odrębnej publikacji.

Zmiany i ingerencje redakcyjne ograniczyły się do niezbędnych uściśleń, korekty zapisów bibliograficznych czy cytatów źródłowych, a także naprawy błędów drukarskich. Jeden z artykułów (Wczesnośredniowieczna sieć drożna na Podlasiu) nieco skrócono, usuwając uwagi wstępne. Znacznie natomiast zmieniony został materiał ilustracyjny towarzyszący tekstom; mapy zyskały całkowicie nowe opracowanie graficzne, z części rycin, z powodu ich złej jakości technicznej, trzeba było zrezygnować, część została zastąpiona innymi ilustracjami.

Charakterystykę drogi życiowej i sylwetki naukowej Teresy Dunin-Wąsowicz przedstawiła w posłowiu Marta Młynarska-Kaletynowa, której Redakcja zawdzięcza ponadto przyjazne wsparcie podczas prac edytorskich. Marta Piber- Zbieranowska opracowała, poza bibliografią, także indeksy.


 


Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Collectio Archaeologica Historica et Ethnologica