Serie Wydawnicze

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe

serautostr

ISSN: 1644‐776X
Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail        telefon: .


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 1


Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym gmina Parzęczew pow. zgierski woj. łódzkie. Autostrada 2

Maik Jerzy [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Maik Jerzy [red.] t. 1: Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym gmina Parzęczew pow. zgierski woj. łódzkie. Autostrada 2, Łódź 2002. A4

ISBN 83-85463-96-8


 

Opis

Autostradowe wykopaliska archeologiczne na wielkich, kilkuhektarowych obszarach stworzyły wyjątkową okazję do odtwarzania zmiennych dziejów zasiedlania i używania ziemi przez człowieka. Na tak dużych powierzchniach można znaleźć pozostałości zamieszkiwania w różnych czasach, okresowego uprawiania roli, ugorowania oraz zalesień i wycinki drzew. Archeolog może w tych mikroregionach odtwarzać zmiany w używaniu przez człowieka ziemi oraz przychodzenia i odchodzenia grup ludzkich w ciągu nawet 5000 lat. Takiej okazji uczeni dotychczas nie mieli.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 2


Badania na autostradzie A 4, cz. I

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] z. 2: Badania na autostradzie A 4, cz. I, Wrocław 2003. A4

ISBN 83-89499-01-0

ISNN 1644-776X


 

Opis

Budowa autostrad postawiła przed archeologami olbrzymie wyzwanie do podjęcia badań ratowniczych na skalę dotąd w Polsce niespotykaną. Jednocześnie powstała możliwość badania stanowisk archeologicznych na kilkuhektarowych powierzchniach, co stworzyło całkiem nowe możliwości poznawcze. Stajemy przed szansą poznania przemian w zakresie zasiedlenia i sposobów zamieszkiwania ziemi przez społeczeństwa pradziejowe, jak też te z czasów średniowiecza i nowożytności. Ponadto pozyskiwane źródła stwarzają podstawy do poznania wielostronnego obrazu kultury i przemian w tej dziedzinie, jakie dokonywały się w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat.

Spis treści

 

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 3


Badania na Autostradzie A 4, cz. II

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE z. 3:Badania na Autostradzie A 4, cz. II, Wrocław 2004. A4

ISBN 83-89499-13-4

ISNN 1644-776X


 

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 4


Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy, pow. wrocławski. Autostrada A 4

Baron Justyna

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Baron Justyna z. 4: Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużycka na przykładzie stanowiska w Polwicy, pow. wrocławski, Wrocław 2005. A4

ISBN 83-89499-22-3

ISNN 1644-776X


 

Opis

Kolejny, czwarty tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych to studium przestrzennej organizacji osady ludności kultury łużyckiej. Autorka, dr Justyna Baron wykorzystała wyniki ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych na dolno¬śląskim odcinku budowy autostrady A4 na stanowisku Polwica 5, zasiedlonym przez relatywnie krótki czas. Badania szerokopłaszczyznowe dały wyjątkową okazję przedstawienia modelu zabudowy tego stanowiska pod koniec epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza. Uzyskaliśmy - pierwszą dla Śląska, a jedną z nielicznych w skali Europy Środkowej - próbę rekonstrukcji zabudowy osady z tej epoki. Dodatkowym walorem pracy jest strona metodyczna samego opracowania.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 5


Badania na autostradzie A4, cz. III

Gediga Bogusław [red.]

archeologia ‐ osadnictwo ‐ cmentarzyska ‐ geomorfologia ‐ antropologia ‐ archeozoologia ‐ petrografia ‐ epoka kamienia ‐ wczesna epoka brązu ‐ wczesne średniowiecze ‐ Śląsk ‐ Polska

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] t. 5: Badania na autostradzie A4, cz. III w jęz. polskim; abstrakty w jęz. niemieckim Wrocław 2007; ss. 413; ryciny, mapy, tabele. A4

ISBN 83‐89499‐37‐0,

ISSN 1644‐776X


 

Opis

Kolejny tom prezentujący wyniki badań ratowniczych na śląskim odcinku autostrady A‐4. Na szczególną uwagę zasługują rezultaty eksploracji stanowisk z wczesnej epoki brązu.

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 6


Badania na autostradzie A4,  cz. IV

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] t. 6: Badania na autostradzie A4, cz. IV, Wrocław 2007. A4

ISBN 978-83-89499-41-7

ISNN 1644-776X


 

Opis

Przekazywany Czytelnikom szósty tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych wydawanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN jest jednocześnie już piątym zeszytem, w którym publikujemy źródłowe opracowania badań ratowniczych, prowadzonych przez Zespół Badań Ratowniczych IAE PAN Oddział we Wrocławiu la dolnośląskim odcinku autostrady A-4. Ukazuje się w dziesiątą rocznicę rozpoczęcia tych badań. Przyniosły one i nadal przynoszą bezprecedensowe rezultaty, istotnie umożliwiające lepsze poznanie przeszłości naszych ziem. Tym razem są to opracowania źródłowe z odcinka Krzyżowa-Zgorzelec, przebiegającego po regionach najsłabiej dotąd rozpoznanych archeologicznie. Prezentowane wyniki znacznie ten obraz zmieniają. Jubileuszowa okazja skłania do refleksji lad doświadczeniami minionego dziesięciolecia i taką zawiera również ten tom.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 7


Badania na autostradzie A4 cz V

Gediga B., red

Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie powiat Krapkowice stanowisko 41


 

Opis

Kolejny 7. zeszyt serii Archeologicznych Zeszytów Autostradowych jest już szóstym, poświęconym opracowaniom wyników badań na opolskim i dolnośląskim odcinku autostrady A4. Niniejszy tom przynosi monografię źródłową osadnictwa ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 41 w Zakrzowie, gm. Gogolin na Opolszczyźnie. Jest to pierwsze z terenu Opolszczyzny tak wszechstronne opracowanie wyników badań ratowniczych, przeprowadzonych na dużej przestrzeni osady. Uzyskujemy obraz bytowania i różnorodnej działalności, zwłaszcza w sferze gospodarczej, mieszkańców osady.

Spis treści

 

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 8


Badania na autostradzie A 4, cz. VI. Osadnictwo neolityczne na wielokulturowych stanowiskach w Polwicy i Skrzypniku, pow. Oława

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] z. 8: Badania na autostradzie A 4, cz. VI, Wrocław 2009. A4

ISBN 978-83-89499-57-8

ISNN 1644-776X


 

Opis

Kolejny tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych przynosi monograficzne, interdyscyplinarne opracowanie wyników badań na archeologicznym stanowisku w Polwicy i Srzypniku, badanym w trakcie przebudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Wartość uzyskanych wyników dla badań nad młodszą epoką kamienia jest trudna do przecenienia. Rozstrzyga o tym fakt całkowitego przebadania osad z tej epoki. Uzyskano pełniejszy obraz kultury neolitu, i co ważne dla badań archeologicznych, nowe przesłanki do studiów nad relacjami pomiędzy wyróżnianymi kulturami archeologicznymi. Waga tych wyników, wysoce kompetentnie zaprezentowanych przez Autorów opracowań, daleko przekracza regionalną problematykę badań nad neolitem.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 9


Badania na autostradzie A 4, cz. VII

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] z. 9: Badania na autostradzie A 4, cz. VII, Wrocław 2009. A4

ISBN 978-83-89499-60-8

ISNN 1644-776X


 

Opis

Kolejny tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych przynosi źródłowe opracowania wyników badań uzyskanych na stanowiskach archeologicznych z dolnośląskiego odcinka przebudowy autostrady A4 oraz budowy obwodnicy wokół Jawora. Rozpiętość chronologiczna poszczególnych stanowisk jest znaczna, bo od wczesnej epoki brązu po ostatnie wieki p.n.e. Szczególnie godne uwagi i zarazem cenne było odkrycie grobu celtyckiego z bogatym wyposażeniem. W świat rytuałów wczesnej epoki brązu wprowadza opracowanie pochówków głów ludzkich. Ponadto otrzymujemy opracowania osady oraz cmentarzyska z ostatnich stuleci p.n.e.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 10


Badania na autostradzie A 4, cz. VIII

Gediga Bogusław [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Gediga Bogusław [red.] z. 10: Badania na autostradzie A 4, cz. VIII, Wrocław 2010. A4

ISBN 978-83-89499-74-5

ISNN 1644-776X


 

Opis

Jednym z ważniejszych osiągnięć badawczych, uzyskanych w rezultacie wykopalisk kontynuowanych przez Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław na wielkich inwestycjach drogowych, jest lepsze rozpoznanie osad ludności kultury łużyckiej. Dotychczas dominowała znajomość ciałopalnych cmentarzysk ludności tej kultury. Niniejszy tom przynosi wszechstronne opracowanie wyników badań terenowych przeprowadzonych na dużej przestrzeni 10 ha osady ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.

Spis treści

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe z. 11


Badania na autostradzie A 4, cz. IX. Wielokulturowe stanowisko nr 8 w Magnicach, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie

Baron Justyna [red.]

ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE Barn Justyna [red.] z. 11: Badania na autostradzie A 4, cz. IX, Wrocław 2011. A4

ISBN 978-83-89499-79-0

ISNN 1644-776X


 

Opis

Kolejny tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych poświęcony jest badaniom na wielokulturowym stanowisku 8 w Magnicach w gminie Kobierzyce, prowadzonym w ramach prac poprzedzających budowę obwodnicy Wrocławia. W niniejszej publikacji zawarto informacje na temat grobów pochodzących z późnego neolitu, grobu i jamy osadowej datowanej na wczesną epokę brązu, rozległej osady z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów oraz śladów osadniczych z późnego średniowiecza. Obraz osadnictwa uzupełniają analizy specjalistyczne, którym poddano szczątki ludzkie i zwierzęce oraz wybrane artefakty.

Spis treści


Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Archeologiczne Zeszyty Autostradowe