Dla autorów


Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji wSprawozdaniach Archeologicznych. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Sprawozdania Archeologiczne są zainteresowane publikacją materiałów, w których zawarte są: (a) wszelkie problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i południowo-wschodniej Europie, niezależnie od opoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki, (b) rozważania na temat wszelkich metod poszukiwania, wykopalisk, analizy i interpretacji zabytków archeologicznych, (c) zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu archeologa i jego miejsca w społeczeństwie i (d) recenzje książek, dyskusje, wypowiedzi krytyczne i kronika wydarzeń związanych z archeologią.

Dostarczanie materiałów do publikacji

Proszę o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji 125 mm szerokości i 170 mm wysokości.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu. Należy też dostarczyć abstrakt w języku angielskim, niezawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.

Dostarczane do redakcji teksty powinny być napisane w języku angielskim lub niemieckim. Autorów polskich prosimy też o nadsyłanie wersji prac napisanych w języku polskim.

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Sprawozdań Archeologicznych. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

 

Procedura recenzji artykułów

 

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w Sprawozdaniach Archeologicznych wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez jednego recenzenta (w razie potrzeby przez dwóch recenzentów), który nie jest członkiem Redakcji. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z RedakcjąSprawozdań Archeologicznych dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor.