Wszystkie numery

Tomy 57/2009 - 67/2017 (RCIN)

Pełne wersje artykułów w formie PDF dostępne są od rocznika LX 2012, na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679

Poniżej wykaz bibliografii zawartości czasopisma - roczniki XLI-L (1993-2002) oraz LI-LX (2003-2012)

 


 

 

Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”

Roczniki XLI-L (1993-2002)

 

Wykaz zawartości roczników XLI-L

 


 

 

 I.                   HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ - METODOLOGIA

 

 

Bogucka M., Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji, XLIV, 1996, 3, 247-253.

Bůžek V., Geschichte der Alltagskulturen Frühen Neuzeit in der tschechischen Geschichtsschreibung, L, 2002, 3-4, 339-348.

Kajzer L., Archeologia a historia kultury materialnej, XLII, 1994, 2, 173-175.

Karpiński A., Everyday life – a new research trend in the history of culture, XLIV, 1996, 3, 303-304.

Kowecka E., Źródła do życia codziennego w XIX w. i metody ich badań, XLIV, 1996, 3, 255-261.

Mohrmann R.-E., Volkskundliche Sachkulturforschung, L, 2002, 3-4, 329-338.

Ostoja-Zagórski J., Archeologia wobec humanistycznych koncepcji badań nad kulturą, L, 2002, 3-4, 277-286.

Ostoja-Zagórski J., W kwestii znaczeniowych treści kultury materialnej, XLII, 1994, 2, 177-179.

Ostoja-Zagórski J., Posern-Zieliński A., Pośpiech A., Archeologia, etnologia, historia kultury materialnej – perspektywy badań, XLV, 1997, 2, 215-221.

Pośpiech A., Prowincja szlachecka w Polsce XVII wieku. Ludzie – przedmioty - życie codzienne (zarys problematyki), XLIV, 1996, 3, 263-270.

Sowina U., „Ferdynand Braudel a koncepcje historii kultury materialnej”. Dyskusja w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa, 7 grudnia 1993 r., XLII, 1994, 2, 153-158.

Szarota T., Życie codzienne – temat badawczy czy tylko popularyzacja? (Na marginesie serii wydawniczych Hachette i PIW-u), XLIV, 1996, 3, 239-245.

Sztetyłło J., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” i Ferdynand Braudel, XLII, 1994, 2, 181-182.

Sztetyłło J.Nec mergitur – 40 lat „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”, XLI, 1993, 1, 23-32.

Tabaczyński S., Kultura i jej rzeczowe korelaty, XLI, 1993, 1, 5-21.

Topolski J., Ferdynand Braudel a koncepcja historii kultury materialnej, XLII, 1994, 2, 159-165.

Topolski J., O składnikach i korelatach kultury, XLI, 1993, 3, 421-425.

Wrzosek W., Braudelowska idea kultury materialnej , XLII, 1994, 2, 167-172.

*

Die Vielfalt der Dinge. Neue Wege zur Analyse mittelalterlicher Sachkultur. Internationaler Kongress Krems an der Donau 4. bis 7. Oktober 1994. Gedenkschrift in Memoriam Harry Kühnel, 1998, O. M. Przybyłowicz, A. Klonder, XLVIII, 2000, 1-2, 59-68.       

Methoden und Probleme der Alltagsforschung im Zeitalter des Baroks, red. Pickl O., Feigl H., 1992, M. Bogucka, XLII, 1994, 3-4, 389-392.

 


 

II.                  BIBLIOGRAFIE, PRZEGLĄDY BADAŃ

          

 

Adamska A., Michela Pastereau społeczna historia kolorów, XLV, 1997, 3-4, 371-375.

Buśko C., Stan badań nad parcelą mieszczańską w średniowiecznych miastach śląskich, XLIII, 1995, 3, 343-350.

Dinges M., Rezente Forschungstrends zur Geschichte der Armut – Frühe Neuzeit und Spätmittelalter, L, 2002, 3-4, 309-328.

Domżalski K., Stępniewski J., Bibliografia prac profesor Marii Nowickiej, XLVI, 1998, 1-2, 7-14.

Gauer W., Gab es einen athletischen Kanon? Für und Wider zweier Buchstaben: Neue Überlegungen zum Kanon des Polyklet, XLIV, 1998, 1-2, 53-67. 

Iwańczak W., Nowsze badania mediewistyczne w Czechach – refleksje niezobowiązujące, L, 2002, 3-4, 304-308.

Kajzer L., Z badań nad zamkami w wieku XIII, L, 2002, 3-4, 287-303.

Kajzer L., Z problematyki translokacji średniowiecznego Brześcia Kujawskiego, XLII, 1994, 1, 87-96.

Kowalczyk E., Powracający temat: Sieciechów. Z problemów organizacji grodowej w Polsce wczesnośredniowiecznej, XLII, 1994, 1, 69-85.

Kowalczyk E., Z badań nad pograniczem mazowiecko-pruskim i krzyżackim, XLV, 1997, 3-4, 384-395.

Molenda D., Mariána Skladanego najnowsze studia nad historią metali w późnośredniowiecznej Europie Środkowej, XLV, 1997, 1, 75-78.

Paderewska L., Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”. Roczniki XXXI-XL (1983-1992), XLI, 1993, 3, 467-542.

Rosłanowski T., Socjotopografia i urbanistyka Polski i Ukrainy w XIV-XIX/XX wieku (zagadnienia porównawcze) (VII konferencja Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 14-15 grudnia 1993 r.), XLIII, 1995, 1, 3-14.

Rosłanowski T., Stan badań nad socjotopografią miast w Polsce, XLI, 1993, 4, 651-655.

Szymański W., Archeologia w „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej”, L, 2002, 3-4, 255-276.

*

Audoin-Rouzeau F., Hommes et animaux en Europe de l’époque antique aux temps modernes. Corpus de donées archéozoologiques et historiques, 1993, D. Główka, XLII, 1994, 3-4, 400-401. 

Baranowski H., Bibliografia miasta Torunia, t. II: 1972-1993 wraz z uzupełnieniami, 1996, E. Balcerzak, XLV, 1997, 429.

Le Centre Belge d’Histoire Rurale. Bilan et perspectives. Het Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Terugblik en toekomstperpectieven, 1992, A. Laszczuk, XLII, 1994, 1, 119-120. 

Kowalczyk J., Główne problemy badań nad architekturą późnobarokową w Koronie i na Litwie, 1995, A. Wyrobisz, XLIV, 1996, 4, 445-447.

Seria „Culturi Vechi in Moldova”, wyd. „Stiinta”, 1994-1995; Chetraru N., Din istoria Archeologiei Moldovei (Bessarabia şi Transnistria), 1994; Borzac I., Inceputurile istorici Moldovei, 1996; Larina O., Culturi din epoca neolitica, 1994; Sorokin V., Civilasaţiile eneolitice din Moldova, 1994; Dergaciov V., Culturii din epoc bronzului in Moldava, 1994; Leviţki O., Cculturile Hallstatului timpuriu şi mijlociu in Moldova, 1994; Postica G., Civilisaţia veche romaneasca din Moldova, 1995, H. Gajewska, XLIX, 2001, 3, 280.

Šovkopljas I. G., Archeologija Ukrainy. Bibliografičnyj pokažčyk 1981-1990, 1999, J. Gurba, XLIX, 2001, 3, 279-280.

 

Ponadto:

Firszt S., Górnictwo złota jako przyczyna powstawania niektórych ośrodków miejskich na XIII-wiecznym Śląsku, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. Moździoch S., 1999, D. Molenda, XLVIII, 2000, 1-2, 70-73.

Meblarstwo w piśmiennictwie polskim w latach 1901-1939, oprac. Dłutek M., 1991, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 169.

 


 

III.                   METODY BADAWCZE

        

 

Karczewska M., Karczewski M., Zastosowanie analizy fosforanowej w trakcie badań Góry Zamkowej w Gródku, woj. białostockie, XLIV, 1996, 2, 173-176.

Niewęgłowski A., Archeologia – prahistoria - historia. Relacje przedmiotu i teorii badań. (Wstęp do dyskusji), XLIII, 1995, 2, 229-254.

Scholl T., Zinko V., Archeologiczna mapa Nymphaion, XLV, 1997, 1, 61-65.

Tyszka P., O metodzie badań nad średniowiecznymi granicami lokalnymi, XLIII, 1995, 4, 423-431.

Zarębska T., Badania historyczno-urbanistyczne metodą analiz przestrzennych, XLIII, 1995, 1, 15-24.

 

Ponadto:

Rysiewska T., O interpretacji źródeł antropologicznych – uwagi archeologa. Na marginesie pracy Bogdana Łuczaka Antropologiczne źródła informacji historycznej, XLV, 1997, 3-4, 377-384.

Goliński M., Socjotopografia dużego miasta a źródła podatkowe. Wybrane problemy na przykładzie Wrocławia i Świdnicy w XIV-XV wieku, XLIII, 1995, 1, 43-53.

 

*

M i s i e w i c z K., Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, 1998, K. Sołtan, XLVII, 1999, 1-2, 301-302.

The Wetland Revolution in Prehistory. Proceeding of a conference held by The Prehistoric Society and WARP at the University of Exeter. April 1991, 1992, W. Gumiński, XLI, 1993, 3, 449-456. 

 


 

IV.                   OCHRONA ZABYTKÓW

          

„Mazowsze”, nr 1/93, 1993, K. Dumała, XLII, 1994, 2, 257-259.

 


 

V.                  ORGANIZACJA NAUKI, MUZEA, WYSTAWY

 

1.                  SPRAWOZDANIA I PROGRAMY 

            POWRÓT

Instytut Archeologii i Etnologii PAN (1953-1993). Ludzie – struktury - dokonania, XLII, 1994, 2, 289-311.

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego o nagrodach im. Prof. dra Stanisława Herbsta, XLIV, 1996, 1, 77-78.

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego o nagrodach im. Prof. dra Stanisława Herbsta, XLV, 1997, 1, 118-119.

Urbańczyk P., Program badawczy „Adalbertus”, XLIV, 1996, 1, 90-92.

 


 

2.                  KONFERENCJE 

            POWRÓT

Balcerzak E., „Miasto z widokiem na wieś” – sesja naukowa w Warszawie, 22-23 maja 1997 r., XLV, 1997, 3-4, 443-445.

Balcerzak E., XXIX Spotkanie Varsavianistów, Pęcice, 29 maja 1995 r., XLIII, 1995, 4, 553-555.

Balcerzak E., „Szpitalnictwo w dawnej Polsce”. Sesja naukowa w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Warszawa, 30 maja-1 czerwca 1994 r., XLIII, 1995, 1, 169-172.

Bis W. i in., „Życie codzienne w średniowiecznym mieście” – konferencja w Sobótce, 22-25 października 1996 r., XLV, 1997, 1, 119-121.

Blusiewicz K., Janicka M., „Warszawa w badaniach archeologiczno-architektonicznych”, sesja naukowa, Warszawa, 2 kwietnia 2001 r., XLIX, 2001, 4, 428-430.

Bogucka M., „Modus vivendi: Alltag, Mentalität, Kultur der Stadtbewohner”, konferencja w Tallinie, 14-16 czerwca 2002 r., L, 2002, 2, 238-240.

Bogucka M., „Zniszczenia i odbudowa miast. Pożary, trzęsienia ziemi, powodzie”. Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Dziejów Miast, Berno, 31 sierpnia-2 września 1995 r., XLIV, 1996, 4, 469-470.

Bujalski P., Otwarcie Konferencji [„Ulica jako przestrzeń społeczno-kulturowe w miastach polskich”, X Konferencja Miejska pod honorowym patronatem Pana Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy, Marcina Święcickiego Warszawa, 4-6 grudnia 1997 roku, część I: „Warszawska ulica”], XLVI, 1998, 3-4, 219.

Buko A., „World Ceramics Congress” (Eight CIMTEC). Florencja, 28 czerwca-4 lipca 1994 r., XLIII, 1995, 1, 164-165.

Chłapowski K., „Atlas Historyczny Polski – województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI w.” (Warszawa 1993). Dyskusja w Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 14 kwietnia 1994 r., XLIII, 1995, 1, 177- 178.

Chłapowski K., „Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. oraz ich edycja”. Dyskusja w Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 25 listopada 1996 r., XLV, 1997, 2, 279-282.

Dekówna M., XII Kongress Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Wiedeń, 26-31 sierpnia 1991, XLI, 1993, 1, 191-197.

Derwich M., „Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski” – sympozjum w Dąbrowie Niemodlińskiej koło Opola, 4-6 listopada 1993 r., XLII, 1994, 3-4, 407-411.

Derwich M., Konferencja „Mnisi a miasto”, Lille, 31 marca-1 kwietnia 1995 r., XLIV, 1996, 1, 78-89.

Domżalski K.C., „Ceramika okresu hellenistycznego i rzymskiego we wschodnim basenie Morza Śródziemnego: postępy badań analitycznych”. II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone badaniom nad ceramiką starożytną, Nieborów, 18-20 grudnia 1993 r., XLIII, 1995, 1, 165-169.

Domżalski K., 60 lat prac prowadzonych w Nymphaion przez Ekspedycję Archeologiczną Muzeum Ermitażu. Okolicznościowa wystawa i konferencja naukowa, Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg, Rosja, 16-19 marca 1999 r., XLVII, 1999, 3-4, 509-511.

Dumała K., „Historyczne place Warszawy. Urbanistyka – architektura - problemy konserwatorskie”. Sesja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, 3-4 listopada 1994 r., XLIII, 1995, 3, 416-417.

Dumała K., Posłowie. Konferencja „Ulica jako przestrzeń społeczno-kulturowa w miastach polskich” – cz. I: „Warszawska ulica”, XLVI, 1998, 3-4, 391-394.

Dumała K., „Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych”. Konferencja we Włocławku, 9-10 czerwca 1994, XLIII, 1995, 2, 311-313.

Dumała K., Nietyksza M., „Funkcje i formy placów miejskich na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”. Konferencja Komisji Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 5-6 listopada 1992 r., Uwagi wstępne, XLI, 1993, 4, 547-553.

Fleming D., Głowacka A., „Pomorskie rody ziemiańskie. Ich rola na przestrzeni wieków”. Konferencja naukowa, Tuchola-Wysoka, 15-16 czerwca 2001 r., L, 2002, 1, 116-117.

Główka D., „Splendory i codzienność dworu szlacheckiego w Polsce w XVII-XVIII w.” – sesja naukowa w Warszawie, 19 czerwca 1997 r., XLV, 1997, 3-4, 445-448.

Greiner P., „Dzieje górnictwa i hutnictwa w początkowym okresie industrializacji w świetle akt pruskich urzędów górniczych z lat 1763-1865”, konferencja zorganizowana w Archiwum Państwowym w Katowicach, 8 marca 2001 r., XLIX, 2001, 4, 431-432.

Kantek B., „Regionalizm w średniowiecznej ceramice z Westfalii” – międzynarodowe sympozjum w Soest w Westfalii, 5-9 października 1993 r., XLII, 1994, 3-4, 412-414.

Kajzer L., „Dwór Polski. Zjawisko historyczne i kulturowe”. III seminarium naukowe w Kielcach, 20-22 maja 1993 r., XLII, 1994, 1, 136-138.

Kajzer L., II sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Łódź, 18-20 października 1993 r., XLII, 1994, 3-4, 414-416.

Kajzer L., „Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”. Konferencja archeologiczno-historyczna, Włocławek, 9-10 maja 1994 r., XLIII, 1995, 1, 175-177.

Karasiewicz-Szczypiorski R., „Nymphaion: historia i struktura polis greckiej”. Druga konferencja IAE PAN, Igołomia, 4-5 maja 1995 r., XLIII, 1995, 4, 545-550.

Karasiewicz-Szczypiorski R., „Nymphaion: historia i struktura polis greckiej”. Trzecia konferencja IAE PAN, Igołomia, 8-11 maja 1996 r., XLIV, 1996, 4, 463-466.

Karczewski D., Trzecia międzynarodowa konferencja „Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym”, Turawa koło Opola, 6-8 maja 1999 r., XLVIII, 2000, 1-2, 102-105.

Klonder A., „Mieszczaństwo gdańskie” – sesja naukowa w Gdańsku, 21-23 listopada 1996 r., XLV, 1997, 1, 121-126.

Knopek J., „Chojnice w świetle badań archeologicznych”. Seminarium naukowe w Chojnicach, 6 marca 1998 r., XLVII, 1999, 1-2, 324-325.

Kowalewska-Marszałek H., „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992 roku. Konferencja sprawozdawcza”, Sandomierz, 4-5 lutego 1993, XLI, 1993, 2, 365-367.

Kurasiński T., VI Międzynarodowe Kolokwium Historii Uzbrojenia. Malbork, 5-7 listopada 1998 r., XLVII, 1999, 1-2, 325-326.

Mischke W., „Benedyktyni tynieccy w średniowieczu”. Sesja naukowa w Tyńcu, 13-15 października 1994 r., XLIII, 1995, 3, 405-413.

Mischke W., „Katedra krakowska w średniowieczu”. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kraków, 16 kwietnia 1994 r., XLIII, 1995, 1, 172-175.

Paprocka-Gajek J., „Rzemiosło artystyczne” – III Sesja Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, 20 października 1998 r., XLVII, 1999, 1-2, 327-328.

Paprocka-Gajek J., IV sesja warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 7 listopada 2000 r., XLIX, 2001, 3, 289-290.

Piber M., „Atlas historyczny Polski – Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI w.”. Dyskusja w Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 10 kwietnia 2002 r., L, 2002, 3-4, 432-435.

Poklewski-Koziełł T., „Broń palna na polu walki w XIV i XV wieku”. Czwarte międzynarodowe kolokwium bronioznawcze, Malbork, 8-10 listopada 1994 r., XLIII, 1995, 3, 414-415.

Poklewski–Koziełł T., „Międzynarodowe Spotkania Historii i Archeologii w Périgord”. Périgueux (Francja), 24-26 września 1994 r., XLIII, 1995, 2, 307-308.

Pospieszna B., „Kafle w średniowieczu i epoce nowożytnej (chronologia, typologia, zdobnictwo, produkcja, użytkowanie i funkcjonowanie)” – międzynarodowe kolokwium, Montbéliard (Francja), 23-24 marca 1995 r., XLIII, 1995, 4, 550-553.

Przybyłowicz O. M., „Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych” – konferencja w Toruniu, 10-11 kwietnia 1997 r., XLV, 1997, 3-4, 441-443.

Rosłanowski T., Podsumowanie Konferencji, XLVII, 1999, 1-2, 269-272.

Rosłanowski T., „Ratusz w miastach nadbałtyckich” – sesja w Gdańsku, 25-27 listopada 1993 r., XLII, 1994, 3-4, 416-418.

Rosłanowski T., Słowo wstępne [konferencji „Ulica jako przestrzeń społeczno-kulturowa w miastach polskich”, X Konferencja Miejska pod honorowym patronatem Pana Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy, Marcina Święcickiego Warszawa, 4-6 grudnia 1997 roku, część I: „Warszawska ulica”], XLVI, 1998, 3-4, 220.

Rychlewicz D., „L’espace cistercien”. Międzynarodowe kolokwium, Fontfroide 24-27 marca 1993 r., XLI, 1993, 4, 693-695.

Saczyńska–Kaliszuk M., „Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku”, konferencja we Wrocławiu 22-23 kwietnia 2002 r., L, 2002, 2, 240-243.

Sadowska–Topór J., „Początki Europy Środkowej (do początku X w.)”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Jadwisin, 21-23 maja 1996 r., XLIV, 1996, 4, 466-468.

Słupecki L. P., Archeologia polska w latach 1939-1989. Rozwój myśli i metod. Konferencja w IAE PAN, Warszawa, 8-9 grudnia 1993 r., XLII, 1994, 2, 278-288.

Sowina U., „L’eau dans la ville (Moyen Age – XXe siècle)”. Pierwszy okrągły stół europejskiej historii miast. Strasburg 26-27 marca 1993 r., XLI, 1993, 4, 695-698. 

Sowina U., „Lokacja Lublina na prawie niemieckim na tle przebudowy miast polskich w XIII-XIV wieku”, Konferencja zorganizowana przez Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej, Władze Miejskie Lublina, Wojewódzki Odział Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz Towarzystwo Miłośników Lublina w 680-lecie nadania Lublinowi prawa miejskiego, Lublin, 20-21 czerwca 1997 r., XLVI, 1998, 3-4,452-458.

Sowina U., VI Międzynarodowy Kongres Archeologii Średniowiecznej: „L’innovation technique au moyen âge”, Dijon, 1-5 października 1996 r., XLV, 1997, 2, 271-277.

Stępniewski J., „Nymphaion. Struktura i historia polis greckiej”. Konferencja w IAE PAN, Warszawa, 3 grudnia 1993 r., XLII, 1994, 2, 275-278.

Stępniewski J., „Nymphaion. Struktura i historia polis greckiej”. Czwarta konferencja IAE PAN, Warszawa, 22-23 października 1998 r., XLVII, 1999, 3-4, 501-508.

Szczygieł R., Podsumowanie obrad konferencji, XLIV, 1996, 1, 31-33.

Turnau I., Konferencja Fundacji Pasolda poświęcona społecznej historii odzieży, Tilburg, 17-19 września 1992 r., XLI, 1993, 1, 197-202.

Turnau I., Piętnaste Ogólne Zgromadzenie Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Dawnym Włókiennictwem w Lyonie, 20-23 września 1993 r., XLII, 1994, 1, 138-141.

Turnau I., Siedemnaste ogólne zgromadzenie członków Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Dawnym Włókiennictwem (CIETA), 22-25 września 1997 r., XLVI, 1998, 3-4, 451-452.

Turnau I., „Wzorzyste średniowieczne tkaniny jedwabne” – konferencja Stowarzyszenia Studiów i Dokumentacji Włókiennictwa Azjatyckiego, Paryż, 17-18 września 1993 r., XLII, 1994, 3-4, 411-412.

Turska K., „Ubiory polskie”. II Sesja Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 22-24 października 1992 r., XLI, 1993, 2, 367-371.

Woźny J., „400-lecie mennicy bydgoskiej 1594-1994”. Sesja naukowa w Bydgoszczy, 23-24 września 1994 r., XLIII, 1995, 2, 308-310.

Wrzesiński J., Konferencja archeologiczna w Poznaniu, 17-18 kwietnia 1997 r., XLV, 1997, 2, 278-279.

Wrzesiński J., Ogólnopolska konferencja „Fotografia lotnicza w archeologii” oraz konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 1992 r.”, Poznań, 25-26 marca 1993 r., XLI, 1993, 4, 691-692.

Zarębska T., „Funkcje i formy placów miejskich w Polsce XVI-XVIII w.” Konferencja Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 7-8 maja 1992 r., Słowo wstępne, XLI, 1993, 2, 207-211.

*

Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der „privaten Welt” des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispiel vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, red. Heimann H.-D., 2000, W. Iwańczak, XLIX, 2001, 3, 256-258.

Agricola – Vorträge – Chemnitz 1994, red. Kroker W., 1995, D. Molenda, XLIV, 1996, 3, 354-356.

Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII-XX wieku, red. Bracha K., 1998, P. Kardyś, XLIX, 2001, 3, 281-284.

Der Adel in der Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Beiträge zum VII. Symposion des Weserrenaissance – Museums Schloss Brake vom 9. bis zum 11. Oktober 1995, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 1996, A. Klonder, XLV, 1997, 3-4, 420-427.

Dzieje klasztoru w Czerwińsku, red. Olbromski E., 1997, E. Łaszyn, XLVII, 1999, 1-2, 319-320.

Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej X-XV wieku, red. Peltz W., Dudek J., 1997, Nowakowski P. A., XLVII, 1999, 1-2, 305-307.

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. Opaliński E., Wiślicz T., 2000, R. Kamiński, L, 2002, 1, 91-92.

XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, 2000, E. Mazur, XLIX, 2001, 1-2, 147-148.

Material Culture: consumption, life-style, standard of living, 1500-1900. Proceedings Eleventh International Economic History Congress Milan, September 1994, 1994, A. Pośpiech, XLIV, 1996, 3, 349-351.

Materiały z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 21-22 listopada 1992 roku, red. Olczak J., 1995, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 4, 537-538.

Mieszczaństwo gdańskie, red. Salmonowicz S., 1997, A. Wyrobisz, XLVII, 1999, 1-2, 290-293.

Pictura quasi fictura. Die Rolle des Bildes in der Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 1996, J. Topolski, XLV, 1997, 3-4, 415-418.

Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji, która odbyła się pod patronatem wojewody elbląskiego 18-19 września 1997 r. w Muzeum w Elblągu, 1999, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 3-4, 471-472.

Tentures médiévales dans monde occidental et arabo-islamique, red. Piponnier F., 1999, I. Turnau, XLIX, 2001, 1-2, 151-152.

Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. Suchojad S., 2001, P. Kardyś, L, 2002, 2, 231-232.

La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes, red. Derwich M, t. I-II, 1995, S. Rosik, XLIV, 1996, 2, 215-220.

Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej, X-XX wiek, Materiały z Międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej, X-XX wiek, Lublin, 25-27 listopada 1993, red. Gapski H., Kłoczowski J., 1999, O.M. Przybyłowicz, XLIX, 2001, 1-2, 156-158.

Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, 2001, P. Kardyś, L, 2002, 2, 199-201.

Z dziejów parafii szydłowieckiej. Materiały z sesji popularnonaukowej 21 lutego 1998, red. Wijaczka J., 1998, D. Główka, XLVII, 1999, 1-2, 318-319.

Ponadto: 

Die Vielfalt der Dinge. Neue Wege zur Analyse mittelalterlicher Sachkultur. Internationaler Kongress Krems an der Donau 4. bis 7. Oktober 1994. Gedenkschrift in Memoriam Harry Kühnel, 1998, O.M. Przybyłowicz,A. Klonder, XLVIII, 2000, 1-2, 59-68.

Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. Materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kartografii, Olsztyn, 29-30 września 1995, red. Grabkowski P, Ostrowski J., 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 2, 258-259.

Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, red. Badurík J., Kónya P., Pekník R., 2001, A. Klonder, XLIX, 2001, 4, 421-424.

 


 

3.                   MUZEA, WYSTAWY

            POWRÓT

Balcerzak E., Muzeum „Chateau du Clos-Lucé”, dom Leonarda da Vinci w Amboise, XLII, 1994, 1, 146.

Balcerzak E., Muzeum cła w Bordeaux, XLII, 1994, 1, 146-147.

Bazielich B., Muzeum bretańskie w Quimper, XLVIII, 2000, 1-2, 105-107.

Dąbrowska M., „Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich XV-XVIII w.”. Wystawa w Muzeum Zamkowym w Malborku, XLII, 1994, 1, 141-144.

Dolat J., Kolekcja maszyn parowych w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, L, 2002, 1, 109-115.

Klim J., Kolekcja dziewiętnastowiecznych dokumentów związanych z osobą Tomasza Toczyskiego – wieloletniego urzędnika aparatu komunikacyjnego Królestwa Polskiego, znajdująca się w zbiorach Archiwum Ludzi Morza Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, XLVIII, 2000, 1-2, 100-102.

Klonder A., Muzeum „Gevangenpoort” w Hadze, XLII, 1994, 1, 144-145.

Klonder A., Muzeum Podatków w Rotterdamie, XLI, 1993, 2, 374-375.

Klonder A., Muzeum Willet-Holthuysen w Amsterdamie, XLI, 1993, 4, 698-699.

Klonder A., Skansen Zaanse Schans w Zaandam (Holandia), XLI, 1993, 2, 375-376. 

Kowalczyk E., „Obraz kartograficzny ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku” – wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, L, 2002, 1, 115-116.

Mrugalska–Banaszak M., Nowe spojrzenie na życie codzienne mieszkańców w cyklu wystaw pt. „Ulice i zaułki dawnego Poznania” w Muzeum Historii Miasta, XLIV, 1996, 3, 291-295.

Nowacki H., Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie koło Poznania (1964-1994), XLII, 1994, 3-4, 418-421.

Nowakowski P. A., „Broń w czasach krzyżackich” – wystawa stała Muzeum Zamkowe w Malborku, L, 2002, 2, 237-238.

Piasecka R., Geneza i charakterystyka pamiątek legionowych w Państwowym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, XLVII, 1999, 3-4, 513-529.

Pisarek–Piasecka R., Geneza i charakterystyka zbiorów Państwowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, XLIII, 1995, 4, 555-567.

Przybyłowicz O. M., „Cykle ludzkiego życia – od narodzin do śmierci” – wystawa Muzeum Historii w Katowicach prezentowana przez Muzeum na Woli, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Srebrna 12, 21 stycznia-6 marca1999 r., XLVIII, 2000, 1-2, 99-100.

Przybyłowicz O. M.Pax et bonum. „Skarby Klarysek krakowskich”. Wystawa w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, wrzesień-październik 1999 r., XLVIII, 2000, 3-4, 217-219.

Przybyłowicz O. M., „Rzym XVI-XIX wieku”. Wystawa w Museo di Roma. Palazzo Braschi, Rzym, maj 2002 r., L, 2002, 3-4, 429-431.

Przybyłowicz O. M., „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory SS. Bernardynek”. Wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, „Krzysztofory” – Rynek Gł. 35, 26 września-23 listopada 1997 r., XLVI, 1998, 3-4, 458-459.

Przybyłowicz O. M., „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Sióstr Prezentek”. Wystawa w Muzeum Historycznym miasta Krakowa „Krzysztofory”, 24 września-21 listopada 1999 r., XLIX, 2001, 3, 287-288.

Przybyłowicz O. M., „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory OO. Franciszkanów-Reformatów”. Wystawa w pałacu „Krzysztofory” w Krakowie, 24 września-22 listopada 1998 r., XLVII, 1999, 3-4, 511-512.

Przybyłowicz O. M., „Skarby Świętego Franciszka” – zbiory OO. Franciszkanów Konwentualnych. Wystawa z cyklu „Skarby krakowskich klasztorów”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Krzysztofory”, 20 września-26 listopada 2000 r., XLIX, 2001, 4, 427-428.

Riley R., Przegląd urządzeń powierzchniowych stosowanych w górnictwie na Górnym Śląsku, XLIX, 2001, 3, 291-304.

Szelągowska G., Muzeum – mieszkanie kupca z końca XIX wieku w Kopenhadze, XLV, 1997, 1, 126-138.

Turnau I., Muzeum Diabła w Kownie, XLIV, 1996, 1, 93.

Turnau I., Muzea jedwabnictwa w Sewenach, XLI, 1993, 2, 372-373.

Turnau I, Muzeum Kunsztu Mody i Włókiennictwa w Paryżu, XLI, 1993, 2, 373-374.

Turnau I., Skansen w Szentendre pod Budapesztem, XLIII, 1995, 4, 568.

*

Civitates principales – wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, katalog wystawy, red. Janiak T., Stryniak D., 1998, M. Hamada, XLVII, 1999, 1-2, 307-308.

Elizabeth queen of Hungary. Exhibition in the Hungarian National Museum 18.5.1992-15.I.1993, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 262-263. 

Jerusalimskaja A.A., Kavkaz na selkovom puti. Katalog vremennoj vystavki, 1992, b, XLIII, 1995, 1, 149-150.

Katalog zbiorów działu rzemiosła Muzeum w Rybniku, z. 1, 1993, E. Balcerzak, XLII, 1994, 2, 259.

K o n d r a t o w i c z Ł., M i k l a s z e w s k i G., Wyrób krajowy. Katalog wystawy, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 2, 341-342.

Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Common Wealth. Polish Products 1899-1999, 2000, D. Fleming, XLIX, 2001, 1-2, 150.

Teintures précieuses de la Méditerranée. Pourpre-kermés-pastel. Tintes preciosos del Mediterráneo. Purpura-quermes-pastel, red. Cardon D., 1999-2000, I. Turnau, XLIX, 2001, 1-2, 150-151. 

Život v barokní Praze 1620-1784. Průvodce Výstavou. Clam-Gallasův palác 24. květa-29. září 2001, red. Mendelová J., Státníková P., 2001, A. Klonder, L, 2002, 1, 96-100. 

 

Ponadto:

Wedgwood – ceramika XVIII-XX wieku z kolekcji Wedgwood Museum Trust w Barlston, Potteries Museum & Art Gallery w Stoke-on-Trent, Nottingham Castle Museum & City Gallery oraz ze zbiorów polskich, red. Załęska W., 2002, M. Bis, 2002, 2, 224-227.

Kościół w Polsce. Dzieje klasztoru w Czerwińsku, Katalog wystawy w Czerwińsku 12-13 grudnia 1995, wstęp Gach P. P., scenariusz wystawy i opracowanie katalogu Nastalska J., 1995, S.F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 431.


 

 4.                                    JUBILEUSZE, NEKROLOGI

            POWRÓT

Abramowicz A., Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Nadolskim (26 XI 1921-24 XII 1993), XLII, 1994, 1, 131-135.

Główka D., Andrzej Pośpiech (6 X 1952-21 IV 2002), L, 2002, 3-4, 427-429.

Kowecka E., Prof. dr Zofia Kamieńska (4 VI 1908-17 II 1996 r.), XLIV, 1996, 1, 75-77.

Mazur E., Klonder A., Profesor Elżbieta Kowecka (19 IX 1929-8 VIII 2001), XLIX, 2001, 4, 425-426.

Molenda D., Profesor Antonina Keckowa (29 listopada 1908-16 sierpnia 1992), XLI, 1993, 1, 189-191.

Molenda D., Profesor Jan Pazdur (27 XII 1909-18 XII 2001), L, 2002, 2, 233-236.

Od Redakcji, XLVI, 1998, 1-2, 3.

Od Redakcji, L, 2002, 3-4, 251-254.

Sztetyłło J., Profesor Maria Anna Dembińska (Mana). 21 II 1916-1 XI 1996, XLV, 1997, 1, 115-118.

Szymański W., Dr Witold Aulich (26 stycznia 1928-21 listopada 1994), XLIII, 1995, 1, 163-164.

Szymański W., Mgr Leszek Gajewski (14 czerwca 1927-6 sierpnia 1998), XLVII, 1999, 1-2, 321-324.

Tabula gratulatoria [Prof. dr hab. Marii Nowickiej], XLVI, 1998, 1-2, 6.

Wąsowicz A., Słowo wstępne, XLVI, 1998, 1-2, 4-5.

 


            POWRÓT

VI.   ŹRÓDŁOZNAWSTWO

 

Kowecka E., Źródła do życia codziennego w XIX w. i metody ich badań, XLIV, 1996, 3, 255-261.

Rysiewska T., O interpretacji źródeł antropologicznych – uwagi archeologa. Na marginesie pracy Bogdana Łuczaka Antropologiczne źródła informacji historycznej, XLV, 1997, 3-4, 377-384.

 

Ponadto:

Pośpiech A., Prowincja szlachecka w Polsce XVII wieku. Ludzie – przedmioty - życie codzienne (zarys problematyki), XLIV, 1996, 3, 263-270.

Tabaczyński S., Kultura i jej rzeczowe korelaty, XLI, 1993, 1, 5-21.

Topolski J., O składnikach i korelatach kultury, XLI, 1993, 3, 421-425.

Goliński M., Socjotopografia dużego miasta a źródła podatkowe. Wybrane problemy na przykładzie Wrocławia i Świdnicy w XIV-XV wieku, XLIII, 1995, 1, 43-53.

Die Vielfalt der Dinge. Neue Wege zur Analyse mittelalterlicher Sachkultur. Internationaler Kongress Krems an der Donau 4. bis 7. Oktober 1994. Gedenkschrift in Memoriam Harry Kühnel, 1998, O. M. Przybyłowicz, A. Klonder, XLVIII, 2000, 1-2, 59-68.

Methoden und Probleme der Alltagsforschung im Zeitalter des Baroks, red. Pickl O., Feigl H., 1992, M. Bogucka, XLII, 1994, 3-4, 389-392. 

P u a u x O., P h i l i p p e M. (współprac. Picavet R.), Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s. (Guyane), red. Nowacki-Breczewski P., 1997, A. Abramowicz, XLVI, 1998, 3-4, 440-443.

 


            POWRÓT

VII.  ŹRÓDŁA DO HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

 

1.                  ŹRÓDŁA PISANE

 

Andrzejewski A., Grabarczyk T., Kajzer L., Pietrzak J., Nieznany dokument z 1909 r. z kościoła w Rudach koło Raciborza, XLIV, 1996, 2, 185-195.

Baczyńska B., Młyn nad Rudawą w 1809 roku. Spis dobytku Katarzyny Pabianowej młynarki z podkrakowskiej wsi Bronowice Małe, L, 2002, 2, 191-198.

Cytowska M., Opisy dzieł sztuki w zbiorze Carmina minora Klaudiana, XLVI, 1998, 1-2, 25-30.

Derda T., Łajtar A., Data powstania drewnianego reliefu z Aszmunein w zbiorach muzeów berlińskich. Uwagi o wykorzystaniu źródeł prawnych dla datowania zabytków sztuki antycznej, XLVI, 1998, 1-2, 31-42.

Gmiterek H., Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia, XLIII, 1995, 4, 485-489.

Jarosz D., Listy do centralnych instytucji państwa stalinowskiego jako źródło do badań życia codziennego w Polsce, XLIV, 1996, 3, 297-302.

Paprocka–Gajek J., Inwentarz warszawskiej fabryki platerów Vollmera z 1847 roku, XLVIII, 2000, 3-4, 177-195.

Wipszycka E., Biblioteka z Nag Hammadi a chrześcijańscy asceci, XLVI, 1998, 1-2, 203-214.

*

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, red. Zielińska T., 1992, M. Sierocka-Pośpiech, XLI, 1993, 2, 342-343.

Arminjon C., Beaupuis J., Bilimoff M., Dictionaire des poinçons de fabricants d’ouvrages d’or et d’argent. Paris et de la Seine 1798-1838, 1991, E. Balcerzak, XLI, 1993, 4, 680-681.

Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Uposażenie, 1992, D. Główka, XLII, 1994, 1, 108-110.

Borgolte M., Conversatio Cottidiana. Zeugnisse vom Alltag in frühmittelalterlicher Überlieferung, [w:] Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Südwestdeutschland, 1990, J. Strzelczyk, XLI, 1993, 4, 685-687.

Die Nachlass-Verzeichnisse der Deutschen Kaufleute in Tallin, 1702-1750. [Tallina Saksa Kaupmeeste Varandus-Inventarid], wyd. Pullat R., 1996, H. Samsonowicz, XLV, 1997, 1, 103-104.

Die Nachlass-Verzeichnisse der Deutschen Kaufleute in Tallin, Bd. II: 1752-1775, wyd. Pullat R., 2002, A. Klonder, XLIX, 2001, 4, 413.

Kraschewski H.J., Quellen zum Goslarer Vitriolhandel in der frühen Neuzeit (16. Jahrhundert), 1995, D. Molenda, XLIII, 1995, 4, 539-539.

Księgi robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich z 1764 roku, wyd. Wiatrowski L., 1992, D. Główka, XLII, 1994, 2, 251.

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich, wyd. Grzybowski M. M., t. 5: Ziemia płońska, 1989, D. Główka, XLI, 1993, 1, 175.

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, oprac. Grzybowski M.M., cz. 7 [Ziemia przasnyska]. Dekanaty janowski i przasnyski, 1995; cz. 8 [Ziemia warszawska]. Dekanaty radzymiński i stanisławowski, 1996, E. Kowalczyk, XLVI, 1998, 431-432.

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, t. 9: Ziemia zakroczymska, oprac. Grzybowski M.M., 1998, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 3-4, 490.

Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 159-161.

Prezbiter T., Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład z języka łacińskiego i oprac. Kobielus S., 1998, A. Petrycka, XLVII, 1999, 3-4, 489.

Ranisch B., Beschreibung derer vornähmesten Gebäude in der Stadt Danzig, wyd. Bartetzky A., Kraack D., 1997, M. Bogucka, XLV, 1997, 3-4, 418-420.

Siarkowski W. ks., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, do druku przygotowali Michalska-Bracha L., Bracha K., 2000, P. Kardyś, L, 2002, 2, 230-231.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Biblioteczka Historyczna, t. 1-21, 1994-2000, A. Głowacka, XLIX, 2001, 1-2, 139-140.

Westermann E., Gewichtsverhältnisse, Preise und Frachtkosten im Fuggerschen Kupfergeschäft zu Neusohl, Krakau, Breslau, Stettin, Stralsund und Danzig in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Aus Vorbereiten und –überlegungen zu einer möglichen Edition, [w:] „Vom rechten Mass der Dinge”. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Festschrift für Harald Witthöft zum 65. Geburtstag, red. Elklar R.S. i in., 1996, D. Molenda, XLV, 1997, 1, 112-113.

Żegluga Świętego Brendana opata (Navigatio sancti Brendani abbatis), tłum. Lewandowski I., oprac. Strzelczyk J., 1992, W. Iwańczak, XLIII, 1995, 1, 127-129. 

 

Ponadto:

Marchwiński R.T., Geografia Polski Marcina Kromera, 1997, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 1-2, 303-304.

Michalewicz J., Żydowskie księgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, 1995, S.F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 430-431.

 numery: 381, 783.


 

                2.                   ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

            POWRÓT

Buśko C., Badania archeologiczne ulic wrocławskich, XLVII, 1999, 1-2, 39-50.

Florek M., Kościół św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych, XLII, 1994, 1, 3-25.

Kajzer L., Materiały archeologiczne z wieży „B” zamku w Szydłowie, XLVIII, 2000, 3-4, 153-162.

Milewska M., Kruppé J., Zamek pucki w badaniach archeologicznych 1991-1996, XLV, 1997, 1, 43-59.

Nowakowski W., Import oder Nachahmung? Eine Fibel mit dem Mittel – Latène - Schema aus Masuren, XLVI, 1998, 1-2, 147-152.

Parlasca  K., Aphrodite als Kasten-Rigel, XLVI, 1998, 1-2, 159-166.

Sołtan–Kościelecka K., Stilusy późnośredniowieczne z terenu obecnej Polski, L, 2002, 2, 123-132.

 

Ponadto:

Katalynas K., Vaitkevičius G., Rozwój Wilna w XIV wieku w świetle badań archeologicznych, L, 2002, 1, 3-10.

Lityńska–Zając M., Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, 1997, J. Kolendo, XLVII, 1999, 1-2, 273-277.

Maik J., Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródło do badania ras owiec, XLIX, 2001, 4, 311-326.

Woźny J., Osiemnastowieczne fajki gliniane z Bydgoszczy. Możliwości i ograniczenia interpretacji źródła, XLVII, 1999, 3-4, 445-450.

Woźny J., Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą, XLIX, 2001, 3, 245-252.

Marcinkowski M., Wagi i odważniki kupieckie ze Starego Miasta Elbląga, L, 2002, 1, 44-52.

Głosek M., Muzolf B., Dwa fragmenty hełmów średniowiecznych znalezione na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz, L, 2002, 1, 35-43.

Kamiński K., Paradna głowica buławy ze Starego Miasta we Wrocławiu, XLVIII, 2000, 3-4, 163-169.

Kościelecki P., Skoble czy zaczepy do rzemieni tarczy z Turowa? Przyczynek do dziejów wczesnośredniowiecznego uzbrojenia obronnego, XLVII, 1999, 3-4, 427-434.

*

ADALBERTUS – Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, red. serii Urbańczyk P., t. 4: Sadowska-Topór J., Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoni w świetle badań archeologicznych, 1999; t. 5: Kasprzycka M., Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, 1999, E. Kowalczyk, XLIX, 2001, 1-2, 118-120.

Bahn P., Archeologia (bardzo krótkie wprowadzenie), przełożył Oracz R., konsultacja merytoryczna Maliszewski D., 1997, M. Przybyszewska, XLVII, 1999, 1-2, 302-303.

Barber Wayland E., The Mummies of Ürümchi, 1999, I. Turnau, XLIX, 2001, 1-2, 152-153.

Crowfoot E., Pritchard F., Staniland K., Textiles und Clothing c. 1150-c. 1450, [w:] Medieval Finds from Excavations in London, t. 4, 1992, J. Maik, XLIII, 1995, 2, 264-267.

Desrosiers S., Moore N., Les textiles trouvés dans les fouilles des Jardins du Carrousel, [w:] Les Jardins du Carrousel à Paris. Fouilles 1989-1990. III. Les rapport des spécialistes, 1991, I. Turnau, XLI, 1993, 4, 688.

Fabisiak W., Popiński K., Tyszkiewicz J., Żerelik S., Dzieje Sobótki, 1999, A. Błażejewski, XLIX, 2001, 1-2, 124-128.

Führer zu archäologischen Denkmälern in Dacia Porolissensis. 1. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Bologa – Resculum, 1997; 2. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Buciumi, 1997; 3. Tamba D., Das Römergrenzkastell von Romănaşi - Largiana, 1997; Matei A.V., Bajusz I., Das Römergrenzkastell von Romita – Certiae, 1997; 5. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Moigrad – Pomet, Porolissum 1, 1997; Isac D., Die Kohorten- und altenkastell von Gilǎu, 1997; Bǎrbulescu M., Das Legionslager von Potaissa (Turda), 1997; Gudea N., Der Meseş – Limes, Die vorgeschobene Kleinfestungen auf dem westlischen Abschnitt der Grenze der Provintz Dacia Porolissensis, 1997, H. Gajewska, XLIX, 2001, 285-286. 

Gorecki J., Überlegungen zu römischen Münzschatzbehältnissen. Ein archäologisches Phänomen. Mit einer Übersicht metallener Hortgefässe in den Nordwest- und Donau-provinzen, [w:] Die Münze Bild-Botschaft-Bedeutung. Festschrift für Maria R.-Alföldi, red. Noeske H.-Ch., Schubert H., współprac. Baldus H. R., Geissen A, Martin P.-H., 1991, J. Wielowiejski, XLI, 1993, 1, 186-187. 

Grygiel R., Jurek T., Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, 1996, T. Poklewski-Koziełł, XLIV, 1996, 3, 335-346.

Grygiel R., Jurek T., Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, 1996, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 1, 88-91.

Heindel I., Äxte des 8. bis 14. Jahrhundert im westslawischen Siedlungsgebiet zwischen Elbe/Saale und Oder/Neisse, 1992, M. Głosek, XLI, 1993, 3, 457-462. 

Jørgensen L.B., North European Textiles until AD 1000, 1992, J. Maik, XLII, 1994, 2, 234-238.

Kennedy D. with others, The Twin Towns of Zeugma on the Euphrates Rescue Work and Historical Studies, 1998, H. Gajewska, XLVIII, 2000, 1-2, 87-88.

Kenzler H., Archäologische Untersuchungen zum Kornmarkt in Zwickau, 2001, K. Sołtan-Kościelecka, L, 2002, 2, 209-211. 

Kightly C., Pieters M., Tys D., Ervynck A., Walraversijde 1465. De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuikelijke Noordzeekust, 2000, M. Bis, XLIX, 2001, 1-2, 141-143. 

Komorowo. Stanowisko 12: osadnictwo nowożytne (XVII-XVIII w.). Ślady domniemanej karczmy, red. Malinowski T., 1999, M. Bis, XLIX, 2001, 1-2, 144-146.

Kowalczyk E., W odpowiedzi Jerzemu Olczakowi, XLIV, 1996, 3, 308.

Krajíc R. i in., Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220), 1998, M. Starski, XLIX, 2001, 4, 417-418.

Krušel’nyc’ka L., Čornolis’ka kul’tura Seredn’ogo Prydnistrov’’ja (za materialamy neporotivs’koï grupy pam’jatok), 1998, J. Gurba, XLVII, 1999, 3-4, 498-499.

Krzyszkowski A., Frühmittelalterlisches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, 1997, cz. 2, Nosek E., Kowalska A., Unteersuchungen des Bleigewichte, Eisengewichte und der Bronzewaage, tamże, W. Szymański, XLVIII, 2000, 3-4, 197-199.

Montantechnologie an historischen Schnittstellen, red. Kroker W., 1996, D. Molenda, XLV, 1997, 2, 259-260.

Olczak J., Źródła archeologiczne do studiów nad zasiedleniem Pomorza Środkowego w późnym średniowieczu, 1994, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 4, 527-528.

Olczak J., Elżbiecie Kowalczyk w odpowiedzi na recenzję, XLIV, 1996, 3, 305-308.

Puaux O., Philippe M. (współprac. Picavet R.), Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s. (Guyane), red. Nowacki-Breczewski P., 1997, A. Abramowicz, XLVI, 1998, 3-4, 440-443.

Rożko M.F., Tustań. Davnoruska forteca, 1996, E. Poturalska, XLVII, 1999, 1-2, 308-310.

Sandomierz. Badania 1969-1973, red. Tabaczyński S., t. 1, 1993, J. Piekalski, XLIII, 1995, 1, 132-136.

Scheffer A., Granger–Taylor H., Textiles from Masada. A Preliminary Selection, z aneksami: Koren Z. C. (Kornblum), Analysis of Masada Textile Dyes oraz Shamir O., Loomweights of Masada, [w:] Masada IV. The Yiagael Yadin Excavations 1963-1965, 1994, J. Maik, XLVI, 1998, 3-4, 409-410.

Seria Skarby z przeszłości, red. Banasiewicz-Szykuła E., Grosik-Tytuła B.: Lublin i okolice w badaniach archeologicznych, red. Banasiewicz E., 1999; Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, red. Banasiewicz-Szykuła E., 2000, M. Bis, XLIX, 2001, 4, 413-416.

Thirteen Essays on Medieval Artefacts, Meddelanden frau universitets historika museum, 1993-1994, P. Wesołek, XLIV, 1996, 1, 41-46.

Trusaw A., Sobal W., Zdanowicz N., Stary zamak w Grodnie XI-XVIII. Gistoryka-archeałagiczny narys, 1993, P. Wesołek, XLIII, 1995, 3, 374-378.

Viktorovna Polosmak N., „Stereguščie zoloto Grify” (Ak-Alachinskie kurgany), red. Derebijanko A. P., 1994, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 299-300.

Vos A. D., Ein Schiffswrack mit schwerer Ladung im Westen von Texel, 1993, D. Molenda, XLIII, 1995, 2, 283-285.

Vynokur I. S., Mehej V. P., Juvelira majsternja rann’oseredn’ovičnych slov’jan, 1992, W. Szymański, XLII, 1994, 1, 124-125. 

Yotov V., Atanasov G., Skala. Krepost ot X-XI vek do s. Kladenci, Tervelsko, 1998, T. Kurasiński, XLIX, 2001, 1-2, 152-156.

Zabašta R. V., Pošyvajla O. M., „Perunovi duby”, 1992, W. Szymański, XLII, 1994, 1, 129-130.

Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, [t.] 1, red. Buśko C., Piekalski J., 1999, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 3-4, 497-498.

 

Ponadto:

Weisgerber G., Mittelalterlicher Bergbau an hand archäologischer und ikonographischer Quellen, [w:] Il Monte Calisio e l’argento nelle Alpi dall’antichità al XVIII secole. Giacimenti, storia e rapporti con la tradizione mineraria mitteleuropea. Tagungsband. Civvezzano Fornace (Trento) 12-14 ottobre 1995, red. Brigo l., Tizzioni M., 1997, D. Molenda, L, 2002, 2, 223-224.

Rębkowski M., Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego Kołobrzegu, 1995, M. Brzuska, XLV, 1997, 3-4, 434-437.

Ryszewska K., Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, 2001, M. Bis, L, 2002, 3-4, 418-423.

Grač A.D., Sabinov D.G., Dlužnevskaja G.V., Jenisejskie Kyrgyzy v centre Tuvy (Ejlig-Hiem III kak istočnik po srednevekovoj istorii Tuvy), 1998, T. Kurasiński, XLVII, 1999, 1-2, 310-312.


 

               3.                  ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE

           POWRÓT

Andrzejewski A., Nieznane źródło ikonograficzne do dziejów garncarstwa na Kujawach, XLIV, 1996, 4, 403-408.

Jastrzębowska E., Une amulette de Cheronèse Taurique avec Salomon terrassant la démone femelle: inscription énigmatique, XLVI, 1998, 1-2, 69-74.

Kajzer L., Gdzie w Sieradzkiem działali ruscy malarze Władysława Jagiełły?, XLIX, 2001, 4, 387-394.

Kiss Z.Un hermès de Métrodore au Musée Gréco-Romain d’Alexandrie, XLVI, 1998, 1-2, 74-78.

Mikeladze N., Świeckie postacie historyczne na emaliowanych medalionach z Tryptyku Chachulskiego, XLIX, 2001, 4, 395-404.

Mischke W., Arma depingensUwagi historyka sztuki do sztambucha bronioznawcom – na marginesie książki Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, XLI, 1993, 3, 427-440.

Możejko B., Ikonograficzne źródło do historii artylerii w drugiej połowie XV wieku, XLVIII, 2000, 3-4, 171-176.

Нeверов О., Утраченные памятки античной живописи и глиптика, XLVI, 1998, 1-2, 139-146.

Press L., Portret w kulturze egejskiej, XLVI, 1998, 1-2, 167-173.

 

Ponadto:

Żukowski R., Czepce czy kaptury? Uwagi na temat uzbrojenia ochronnego na Śląsku na przełomie XIII i XIV wieku, XLVII, 3-4, 421-426.

*

L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale, wyd. Graciotti S., Kowalczyk J., 1999, A. Wyrobisz, XLVIII, 2000, 3-4, 208-210.

 

Ponadto:

Weisgerber G., Mittelalterlicher Bergbau an hand archäologischer und ikonographischer Quellen, [w:] Il Monte Calisio e l’argento nelle Alpi dall’antichità al XVIII secole. Giacimenti, storia e rapporti con la tradizione mineraria mitteleuropea. Tagungsband. Civvezzano Fornace (Trento) 12-14 ottobre 1995, red. Brigo l., Tizzioni M., 1997, D. Molenda, L, 2002, 2, 223-224.


 

4.                 ŹRÓDŁA KARTOGRAFICZNE

            POWRÓT

Iwańczak W., Średniowieczne czy renesansowe – o mapach Giovanniego Leardo, XLI, 1993, 3, 381-390.

*

Kartografia forteczna, red. Tomczak A, Z dziejów kartografii, t. V, 1991, A. Janeczek, XLI, 1993, 1, 175-176.

Szeliga J., Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku, 1997, E. Kowalczyk, XLVI, 1998, 3-4, 432-433.

Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. Materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kartografii, Olsztyn, 29-30 września 1995, red. Grabkowski P, Ostrowski J., 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 2, 258-259.

 


 

VIII.                  OPRACOWANIA OGÓLNE I CZASOPISMA

            POWRÓT

 Dumała K., Odpowiedź na list Pani Marty Leśniakowskiej, XLIV, 1996, 1, 37-39.

Gąsiorowski A., W sprawie artykułu Olgi Miriam Przybyłowicz, XLVI, 1998, 3-4, 395-396.

Głowacka A., Mieszkanki Wojnicza. Sytuacja kobiety w małym mieście w XVI-XVIII wieku, L, 2002, 2, 183-189.

Leśniakowska M., W sprawie recenzji Krzysztofa Dumały z artykułu Krajobraz i polityka..., XLIV, 1996, 1, 35-37.

Olkuśnik M., Materia w służbie idei. Geneza i główne płaszczyzny sporu o kierunki rozwoju cywilizacyjnego Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku, XLVIII, 2000, 3-4, 133-152.

Przybyłowicz O. M., Elżbieta Granowska: trzecia żona Władysława Jagiełły. Życie codzienne królowej, XLV, 1997, 1, 3-14.

Przybyłowicz O. M., Odpowiedź Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu, XLVI, 1998, 3-4, 396-397.

Śliwa J., Cyprian Kamil Norwid a dziedzictwo starożytnego Egiptu, XLVI, 1998, 1-2, 181-188.

 *

„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. I, 1996; t. II, 1997; t. III, 1998, L. Gajewski, H. Gajewska, XLVII, 1999, 3-4, 490-493.

„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. IV, 1999; t. V, 2000, H. Gajewska, XLIX, 2001, 3, 280-281.

„Ars Transilvaniae”, t. I, 1991, H. Gajewska, XLI, 1993, 2, 345.

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXI, 1999, nr 1-2, E. Mazur, XLVII, 1999, 3-4, 496-497.

„Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, I/1, 1994, A. Pośpiech, XLII, 1994, 2, 255-257.

„Castellologica bohemica”, t. 4, 1994, L. Kajzer, XLIII, 1995, 4, 542-544.

„Ephemeris Napocensis”, t. I, 1991, H. Gajewska, XLI, 1993, 2, 343-344. 

„Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku”, nr III, 1994, L. Gajewski, XLIII, 1995, 3, 395-397.

„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom polskim i powszechnym”, 1/2001, A. Klonder, L, 2002, 2, 211-212.

„Kronika Bydgoska”, t. 22, 2000 [druk: 2001], M. Wilczek, L, 2002, 2, 212-214.

„Kronika Wałbrzyska”, t. VII, 1991, K. Dumała, XLI, 1993, 1, 182-184.

„Kultūros Paminklai”, t. VI, 2000, T. Cymbalak, L, 2002, 1, 106-108.

Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 1, red. Bracha K., Wiech S., 2000, P. Kardyś, L, 2002, 2, 214-215.

„Notatnik Janowiecki”, 1996, nr 1, E. Kowecka, XLV, 1997, 1, 110-111.

„Pamiętnik Sandomierski”, t. II, 1995, S .F. Gajerski, XLVII, 1999, 3-4, 493-494.

Prace Historyczno-Archiwalne, t. I, 1993, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 356.

„Pravěk. Příspěvky moravských a slezských archeologů za rok 1991”, t. 1, 1992, W. Mischke, XLI, 1993, 2, 345-347.

„Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. VIII-IX, 1991-1992, [wyd. 1993], S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 357.

„Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. X, 1993, [wyd. 1994], S. F. Gajerski, XLV, 1997, 1, 108-109.

„Przeworskie Zapiski Historyczne”, t. II, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 251.

„Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. VII-VIII, 1994, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 357-358.

„Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. IX, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 1, 109.

„Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. X, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 251-252.

„Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. XI, 1996, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 439.

„Rocznik Lubaczowski”, t. V, 1994, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 358.

„Rocznik Lubaczowski”, t. VI, 1996, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 255.

„Rocznik Przemyski”, t. XXIX-XXX, 1993-1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 1, 106-108.

„Rocznik Przemyski”, t. XXXI, 1995, z. 1: Archeologia, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 255-256.

„Rocznik Przemyski”, t. XXXII, 1996, z. 1: Historia, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 260-261.

„Rocznik Sanocki”, t. VII, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 252.

„Rocznik” [Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia], t. XII, 1986-1993, [wyd. 1994], S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 358-359.

„Rocznik Tarnowski”, [t. V], 1995-1996, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 440.

„Rocznik Tatarów Polskich”, t. II, 1994, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 359.

„Rocznik Tatarów Polskich”, t. III, 1995 [druk 1996], S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 253.

„Rocznik Warszawski”, t. XXIII, 1993 [druk 1994], E. Kowecka, XLIII, 1995, 1, 146-148.

„Rocznik Warszawski”, t. XXIV, 1994, E. Kowecka, XLIII, 1995, 3, 397-399.

„Rocznik Warszawski”, t. XXVI, 1996 [druk 1997], E. Kowecka, XLVI, 1998, 3-4, 434-436.

„Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte - Geographie”, Bd. 5, 1987; Bd. 6, 1988; Bd. 7, 1989; Bd. 8, 1990, A. Janeczek, XLI, 1993, 2, 349-356. 

„Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS 1979-1994 – spis treści i skorowidz nazw geograficznych”, 1998, L. Gajewski, H. Gajewska, XLVII, 1999, 3-4, 493.

„Studia Przemyskie”, t. I, 1993, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 357.

„Studia Rzeszowskie”, t. I, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 1, 109-110.

„Studia Rzeszowskie”, t. III, 1996, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 256-257.

Studia Waweliana, t. I, 1992, W. Mischke, XLII, 1994, 1, 114-117.

Studia Waweliana, t. II, 1993, W. Mischke, XLIII, 1995, 2, 255-261.

Teki Krakowskie, t. I, 1994, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 1, 152.

Teki Krakowskie, t. II, 1995, t. III, 1996, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 2, 253-255.

Teki Krakowskie, t. IV, 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 429-430.

Teki Krakowskie, t. V, Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin, 1997; t. VI, Bogdanowski J., Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody), 1998, E. Kowalczyk, XLVI, 1998, 3-4, 433-434.

Teki Krakowskie, t. VII, VIII, IX, 1998-1999, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 3-4, 494-496.

Wieś Radomska, red. Zieliński T., t. 6, 2001, M. Bis, L, 2002, 1, 89-91.

Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte, Bd. 2, 1992, T. Nawrolski, XLI, 1993, 2, 347-349

„Zeszyty Muzealne” [Muzeum w Jarosławiu], z. 1, 1996, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 2, 257-258.

„Zeszyty Sandomierskie”, nr 2, 1995, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 436-437.

„Zeszyty Sandomierskie”, nr 4, 1996, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 437.

„Zeszyty Sandomierskie”, nr 5, 1996, S. F. Gajerski, XLVII, 1999, 3-4, 494.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nr 19, Historia 5, 1995, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 3, 359-360.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie”, nr 8, Prace Historyczne, z. 1, 1997, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 438-439.

*

ADALBERTUS – Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, red. serii Urbańczyk P., t. 1: Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, red. Urbańczyk P., 1998; t. 2: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), red. Chudziak W., 1997; t. 3: Jagodziński M. F., Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, 1997, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 1-2, 282-287.

Bartosz A., Nie bój się Cygana, 1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 433.

Bartoszewicz A., Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, (brak roku wydania), M. Jekiel, XLVI, 1998, 3-4, 444-445.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, 1998, J. Pirożyński, XLVII, 1999, 3-4, 472-475.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, 1996, M. Wilczek, XLVII, 1999, 1-2, 314-317.

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, 1993, L. Kajzer, XLII, 1994, 3-4, 380-389.

Dalewski Z., Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., 1996, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 409-412.

Dimensions of Native America: The Contact Zone, red. Teilhet-Fisk J., 1988, I. Turnau, XLVII, 1999, 1-2, 304-305.

Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766). Biskup, polityk, mecenas, 1994, D. Główka, XLIV, 1996, 4, 458-459.

Dzieje Bychawy, red. Szczygieł R., 1994, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 4, 454-455.

Gromnicki J., Informator o archiwach dokumentacji prac PP Pracowni Konserwacji Zabytków, 1993, E. Balcerzak, XLII, 1994, 2, 251-252.

Ihnatowicz E., Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, 1995, E. Kowecka, XLIII, 1995, 4, 539-540.

Fedorovič  Kotljar M., Galic’ko-volins’ka Rus’, 1998, M. Bartnicki, L, 2002, 1, 81-83.

Gałaj R., Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, 1998, I. Turnau, XLVIII, 2000, 3-4, 213-215.

Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746). Działalność gospodarcza i mecenat, 2000, K. Kolendo, XLIX, 2001, 4, 409-412.

Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, 1995, A. Klonder, XLV, 1997, 2, 245-249.

Kasperowicz A., Uwagi w sprawie najdawniejszych dziejów Łomży, 1993, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 3, 378-382.

King M. L., Frauen in der Renaissance, 1993, M. Bogucka, XLIII, 1995, 2, 279-282.

Kopiczko A., Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772, 1993, D. Główka, XLII, 1994, 3-4, 400.

Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium rosyjskiego (1772-1915), red. Konstantynów D., Paszkiewicz P., 1994, K. Dumała, XLIII, 1995, 3, 387-392.

Jan L., Skřivánek F., Němečti rytiři v českých zemich, 1997, P. A. Nowakowski, XLIX, 2001, 1-2, 158-159.

Marciniak–Kajzer A., Dwory biskupów krakowskich w XV w. Przyczynek do rekonstrukcji zaginionej części Liber Beneficiorum Jana Długosza, 1996, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 1, 103.

Marenco C., Manieurs de table, modeles de moeurs (17ème-20ème s.), 1992, D. Główka, XLIV, 1996, 4, 459-460

Michaluk D., Z dziejów Narwi i okolic. W 480 rocznicę nadania prawa chełmińskiego 1514-1994, 1996, D. Główka, XLVII, 1999, 1-2, 305.

Miśkiewicz A., Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945-1990, 1993, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 4, 452-453.

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, red. Nowak Z.H., Czaja R., 2000, E. Kowalczyk, XLIX, 2001, 4, 407-409.

Piątek E., Piątek Z., Szczawno Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska, 1996, D. Molenda, XLIV, 1996, 4, 460-462.

Pleszczyński A., Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, 2000, P. Kardyś, XLIX, 2001, 4, 420-421.

Pol L. van de, Het Amsterdams Hoerdom. Prostitutie in de Zeventiende en Achttiende Eeuw, 1996, M. Bogucka, XLV, 1997, 1, 91-94

Regards sur la révolution genevoise 1792-1798, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 1, 124

Przyrowski Z., Popularna encyklopedia staropolska, wstęp Tazbir J., 1998, I. Turnau, XLVII, 1999, 1-2, 303.

Sbornik Společnosti Přátel Starožitností, red. Dordík T., t. 3, 1992, E. Kapusta, XLII, 1994, 2, 252-255.

Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, oprac. A. Fastnacht, do druku przyg. Fastnacht-Stupnicka A., Gąsiorowski A., cz. I (A-I), [w:] Fastnacht A., Dzieła wybrane, red. Adamski J.F., t. II, 1991, E. Kowalczyk, XLI, 1993, 1, 154-155.

Ruszel K., Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, 1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 432.

Śliwiński B., Dzieje kasztelanii chmieleńskiej, 2000, E. Kowalczyk, XLIX, 2001, 1-2, 140-141.

Titz–Matuszak I., „Starcke Weibes-Personen”. Geschichte der Goslauer Frauen vom Mittelalter bis 1800., Bd. I, Arbeits- und Lebensbedingungen, Olm G. Verlag, 1994, M. Bogucka, XLIII, 1995, 4, 525-527. 

Tomczak A., Zarys dziejów parafii Gieczno do roku 1939, 1997, D. Główka, XLVII, 1999, 1-2, 317.

Wayland Barber E., Women’s Work. The First 20 000 Years. Women, Cloth and Society in Early Times, 1994, I. Turnau, XLIV, 1996, 3, 309-313

Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 1980), 1990, D. Molenda, XLII, 1994, 2, 239-249.

Wierzbieniec W., Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939, 1996, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 432.

Wiltenburg J., Disorderly Woman and Female Power in the Street Literature of Early Modern England and Germany, 1992, M. Bogucka, XLIV, 1996, 4, 441-444.

Wójcik Z. K., Z dziejów Rzeszowa 1935-1939, 1994, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 445-446.

Wyobraźnia średniowieczna, red. Michałowska T., 1996, M. Kruk, XLVI, 1998, 3-4, 429-431.

Żurek A., Wrocławska kaplica Św. Marcina w średniowieczu, 1996, XLIX, P. Kardyś, XLIX, 2001, 1-2, 160-161.

 

Ponadto:

Gerhard H.-J., Kaufhold K.H., Westermann E. (red.), Europäische Montanregion Harz, Monanregion Harz, red. Bartels C., Kaufhold K.H., Slotta R., Bd. 1, 2001, D. Molenda, K. Sołtan-Kościelecka, L, 2002, 2, 215-222.

Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, red. S. Kubiak, D. Fleming, L, 2002, 3-4, 423-426.


 

IX.                  ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

            POWRÓT

 

Ponadto: 

*

Lityńska–Zając M., Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, 1997, J. Kolendo, XLVII, 1999, 1-2, 273-277.

Marchwiński R. T., Geografia Polski Marcina Kromera, 1997, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 1-2, 303-304.

 


 

                X.  DEMOGRAFIA, ANTROPOLOGIA

             POWRÓT

 

Dąbrowski P. i in., Grób księżnej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kościele pocysterskim p.w. św. Bartłomieja w Trzebnicy, XLVII, 1999, 3-4, 435-444.

Myśliwski G., Starość i długowieczność w Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym, XLIX, 2001, 3, 169-198.

*

Kowalska J., Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, 1991, I. Turnau, XLI, 1993, 1, 188.

Salvatori E., La popolazione pisana nel Duecento. Il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi del 1228, 1994, M. Goliński, XLIV, 1996, 2, 204-207.

Socio-economic consequences of sex-ratios in historical perspective, 1500-1900, red. Fauve-Chamoux A., Sogner S., 1994, M. Kopczyński, XLIII, 1995, 2, 301- 303.

 

Ponadto:

Michalewicz J., Żydowskie księgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 430-431. 


 

                XI. OSADNICTWO

 

                1. OSADNICTWO OGÓLNE I ONOMASTYKA 

             POWRÓT

Kowalczyk E., Kozielsk i Żmigród – z okazji zakończenia edycji Słownika Starożytności Słowiańskich, XLV, 1997, 2, 223-228.

Kowalczyk E., Powracający temat: przewłoka, XLIII, 1995, 4, 491-510.

Laszuk A., Struktura własności ziemskiej w województwie krakowskim na podstawie rejestrów pogłównego z 1662 r., XLI, 1993, 3, 401-420.

Mikulski K., Zmiany w strukturze zawodowej mieszkańców a nazewnictwo ulic w średniowiecznym i nowożytnym Toruniu, XLVII, 1999, 1-2, 157-162.

Myśliwski G., Miary i miernicy na Mazowszu od XII do drugiej połowy XVI wieku, XLV, 1997, 3-4, 319-349.

Nowakowski P. A., O potrzebie upowszechnienia terminologii bronioznawczej – uwagi na marginesie polskiego wydania pracy B. Trubnikowa Wielki leksykon broni i uzbrojenia, L, 2002, 1, 73-78.

Petehyrycz W., Bełz i Busk: próba rekonstrukcji struktury socjotopograficznej w X-XIV wieku, XLIII, 1995, 1, 67-73.

Szelest H., Epigramy Marcjalisa związane z dziełami sztuki, XLVI, 1998, 1-2, 175-180.

 

Ponadto:

Rosłanowski T., Socjotopografia i urbanistyka Polski i Ukrainy w XIV-XIX/XX wieku (zagadnienia porównawcze) (VII konferencja Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych PAN, Warszawa, 14-15 grudnia 1993 r.), XLIII, 1995, 1, 3-14.

*

APOIKIA. I piú antichi insediamenti greci in Occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica e sociale. Scritti in onore di Giorgio Buchner, red. d’Agostino B., Ridgway D., 1994, J. Stępniewski, XLIV, 1996, 4, 449-452.

Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy, część 1: Gmina Lutowiska, oprac. Augustyn M., Kryciński S., Modrzejewski Sz., Szewc R., red. Kryciński S., 1995, A. Janeczek, XLIV, 1, 65-66.

Biolik M., Toponimia byłego powiatu ostródzkiego, 1992; Iwicki W., Toponimia byłego powiatu słupskiego, 1993, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 1, 129-132.

Breza E., Słownictwo Inwentarzy starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, 1991, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 2, 285-286.

Czerniakowska E., Nazwy miejscowe Warszawy, cz. 1: A-Bo, 1998; z. 2: Br-Ch, 1999, E. Kowalczyk, XLIX, 2001, 1-2, 146.

Czopek–Kopciuch B., Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, 1995, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 2, 229-236.

Dulinicz M., Sieć grodowa Mazowsza Płockiego w XI w., [w:] Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Moździoch S., 1993, E. Kowalczyk, XLII, 1994, 3-4, 373-380.

Goehrke C., (współprac.) Kalin U., Frühzeit des Ostslaventum, Erträge der Forschung, 1992, W. Szymański, XLI, 1993, 1, 145-153.

Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., 1991, R. Szczygieł, XLI, 1993, 2, 327-329.

Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, 1994, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 2, 220-221.

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, red. Jaroszewski T.S.; t. I: Puget W., Województwo sieradzkie, 1990; t. II: Kajzer L., Pałace i dwory w dawnym województwie sieradzkim, 1994, E. Kowecka, XLIII, 1995, 2, 286-288.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. Rymut K., t. I: A-B, 1996; t. II: C-D, 1997, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 1-2, 277-281.

Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie - Zmiany, red. Rymut K., t. III: E-I, 1999, E. Kowalczyk, XLIX, 2001, 3, 273-278.

Radoch M., Badanie sporów granicznych mazowiecko-krzyżackich przez Benedykta z Makry w 1413 roku, [w:] Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci Profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin, 1994, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 2, 207-209.

Rębkowski M., Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, 2001, K. Sołtan-Kościelecka, L, 2002, 1, 93-96.

Rusek J., Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich, 1996, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 433-434.

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa A., Malec M., Rymut K., cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. Malec M., 1995, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 2, 221.

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa A., Malec M., cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Kaleta Z. przy współudziale Supranowicz E. i Szymowa J.; cz. 4: Nazwy osobowe pochodzące od etników, oprac. Supranowicz E., 1997, E. Kowalczyk, XLVIII, 2000, 1-2, 69-70. 

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa A., Malec M., Rymut K., cz. 6: Nazwy heraldyczne, oprac. Bobowska-Kowalska M., 1995, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 3, 353.

Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, z. 3: Ml-Św, oprac. Borkiewicz-Celińska A., 1998, E. Kowalczyk, XLVIII, 2000, 3-4, 199-201.

Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, z. 4: Sw-Ż oraz skorowidze, oprac. Borkiewicz-Celińska A., 2000, E. Kowalczyk, L, 2002, 1, 84-85.

Słownik miejscowości Księstwa Siewierskiego, oprac. Noga Z., 1994, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 3, 346-349.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 1996, I. Turnau, XLV, 1997, 2, 236-237.

Szcześniak K., Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego, 1994, E. Kowalczyk, XLIV, 1996, 1, 46-52.

Treder J., Toponimia powiatu wejherowskiego, 1997, E. Kowalczyk, XLVI, 1998, 3-4, 427-428.

Tschudin G., Schweizer Käser im Zarenreich. Zur Mentalität und Wirtschaft ausgewanderter Bauernsöhne und Bauerntöchter, 1990, M. Andrzejewski, XLI, 1993, 1, 184-185. 

 

Ponadto:

Civitates principales – wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, katalog wystawy, red. Janiak T., Stryniak D., 1998, M. Hamada, XLVII, 1999, 1-2, 307-308.

P1uaux O., Philippe M. (współprac. Picavet R.), Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s. (Guyane), red. Nowacki-Breczewski P., 1997, A. Abramowicz, XLVI, 1998, 3-4, 440-443.

 


            

                2.  OSADNICTWO WIEJSKIE

             POWRÓT

Jawor G., Strungi i zbory. Instytucje organizacji społecznej wsi na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce, XLV, 1997, 2, 179-186.

Woźniak A., Dom i zagroda we wsi mazowieckiej drugiej połowy XVIII w., XLII, 1994, 1, 39-58.\

 

Ponadto:

Kajzer L., Z badań nad zamkami w wieku XIII, L, 2002, 3-4, 287-303.

Zawadzki J., Kroczewo. Przyczynki do historii wsi i kościoła parafialnego, XLVII, 1999, 3-4, 395-412.

*

Konieczny Z., Łętownia (zarys dziejów), 1994, S .F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 444.

Mikulski K., Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, 1994, G. Białuński, XLIV, 1996, 4, 453-454

Poliński D., Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej, 2001, P. Kościelecki, L, 2002, 2, 202-205.

Zemeła K., Mała Ojczyzna. Parafia Sorbin, 2000, P. Kardyś, XLIX, 2001, 4, 416.

 

Ponadto

Kightly C., Pieters M., Tys D., Ervynck A., Walraversijde 1465. De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuikelijke Noordzeekust, 2000, M. Bis, XLIX, 2001, 1-2, 141-143.

 


 

                            3.                  OSADNICTWO MIEJSKIE

            POWRÓT

Batiuk A., Hoff J., Struktura społeczna i układy przestrzenne miast galicyjskich na początku XX w. (na przykładzie Jarosławia i Łańcuta), XLIII, 1995, 1, 97-106.

Bitner–Nowak A., Kowal S., Rodzaje i funkcje placów miast Wielkopolski w XIX i XX wieku, XLI, 1993, 4, 589-600.

Broński K., Przemiany socjotopograficzne i przestrzenne Stanisławowa w XIX wieku. Analiza porównawcza, XLIII, 1995, 1, 87-96.

Broński K., Rynek i place Stanisławowa w XIX i XX wieku. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne, XLI, 1993, 4, 607-612.

Chrościcki J. A., Przestrzeń ceremonialna w nowożytnym mieście, XLI, 1993, 2, 213-224.

Czaja R., Nowy Rynek w Elblągu. Przyczynek do historii przemian urbanistycznych w miastach pruskich w drugiej połowie XVIII w., XLI, 1993, 2, 321-326.

Gawlas S., Ulica a zmiany krajobrazu miejskiego w okresie lokacji, XLVII, 1999, 1-2, 3-25.

Goliński M., Działka miejska w śląskich źródłach pisanych (XIII-XVI w.), XLIII, 1995, 3, 333-342.

Goliński M., Socjotopografia dużego miasta a źródła podatkowe. Wybrane problemy na przykładzie Wrocławia i Świdnicy w XIV-XV wieku, XLIII, 1995, 1, 43-53.

Hrdlička L., O kształtowaniu się terenu Starego Miasta w Pradze, XLIV, 1996, 1, 13-18.

Janeczek A., Miasta Rusi Czerwonej w nurcie modernizacji. Kontekst reform XIV-XVI w., XLIII, 1995, 1, 55-66.

Janeczek A., Ulice etniczne w miastach Rusi Czerwonej w XIV-XVI wieku, XLVII, 1999, 1-2, 131-147.

Jastrebickaja A. L., Małe miasta: specyfika średniowiecznej urbanizacji w Europie, XLIII, 1995, 1, 33-42.

Karpińska G. E., Kopczyńska–Jaworska B., Place i rynki Łodzi. Obserwacje etnologa, XLI, 1993, 4, 555-568.

Katalynas K., Vaitkevičius G., Rozwój Wilna w XIV wieku w świetle badań archeologicznych, L, 2002, 1, 3-10.

Kiryk F., Rynek sandomierski w XVI-XVII w., jego formy i funkcje, XLI, 1993, 2, 243-247.

Kononowicz W., Place miasteczek i osiedli śląskich w XVII-XVIII wieku, XLI, 1993, 2, 303-319.

Kozłowska-Kłosek D., Udział inwestycji jezuickich w kształtowaniu wielkomiejskiej przestrzeni Lublina, XLI, 1993, 2, 257-284.

Krawcow S. R., Topografia wspólnot wyznaniowych w miastach Rusi Czerwonej XIV-XVII w., XLIII, 1995, 1, 77-79.

Kuśnierz K., Rynek prywatnego miasta w Małopolsce w XVI-XVII wieku. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne ośrodków gospodarczych, XLI, 1993, 2, 293-301.

Latour S., Plac miejski w Szczecinie w XIX i XX stuleciu. Geneza i rola w warunkach współczesnych, XLI, 1993, 4, 641-649.

Maciuk O., Miejsce zamku w socjotopografii miast ruskich, XLIII, 1995, 1, 75-76.

Maroszek J., Ulice Wilna w XIV-XVIII wieku, XLVII, 1999, 1-2, 163-186.

Mędrzecki W., Przemiany cywilizacyjne i socjotopograficzne miast województwa wołyńskiego 1921-1939, XLIII, 1995, 1, 107-113.

Motylewicz J., Ulice etniczne w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w XVII i XVIII wieku, XLVII, 1999, 1-2, 149-155.

Motylewicz J., Wpływ wydarzeń militarnych pierwszej połowy XVIII wieku na przemiany socjotopograficzne w miastach województwa ruskiego, XLIII, 1995, 1, 81-86.

Nietyksza M., Cechy specyficzne miast doby industrialnej – ziemie polskie w XIX w. (do 1914 r.), XLIII, 1995, 1, 25-32.

Posackij B. S., Rozwój przestrzenny miast Zachodniej Ukrainy w okresie powojennym, XLIII, 1995, 1, 115-126.

Procházka R., Die älteste Besiedlung des Petersberges in Brno und die Frage der Stadtentstehung, XLIV, 1996, 1, 19-30

Samsonowicz H., Ulica w mieście średniowiecznym: szlak, miejsce działań, przekaz informacji, XLVI, 1998, 3-4, 221-225.

Sowina U., Średniowieczna działka miejska w świetle źródeł pisanych, XLIII, 1995, 3, 323-331.

Stawarz A., Funkcje rynku w miasteczkach Mazowsza w XIX wieku (wprowadzenie do badań), XLI, 1993, 4, 601-606.

Stawarz A., Funkcje społeczno-kulturowe ulic w ośrodku miejsko-przemysłowym w XIX i początku XX w. Z badań nad Żyrardowem, XLVII, 1999, 1-2, 225-235.

Szczygieł R., Rola handlowa placów miejskich w średnich i małych miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, XLI, 1993, 2, 285-291.

Teodorowicz–Czerepińska J., Przemiany zabudowy i funkcji rynku w Lublinie w XVI-XVIII w., XLI, 1993, 2, 249-256.

Tyszka P., Ulica Szewska w Krakowie – miejsce rozboju dokonanego wiosną roku 1497, XLVII, 1999, 1-2, 103-112.

Woźniak A., Na peryferiach Grochowa. Z badań nad życiem codziennym Gocławia w okresie międzywojennym, L, 2002, 2, 155-182.

Zaremska H., Ulica Żydowska w Krakowie: XIV-pierwsza połowa XV wieku, XLVII, 1999, 1-2, 113-130.

Zarębska T., Place Zamościa a teoretyczne koncepcje urbanistyki renesansu, XLI, 1993, 2, 225-241.

 

Ponadto:

Buśko C., Stan badań nad parcelą mieszczańską w średniowiecznych miastach śląskich, XLIII, 1995, 3, 343-350.

Kajzer L., Z problematyki translokacji średniowiecznego Brześcia Kujawskiego, XLII, 1994, 1, 87-96.

Zarębska T., Badania historyczno-urbanistyczne metodą analiz przestrzennych, XLIII, 1995, 1, 15-24.

Olkuśnik M., Materia w służbie idei. Geneza i główne płaszczyzny sporu o kierunki rozwoju cywilizacyjnego Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku, XLVIII, 2000, 3-4, 133-152.

*

Atlas historique de Saint-Denis. Des origines au XVIIIsiècle, red. Wyss M., współprac. Meyer-Rodrigues N., 1996, A. Abramowicz, XLV, 1997, 1, 104-106.

Czaja R., Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, 1992, U. Sowina, XLIII, 1995, 2, 267-279.

Kuča K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, cz. I: A-G, 1996; cz. II; H-Kole, 1997; cz. III: Koli-Mi, 1998, J. Salm, XLVIII, 2000, 3-4, 205-208.

Maroszek J, Ulice Wilna w XIV-XVIII wieku, 1999, K. Katalynas, G. Vaitkevičius, XLIX, 2001, 1-2, 120-124.

Mazur E., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, 1993, M. Nietyksza, XLIII, 1995, 3, 392-394.

Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Studium osadnicze, 1998, W. Kowalski, XLIX, 2001, 1-2, 136-138.

Sowina U., Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., 1991, J. Wiesiołowski, XLI, 1993, 2, 330-334.

Villages ouvriers, utopie ou réalité?, 1994, E. Kowecka, XLIII, 1995, 2, 303-305.

Stępkowski L., Autor – recenzent - książka. W odpowiedzi Stanisławowi Wiechowi, XLIX, 2001, 1-2, 111-113.

Wiech S., Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa – rozwój - społeczeństwo, 1995, L. Stępkowski, XLVII, 1999, 1-2, 296-299.

Wiech S., W odpowiedzi na recenzję Lecha Stępkowskiego, XLVIII, 2000, 1-2, 55-57.

 

Ponadto:

Život v barokní Praze 1620-1784. Průvodce Výstavou. Clam-Gallasův palác 24. květa-29. září 2001, red. Mendelová J., Státníková P., 2001, A. Klonder, L, 2002, 1, 96-100.

K e n z l e r H., Archäologische Untersuchungen zum Kornmarkt in Zwickau, 2001, K. Sołtan-Kościelecka, L, 2002, 2, 209-211. 

Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, [t.] 1, red. Buśko C., Piekalski J., 1999, E. Kowalczyk, XLVII, 1999, 3-4, 497-498.

 


 

                XII.  GOSPODARKA WIEJSKA

 

                1.  GOSPODARKA WIEJSKA OGÓLNA 

  POWRÓT  

Główka D., Udział duchowieństwa mazowieckiego w wiślanym spławie zboża w XVI w., XLII, 1994, 3-4, 317-324

*

Antoine A., Boehler J.-M., Brumont F., L’agriculture en Europe occidentale à l’époque moderne, 2000, A. Wyczański, XLIX, 2001, 3, 259-262.

Główka D., Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, 1991, S. K. Olczak, XLI, 1993, 1, 158-159.

Majątki wielkopolskie, t. I: Powiat gostyński; t. II: Powiat pleszewski, oprac. autorskie Małyszko S., Gajda Ł., 1994; Dawne budownictwo folwarczne, red. Skurnatowicz J., E. Kowecka, XLIII, 1995, 4, 531-535.

Moriceau J.-M., Postel–Vinay G., Ferme, enterprise, famille. Grand exploitation et changements agricoles XVIIe-XVIIIsiècles, 1992, D. Główka, XLIV, 1996, 2, 222-223.

Muszyńska J., Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510-1663, 1991, J. Wijaczka, XLIII, 1995, 3, 382-385.

Priester P., De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, 1991, A. Laszczuk, XLII, 1994, 1, 121-123.

         


 

                 2. ROŚLINY UPRAWNE, OGRODNICTWO

        POWRÓT        

*

Die Kartoffel. Geschichte und Zukunft einer Kulturpflanze, red. Ottenjann H., Ziessow K.-H., 1992, J. Heidrych, XLII, 1994, 3-4, 392-397.

Lityńska–Zając M., Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, 1997, J. Kolendo, XLVII, 1999, 1-2, 273-277

 


 

                3. HODOWLA ZWIERZĄT 

        POWRÓT

Ponadto:

Maik J., Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródło do badania ras owiec, XLIX, 2001, 4, 311-326.

*

Kaiser H., Ein Hundeleben. Von Bauernhunden und Karrenkötern. Zur Alltagsgeschichte einer geliebten und geschundenen Kreatur, 1994, A. Klonder, XLIV, 1996, 2, 223-226.

 


 

                4. RZEMIOSŁO WIEJSKIE 

        POWRÓT

*

Ferenc–Szydełko E., Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce, 1995, T. Wiślicz, XLIV, 1996, 4, 437-441.

Zell  M., Industry in the countryside. Wealden society in the sixteenth century, 1994, A. Wyrobisz, XLIV, 1996, 1, 52-55.

 


 
                XIII. RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ

 

                1. RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ OGÓLNE 

         POWRÓT

Pazdur J., Poszukiwacz skarbów czy papiernik z Doliny Kościeliskiej? Na marginesie artykułu Henryka Josta, XLI, 1993, 1, 141-143.

„Annales de Normandie”, 42e année, No. 3, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 181-182.

Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, red. Bucton D., 1994, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 298-299.

Davanzo Poli D. (red.), Die Gewerbe der Mode in Venedig vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, 1994, I. Turnau, XLIV, 1996, 1, 69-70.

Handwerkgeschichte. Histoire de l’Artisanat, red. Dubler A.M., 1993, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 403.

Les métiers au moyen âge. Aspects économiques et sociaux. Actes du Colleques international de Louvain-la-Neuve 7-9 octobre 1993, red. Lambrechts P., Sosson J.-P., 1994, A. Wyrobisz, XLIII, 1995, 4, 529-531.

Nowak B., Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku, 1991, W. Czarnecki, XLI, 1993, 2, 357.

VIII. Kézmüvesipartörteneti Szimpózium Veszprém 1992. november, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 152-153.

Żarnowski J., Polska 1918-1939. Praca – technika - społeczeństwo, 1992, B. Okoniewska, XLI, 1993, 2, 337-340

 

Ponadto:

Katalog zbiorów działu rzemiosła Muzeum w Rybniku, z. 1, 1993, E. Balcerzak, XLII, 1994, 2, 259.

 


 

                     2. GÓRNICTWO

         POWRÓT

Molenda D., Wydobycie i handel galmanem w Polsce od połowy XVII do schyłku XVIII wieku, XLVIII, 2000, 1-2, 11-40.

Muszyńska  J., Eksploatacja galmanu w kluczu sławkowskim biskupstwa krakowskiego w drugiej połowie XVII wieku, XLIX, 2001, 3, 241-244.

*

Bergbaureviere im 16. Jahrhundert. Vorträge des Historischen Kolloquiums. Agricola - Ehrung 1994, 1994, D. Molenda, XLIII, 1995, 1, 153-156.

Firszt S., Górnictwo złota jako przyczyna powstawania niektórych ośrodków miejskich na XIII-wiecznym Śląsku, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. Moździoch S., 1999,D. Molenda, XLVIII, 2000, 1-2, 70-73.

Gerhard H.-J., Kaufhold K. H., Westermann E. (red.), Europäische Montanregion Harz, Monanregion Harz, red. Bartels C., Kaufhold K.H., Slotta R., Bd. 1, 2001, D. Molenda, K. Sołtan-Kościelecka, L, 2002, 2, 215-222.

Guldon Z., Kaczor J., Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, 1994, D. Molenda, XLIV, 1996, 1, 67-68.

Piątek E., Piątek Z., Górnictwo rud metali w Górach Sowich, 2000, D. Molenda, XLIX, 2001, 4, 419-420.

Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného, red. Daniš M., 2001, D. Molenda, L, 2002, 1, 100-104.

Szczepański J., Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, 1997, D. Molenda. XLV, 1997, 2, 261-263.

Weisgerber G., Mittelalterlicher Bergbau an hand archäologischer und ikonographischer Quellen, [w:] Il Monte Calisio e l’argento nelle Alpi dall’antichità al XVIII secole. Giacimenti, storia e rapporti con la tradizione mineraria mitteleuropea. Tagungsband. Civvezzano Fornace (Trento) 12-14 ottobre 1995, red. Brigo l., Tizzioni M., 1997, D. Molenda, L, 2002, 2, 223-224.

 


 

                3. HUTNICTWO I OBRÓBKA METALU

         POWRÓT

Chodyński A. R., Straty w gdańskich zasobach dzieł złotniczych w 1577 roku, XLI, 1993, 3, 391-400.

Kizik E., Gdańskie umowy na odlewanie dzwonów z XVII i XVIII wieku. Uwagi po lekturze pracy Elżbiety Wróblewskiej, L, 2002, 3-4, 404-412.

Mielczarek M., Artists in the mint. Engravers of dies for the Panticapaean mint at the turn of the 4th and 3rd centuries BC, XLVI, 1998, 1-2, 107-112. 

Soborska-Zielińska A., Zieliński M. G., Dzwony chełmińskie. Zarys dziejów, XLV, 1997, 1, 15-42.

Tuchołka–Włodarska B., Jeszcze raz w sprawie cyny w Polsce i znaków na gdańskich srebrach. Uwagi polemiczne do recenzji A.K.F. Wołosza, XLIII, 1995, 4, 511-524.

*

Gradowski M., Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach. Marks on silver in Poland, 1993, A.K.F. Wołosz, XLIII, 1995, 2, 288-296.

Kmieć H., Dzieje techniki zbrojeniowej nad rzeką Bobrzą i w jej okolicach od XVI do XIX wieku, 2000, P. Kardyś, XLIX, 2001, 4, 424.

Kuczyńska J., Mosiężne misy norymberskie, 1991, A.K.F. Wołosz, XLII, 1994, 1, 110-114.

Kwiatkowski A. A., Cyna. Zbiory secesji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 1992, A.K.F. Wołosz, XLI, 1993, 2, 334-337.

Paprocka J., Srebra i platery firmy Józef Fraget, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 2, 358-359.

Srebra warszawskie XVIII i 1. połowy XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, oprac. Bobrow R., 1991, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 173.

Sromer W. von, Die Saigerhütte. Deutsch-ungarischer Technologie-Transfer im Spätmittelalter bei der Entwicklung der Kupfer-Silber-Scheidekünste zur „ars conflatoria separantia argentum a cupro cum plumbo vulgo siagerhüten nuncupatur”, [w:] Technologietransfer und Wissenschaftsaustausch zwischen Ungarn und Deutschland, red. Fischer H., Szabadváry F., 1995, D. Molenda, XLIV, 1996, 3, 360-361.

Studi su Industria a cura di Emanuela Zanda, 1995, J. Kolendo, XLIII, 1995, 3, 400.

Tuchołka–Włodarska B., Cyna od XV do XIX wieku. Katalog wystawy stałej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, 1992, A.K.F. Wołosz, XLI, 1993, 4, 659-671.

Wróblewska E., Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Antonych. Studium z dziejów gdańskiego cechu odlewniczego, 1999, A. Wyrobisz, XLVIII, 2000, 1-2, 82-83.

Vynokur I.S., Slov’’jans’ki juveliry Podnistrov’’ja. Za materialamy doslidžen’ Bernašivs’koho kompleksu seredyny I tys. n. e., 1997, W. Szymański, XLVII, 1999, 3-4, 468-471.

 


 

                4. CHEMIA, BARWNIKI, FARMACJA 

 POWRÓT

Zuba K., Aptekarze i apteki w dobrach Radziwiłłów linii nieświeskiej w XVIII wieku, XLIX, 2001, 4, 345-366.

        


 

                5. WŁÓKIENNICTWO I TKACTWO 

            POWRÓT

Maik J., Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródło do badania ras owiec, XLIX, 2001, 4, 311-326.

Wyrwa A. M., „Złoty” galon ze średniowiecznego cmentarzyska w Łeknie. Przyczynek do rozwoju pasamonictwa w Polsce, XLIV, 1996, 4, 395-402.

*

Bigliazzi L. i L., La seta: itinerario iconographico e documentario all’Accademia dei Georgofili, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 1, 125-126.

Brüggemann W. (red.), Yayla. Form und Farbe in türkischer Textilkunst, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 297-298.

Bus C., Collezione Antonio Ratti. Silk, Gold and Silver. Eighteenth Century Textiles, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 260.

Cardon D., La draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, 1999, I. Turnau, XLVII, 1999, 3-4, 500.

Cardon D., La draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, 1999, J. Maik, XLIX, 2001, 1-2, 15-117.

Cazals R., Vaquer J., Larguier G., Cardon D., Delvit P., L’industrie de la laine en Languedoc depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, 1995, I. Turnau, XLIV, 1996, 1, 68-69.

Chruszczyńska J., Makaty buczackie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Tapestries from Buczacz in the collection of the National Museum in Warsaw, 1996, I. Turnau, XLIV, 1996, 4, 455-456

Endrei W., The First Hundred Years of European Textile-printing, 1998, I. Turnau, XLVII, 1999, 1-2, 313-314.

Fils renoués. Trésors textiles du moyen âge en Languedoc-Roussillon, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 150-151.

Folsachvon K., Keblow Bersted A.-M., Woven Treasures-Textiles from the World of Islam, The David Collection, 1993, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 399.

Gaustad R., Halén W., Huitfeldt J., Kjellberg A., Høydepunkter. Highlights, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 149.

Machačová J., Matějček J., Nástin vývoje textilní výroby v českých zemich v obdobi 1781-1848. Abriss der Geschichte der Textilindustrie in den Böhmischen Ländern 1781-1848, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 261-262.  

Maik J., Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, 1991, I. Turnau, XLI, 1993, 1, 171-172.

Michałowska M., Słownik terminologiczny włókiennictwa, 1995, J. Maik, K. Turska, XLV, 1997, 1, 79-87.

Seiler–Baldinger A., Systematik der Textilen Techniken. Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1991, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 233-234.

Silk and Colour, red. Buss C., 1997, I. Turnau, XLVI, 1998, 3-4, 449-450.

Soieries bouddiques chinoises XIVe-XVIIIe siècle. Chinese buddist silks 14th-18th century, przedmowa Riboud K., 1996, I. Turnau, XLV, 1997, 1, 113-114.

Stauffer A., Spätantike, frühchristliche und islamische Textilen aus Ägypten, 1996, I. Turnau, XLVI, 1998, 3-4, 446.

Taszycka M., Pasy francuskie, t. IV: Pasy kontuszowe 4, 1994, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 299.

Textiles in Northern Archaeology. Nesat III; Textile Symposium in York 6-9 May 1987. Nesat. North European Symposium for Archaeological Textiles, wyd. Walton P. i Wild J.P., 1990, I. Turnau, XLI, 1993, 1, 169-171.

Tessuri Italiani al tempo di Piero della Francesca, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 1, 126.

Textiles designs. Two hundred years of European and American patterns for printed fabrics organized by motif, style, color, layer and period, oprac. Elffers J. i Meller S., 1991, I. Turnau, XLII, 1994, 1, 126-127.

Thar. Die Wüstenkönige Indiens. Kunst und Kostbarkeiten von Nomaden und Maharajas, Verlag Hatj G., 1991-1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 263.

Turnau I., Hand Felting in Europe and Asia from the Middle Ages to the 20th Century, 1997, B. Bazielich, XLVI, 1998, 3-4, 446-447. 

Vunder E., Eesti rahvapärane taimornament tikandis [Pflanzenornament in der estnischen volkstümlichen Stickerei], 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 404.

 


 

                  6. CERAMIKA I SZKŁO 

         POWRÓT

Ajewski K., Ceramika i szkło w zbiorach Galerii Muzealnej Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, XLIII, 1995, 4, 449-484.

Dobrowolski W., Warszawska amfora Malarza Długich Nosów, XLVI, 1998, 1-2, 43-52.

Pospieszna B., Malborskie zakłady przemysłu ceramicznego w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku, XLII, 1994, 3-4, 355-372.

Woźny J., Osiemnastowieczne fajki gliniane z Bydgoszczy. Możliwości i ograniczenia interpretacji źródła, XLVII, 1999, 3-4, 445-450.

Woźny J., Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą, XLIX, 2001, 3, 245-252.

 

Ponadto:

Kajzer L., Materiały archeologiczne z wieży „B” zamku w Szydłowie, XLVIII, 2000, 3-4, 153-162.

Andrzejewski A., Nieznane źródło ikonograficzne do dziejów garncarstwa na Kujawach, XLIV, 1996, 4, 403-408.

*

Kamionka. Katalog zbioru Muzeum Narodowego w Gdańsku, oprac. Kilarska E., 1991, T. Nawrolski, XLI, 1993, 1, 172-173.

Kaufmann E. R., Buschor R., Gutscher D., Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive, 1994, B. Pospieszna, XLIII, 1995, 3, 400-402.

Kowalski W., Fajans europejski. XIX w., 1993, E. Kowecka, XLV, 1997, 2, 263-264.

Marggraf  M., Fliesenkultur in Portugal, 1989, E. Kowecka, XLI, 1993, 4, 682-683.

Rębkowski M., Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego Kołobrzegu, 1995, M. Brzuska, XLV, 1997, 3-4, 434-437.

Ryszewska K., Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, 2001, M. Bis, L, 2002, 3-4, 418-423.

Tyszler L., Terra sigillata na ziemiach Polski, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog i tablice, 1999, J. Wielowiejski, XLIX, 2001, 3, 286.

Wedgwood – ceramika XVIII-XX wieku z kolekcji Wedgwood Museum Trust w Barlston, Potteries Museum & Art Gallery w Stoke-on-Trent, Nottingham Castle Museum & City Gallery oraz ze zbiorów polskich, red. Załęska W., 2002, M. Bis, 2002, 2, 224-227.

 


 

                7. OBRÓBKA DREWNA, KAMIENIA, KOŚCI, ROGU, SKÓRY, BURSZTYNU

 

POWRÓT

Borkowski T., Gierczak P., W kwestii produkcji różańców i kości do gry w późnośredniowiecznym Wrocławiu, XLIII, 1995, 2, 221-228.

Sołtan K., O stilusach rogowych lub kościanych. Przyczynek do zagadnienia średniowiecznych technik pisania na tabliczkach woskowych, XLVII, 1999, 3-4, 413-420.

 

Ponadto: 

Buśko C., Badania archeologiczne ulic wrocławskich, XLVII, 1999, 1-2, 39-50.

Mierosławski M., Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pułtuskim w XIII i XIV wieku, XLIII, 1995, 4, 433-447.

*

Flórián M., Tóth B., Tanners. The tannery from Baja in the Hungarian Open Air Museum, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 262.

Gierłowski W., Bursztyn i gdańscy bursztynnicy, 1999, A. R. Chodyński, XLVIII, 2000, 3-4, 210-213.

Holliger C., Holliger–Wiesman C., Vier Totenbetten mit Knochenschnitzereien aus Vindonissa, 1993, J. Wielowiejski, XLIII, 1995, 2, 305-306. 

 


 

                            8. PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY 

        POWRÓT

*

Průvodce po budejovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie, red. Nikrmajer L., 1999, A. Klonder, XLVIII, 2000, 1-2, 90-93.

 

Ponadto:

Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, red. Badurík J., Kónya P., Pekník R., 2001, A. Klonder, XLIX, 2001, 4, 421-424.

 


 

                XIV. BUDOWNICTWO

 

                1. BUDOWNICTWO OGÓLNE

         POWRÓT

Chorowska M., Lasota C., Rekonstrukcja układu działek w blokach przyrynkowych we Wrocławiu, XLIII, 1995, 3, 351-369.

Chorowska M., Lasota C., Średniowieczne podcienia i przedproża na Śląsku, XLVII, 1999, 1-2, 51-76.

Czapska A., Odbudowa i destrukcja placów w Warszawie po II wojnie światowej, XLI, 1993, 4, 623-639.

Drozdowski M. M., Refleksje nad zmianami funkcji Placu Teatralnego w Warszawie, XLI, 1993, 4, 583-588.

Dumała K., Place Warszawy dziewiętnastowiecznej, XLI, 1993, 4, 569-581.

Eysymontt R., Przemiany pierzei ulicznych w miastach śląskich na podstawie źródeł pisanych, kartograficznych i ikonograficznych, XLVII, 1999, 1-2, 77-101.

Gzell S., Warszawa XX wieku – ulice jutra, XLVI, 1998, 3-4, 339-361.

Kowal E., Kowal S., Kulturowo-polityczne oblicze ulic Poznania (1815-1939), XLVII, 1999, 1-2, 249-267.

Latour S., Wnętrza uliczne w miastach Pomorza Zachodniego, XLVII, 1999, 1-2, 187-203.

Mazur E., Place Żoliborza w okresie międzywojennym, XLI, 1993, 4, 613-622.

Mazur E., Ulice osiedlowe, ich znaczenie i funkcje w międzywojennej Warszawie, XLVI, 1998, 3-4, 383-390.

Piekalski J., Z badań drewnianej zabudowy średniowiecznej działki mieszczańskiej na Śląsku, XLIV, 1996, 1, 5-12.

Roguska J., Oprawa architektoniczna ulic warszawskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku jako wyraz ich funkcji i znaczenia w mieście, XLVI, 1998, 3-4, 313-337.

Wiech S., Znaczenie i funkcje małomiasteczkowej ulicy w życiu lokalnych społeczności drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie Kielecczyzny), XLVII, 1999, 1-2, 205-223.

Wierzbicka B., Polna – warszawska ulica graniczna w XVIII-XX wieku, XLVI, 1998, 3-4, 363-372.

Zarębska T., Ewolucja zasad kształtowania ulic w miastach Polski przedrozbiorowej, XLVI, 1998, 3-4, 227-266.

*

Architektura gotycka w Polsce, red. Mroczko T., Arszyński M., t. I-III, 1995, L. Kajzer, XLIV, 1996, 3, 313-331.

Durdik T., Královský hrad v Pisku, 1993, L. Kajzer, XLII, 1, 1994, 101-103.

Książek M., Materiały pomocnicze do studiów w zakresie historii urbanistyki. Pomoc dydaktyczna, wyd. II, 1996, J. Salm, XLVII, 3-4, 479-488.

Marciniak–Kajzer A., Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów, 2001, M. Janicka, L, 2002, 1, 92-93.

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy wschodnie, t. I, cz. 1, red. Kunikowski S., 2000, L. Kajzer, XLIX, 2001, 3, 266-272.

Melville G., Herrschertum und Residenzen in Grenzräumen in mittelalterlicher Wirklichkeit, [w:] Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa, red. Patze H., Paravicini W., 1991, J. Strzelczyk, XLI, 1993, 4, 681-682.

Proksa M., Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w.-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych, 1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 437-438.

Rolska–Boruch  I., Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, założenia przestrzenne, architektura, funkcje, 1999, L. Kajzer, XLIX, 2001, 1-2, 128-136.

 

Ponadto: 

Kowalczyk J., Główne problemy badań nad architekturą późnobarokową w Koronie i na Litwie, 1995, A. Wyrobisz, XLIV, 1996, 4, 445-447.

 


 

                2. BUDOWNICTWO MIESZKALNE

         POWRÓT

Kajzer L., Pietrzak J., Renesansowa willa biskupa-humanisty w Staroźrebach na Mazowszu Płockim, XLVII, 1999, 3-4, 377-393.

Mierosławski M., Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pułtuskim w XIII i XIV wieku, XLIII, 1995, 4, 433-447.

 

Ponadto:

Buśko C., Stan badań nad parcelą mieszczańską w średniowiecznych miastach śląskich, XLIII, 1995, 3, 343-350.

Woźniak A., Na peryferiach Grochowa. Z badań nad życiem codziennym Gocławia w okresie międzywojennym, L, 2002, 2, 155-182.

*

Chapters from the Agrarian History of England and Wales, 1500-1750, red. Thirsk J., vol. V: The Buildings of the Countryside, 1500-1750, with new introductory material by M.W. Barley and Peter Smith, red.Barley M.W., 1990, A. Wyrobisz, XLI, 1993, 4, 657-659.

 


 

                3. BUDOWNICTWO GOSPODARCZO-PRZEMYSŁOWE

         POWRÓT

Mączyński R., Warszawskie cegielnie pijarów w XVII i XVIII wieku, XLIV, 1996, 2, 157-171.

Nietyksza M., Warszawska ulica przemysłowa w XIX wieku, XLVI, 1998, 3-4, 267-278.

Styk P., Ulica dworcowa w Lublinie w latach 1876-1914, XLVII, 1999, 1-2, 237-248.

      


 

                4. BUDOWNICTWO SAKRALNE

         POWRÓT

Fijałkowski P., Polska parafia luterańska w Królewcu w XVI-XIX w. Materialne podstawy funkcjonowania wspólnoty religijnej, XLVII, 1999, 3-4, 349-375.

Hewner K., O datowaniu wczesnośredniowiecznej kolegiaty w Kruszwicy, XLIV, 1996, 4, 431-436.

Ruszczyk G., Średniowieczne kościoły drewniane w Norwegii, XLI, 1993, 1, 119-140.

Sikora J., Uwagi na temat tzw. opactwa Panny Marii w Tumie pod Łęczycą, L, 2002, 3-4, 393-403.

Zawadzki J., Kościół w Niepokalanowie – Fabrica ecclesiae XX wieku, XLIII, 1995, 2, 197-219.

Zawadzki J., Kroczewo. Przyczynki do historii wsi i kościoła parafialnego, XLVII, 1999, 3-4, 395-412.

 

Ponadto:

Kawski T., Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII-XX w.), XLVII, 1999, 3-4, 451-465.

*

Kościół w Polsce. Dzieje klasztoru w Czerwińsku, Katalog wystawy w Czerwińsku 12-13 grudnia 1995, wstęp Gach P. P., scenariusz wystawy i opracowanie katalogu Nastalska J., 1995, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 431.

Kurek J., Drewniane cerkwie ziemi przemyskiej, 1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 438.

       


 

                 5. WNĘTRZA I MEBLE

         POWRÓT

Bůžek V., Tendencje rozwoju kultury życia codziennego w południowoczeskich mieszczańskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowożytności, XLIX, 2001, 1-2, 13-40.

Czerwiński T., Wyposażenie chałupy wiejskiej na północnym Mazowszu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, L, 2002, 1, 11-34.

Grzeluk I., Stefana Narębskiego „Uwagi o meblarstwie wileńskim”, XLIV, 1996, 4, 415-429.

Hrubá M., Renesansowe rezydencje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych, XLIX, 2001, 1-2, 59-80.     

 

Ponadto:

Woźniak A., Na peryferiach Grochowa. Z badań nad życiem codziennym Gocławia w okresie międzywojennym, L, 2002, 2, 155-182.

Meyer S., Grafika w domach angielskiej middle class. Analiza pośmiertnych inwentarzy majątkowych z lat 1730-1820 (odbiorcy, funkcja i kontekst obrazu), L, 2002, 3-4, 370-392.

Mohrmann R.-E., Codzienność wojny i pokoju w Niemczech lat 1618-1648 (zarys problematyki), XLIX, 2001, 1-2, 3-12.

*

Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser. Raumnutzung, Malereien und Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, wyd. Eickhölter M., Hammel-Kiesow R., 1993, M. Bogucka, XLIII, 1995, 3, 402-403.

Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, 1998, E. Kowecka, XLVIII, 2000, 1-2, 89-90.

Meblarstwo w piśmiennictwie polskim w latach 1901-1939, oprac. Dłutek M., 1991, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 169.

Mohrmann R.-E., Alltagswelt im Land Braunschweig. Städtliche und ländliche Wohnkultur vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert, 1990, A. Klonder, XLI, 1993, 1, 162-167.

Pasquierdu J., Les arts décoratifs Bordelais. Mobilier et objets domestiques 1714-1895, 1991, E. Balcerzak, XLI, 1993, 4, 683. 

Rapaport G., Intérieurs bordelais dans la première moitié du XIXe siècle, 1990-1992, D. Główka, XLIV, 1996, 2, 226-227.

 


 

                6. BUDYNKI I URZĄDZENIA KOMUNALNE

         POWRÓT

Biernacka–Lubańska M., Ołowiane elementy wodociągów z Novae (Bułgaria), XLVI, 1998, 1-2, 15-23.

Dumała K., Infrastruktura techniczna ulic w dziewiętnastowiecznej Warszawie, XLVI, 1998, 3-4, 279-312.

Hoczyk–Siwkowa S., Wodociągi lubelskie w XV-XVII wieku, XLV, 1997, 2, 161-177.

Mazur E., Wyposażenie szpitali Królestwa Polskiego na podstawie instrukcji rządowej z 1842 roku, XLVIII, 2000, 1-2, 41-54.

Myśliwiec K.La fonction des bains publics de l’époque ptolémaïque à Athribis, XLVI, 1998, 1-2, 123-138.

Partyka W., Budowa szpitala na Przedmieściu Lwowskim w Zamościu (1774-1775), L, 2002, 2, 133-143.

Partyka W., Szpitale diecezji wileńskiej i ich uposażenie w drugiej połowie XVIII wieku, XLIX, 2001, 3, 199-208.

Sowina U., Spotkanie u studni w późnośredniowiecznym mieście, XLVII, 1999, 1-2, 27-38.

*

Michałowski S., Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie 1899-1999, 1999, A. Koprukowniak, XLVIII, 2000, 1-2, 88-89.

 


 

                XV. WYMIANA I  PIENIĄDZ 

 POWRÓT

Janiak–Jasińska A., Warszawska ulica handlowa na przełomie XIX i XX wieku, XLVI, 1998, 3-4, 373-381.

Lichocka B.Une monnaire de plomb de Kôm el-Dikka à Alexandrie, XLVI, 1998, 1-2, 93-98.

Marcinkowski M., Wagi i odważniki kupieckie ze Starego Miasta Elbląga, L, 2002, 1, 44-52.

Molenda D., Organizacja i technika handlu ołowiem i glejtą w świetle rejestrów komory celnej w Olkuszu z 1591 r., XLI, 1993, 1, 85-106.

Wachowski K., Kamińska H., Średniowieczne przybory kupieckie z Trzebnicy. Przyczynek do dziejów wymiany w Europie XIII w., XLI, 1993, 1, 71-83.

 

Ponadto:

Główka D., Udział duchowieństwa mazowieckiego w wiślanym spławie zboża w XVI w., XLII, 1994, 3-4, 317-324.

Molenda D., Wydobycie i handel galmanem w Polsce od połowy XVII do schyłku XVIII wieku, XLVIII, 2000, 1-2, 11-40.

*

Blanchard I., International Lead Production and Trade in the „Age of the Saigerprozess” 1460-1560, 1995, D. Molenda, XLV, 1997, 1, 94-101.

Boulanger P., Les anciennes measures agraires en usage dans les communes du département avant la Révolution, 1992, D. Główka, XLIV, 1996, 2, 227.

Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII w. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, oprac. Małecki J.M., współudział Szlufik E., 1995, S. F. Gajerski, XLVI, 1998, 3-4, 448.

Hilderbrandt R., Meilen und Märkte. Transportkosten für Massengüter im 16./17. Jahrhundert, [w:] Vom rechten Mass der Dinge. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Festschrift für Harald Witthöf zum 65. Geburtstag, wyd. Elklar R.S. i in., 1996, D. Molenda, XLV, 1996, 2, 268.

Kondratowicz Ł., Miliszkiewicz G., Wiśniewski K., W wiejskim sklepiku, 1997, E. Kowecka, XLVI, 1998, 3-4, 448-449.

Kowecka E., Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870, 1998, Kowalska-Glikman S., XLVII, 1999, 1-2, 293-296.

Quellen und Regesten zu den Augsburger Handelshäusern Paler und Rehlinger. 1539-1642. Wirtschaft und Politik im 16.-17. Jahrhundert, część I: 1539-1623, wyd. Hildebrandt R., 1996, D. Molenda, XXXLV, 1997, 2, 264-267.

Weevander H., Bogaert R., Kurgan-van Hentenryk G., De Bank in Europa. 25 eeuwen bankgeschiedenis, 1991, J. Topolski, XLI, 1993, 2, 359-360. 

Wolański M., Ceny zboża i jego przetworów oraz owoców i warzyw we Wrocławiu w latach 1506-1618, 1993, A. Janeczek, XLIV, 1996, 1, 70-71.

Zybel B., Wagi do ważenia kruszców, kamieni szlachetnych i monet w kolekcji metrologicznej Muzeum Oręża polskiego w Kołobrzegu, 1992, L. Gajewski, XLI, 1993, 4, 683-685.

 

Ponadto:

Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného, red. Daniš M., 2001, D. Molenda, L, 2002, 1, 100-104.

U h l i g H., Jedwabny szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, 1996, I. Turnau, XLV, 1997, 1, 111-112.

 


 

                XVI. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

 POWRÓT

Główka D., Warunki podróży po Europie Zachodniej w drugiej połowie XVIII w. w relacjach trzech polskich duchownych, L, 2002, 1, 61-72.

Kowecka E., Wycieczki kolejowe w Królestwie Polskim w 1867 r., XLII, 1994, 3-4, 345-354.

Styk P., Kolej Nadwiślańska 1874-1877. Techniczne, społeczne i gospodarcze problemy wielkiej inwestycji, XLV, 1997, 2, 187-213.

Michalski M., Kanał Elbląsko-Ostródzki, XLV, 1997, 2, 282-290.

Opaliński D., Wagony osobowe kolei galicyjskich, XLVIII, 3-4, 115-132.

Sadowska–Topór J., Pomosty w dolinie Dzierzgoni – badania po 100 latach, XLIV, 1996, 4, 387-393.

Wirski A., O projekcie kolejki wiszącej z Koszalina nad Bałtyk (1835 r.), XLIV, 1996, 4, 409-414.

 

Ponadto:

Główka D., Udział duchowieństwa mazowieckiego w wiślanym spławie zboża w XVI w., XLII, 1994, 3-4, 317-324.

*

Matuszewski M., Koleje żelazne Cukrowni Gosławice 1912-1992, 1993, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 4, 457-458.

Mączak A., Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, 1998, A. R. Chodyński, XLVII, 3-4, 475-478.

Uhlig H., Jedwabny szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, 1996, I. Turnau, XLV, 1997, 1, 111-112.

 

Ponadto:

Hilderbrandt R., Meilen und Märkte. Transportkosten für Massengüter im 16./17. Jahrhundert, [w:] Vom rechten Mass der Dinge. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Festschrift für Harald Witthöf zum 65. Geburtstag, wyd. Elklar R.S. i in., 1996, D. Molenda, XLV, 1996, 2, 268.

 


 

                XVII. KONSUMPCJA 

 

                             1. KONSUMPCJA OGÓLNA

            POWRÓT 

Główka D., Luksus, „warunki skromne acz wystarczające”, stosowność. Materialne warunki bytu duchowieństwa diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII wieku, XLII, 1994, 1, 27-38.

Klonder A., Mienie godne szlachcica i mieszczanina w krajach Europy Środkowej w XVII wieku, XLIX, 2001, 1-2, 81-94.

Kowecka E., „Ekspensa” hetmańska na poselstwa tureckie w Polsce w latach 1755 i 1758, XLI, 1993, 1, 107-118.

Mikocki T., Hermy typu „Beynuhnen” z Muzeum Narodowego w Warszawie, XLVI, 1998, 1-2, 113-121.

 

Ponadto:

Gmiterek H., Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia, XLIII, 1995, 4, 485-489.

Przybyłowicz O. M., Elżbieta Granowska: trzecia żona Władysława Jagiełły. Życie codzienne królowej, XLV, 1997, 1, 3-14.

Przybyłowicz O. M., Odpowiedź Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu, XLVI, 1998, 3-4, 396-397.

*

Kowecka E., Dwór „Najrządniejszego w Polszcze Magnata”, 1991, A. Pośpiech, XLI, 1993, 3, 462-465.

Kwak J., Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji, 1994, A. Wyrobisz, XLIV, 1996, 2, 209-213.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, 1993, K. Turska, XLII, 1994, 1, 128-129.

 

Ponadto:

Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 1, 159-161.


 

                2. POŻYWIENIE I UŻYWKI

             POWRÓT

Abdalla M., O zachowaniu się przy stole – wskazówki trzynastowiecznego katolika asyryjskiego Bar Ebrai, XLIV, 1996, 2, 99-106.

Maniewska K, Głód w Republice Niemców Nadwołżańskich w latach 1921-1922, L, 2002, 2, 144-154.

Mazur E., Pomoc żywnościowa w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, XLIII, 1995, 2, 185-196.

Opaliński D., Usługi gastronomiczne na kolejach galicyjskich, XLIX, 2001, 3, 209-220.

 

Ponadto:

Surdacki M., Mamki w Rzymie i Państwie Kościelnym w XVII i XVIII wieku, XLIX, 2001, 4, 327-344.

*

Bockenheim K., Przy polskim stole, 1998, E. Kowecka, XLVII, 1999, 1-2, 287-289.

Bourdon V., Savoureuse Pologne, 148 recettes culinaires et leur histoire, 1994, E. Balcerzak, XLIII, 1995, 4, 541-542.

Jarosińska I., Kuchnia polska i romantyczna, 1994, E. Kowecka, XLIII, 1995, 3, 385-386.

Krug–Richter B., Zwischen Fasten und Festmahl. Hospitalverpflegung in Münster 1540 bis 1650, Verlag Steiner F., 1994, A. Klonder, XLIV, 1996, 1, 55-63.

Marc L., Les habitudes alimentaires à la cour de Bruxelles au XVIIIe siècle, 1991 (druk 1992), D. Główka, XLIII, 1995, 1, 156-157.

Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, red. Badurík J., Kónya P., Pekník R., 2001, A. Klonder, XLIX, 2001, 4, 421-424.

Tender Meat under the Saddle. Customs of Eating, Drinking and Hospitality among Conquering Hungarians and Normadic Peoples, red. Laszkovsky J., 1998, I. Turnau, XLVII, 1999, 3-4, 499.

 

Ponadto:

Wolański M., Ceny zboża i jego przetworów oraz owoców i warzyw we Wrocławiu w latach 1506-1618, 1993, A. Janeczek, XLIV, 1996, 1, 70-71.


 

                  3. ODZIEŻ

 

            POWRÓT

Fleming D., Moda w Bydgoszczy w okresie międzywojennym, XLIX, 2001, 3, 221-240.

Kizik E., Ubiory żałobne w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, XLIV, 1996, 2, 107-136.

Ledóchowski S., O polskich pasach kontuszowych. Uwagi na marginesie pracy Jadwigi Chruszczyńskiej, XLVI, 1998, 3-4, 399-407.

Turnau I., „Słownik nazw ubiorów używanych w Polsce od średniowiecza do początku XIX wieku” – źródła i koncepcja, XLV, 1997, 1, 67-73.

Turnau I., Wpływ ubiorów narodowych środkowej i wschodniej Europy na stroje dworskie w krajach skandynawskich w XVII i XVIII wieku, L, 2002, 1, 53-60.

Tyszkiewicz J., O polskiej symbolice patriotycznej XIX stulecia. Uwagi po 25 latach, XLII, 1994, 2, 219-232.

*

Barokk a magyar népmüvészetben. Baroque in Hungarian Folk Art. Exhibition of Ethnographical Museum (Budapest) and Báthori István Museum (Nyírbátor) 12. March 1993-31. Decemer 1993, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 297.

Bazielich B., Stroje ludowe narodów europejskich, cz. I: Stroje ludowe Skandynawii i krajów bałtyckich; cz. II: Stroje ludowe Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej; cz. III: Stroje ludowe Europy Południowej i Zachodniej, 1995, 1997, 1998, I. Turnau, XLVIII, 2000, 1-2, 84-86.

Bazielich B., Tradycyjne stroje dolnośląskie, 1993, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 405.

Chruszczyńska J., Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 1995, I. Turnau, XLIV, 1996, 1, 66.

Dubois H., Die Darstellung des Judenhutes im Hochmittelalter, 1992, J. Strzelczyk, XLIII, 1995, 1, 160-161.

Gazdíková A., Ženské čepce v l’udovom odeve. Klasifikácia na základe zberok múzei na Slovensku, 1991, I. Turnau, XLI, 1993, 4, 688-689.

Kildegaard B., Dressed in Time, 1993, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 399-400. 

Kjellberg A., Dronning Maud. Et liv – en motehistorie, 1995, I. TurnauXLIV, 1996, 1, 71.

Lulu E., Theotoky J., Corfu town costumes from the 15th to the 19th century, 1998, B. Bazielich, XLVIII, 2000, 1-2, 93-94.

Mane P., Émergence du vêtement de travail à travers l’iconographie médiévale, „Les Cahiers du Leopard d’Or”, nr 1, 1989: Le vêtement au Moyen-Âge; tejże, Abeilles et apiculture dans l’iconographie médiévale, „Anthropozoologica”, 1991; tejże, Images de panification au Moyen Âge, 1992, I. Turnau, XLI, 1993, 2, 363-364.

Manteau dé Nuages. Kesa japonais XVIIIe-XIXe siècles, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 261-262.

Moda alla corte dei Medici. Gli abiti restaurati di Cosimo, Eleonora e don Garzia, 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 157-158.

L’Orient d’un diplomate. Costumes de la collection d’Aumale, 1914-1938. Museé de l’Homme. Laboratoire d’Ethnologie. Muséum National d’Histoire Naturelle. Novembre 1990-mai 1991, 1990, I. Turnau, XLI, 1993, 1, 174.

Pascal O. i M., Histoire du costume d’Arles. Les formes sous l’Ancien Règime, 1992, I.Turnau, XLII, 1994, 3-4, 405.

Piponnier F., Une révolution dans le costume masculin au XIVsiècle, „Les Cahiers du Leopard d’Or”, nr 1, 1989: Le vêtement au Moyen-Âge; Mane P., Piponnier F., Entre vie quotidienne et liturgie: le vêtement ecclésiastique à la fin du Moyen-Âge, [w:] Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, 1992, I. Turnau, XLI, 1993, 2, 364

Piponnier F., M a n e P., Se vêtir au Moyen Âge, 1995, I. Turnau, XLIV, 1996, 2, 227-228.

Šarosac D., Vodić izložbe. Narodna nosnja i narodna umjetnost Hrvata, Srba i Slovenaca u Madarskoj. Kiállitás vezetö. Magyországi horvatok, szerben és szlovének népviselete és népmüvészeto, 1992, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 157.

Sieradzka A., Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, 1993, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 404-405.

Sowina B., Możdżyńska–Nawotka M., Ubiory kobiece 1840-1939. Women’s Fashions, 1999, I. Turnu, XLVIII, 2000, 1-2, 94-95.

Toussaint–Samat M., Histoire technique et morale du vêtement, 1990, I. Turnau, XLI, 1993, 1, 187.

Toussaint–Samat M., Historia stroju, 1998, I. Turnau, XLVII, 1999, 3-4, 467-468.

 


 

                4. RUCHOMOŚCI CODZIENNEGO UŻYTKU

            POWRÓT

Fejtová O., Prywatne biblioteki w Nowym Mieście praskim w XVII wieku jako integralna część mieszczańskiej kultury materialnej, XLIX, 2001, 1-2, 41-58.

Główka D., Być biskupem i ministrem. Majątek ruchomy biskupa chełmskiego i podkanclerzego Macieja Garnysza (1790 r.), XLIV, 1996, 2, 177-184.

Główka D., Rzeczy gdańskie w ruchomościach duchowieństwa katolickiego Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w., XLIX, 2001, 1-2, 95-104.

Konietzko J., Style i wzorce wyposażenia dziewiętnastowiecznych prowincjonalnych gospodarstw domowych okolic Świerzawy na Dolnym Śląsku, XLIX, 2001, 1-2, 105-110.

Meyer S., Grafika w domach angielskiej middle class. Analiza pośmiertnych inwentarzy majątkowych z lat 1730-1820 (odbiorcy, funkcja i kontekst obrazu), L, 2002, 3-4, 370-392.

Pośpiech A., Rzeczy stare w pośmiertnych inwentarzach ruchomości z XVII wieku, XLIV, 1996, 4, 377-385.

 

Ponadto:

Bůžek V., Tendencje rozwoju kultury życia codziennego w południowoczeskich mieszczańskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowożytności, XLIX, 2001, 1-2, 13-40.

Hrubá M., Renesansowe rezydencje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych, XLIX, 2001, 1-2, 59-80.     

*

Bender A., Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 1, 127-128.

Bobrow R., Dawne sztućce, 1998, M. Bis, XLIX, 2001, 1-2, 148-149.

Elian A., De la Matei Basarab la Constantin Brîncoveanu, Arta secolului al XVII lea. From Matei Basarab to Constantin Brîncoveanu. The art of the 17th century, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 3-4, 399. 

Jánosné B., T e r è z i a H., Gyürük, 1999, B. Bazielich, XLVIII, 2000, 1-2, 95-96.

Januszkiewicz B., Klejnoty i stroje książąt Pomorza Zachodniego XVI-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, 1995, I. Turnau, XLV, 1997, 1, 101-102.

Mohrmann R.-E., Zwischen Amulett und Talisman. Bisampfel als Standesabzeichen?, [w:] Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, 1992, A. Pośpiech, XLIV, 1996, 1, 72-73.

Morris E. T., Düfte. Kulturgeschichte des Parfüms, 1993, M. Bogucka, XLIII, 1995, 3, 371-373.

Vogel B., Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 1994, D. Główka, XLIV, 1996, 4, 456.

 

Ponadto:

Elizabeth queen of Hungary. Exhibition in the Hungarian National Museum 18.5.1992-15.I.1993, 1992, I. Turnau, XLII, 1994, 2, 262-263. 

Kondratowicz Ł., Miklaszewski G., Wyrób krajowy. Katalog wystawy, 1992, E. Kowecka, XLI, 1993, 2, 341-342.

Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Common Wealth. Polish Products 1899-1999, 2000, D. Fleming, XLIX, 2001, 1-2, 150.

Kowecka E., Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870, 1998, S. Kowalska-Glikman, XLVII, 1999, 1-2, 293-296.

 


 

                5. SPORT, TURYSTYKA, ZABAWA

             POWRÓT

Olkuśnik M., Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schyłku XIX wieku jako zjawisko kulturowe i społeczne, XLIX, 2001, 4, 367-386.

*

„Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne”, vol. LXXI, 1994, D. Główka, XLIV, 1996, 2, 221-222.

Kondratowicz  Ł., Miliszkiewicz G., Opowieść o dwóch dzieciństwach, 1995, E. Kowecka, XLIII, 1995, 3, 394.

 


 

                XVIII. HIGIENA, MEDYCYNA, ZDROWOTNOŚĆ

POWRÓT

Rutkowska–Płachcińska A., Choroba „ognia” oraz antonici w średniowiecznej Europie, XLV, 1997, 3-4, 297-318.

Rutkowska–Płachcińska A., Późnośredniowieczne polskie rękopisy o chorobach i leczeniu oczu, XLVIII, 2000, 1-2, s. 3-10.

Surdacki M., Mamki w Rzymie i Państwie Kościelnym w XVII i XVIII wieku, XLIX, 2001, 4, 327-344.

 

Ponadto:

Zuba K., Aptekarze i apteki w dobrach Radziwiłłów linii nieświeskiej w XVIII wieku, XLIX, 2001, 4, 345-366.numer: 523.

*

Borradori P., Mourir au monde. Les lépreux dans la Pays de Vaud (XIIIe-XVIIsiècle), 1992, D. Główka, XLII, 1994, 3-4, 406.

Bremner R.H., Giving. Charity and Philantropy in History, 1994, E. Mazur, XLIV, 1996, 2, 229-230.

Charity, Self-interest and Welfare in the English Past, red. Daunton M., 1996, E. Mazur, XLV, 1997, 3-4, 440.

Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, red. S. Kubiak, D. Fleming, L, 2002, 3-4, 423-426.

Curti s R.I., Garum and salsamenta. Production and commerce in material medica, 1991, J. Stępniewski, XLI, 1993, 2, 361-363.

Karpiński A., W walce z niewidzianym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. i ich następstwa demograficzne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, 2001, M. Bogucka, XLIX, 2001, 3, 262-266.

Kracik J., Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, 1991, A. Karpiński, XLII, 1994, 1, 103-108.

Krug A., Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike, 1993, J. Stępniewski, XLIII, 1995, 2, 261-264.

Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, 2001, E. Mazur, L, 2002, 2, 229-230.

Risse G. B., Mending bodies, saving souls. A history of hospitals, 1999, E. Mazur, XLIX, 2001, 4, 405-407.

Surdacki M., Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku, 1992, A. Karpiński, XLIII, 1995, 1, 140-146.

Więckowska E., Społeczne ogniwa opieki lekarskiej i służby sanitarnej komitetów obywatelskich Warszawy i Guberni Warszawskiej 1914-1916, 1992, E. Mazur, XLII, 1994, 2, 266.

Vigarello G., Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, 1996, I. Turnau, XLV, 1997, 2, 269-270.

 

Ponadto:

Piątek E., Piątek Z., Szczawno Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska, 1996, D. Molenda, XLIV, 1996, 4, 460-462.

Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów, red. Derwich M., 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 439.

 


 

                XIX. SZTUKA WOJSKOWA

 

       1.                 BUDOWNICTWO OBRONNE

            POWRÓT

Ponadto:

Maciuk O., Miejsce zamku w socjotopografii miast ruskich, XLIII, 1995, 1, 75-76.

*

Antoniewicz M., Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – Funkcje – Konteksty, 1998, L. Kajzer, XLVIII, 2000, 1-2, 73-76.

Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, 1996, L. Kajzer, XLV, 1997, 2, 237-245.

Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch, red. Böhme H.W. i in., Bd. I: Bauformen und Entwicklung; Bd. II: Geschichte und Burgenlandschaften, 1999, J. Salm, XLIX, 2001, 3, 253-256.

Durdík T., Kašička F., Nechvátal B., Hrady, hrádky a tvrze na Pisecku, 1995, L. Kajzer, XLIV, 1996, 1, 71-72.

Kenyon J.R., Medieval Fortification, 1991, P. Wesołek, XLIII, 1995, 1, 136-139.

Kołodziejski S., Obronne rezydencje Lisów w północnej Małopolsce. Uwagi do problematyki badań, 1994, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 1, 158.

Kouříl P., Prix D., Wihoda M., Hrady Českého Slezska, 2000, B. Czechowicz, L, 2002, 1, 79-81.

Kowalczyk E., Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu, 2000, M. Milewska, XLIX, 2001, 1-2, 149.

Krahe F.-W., Burgen des deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon, 1996, J. Salm, XLIV, 1996, 3, 331-335.

Kultura średniowiecznego Śląska i Czech, t. 2: Zamek, red. Wachowski K., 1996, B. Czechowicz, XLVI, 1998, 3-4, 411-420.

Pabian A., Rozynkowski W., Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej, 1997, P. Florjanowicz, XLVII, 1999, 1-2, 312-313.

Pilarczyk Z., Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku, 1997, L. Kajzer, XLVI, 1998, 3-4, 420-427.

Torbus T., Die Konventsburgen im Deutschordensland Preussen, 1998, L. Kajzer, XLVIII, 2000, 3-4, 202-205.

Zamek w Lubawie, red. Kajzer L., 2001, K. Blusiewicz, L, 2002, 1, 105-106.

 

Ponadto:

Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, 2001, P. Kardyś, L, 2002, 2, 199-201.

Führer zu archäologischen Denkmälern in Dacia Porolissensis. 1. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Bologa – Resculum, 1997; 2. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Buciumi, 1997; 3. Tamba D., Das Römergrenzkastell von Romănaşi - Largiana, 1997; Matei A.V., Bajusz I., Das Römergrenzkastell von Romita – Certiae, 1997; 5. Gudea N., Das Römergrenzkastell von Moigrad – Pomet, Porolissum 1, 1997; Isac D., Die Kohorten- und altenkastell von Gilǎu, 1997; Bǎrbulescu M., Das Legionslager von Potaissa (Turda), 1997; Gudea N., Der Meseş – Limes, Die vorgeschobene Kleinfestungen auf dem westlischen Abschnitt der Grenze der Provintz Dacia Porolissensis, 1997, H. Gajewska, XLIX, 2001, 285-286. 

Proksa M., Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w.-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych, 1994, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 437-438.

 


 

2.                 BROŃ I UMUNDUROWANIE

                POWRÓT

Ajewski K., Militaria w zbiorach Muzeum Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, XLII, 1994, 2, 183-218.

Borawski P., Uzbrojenie gruzińskich górali – Chewsurów w XVII-XIX w., L, 2002, 3-4, 349-369.

Głosek M., Makiewicz T., Zierke M., Średniowieczny miecz z napisem BENEDICTUS ze Zbąszynia, woj. zielonogórskie, XLII, 1994, 1, 59-68.

Głosek M., Muzolf B., Dwa fragmenty hełmów średniowiecznych znalezione na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz, L, 2002, 1, 35-43.

Kajzer L., Rychter M., Zespół średniowiecznych militariów z Nowego Korczyna, XLV, 1997, 2, 145-160.

Kamiński K., Paradna głowica buławy ze Starego Miasta we Wrocławiu, XLVIII, 2000, 3-4, 163-169.

Kościelecki P., Skoble czy zaczepy do rzemieni tarczy z Turowa? Przyczynek do dziejów wczesnośredniowiecznego uzbrojenia obronnego, XLVII, 1999, 3-4, 427-434.

Mielczarek M., W odpowiedzi na uwagi historyka sztuki do sztambucha bronioznawcom, XLI, 1993, 3, 441- 447.

Żukowski R., Czepce czy kaptury? Uwagi na temat uzbrojenia ochronnego na Śląsku na przełomie XIII i XIV wieku, XLVII, 3-4, 421-426.

 

Ponadto:

Kajzer L., Z badań nad zamkami w wieku XIII, L, 2002, 3-4, 287-303.

Możejko B., Ikonograficzne źródło do historii artylerii w drugiej połowie XV wieku, XLVIII, 2000, 3-4, 171-176.

*

Biborski M., Römische Schwerter mit Verzierung in Form von figürlichen Darstellung und symbolischen Zeichen, [w:] Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, 1994, T. J. Horbacz, M. Olędzki, XLIV, 1996, 2, 197-204.

Grač A. D., Sabinov D. G., Dlužnevskaja G. V., Jenisejskie Kyrgyzy v centre Tuvy (Ejlig-Hiem III kak istočnik po srednevekovoj istorii Tuvy), 1998, T. Kurasiński, XLVII, 1999, 1-2, 310-312. 

Kazakevičius V., IX-XIII a. baltų kalavijai, 1996, T. Kurasiński, XLV, 1997, 3-4, 412-414.

Křižek L., Čech J. K., Encyklopedie zbrani a zbroje, 19997, P. A. Nowakowski, XLVIII, 2000, 1-2, 96-97.

Maciukiewicz–Czarnecka B., Materiały do katalogu militariów Polski północno-wschodniej, Część I: Miecze, 1989; Część II: Strzemiona, 1990; Część II: Groty włóczni i dzirytu, 1991; Część IV: Topory, 1992, Ł. Koniarek, XLII, 1994, 2, 263-266.

Oakeshott E., Records of the Medieval Sword, 1991, M. Głosek, XLII, 1994, 1, 97-101.

 

Ponadto:

Rożko M. F., Tustań. Davnoruska forteca, 1996, E. Poturalska, XLVII, 1999, 1-2, 308-310.

Nowakowski P. A., O potrzebie upowszechnienia terminologii bronioznawczej – uwagi na marginesie polskiego wydania pracy B. Trubnikowa Wielki leksykon broni i uzbrojenia, L, 2002, 1, 73-78.

 


 

                XX. STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTY 

                POWRÓT

Kawski T., Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII-XX w.), XLVII, 1999, 3-4, 451-465.

Kizik E.Für sich und seine ErbenKwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku, XLII, 1994, 3-4, 325-344.

Kizik E., Uczeń, nauczyciel i Śmierć. Pogrzeb w życiu codziennym szkoły w mieście hanzeatyckim (XVI-XVIII w.), XLIV, 1996, 3, 271-289.

Lengauer W., Dionysos dimorphos, XLVI, 1998, 1-2, 87-92.

Łukaszewicz A., Relegatio in Oasin, XLVI, 1998, 1-2, 99-106.

Mohrmann R.-E., Codzienność wojny i pokoju w Niemczech lat 1618-1648 (zarys problematyki), XLIX, 2001, 1-2, 3-12.

Ostrowski J. A., Malowidła greckie elementem rzymskiej propagandy politycznej, XLVI, 1998, 1-2, 153-158.

Słupecki L. P., Słowiańskie posągi bóstw, XLI, 1993, 1, 33-69.

Surdacki M., Małżeństwa wychowanek szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku, XLIV, 1996, 2, 137-155.

Taracha P.Funus in effigie: Bemerkungen zu den hethitischen Totenritualen, XLVI, 1998, 1-2, 189-196.

Valde–Nowak P., Współczesne praktyki magiczne a postęp badań nad neolityzacją średniogórza, XLIV, 1996, 4, 369-376.

Wąsowicz A.Lieux de culte extra-urbains dans le monde colonial grec de la mer Noire, XLVI, 1998, 1-2, 197-201.

Wiślicz T., Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, XLV, 1997, 3-4, 351-369.

Wiślicz T., „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI-XVIII wieku, XLVII, 1999, 3-4, 335-348.

 

Ponadto:

Wipszycka E., Biblioteka z Nag Hammadi a chrześcijańscy asceci, XLVI, 1998, 1-2, 203-214.

Kajzer L., Gdzie w Sieradzkiem działali ruscy malarze Władysława Jagiełły?, XLIX, 2001, 4, 387-394.

Głowacka A., Mieszkanki Wojnicza. Sytuacja kobiety w małym mieście w XVI-XVIII wieku, L, 2002, 2, 183-189.

Olkuśnik M., Materia w służbie idei. Geneza i główne płaszczyzny sporu o kierunki rozwoju cywilizacyjnego Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku, XLVIII, 2000, 3-4, 133-152.

Przybyłowicz O. M., Elżbieta Granowska: trzecia żona Władysława Jagiełły. Życie codzienne królowej, XLV, 1997, 1, 3-14.

Przybyłowicz O. M., Odpowiedź Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu, XLVI, 1998, 3-4, 396-397.

Kozłowska-Kłosek D., Udział inwestycji jezuickich w kształtowaniu wielkomiejskiej przestrzeni Lublina, XLI, 1993, 2, 257-284.

Krawcow S. R., Topografia wspólnot wyznaniowych w miastach Rusi Czerwonej XIV-XVII w., XLIII, 1995, 1, 77-79.

Borkowski T., Gierczak P., W kwestii produkcji różańców i kości do gry w późnośredniowiecznym Wrocławiu, XLIII, 1995, 2, 221-228.

Surdacki M., Mamki w Rzymie i Państwie Kościelnym w XVII i XVIII wieku, XLIX, 2001, 4, 327-344.

*

Beloved Children. History of Aristocratic Childhood in Hungary in the Early Modern Age, red. Peter K., 2001, M. Bogucka, L, 2002, 1, 85-88. 

Gil A., Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, 1999, M. Bartnicki, L, 2002, 2, 206-208.

Herity M., Les premiers ermitages et monastères en Irlande, 400-700, 1993, J. Strzelczyk, XLIII, 1995, 1, 158-159.

Kizik E., Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVII wieku. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej, 1994, B. Wrześniewska, XLVI, 1998, 3-4, 443-444.

Knercer W., Cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej w województwie olsztyńskim, [w:] Katalogi problemowe zabytkowych cmentarzy w Polsce. Cmentarze I Wojny Światowej, t. I, 1995, E. Kowalczyk, XLIII, 1995, 3, 403-404.

Kottje R., Die Tötung im Kriege. Ein moralisches und rechtliches Problem im frühen Mittelalter, 1991, J. Strzelczyk, XLI, 1993, 4, 689-690. 

Krochmal  J., Krzyż i menora. Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772, 1996, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 431-432.

Madonna della laguna. Simulacri „da vestire” dei secoli XIV-XIX, red. Pagnozzato R., 1993, I. Turnau, XLIII, 1995, 1, 161-162.

Makowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, 1992, S. Kowalska-Glikman, XLI, 1993, 4, 677-679.

Marchal G. P., Bildersturm im Mittelalter, 1993, J. Strzelczyk, XLIII, 1995, 1, 159-160.

Michalewic z J., Żydowskie księgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, 1995, S. F. Gajerski, XLV, 1997, 3-4, 430-431.

Poppel  v a n  F., Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw, 1992, M. Sierocka-Pośpiech, XLII, 1994, 1, 120-121. 

Rescue and research. Reflections of society in Sweden 700-1700 A.D., red. Ersgård L., Holmström M., Lamm K., 1992, W. Brzeziński, XLI, 1993, 1, 176-180.

Stasiewicz–Jasiukowa I., Encyklopedia uniwersalna księcia biskupa warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich, I. Turnau, XLIII, 1995, 2, 301.

Szczepański J., Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, 1993, E. Balcerzak, XLII, 1994, 3-4, 401-402.

Szczepkowska–Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, 1996, T. Kurasiński, XLVIII, 2000, 1-2, 76-81.

Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów, red. Derwich M., 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 439.

Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów, red. Derwich M., 1997, E. Kowalczyk, XLV, 1997, 3-4, 439.

Tuszyńska A., Rosjanie w Warszawie, 1992, K. Dumała, XLI, 1993, 4, 671-675.

Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, oprac. Florek M., 1995, S. F. Gajerski, XLIV, 1996, 4, 456-457.

 

Ponadto:

Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, 1995, A. Klonder, XLV, 1997, 2, 245-249.

 

Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium rosyjskiego (1772-1915), red. Konstantynów D., Paszkiewicz P., 1994, K. Dumała, XLIII, 1995, 3, 387-392.


 

 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
„KWARTALNIKA HISTORII KULTURY MATERIALNEJ”
ROCZNIKI LI–LX (2003–2012)

W bibliografii zawartości roczników LI–LX „Kwartalnika HKM” zachowano układ przyjęty
w pięciu poprzednio opublikowanych bibliografiach obejmujących kolejne dziesięciolecia
pisma. Wprowadzono niewielkie zmiany, wobec braku odpowiednich materiałów zrezygnowano
z wyodrębnienia punktów: XII.2 (Narzędzia rolnicze), XII.3 (Rośliny uprawne, ogrodnictwo),
XII.5 (Rzemiosło wiejskie), XIII.10 (Konstrukcja instrumentów muzycznych).
W poszczególnych działach i punktach wyróżniono jak poprzednio prace oryginalne, oddzielając
je światłem i gwiazdką od pozycji recenzyjnych i sprawozdawczych.
W przypadku pozycji, których tematyka dotyczy nie tylko punktu, pod którym zostały umieszczone,
numery ich podano przy końcu punktów, z którymi również wiążą się tematycznie.

Bibliografię sporządził Krzysztof Anuszewski


Wykaz zawartości roczników LI–LX


I. Historia kultury materialnej — metodologia 1–11
II. Bibliografie, przeglądy badań 12–18
III. Metody badawcze 19–30
IV. Ochrona zabytków 31–32
V. Organizacja nauki, muzea, wystawy
1. Sprawozdania i programy 33–37
2. Konferencje 38–71
3. Muzea, wystawy 72–88
4. Jubileusze, nekrologi 89–99
VI. Źródłoznawstwo 100–106
VII. Źródła do historii kultury materialnej
1. Źródła pisane 107–165
2. Źródła archeologiczne 166–169
3. Źródła ikonograficzne 170–173
4. Źródła kartograficzne 174–175
VIII. Opracowania ogólne i czasopisma 176–196
IX. Środowisko geograficzne 197–204
X. Demografia, antropologia 205–207
XI. Osadnictwo
1. Osadnictwo ogólne i onomastyka 208–218
2. Osadnictwo wiejskie 219–222
3. Osadnictwo miejskie 223–241
XII. Gospodarka wiejska
1. Gospodarka wiejska ogólna 242–246
4. Hodowla zwierząt 247–251
6. Łowiectwo i rybołówstwo 252–254
XIII. Rzemiosło i przemysł
1. Rzemiosło i przemysł ogólne 255–267
2. Górnictwo 268–269
3. Hutnictwo i obróbka metalu 270–284
4. Chemia, barwniki, farmacja 285–286
5. Włókiennictwo i tkactwo 287–294
6. Ceramika i szkło 295–316
7. Obróbka drewna, kamienia, kości,
rogu, skóry, bursztynu 317–320
8. Przemysł przetwórczy 321–325
9. Papiernictwo 326
XIV. Budownictwo
1. Budownictwo ogólne 327–332
2. Budownictwo mieszkalne 333–348
3. Budownictwo gospodarczo-przemysłowe 349–351
4. Budownictwo sakralne 352–354
5. Wnętrza i meble 355–360
6. Budynki i urządzenia komunalne 361–365
XV. Wymiana i pieniądz 366–376
XVI. Transport i komunikacja 377–387
XVII. Konsumpcja
1. Konsumpcja ogólna 388–401
2. Pożywienie i używki 402–416
3. Odzież 417–436
4. Ruchomości codziennego użytku 437–443
5. Sport, turystyka, zabawa 444–451
XVIII. Higiena, medycyna, zdrowotność 452–482
XIX. Sztuka wojskowa
1. Sztuka wojskowa ogólna 483–486
2. Budownictwo obronne 487–494
3. Broń i umundurowanie 495–511
XX. Stosunki społeczne i kulty 512–566


I. Historia kultury materialnej — metodologia
1. B u ś k o C., Na marginesie relacji miejscowego archeologa o wykopaliskach na krakowskim
Rynku, LVII, 2009, 2, 289–294.
2. K a b z i ń s k a I., Człowiek na pograniczu kulturowym, LIV, 2006, 3–4, 271–282.
3. K l o n d e r A., G ł ó w k a D., Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza
po nowożytność, LI, 2003, 2, 157–176.
4. K o s o w s k i A.J., „Rzeczy w historii”. Seminaria z historii kultury materialnej, Spotkanie
II, Warszawa, 5 kwietnia 2011 r., LIX, 2011, 2, 284–285.
5. K o w a l c z y k-H e y m a n E., O rzekomych wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach
z grobami w obudowach kamiennych w łuku Biebrzy, LVII, 2009, 2, 295–299.
6. N o w a k o w s k i P.A., W sprawie datowania munsztuków z ziem polskich, LI, 2003, 1,
41–48.
7. P a u k M.R., P r z y b y ł o w i c z O.M., S a c z y ń s k a-K a l i s z u k M., I Kongres
Mediewistów Polskich, Toruń, 16–18 września 2002 r., LI, 2003, 1, 85–89.
8. P r z y b y ł o w i c z O.M., Długość życia zakonnic w świetle źródeł średniowiecznych
i nowożytnych. Ograniczenia, możliwości i propozycje badawcze, LVIII, 2010, 1, 17–34.
9. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy”, konferencja
w Toruniu, 28–30 września 2010 r., LVIII, 2010, 3–4, 465–469.
*
10. B o g u c k a M., [List do Redakcji], LX, 2012, 3, 497.
11. Źródła historyczne wydobywane z ziemi, II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin
19–21 IX 2005, pod red. S. Suchodolskiego, 2008, J. Sztetyłło, LVII, 2009, 1, 133–136.
Ponadto numery: 15, 117.
II. Bibliografie, przeglądy badań
12. B i s M., B i s W., Badania archeologiczne z zakresu późnego średniowiecza i nowożytności
na Mazowszu w latach 1989–2009, LX, 2012, 1, 133–148.
13. K i z i k E., Nowe polskie prace na temat historii dzwonów, LIII, 2005, 1, 65–69.
14. K o w a l c z y k-H e y m a n E., W sprawie datowania znalezisk dirhamów na Wysoczyźnie
Kolneńskiej, LVI, 2008, 1, 57–64.
15. S z a m i n S.M., Publikacje z historii kultury materialnej na łamach czasopisma „Dawna
Ruś. Problemy mediewistyki”, LX, 2012, 1, 149–151.
*
16. C e r a n W., Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800 –1998),
t. I–II, 2001, H. Gajewska, LV, 2007, 1, 94–95.
17. French colonial archaeology at Old Mobile: Selected Studies, red. G.A. Waselkov, 2002,
K. Sołtan-Kościelecka, LI, 2003, 3–4, 430–432.
18. S t a r s k i M., W i ś n i e w s k i B., współpraca J a r o s z A., Bibliografia archeologiczna
Mazowsza i Podlasia (za lata 1968–2003 z uzupełnieniami), 2005, E. Kowalczyk-Heyman,
LV, 2007, 2, 211–212.
Ponadto numery: 174, 518.

III. Metody badawcze
19. B i e s a g a M., D o n t e n M., M a i k J., W a c h A., Zastosowanie chromatografii
cieczowej w badaniach barwników tkanin zabytkowych, LII, 2004, 3, 331–339.
20. H e r m a n R., W r z o s e k H., Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej
i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin
wykopaliskowych, LIII, 2005, 1, 71–83.
21. J a n k o w s k i A., O potrzebie znawstwa ciesielskiego rzemiosła w badaniu zabytkowych
budowli murowanych, LIX, 2011, 2, 149–166.
22. M a z u r E., Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX wieku na ziemiach
polskich, LI, 2003, 2, 177–182.
23. W a g n e r A., W sprawie warsztatu tegumentologa. Uwagi recenzyjne do artykułu Pawła
Błażewicza, LVIII, 2010, 2, 295–310.
*
24. G a j e w s k a H., Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii [zbiór referatów wygłoszonych
na sesji naukowej o tej tematyce, 2 czerwca 2005 r. w Lublinie], LV, 2007, 1,
93–94.
25. K u k a w k a S., Archeologia średniowiecza czy średniowiecze archeologii?, LI, 2003, 1,
73–80.
26. K u r i l o O.Ju., Narysy rozvytku archeologiïu muzejach Ukraïny: istorija, doslidnyky,
mecenaty, 2002, J. Gurba, LI, 2003, 3–4, 404–405.
27. K ü m m e l Ch., Ur- und frühgeschichtlicher Grabraub. Archäologische Inter-pretation
und kulturanthropologische Erklärung, 2009, K. Skóra, LIX, 2011, 2, 277–280.
28. Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej.
Materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6 maja 2005 roku, red. A. Buko,
L. Kajzer, 2005, M. Starski, LIV, 2006, 3–4, 357–362.
29. Pantellerian Ware. Archeologia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria, red. S. Santoro
Bianchi, G. Guiducci, S. Tusa, G. Mammina, 2003, J. Żelazowski, LIII, 2005, 2,
246–249.
30. P o l i ń s k i D., W odpowiedzi na uwagi recenzyjne Pawła Kościeleckiego, LI, 2003, 1,
67–71.
Ponadto numery: 101, 102.
IV. Ochrona zabytków
*
31. Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich, red. J. Woźny, 2009, A. Klonder, LVII, 2009,
2, 327–328.
32. Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń,
red. E. Okoń, 2005, A. Jankowski, LIV, 2006, 2, 233–235.
V. Organizacja nauki, muzea, wystawy
1. Sprawozdania i programy
33. C h o r o w s k a M., E y s y m o n t t R., M ł y n a r s k a-K a l e t y n o w a M., Prace nad
Atlasem Historycznym Miast Polskich, t. IV: Śląsk, LIX, 2011, 3–4, 456–461.

34. Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, LI, 2003, 3–4, 451–452.
35. L a s k o w s k i A., Z prac Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
nad rozpoznaniem zasobu witraży na terenie Polski południowo-wschodniej, LVI,
2008, 1, 129–139.
36. Nagroda im. Aleksandra Gieysztora, LIV, 2006, 1, 133–134.
37. P i b e r-Z b i e r a n o w s k a M., Dwa posiedzenia Komisji Geografii Historycznej
Komitetu Nauk Historycznych PAN poświęcone planom historycznym miast polskich,
15 kwietnia 2004 r. i 7 kwietnia 2005 r., LIV, 2006, 2, 257–262.
2. Konferencje
38. B i s M., „Hranica v živote stredovekého človeka” — międzynarodowa konferencja
archeologii średniowiecza, Hrabušice, Słowacja, 29.09–3.10.2003 r., LI, 2003, 3–4, 452–
454.
39. B i s M., „Różnice regionalne w zdobnictwie i formach kafli od średniowiecza po czasy
nowożytne”, konferencja naukowa w Supraślu, 26–27 kwietnia 2007 r., LV, 2007, 2,
223–228.
40. B i s M., B i s W., Konferencja naukowa „Homo Fabricator. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej
i nowożytnej”, Warszawa 8–9 listopada 2007, LVI, 2008, 2, 256–261.
41. B i s M., B i s W., M i c h a l i k P., „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie
w średniowieczu i czasach nowożytnych”, konferencja w Warszawie,
27–28 września 2010 r., LVIII, 2010, 3–4, 469–477.
42. B i s M., S o ł t a n-K o ś c i e l e c k a K., S t a r s k i M., „Wyposażenie wnętrz w średniowieczu”,
VII sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności,
Toruń, 21–22 listopada 2002 r., LI, 2003, 1, 90–94.
43. B l u s i e w i c z K., M i c h a l i k P., M i s i u k Z., W a s i l e w s k i A., „Procesy lokacyjne
miast w Europie Środkowo-Wschodniej”, międzynarodowa konferencja, Lądek
Zdrój, 28–29 października 2002 r., LI, 2003, 1, 81–84.
44. C h o d y ł a Z., „Wpływ Holendrów na rozwój krajobrazu Europy, 1600–2000” — konferencja
w Beemster i Edam, 30–31 października 2003 r., LII, 2004, 3, 393–396.
45. C h y ł a D., Konfrencja „Dawna medycyna i weterynaria”, Chełmno, 27–28 września
2007 r., LVI, 2008, 1, 123–124.
46. D u m a n o w s k i J., Konferencja „Bieda i bogactwo europejskich społeczeństw wiejskich
od średniowiecza do współczesności. Standardy życia, kultura materialna i wzorce konsumpcji”,
Toruń, 21–22 IX 2007 r., LV, 2007, 3–4, 395–398.
47. D u ż y W., „Starość na ziemiach polskich”, konferencja w Warszawie, 7 grudnia 2009 r.,
LVII, 2009, 3–4, 476–478.
48. G ł o w a c k a A., „Społeczne nierówności w obliczu choroby i śmierci”, konferencja
w Kulicach, 26 –29 września 2007 r., LVI, 2008, 1, 125–128.
49. K a b a c i ń s k a K., Międzynarodowa konferencja „Dzieci w dużych miastach od średniowiecza
do epoki uprzemysłowienia”, Praga, 12–13 października 2010 r., LIX, 2011, 2,
281–283.
50. K a c z m a r e k Z., XI konferencja NESAT (North European Symposium for Archaeological
Textiles), Esslingen (Niemcy), 10–13 maja 2011 r., LIX, 2011, 3–4, 461–464.
51. K a r p i ń s k i A., S o w i n a U., „Ścieki, kloaki i sekretnicy. Problemy oczyszczania
miast środkowoeuropejskich w średniowieczu i w czasach nowożytnych, XV–druga połowa
XIX w.” — konferencja w Gdańsku 26–27 listopada 2004 r., LIII, 2005, 2, 257–259.

52. K l e ś t a-N a w r o c k a A., L e w a n d o w s k a D., „Historie kuchenne. Rola i znaczenie
pożywienia w kulturze”, konferencja w Cieszynie, 19–20 czerwca 2009 r., LVII, 2009,
3–4, 471–473.
53. K l o n d e r A., „Folwark — wieś — latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej
XVI–XVIII wieku”, konferencja w Kielcach, 6–7 grudnia 2007 r., LV, 2007, 3–4,
398–400.
54. K l o n d e r A., „Modus Vivendi III”, konferencja w Tallinie, 4–5 października 2010 r.
Jubileusz Profesora Raimo Pullata, LVIII, 2010, 3–4, 462–464.
55. K l o n d e r A., „Smak staropolski. Źródła i metody badań nad dawną kuchnią”. Seminaria
z historii kultury materialnej. Spotkanie I, Warszawa, 27 kwietnia 2010 r., LVIII, 2010,
3–4, 461–462.
56. K o n a r s k a-Z i m n i c k a S., „Bieda w Polsce”, konferencja w Kielcach, 16–17 grudnia
2008 r., LVI, 2008, 3–4, 437–439.
57. K o w a l s k a A., Konferencja „Badania historyczne nad starością i ludźmi starymi – koncepcje
i metody”, Warszawa, 23 kwietnia 2010 r., LVIII, 2010, 1, 167–170.
58. M a z u r E., G ł ó w k a D., „Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást
městského organismu od středověku na práh moderní doby”, konferencja w Pradze, 9–11
października 2007 r., LVI, 2008, 1, 121–123.
59. N y c z B., „Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce”, XI Katowicka
Konferencja Naukowa w 146. rocznicę nadania praw miejskich, Katowice, 14–15
września 2011 r., LX, 2012, 1, 161–164.
60. P l e s z c z y ń s k i A., „Polacy w Czechach — Czesi w Polsce X–XVIII w.”, międzynarodowa
konferencja we Włodawie, 11–13 października 2002 r., LI, 2003, 1, 94–96.
61. P r z y b y ł o w i c z O.M., Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej.
VI konferencja międzynarodowa z cyklu „Klasztor w …”, Wrocław, 18–21 października
2012 r., LX, 2012, 4, 663–665.
62. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Klasztor w kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym”,
V międzynarodowa konferencja, Kamień Śląski, 18–20 października 2006 r.,
LV, 2007, 1, 105–112.
63. P r z y b y ł o w i c z O.M., Konferencja „Dom, majątek, klient, sługa — manifestacja
pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII–XIX wiek)”, Warszawa,
28–29 września 2006 r., LIV, 2006, 3–4, 383–387.
64. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Przestrzeń kultury — przestrzeń klasztoru (piśmiennictwo
— książka — edukacja)”, konferencja międzynarodowa Warszawa, 10–12 maja 2012 roku,
LX, 2012, 4, 665–667.
65. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym
uwzględnieniem Śląska”, XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kultura
Europy Środkowej”, Zabrze, 18–19 listopada 2010 r., LIX, 2011, 1, 123–126.
66. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej
(do przełomu XVIII i XIX wieku)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Mogilno–
Strzelno, 24–26 listopada 2004 r., LIII, 2005, 1, 116–124.
67. P r z y b y ł o w i c z O.M., III Funeralia Warszawskie, konferencja w Warszawie 24–25
października 2011 r., LIX, 2011, 3–4, 464–466.
68. P r z y b y ł o w i c z O.M., 13. Międzynarodowy Kongres Studiów nad XVIII stuleciem,
25–29 lipca 2011 r., Graz, Austria, LX, 2012, 1, 164–166.
69. S a c z y ń s k a-K a l i s z u k M., „Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym”
— konferencja w Warszawie, 13–15 maja 2004 r., LII, 2004, 3, 382–387.

70. T y s z k a P., W n u k o w s k a B., Konferencja „Rodzina i gospodarstwo domowe na
ziemiach polskich w XV–XIX wieku. Struktury demografi czne, społeczne i gospodarcze”,
Białystok, 12–14 października 2006 r., LV, 2007, 1, 112–116.
*
71. 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba,
J. Libera, 2007, H. Gajewska, LVI, 2008, 3–4, 427–429.
Ponadto numer 4.
3. Muzea, wystawy
72. B a r t o s z A., Muzeum Poczty w Paryżu, LIV, 2006, 2, 262–265.
73. B a r t o s z A., Paryskie Muzeum Perfum, LVIII, 2010, 1, 173–175.
74. B a r t o s z A., Waszyngtońskie Muzeum Lalek i Zabawek, LVI, 2008, 3–4, 439–440.
75. B a r t o s z A., W paryskim ścieku. Musée des Égouts, LIII, 2005, 2, 255–257.
76. D o m ż a ł R., Kolekcje zabytkowych łodzi w polskich i zagranicznych muzeach morskich,
LX, 2012, 4, 667–677.
77. K ł y s z E., Kolekcja zabytkowych tkanin i haftów z kościoła w Opatówku, LII, 2004, 3,
387–393.
78. K w i a t k o w s k a E., Kolekcja koronek i haftów przemysłowych w zbiorach Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku, LV, 2007, 3–4, 400–405.
79. P a ś M., Kielich do kiduszu w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej
Muzeum Narodowego w Krakowie, LX, 2012, 3, 483–488.
80. P a ś M., Rękawiczki z portretem Tadeusza Kościuszki w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie, LIX, 2011, 2, 217–224.
81. P o l A., Osiemnastowieczna górnicza pompa odwadniająca z Gierczyna (Dolny Śląsk)
w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu — nowe problemy, LIX, 2011, 1,
126–131.
82. P r z y b y ł o w i c z O.M., „Jak se Praha bavila” — wystawa w Muzeum Głównego Miasta
Pragi, 21 września 2005–28 lutego 2006, LIV, 2006, 1, 141–144.
83. S u m a T., Ekslibrisy własne Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, LIV, 2006,
1, 135–141.
84. Ś l u s a r c z y k W., Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, LIII,
2005, 1, 124–125.
*
85. Skarby wieków średnich. Katalog wystawy, red. W. Brzeziński, 2007, M. Błoński, LV, 2007,
3–4, 365–367.
86. S z e l e g e j d B., Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego, 2007, M. Bis,
LIX, 2011, 1, 116–118.
87. Zegary gdańskie. Wystawa zorganizowana w 35-lecie Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska, red. E. Barylewska-Szymańska, D. Kaczor, K. Nawrocki, S.S. Mieleszkiewicz,
Z. Prószyńska, W. Szymański, 2005, A. Klonder, LIV, 2006, 3–4, 371–374.
88. Ž i d o v N., Rovaši. Zbirka slovenskega etnografskega muzeja [Tally sticks. The collection
of the Slovene Etnographic Museum], 2010, M. Talaga, LIX, 2011, 2, 261–263.
Ponadto numer 294.

4. Jubileusze, nekrologi
89. B i s W., Jubileusze Prof. dr hab. Marty Młynarskiej-Kaletynowej i Prof. dr hab. Jerzego
Kruppé, LIX, 2011, 3–4, 455–456.
90. D ą b r o w s k a M., Elżbieta Balcerzak (8 I 1933–13 XII 2003), LIII, 2005, 1, 115–116.
91. D u m a ł a K., Profesor Teresa Zarębska (28 I 1932–2 II 2003) — historyk dziejów miast,
LI, 2003, 2, 313–316.
92. G ł ó w k a D., Danuta Molenda (23 VI 1931–22 III 2004), LIII, 2005, 2, 253–254.
93. K a j z e r L., Pamięci profesora Tomasza Durdika (1951–2012), LX, 2012, 4, 661–663.
94. L a s k o w s k i A., Jubileusz 50-lecia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, LVII, 2009, 3–4, 474–475.
95. M ł y n a r s k a-K a l e t y n o w a M., P o p p e D., Anna Rutkowska-Płachcińska
(1915–2008), LVI, 2008, 2, 251–256.
96. M ł y n a r s k a-K a l e t y n o w a M., Profesor Teresa Dunin Wąsowicz (2 X 1926–8 II
2004), LII, 2004, 3, 377–381.
97. S z y m a ń s k i W., Halina Falkowska (1923–2010), LIX, 2011, 1, 121–123.
98. S z y m a ń s k i W., Wspominając Stefana Woydę (1938–2006), LV, 2007, 3–4, 385–394.
*
99. Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte
urodziny docenta doktora Jana Gruby, red. J. Libera, A. Zakościelna, 2004, H. Gajewska,
LV, 2007, 1, 99–101.
Ponadto numer 54.
VI. Źródłoznawstwo
100. F e j t o v á O., Pomoce do konwersacji jako źródło poznania życia codziennego mieszczaństwa
w dobie wczesnonowożytnej, LVII, 2009, 3–4, 387–398.
101. J a n k o w s k i A., Problemy interpretacji źródeł do dziejów budownictwa w Wielkopolsce
w świetle najnowszych badań kościołów drewnianych z XVII–XVIII w., LV, 2007, 2,
123–139.
102. K o w a l c z y k-H e y m a n E., Na styku historii z archeologią, czyli o przekłamaniach
terminologicznych w tłumaczeniach źródeł średniowiecznych (na przykładzie Kroniki
Ziemi Pruskiej Piotra z Dusburga), LIV, 2006, 2, 221–226.
103. M o h r m a n n R.-E., Pośmiertne inwentarze mienia — krytyka źródła, problemy badawcze,
LIII, 2005, 2, 137–146.
104. S p y c h a j M., Międzynarodowe seminarium „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie.
Źródła historyczne a wymogi współczesności”, Warszawa, 10–12 grudnia 2009 r., LVIII,
2010, 1, 170–172.
*
105. K r á l P., Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, 2002,
M. Wilczek, LII, 2004, 1, 119–122.
106. Studies in Post-Medieval Archaeology, 4: Written and iconographic sources in post medieval
archaeology, 2012, L. Kajzer, LX, 2012, 2, 362–365.
Ponadto numery: 14, 122, 254, 263.

VII. Źródła do historii kultury materialnej
1. Źródła pisane
107. A u g u s t y n i a k U., Inwentarze mienia radziwiłłowskiego z XVI–XVII wieku jako
źródło do historii mentalności i życia codziennego — możliwości badań, LI, 2003, 2,
229–245.
108. B a r t o s z e w i c z A., Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską
w późnym średniowieczu, LIX, 2011, 3–4, 293–303.
109. B i ł o u s N., Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI–pierwszej połowy XVII wieku,
LVIII, 2010, 2, 247–260.
110. B i ł o u s N., Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670, LIX, 2011, 3–4,
347–362.
111. B i s k u p R., Inwentarz pośmiertny oficjała i kanonika sambijskiego Andrzeja Brachwagena
z 1517 roku, LVIII, 2010, 2, 233–238.
112. B o g u c k a M., Klasztor żeński w społeczeństwie doby baroku. Z życia codziennego
benedyktynek poznańskich w świetle ich własnych kronik (XVII–XVIII w.), LVII, 2009,
2, 183–191.
113. B o g u c k a M., Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku, LVIII, 2010,
1, 61–70.
114. B r z e s k a A., Inwentarze wypraw ślubnych kobiet z rodu Jagiellonów jako źródło do
poznania wyposażenia wnętrz dworskich, LVI, 2008, 1, 3–18.
115. C h o d y ń s k i A.R., Obyczajowość polska w świetle inwentarzy Czapskich herbu Leliwa
z pierwszej połowy XVIII wieku, LI, 2003, 2, 273–287.
116. D a n o w s k a E., Inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan z lat 1697–1795
w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, LII, 2004, 1, 79–84.
117. D ą b r o w s k i F., Pięć listów Karola Buczka do władz komunistycznej Polski, LVI,
2008, 1, 91–107.
118. G ł o w a c k a-P e n c z y ń s k a A., Testamenty mieszkańców małych miast wielkopolskich
z XVII w., LIX, 2011, 3–4, 381–393.
119. G ł o w a c k a A., Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych
miastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, LII, 2004, 1, 25–35.
120. G ł ó w k a D., Dyspozycje pogrzebowe duchowieństwa płockiego w XVII–XVIII wieku,
LX, 2012, 2, 249–256.
121. G ł ó w k a D., Legaty pieniężne i rzeczowe na rzecz instytucji kościelnych w testamentach
duchownych z diecezji płockiej w XVII w., LIX, 2011, 3–4, 409–413.
122. G ł ó w k a D., Między prawem i konwencją a osobistą refleksją. Ze studiów nad testamentami
duchowieństwa diecezji płockiej w XVII i XVIII w., LVIII, 2010, 2, 261–268.
123. G o ł a s z e w s k i Ł., Testament wikariusza knyszyńskiego Andrzeja Neapolitanusa
z 1594 roku, LX, 2012, 2, 257–270.
124. G o ł ą b M., Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich, LIX, 2011,
3–4, 327–331.
125. J u s t y n i a r s k a-C h o j a k K., Inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich Sandomierza
z XVII wieku, LII, 2004, 1, 37–50.
126. K a m l e r M., Pogrzeb szlachetnego Kaspra Wyleżyńskiego w Wieluniu w 1651 roku,
LX, 2012, 2, 283–288.

127. K a w s k i T., Inwentarze gmin żydowskich z terenu centralnej i zachodniej Polski
w okresie międzywojennym (1918 –1939), cz. 1, LVI, 2008, 1, 65–90.
128. K a w s k i T., Inwentarze gmin żydowskich z terenu centralnej i zachodniej Polski
w okresie międzywojennym (1918–1939), cz. 2, LVIII, 2010, 2, 269–294.
129. K i z i k E., Dwa gdańskie inwentarze topielców z 1781 i 1786 roku, LII, 2004, 2, 217–
–221.
130. K o c z e r s k a M., Inwentarze majątku ruchomego duchowieństwa krakowskiego w XV
wieku, LI, 2003, 2, 200–209.
131. K o s i ń s k i R., Fragment instrukcji gospodarskiej dla państwa ślemieńskiego w Żywiecczyźnie
w drugiej połowie XVIII w., LIV, 2006, 1, 61–72.
132. K r a k o w s k i S., Dwóch przedstawicieli zamożnej szlachty wielkopolskiej z drugiej
połowy XVIII wieku w świetle inwentarzy i relacji pamiętnikarskiej (Leon Raczyński
i Józef Radoliński), LV, 2007, 2, 177–187.
133. L i e d k e M., Legaty członków Kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie
Litewskim w aktach synodów prowincjonalnych wileńskich z lat 1611–1640, LX,
2012, 1, 21–32.
134. P a w l i k o w s k a W., Testamenty duchowieństwa diecezji wileńskiej w drugiej połowie
XVI w. Prawo i praktyka, LIX, 2011, 3–4, 395–407.
135. P r z y b y ł o w i c z O.M., Inwentarze włoskich klasztorów Klarysek: San Gimigniano
(1317–1330), Bolonia (1337–1340), Ferrara (1337), LI, 2003, 2, 183–199.
136. P u l l a t R., S u u r m a a L., Inwentarze pośmiertne jako źródła w badaniach nad historią
luksusu w miastach Estonii w okresie wczesnonowożytnym, LIV, 2006, 3–4, 283–292.
137. R a d o m s k i M.T., Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej
połowy XV i początku XVI wieku, LX, 2012, 2, 313–318.
138. R a w s k i T., Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie
międzywojennym (1918/20–1939), LIV, 2006, 1, 73–96.
139. S o w i n a U., Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec
zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego, LVIII, 2010, 2, 185–189.
140. S t a r c z e w s k a E., Testamenty kobiet z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 roku,
LIX, 2011, 3–4, 313–317.
141. S z y k u ł a A., Inwentarz rękawicznika z Zamościa Józefa Serwetowicza z roku 1857,
LVI, 2008, 2, 219–226.
142. V i n n y c h e n k o O., „Ciało moje grzeszne oddaje ziemi”. Dyspozycje pogrzebowe
szlachty w aktach sądowych lwowskich i przemyskich z pierwszej połowy XVIII wieku,
LX, 2012, 2, 297–311.
143. W a g n e r M., Inwentarze ruchomości oficerów wojsk koronnych z drugiej połowy XVII
wieku, LI, 2003, 2, 246–256.
144. W i j a c z k a J., Spis wyprawy ślubnej kasztelanki poznańskiej Anny Mycielskiej z 1744
roku, LIX, 2011, 2, 225–234.
145. W i l c z e k-K a r c z e w s k a M., Testamenty szlachty wielkopolskiej z XVII w., LIX,
2011, 3–4, 333–345.
146. W ł o d a r e k A., Inwentarze klasztorne w badaniach z historii sztuki na przykładzie
inwentarzy klarysek krakowskich, LI, 2003, 2, 210–228.
147. Z i e l e c k a W., Testamenty prawosławnych i unitów jako źródło do badań nad dziejami
konfesji wschodnich w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (stan badań, postulaty badawcze),
LVIII, 2010, 2, 239–245.

148. Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–
–1783, t. I–II, wyd. A. Janeczek, 2005, A. Wyrobisz, LIV, 2006, 1, 127–129.
149. Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702–1800, wyd. R. Pullat,
2005, A. Klonder, LIV, 2006, 2, 247–248.
150. Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker in Tallinn 1706–1803, wyd. R. Pullat, 2006,
A. Klonder, LV, 2007, 1, 97.
151. Die Nachlassverzeichnisse der Literaten in Tallin 1710–1805, wyd. R. Pullat, 2007,
A. Klonder, LV, 2007, 3–4, 370–371.
152. Dochody i wydatki konwentu braci eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny
na Kazimierzu / Percepta et distributa fratrum eremitarum S. Augustini ad S. Catherinam
in Casimiria, wyd. K. Jelonek-Litewka, W. Kolak, C. Pirożyńska, Z. Wojas, t. I, 1502–1505,
2002; t. 2, 1506–1508, 2004, M. Saczyńska, LIV, 2006, 1, 124–127.
153. Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania archeologiczne, t. II, red. A. Gołembnik,
2002, K. Sołtan-Kościelecka, LI, 2003, 3–4, 410–414.
154. Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, oprac. K. Kopiński,
J. Tandecki, 2011, E. Kowalczyk-Heyman, LX, 2012, 3, 509.
155. H e j n o v á M., H ů l e k J., U h l í ř Z., Under the Torch of the Modern Era. The First
Two Centuries of Book-Printing in Bohemia, 2000, P. Kardyś, LI, 2003, 3–4, 423–424.
156. Hospes grati animi […] albo gość wdzięczny […] czyli o wizycie króla Władysława IV
w Radziejowicach w 1632 roku, tłumaczenie J. Danka, wstęp i komentarz L. Kajzer, 2002,
M. Bis, LI, 2003, 3–4, 424–425.
157. H r u b á M., „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle”. Pozů stalostní praxe a agenda
královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, 2002, A. Głowacka,
LII, 2004, 4, 483–486.
158. Inwentarz archiwum benedyktynek w Staniątkach, oprac. W. Kolak, J. Marecki OFMCap.,
S. Radoń, 2003, O.M. Przybyłowicz, LIII, 2005, 1, 101–102.
159. Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu
XIII–XX wiek, oprac. F. Kiryk, 2010, P. Kardyś, LIX, 2011, 3–4, 441–443.
160. J u s t y n i a r s k a-C h o j a k K., Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg województwa
sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), 2010, A. Głowacka-Penczyńska, LIX, 2011,
3–4, 423–426.
161. Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), wyd. T. Jurek, „Wielkopolska
dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, red. A. Gulczyński, 2011, P. Kardyś,
LX, 2012, 3, 526–527.
162. Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi 1612. Źródło do badań nad życiem codziennym w
dawnym Gdańsku, wyd. E. Kizik, 2005, A. Klonder, LV, 2007, 1, 95–97.
163. T a r g o s z K., Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce w XVII w. o swoich zakonach i
swoich czasach, 2002, O.M. Przybyłowicz, LI, 2003, 3–4, 415–421.
164. T r z c i ń s k i A., Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII–XX wieku.
Studium paleografi czno-epigraficzne, 2007, M. Wodziński, LVI, 2008, 2, 237–241.
165. Z ł o t k o w s k i D., „Widząc to dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się
rodzi, umierać musi...”. Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy
częstochowskich, część 1, 2005, R. Sikorski, LIV, 2006, 2, 248.
Ponadto numery: 3, 11, 12, 22, 29, 100, 105, 358, 402, 411, 456, 485.

2. Źródła archeologiczne
166. D ą b r o w s k a M., Wyposażenie grobowe zmarłych od średniowiecza do XVIII wieku
z cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny na warszawskim Służewie, LX, 2012, 2,
331–354.
*
167. H o l a n d I., Sustaining life — vessel import to Norway in the first millenium AD., 2001,
J. Kulińska, LI, 2003, 3–4, 441–442.
168. Rediscovering Jamestown. The search for the 1607 James Fort, Jamestown, z. I, II,
red. W.M. Kelso, z. III, IV, V, red. W.M. Kelso, N.M. Luccketti, B.A. Straube, z. VI, red.
W.M. Kelso, B.A. Straube, z. VII, red. W.M. Kelso, J. Eric Deetz, S.W. Mallios,
B.A. Straube, 1995–2000, K. Sołtan-Kościelecka, LI, 2003, 3–4, 427–430.
169. Z e i e r e I., Arheologiskas liecibas par apgerbu Latvija 13.–18. gadsimta, 2008, A. Bełcikowska-
Bramowicz, LVII, 2009, 2, 328–331.
Ponadto numery: 1, 26, 27, 29, 294, 371.
3. Źródła ikonograficzne
170. K a j z e r L., Herby na kaflach z zamku w Ujeździe, czyli o zagadnieniu „herbarzy ceramicznych”,
LV, 2007, 1, 21–31.
171. M i c h a l c z y k Z., Najpopularniejsze widoki kopalni w Wieliczce. Z badań nad kulturą
wizualną XIX w., LX, 2012, 4, 563–586.
*
172. B r o t z e J.C., Estonica, wyd. R. Pullat, I. Leimus, A. Hein, A. Viires, 2006, T. Liibek,
LV, 2007, 3–4, 367–369.
173. L i i b e k T., Fotograafiakultuur Eestis 1839–1895, 2010, R. Pullat, LX, 2012, 1, 159–160.
Ponadto numery: 244, 395, 498.
4. Źródła kartograficzne
174. B u k o w s k i W., D y b a ś B., J a n e c z e k A., N o g a Z., Edycja rękopiśmiennej
mapy topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego
w Wiedniu, LIX, 2011, 1, 101–105.
*
175. S z e l i g a J., Działalność kartograficzna Samuela i Jana Władysława Suchodolców
w Prusach w XVII i XVIII w.; XXIX sekcyjna mapa generalna Królestwa Prus ... Samuela
i Jana Władysława Suchodolców, 2004, E. Kowalczyk-Heyman, LIV, 2006, 3–4,
365–371.
Ponadto numery: 5, 33, 34, 37, 225.
VIII. Opracowania ogólne i czasopisma
*
176. „Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej”, t. VI, 2001, H. Gajewska, LIII, 2005, 2,
237.
177. „Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej”, t. VII, 2005; t. VIII, 2006, H. Gajewska,
LV, 2007, 3–4, 371–372.

178. „Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej”, t. IX, 2007, H. Gajewska, LVII, 2009, 2,
322.
179. Archeologia Środkowego Nadodrza, t. I, red. A. Kołodziejski i in., 1998, t. II, red. W. Rebelski
i in., 2002, M. Bis, LII, 2004, 2, 243–246.
180. „Archeologiczne Listy”, red. J. Gurba, 1998, nr 2 (54); 1999, nr 1, 2 (55, 56); 2002, nr 1
(57); 2003, nr 1, 2 (58, 59) oraz zeszyt dodatkowy (poza numeracją), L. Paderewska, LII,
2004, 3, 357–358.
181. „Banatica”, [t.] 15, I, 2000; [t.] 16, I, 2003, H. Gajewska, LIII, 2005, 2, 237–240.
182. „Carpica”, t. XXVI/1–2, 1997; t. XXVII, 1998; t. XXVIII, 1999; t. XXIX, 2000; t. XXX,
2000; t. XXXI, 2002, H. Gajewska, LIII, 2005, 2, 240–242.
183. C h i r i c a V., Ş o v a n O.L., Civilisations préhistoriques et protohistoriques de la zone
de Prut moyen, 2006, H. Gajewska, LVIII, 2010, 2, 316.
184. Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, t. 1–2, red. M. Majewski, opracowanie autorskie:
A. Bierca, E. Gwiazdowska, K. Kalita-Skwirzyńska, O. Kulesza-Szerniewicz,
N. Maćków, M. Majewski, U. Markiewicz, E. Rymar, S. Słowiński, W. Witek, 2010,
E. Kizik, LIX, 2011, 3–4, 434–438.
185. K i e n i e w i c z J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, 2003,
Ł. Ostrowski, LII, 2004, 3, 341–344.
186. „Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou vařejnost”, 3, 2006, B. Czechowicz,
LV, 2007, 3–4, 381–383.
187. Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 2, red. G. Miernik, 2001; t. 3, red.
B. Wojciechowska, L. Michalska-Bracha, 2002, P. Kardyś, LIII, 2005, 2, 242–245.
188. Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 4, red. G. Miernik, 2003; t. 5, red.
U. Oettingen, 2004; t. 6, red. L. Michalska-Bracha, B. Wojciechowska, 2005, P. Kardyś,
LV, 2007, 1, 97–99.
189. Między Zachodem a Wschodem, t. II: Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, red.
J. Dumanowski, B. Dybaś, K. Mikulski, J. Poraziński, S. Roszak, 2003, A. Klonder, LII,
2004, 3, 369–370.
190. Nazwy miejscowe Polski. Historia — Pochodzenie — Zmiany, red. K. Rymut, t. V: Ko–Ky,
2003, E. Kowalczyk-Heyman, LIV, 2006, 2, 235–240.
191. Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego
Towarzystwa Naukowego”, t. 44, 2010, z. 1–4, P. Kardyś, LX, 2012, 3, 521–522.
192. R a d u A., Cultura Sălcuţa în Banat, 2002, H. Gajewska, LV, 2007, 3–4, 375.
193. Teki Krakowskie, t. X–XIII, 1999–2001, E. Kowalczyk-Heyman, LIV, 2006, 2, 245–246.
194. „Vana Tallinn”, XX (XXIV), 2009, A. Klonder, LVII, 2009, 2, 323–324.
195. „Vana Tallinn”, XXIII, 2008, A. Klonder, LV, 2007, 3–4, 373–374.
196. Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red.
A. Barciak, 2001, B. Wojciechowska, LI, 2003, 3–4, 439–441.
Ponadto numer 202.
IX. Środowisko geograficzne
197. J ę d r z e j e w s k a B., S a m o j l i k T., Kontrakty Jana III Sobieskiego z lat 1675–1686
w sprawie dzierżawy i użytkowania Leśnictwa Białowieskiego, LII, 2004, 3, 321–330.
198. Konferencja „Woda i wiatr, drewno i węgiel. Źródła i wykorzystanie energii w średniowieczu
i epoce wczesnonowożytnej, XIV–początek XIX wieku”, Gdańsk, 29 lutego 2008
roku, oprac. E. Kizik, Wstęp, LVI, 2008, 3–4, 271–273.

199. N i e n a r t o w i c z A., D e p t u ł a M., D o m i n D.J., Zużycie energii kulturowej
i wpływ działań człowieka na strukturę krajobrazu w kluczu zaborskim w XV–XVIII
wieku, LVI, 2008, 3–4, 375–395.
*
200. Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV–
–XVI wieku (podziały, administracja, służby leśnie i wodne), red. J. Śliwiński, 2007,
E. Kowalczyk-Heyman, LVI, 2008, 2, 243–247.
201. S o w i n a U., Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym.
Ziemie polskie z Europą w tle, 2009, A. Wyrobisz, LVII, 2009, 3–4, 461–463.
202. T y s z k i e w i c z J., Geografia historyczna Polski w średniowieczu, 2003, E. Kowalczyk,
LIII, 2005, 1, 85–86.
203. Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Warężanka, red. J. Kuśnierz, T. Mylian,
O. Osaulczuk, A. Urbański, 2011, G. Śnieżko, LX, 2012, 3, 522–523.
204. Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak,
K. Bracha, 2000, P. Kardyś, LI, 2003, 3–4, 435–439.
Ponadto numery: 44, 47, 214, 216, 260.
X. Demografia, antropologia
205. G u z o w s k i P., Starość w życiu kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów
nowożytnych, LVIII, 2010, 1, 101–110.
206. K o p c z y ń s k i M., Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych
w Koronie u schyłku XVIII wieku, LVIII, 2010, 1, 111–119.
*
207. Alterskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Internationaler Kongress Krems
an der Donau 16. bis 18. Oktober 2006, red. E. Vavra, 2008, A. Klonder, LVII, 2009, 2,
301–308.
Ponadto numery: 8, 49, 57, 70, 113, 456, 480, 524, 525, 526, 543.
XI. Osadnictwo
1. Osadnictwo ogólne i onomastyka
208. O ś c i ł o w s k i J., Czy istniał wczesnośredniowieczny gród w Bielsku na Starym Mazowszu?,
LIII, 2005, 2, 181–189.
209. P a r i s A., Kolonizacja Florydy na podstawie źródeł historycznych i archeologicznych,
LV, 2007, 3–4, 277–288.
*
210. Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. K. Jaworski, A. Pankiewicz,
2007, B. Czechowicz, LVI, 2008, 3–4, 423–426.
211. H a ţ e g a n I., Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI–XX), 2003, H. Gajewska, LVI,
2008, 3–4, 430.
212. K a l i n a D., Gmina Daleszyce, 2002, P. Kardyś, LII, 2004, 1, 127–129.

213. Korunní země v dějinách českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích Českě
koruny ve 14.–17. století. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech
29.–31. března 2006 v Clam-Gallasově palácí v Praze, red. L. Bobková, J. Konvičná, 2007,
B. Czechowicz, LVII, 2009, 1, 139–146.
214. K o w a l c z y k E., Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej: między Drwęcą a Pisą,
2003, J. Tyszkiewicz, LII, 2004, 4, 493–498.
215. L e c h o w i c z Z., Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie,
2011, P. Kardyś, LX, 2012, 3, 499–502.
216. M i l e w s k a M., Toponimia powiatu tucholskiego, Pomorskie monografie toponomastyczne,
nr 15, 2000, E. Kowalczyk, LII, 2004, 2, 246–248.
217. S ę d z i a k H., Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie grajewskim, 2006, E. Kowalczyk-
Heyman, LVII, 2009, 1, 153–159.
218. S ę d z i a k H., Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie kolneńskim, 2004, E. Kowalczyk-
Heyman, LV, 2007, 1, 85–91.
Ponadto numery: 44, 187, 188, 190, 203, 346, 555.
2. Osadnictwo wiejskie
219. J a n k o w s k i A., Dziedzictwo mennonitów w nadwiślańskim krajobrazie kulturowym,
LVII, 2009, 3–4, 413–426.
*
220. Die bauerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum
Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum, red. F. Biermann, G. Mangelsdorf,
2005, M. Dulinicz, LIV, 2006, 1, 113–117.
221. Historický atlas měst České republiky, sv. 20: Opava, 2009, B. Czechowicz, LVIII, 2010,
2, 317–318.
222. Les Habitats carolingiens de Montours et la Chapelle-Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine), red.
I. Catteddu, 2001, R. Żukowski, LI, 2003, 3–4, 425–427.
Ponadto numery: 30, 148, 196, 224, 550, 554.
3. Osadnictwo miejskie
223. K a j z e r L., Łęczyca trzecia albo kazimierzowska. Garść uwag, LX, 2012, 3, 383–
–393.
224. N o w a k o w s k i T., Lokacja i układ urbanistyczny Bydgoszczy na tle przemian gospodarczych
w XIV wieku, LIII, 2005, 1, 17–34.
*
225. Atlas Historyczny Miast Polskich, red. R. Czaja, t, IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa,
z. 5: Świdnica, red. R. Eysymontt, M. Goliński, 2008, B. Krasnowolski, LVII, 2009,
1, 136–139.
226. B a r t o s z e w i c z A., Czas w małych miastach. Studium z dziejów późnośredniowiecznej
Polski, 2003, M. Bis, LIII, 2005, 1, 108–109.
227. B u ś k o C., K a c z m a r e k W., Wrocław od pradziejów do połowy XIII wieku. 2001,
E. Kowalczyk, LII, 2004, 1, 113–116.
228. Gdańszczanin w Berlinie. Daniel Chodowiecki i kultura 2. połowy XVIII wieku w Europie
Północnej, Ein Danziger in Berlin. Daniel Chodowiecki und die Kultur Nordeuropas
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert, red. E. Kizik, E. Barylewska-Szymańska, W. Szymański,
2002, A. Klonder, LI, 2003, 3–4, 433–434.

229. Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan [Under the
Urban Surface. Archaeological Perspectives on the History of Turku], red. L. Seppänen,
2003, M. Bis, LII, 2004, 4, 507–512.
230. Making a medieval town. Patterns of early medieval urbanization, red. A. Buko, M. McCarthy,
2010, M. Talaga, LIX, 2011, 2, 265–266.
231. Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, red. M. Meducka, 2003, P. Kardyś, LII, 2004,
3, 352–354.
232. Ożarów. Dzieje miasta i gminy, red. F. Kiryk, 2009, P. Kardyś, LVIII, 2010, 2, 318–321.
233. P i b e r M., Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej,
2001, E. Kowalczyk, LI, 2003, 2, 292–295.
234. Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1: Badania 2009, red. A. Buko, D. Główka, 2010,
P. Kardyś, LX, 2012, 3, 527–529.
235. R e y n a u d J.-F., Lugdunum christianum. Lyon du IVe au VIIIe s. : topografie, nécropoles
et édifices religieux, 1998, M. Żuchowska, LI, 2003, 3–4, 445–447.
236. S u r d a c k i M., Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto — społeczeństwo — życie
codzienne, 2008, P. Jusiak, LVII, 2009, 1, 159–162.
237. T o m a l a J., Kalisz — miasto lokacyjne w XIII–XVIII wieku. Studium archeologicznoarchitektoniczne,
2004, J. Maik, LII, 2004, 3, 346–351.
238. Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, 2011, A. Wyrobisz, LX, 2012,
1, 153–154.
239. Z a b ł o c k a-K o s A., Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu
city 1807–1858, 2006, E. Mazur, LV, 2007, 3–4, 375–377.
240. Z a ł ę s k a M., Wójtostwa dziedziczne w miastach Małopolski w późnym średniowieczu
(studium historyczno-prawne), 2005, P. Kardyś, LV, 2007, 1, 79–81.
241. Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13.–17. storočí,
red. E. Csukovits, T. Lengyelová, 2005, P. Kardyś, LV, 2007, 3–4, 353–358.
Ponadto numery: 43, 54, 58, 161, 201, 264, 279, 339, 372, 544, 549.
XII. Gospodarka wiejska
1. Gospodarka wiejska ogólna
242. G u z o w s k i P., Warunki gospodarowania chłopów w starostwie sanockim w XVI w.,
LIV, 2006, 1, 11–24.
243. H ł u s z k o M., Wiejskie zaprzęgi konne na Ukrainie w XVI–XVIII w., LIII, 2005, 2,
217–220.
244. L i i b e k T., Dokumentacja fotograficzna estońskiej ludności wiejskiej w XIX w., LVII,
2009, 1, 79–91.
245. N o w o s a d W., Rug i laska rugowa w Prądzonie — zapomniany zwyczaj prawny na
Kaszubach na tle dziejów drobnej wsi szlacheckiej, LIV, 2006, 1, 25–34.
*
246. K a m l e r A., Chłopi jako pracownicy najemni na wsi małopolskiej w XVI i pierwszej
połowie XVII wieku, 2005, B. Stefańczyk, LIV, 2006, 3–4, 362–365.
Ponadto numery: 53, 160, 191, 197, 266.

2. Narzędzia rolnicze
3. Rośliny uprawne, ogrodnictwo
Ponadto numer 475.
4. Hodowla zwierząt
247. B o ł d y r e w A., Konie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie wczesnonowożytnego
dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, LVII, 2009,
3–4, 369–378.
248. Ś l i ż M., Przyczynek do dziejów dokumentacji hodowlanej na ziemiach polskich. Uwagi
Bernarda Sępińskiego na temat prowadzenia rejestrów stadnych, LX, 2012, 4, 637–644.
249. Ś l i ż M., Wyprawa Kajetana Burskiego do Arabi — między legendą a historyczną rzeczywistością,
LVII, 2009, 1, 119–124.
*
250. B r a n d t s E., Z końmi między frontami. Polskie Państwowe Stadniny Koni i los Stada
Ogierów w Drogomyślu (Draschendorf) podczas niemieckiej okupacji w latach 1939–1945,
2008, M. Śliż, LVII, 2009, 3–4, 465–470.
251. P a n k i e w i c z R., Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918–1939, 2002, M. Śliż,
LII, 2004, 4, 486–493.
Ponadto numer 243.
5. Rzemiosło wiejskie
6. Łowiectwo i rybołówstwo
252. S a m o j l i k T., J ę d r z e j e w s k a B., K a m i ń s k i T., Polana pasieczna na akwareli
Jana Henryka Müntza Puszcza Białowieska — polowanie na niedźwiedzia (1780–
–1783 r.), LI, 2003, 3–4, 387–393.
253. S a m o j l i k T., Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich
w Puszczy Białowieskiej w XV–XVI wieku, LIV, 2006, 3–4, 293–305.
254. S a m o j l i k T., Stanisław August Poniatowski w Puszczy Białowieskiej (30 sierpnia–
–2 września 1784 roku), LIII, 2005, 1, 35–52.
Ponadto numer 200.
XIII. Rzemiosło i przemysł
1. Rzemiosło i przemysł ogólne
255. B a r a n M., Portret sepulkralny z terenów Egiptu w I–IV w. n.e., LVIII, 2010, 3–4,
335–348.
256. B ł a ż e w i c z P., Oprawy inkunabułów Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście,
LVII, 2009, 1, 93–106.
257. C h o d y ń s k i A.R., Druga korona moskiewska i inne klejnoty zastawne ze skarbca
Rzeczypospolitej, LV, 2007, 2, 189–204.
258. D ł u g o k ę c k i W., Drewno i węgiel drzewny jako źródła energii w komturstwie malborskim
w XIV–pierwszej połowie XV wieku, LVI, 2008, 3–4, 275–284.

259. K r i e g s e i s e n J., Srebrne naczynie w kształcie melona ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Gdańsku. Przyczynek do kwestii wykorzystania naczyń stołowych dla potrzeb
żydowskiego kultu w XVII–XIX wieku, LX, 2012, 4, 539–561.
260. M a j e w s k a G., Drewno jako źródło energii w nowożytnej Szwecji (XVII i XVIII w.),
LVI, 2008, 3–4, 353–360.
261. M y ś l i ń s k i M., Z strony południowej muru kościelnego jest kompas słoneczny — kilka
słów o zegarze słonecznym na południowej ścianie krakowskiego kościoła Mariackiego,
LX, 2012, 4, 627–636.
262. S o ł t a n-K o ś c i e l e c k a K., Dwa nowe stilusy z zamku w Pucku, LI, 2003, 1, 63–65.
*
263. A d l e r G., Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Terminologie und Geschichte
im deutschsprachigen Raum, in den Niederlanden und Italien vom frühen Mittel alter bis
in die Gegenwart, 2010, A. Wagner, LX, 2012, 3, 510–520.
264. Archaeologia et historia urbana, red. R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki,
2004, M. i W. Bis, LIII, 2005, 1, 102–108.
265. B o a r d m a n J., W a g n e r C., A Collection of Classical and Eastern Intaglios, Rings
and Cameos, 2003, M. Olszta-Bloch, LIV, 2006, 1, 129–132.
266. D r e x l e r o w a A.M., O l s z e w s k i A.K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach
światowych 1851–2000, 2005, A. Wiernicka, LIV, 2006, 2, 243–244.
267. L e t k i e w i c z E., Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, 2006,
M. Morka, LIX, 2011, 3–4, 426–434.
Ponadto numery: 13, 40, 154.
2. Górnictwo
268. K o w a l c z y k R., Rozwój przemysłu wydobywczego w Królestwie Polskim w latach
1877–1914, LV, 2007, 3–4, 315–342.
269. S a m o j l i k T., Rudnie w Puszczy Białowieskiej w XVII–XVIII wieku, LVII, 2009,
3–4, 399–411.
Ponadto numery: 81, 171.
3. Hutnictwo i obróbka metalu
270. K o w a l c z y k R., Rozwój hutnictwa w Królestwie Polskim w latach 1870–1914, LVII,
2009, 3–4, 427–448.
271. K o w a l s k i W., Ad fontes małopolskiego ludwisarstwa. Spór rajców olkuskich i krakowskich
konwisarzy u schyłku XVI wieku, LV, 2007, 2, 205–209.
272. M ą c z y ń s k i R., Grupa klasycystycznych monstrancji z motywem palmy. Autorstwo
inwencji i sposoby jej wykorzystania, LVII, 2009, 2, 243–282.
273. M ą c z y ń s k i R., Jak Hugo Kołłątaj u warszawskiego majstra Tobiasza Hoffstaedtera
monstrancję do Krzyżanowic zamawiał, LIV, 2006, 1, 35–60.
274. M y ś l i ń s k i M., Majstersztyki ślusarzy krakowskich w wieku XIX, LX, 2012, 1,
119–132.
275. M y ś l i ń s k i M., Oferta sprzedaży wyrobów platerowanych fabryki Marcina Jarry
w Krakowie z 1901 roku, LIX, 2011, 2, 235–252.
276. M y ś l i ń s k i M., Realizacje krakowskiego przemysłu ślusarsko-artystycznego na
przełomie XIX i XX wieku, LV, 2007, 1, 67–78.

277. O r z e c h o w s k i S., „Czarna metalurgia” w Galii przed podbojem rzymskim. Zarys
problematyki, LV, 2007, 3–4, 235–259.
278. P a ś M., Secesyjne drzwi z wytwórni Braci Pogorzelskich — przykład krakowskiego
przemysłu artystycznego przełomu XIX i XX wieku, LII, 2004, 3, 315–320.
279. R o z y n k o w s k i W., Dzwony średniowiecznego Torunia i ich funkcje w życiu miasta,
LI, 2003, 1, 49–58.
280. S u m a T., Rodzina Erbe — ród fabrykancki z Zawiercia, LIII, 2005, 1, 53–64.
281. T u c h o ł k a-W ł o d a r s k a B., Gdańskie srebra okolicznościowe w XVII wieku, LII,
2004, 1, 59–78.
*
282. Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na
ziemiach polskich, red. S. Orzechowski, 2002, P. Kardyś, LIII, 2005, 2, 245–246.
283. P a p r o c k a-G a j e k J., Platery warszawskie w latach 1822–1914. Asortyment, odbiorca
i obyczaj, 2010, R. Bobrow, LX, 2012, 1, 154–159.
284. V i t a u s k i e n ė B.R., Złotnictwo wileńskie. Ludzie i dzieła, XV–XVIII wiek, 2006;
Skarbiec katedry wileńskiej. Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 2 lipca–
28 września 2008, Zamek Królewski na Wawelu, 15 października 2006–15 stycznia
2009, red. D. Nowacki, A. Saratowicz-Dudyńska, 2008, M. Woźniak, LVI, 2008, 2,
227–236.
4. Chemia, barwniki, farmacja
285. H a l l m a n n-M i k o ł a j c z a k A., Makijaż starożytnych Egipcjan, LIV, 2006, 1, 3–10.
286. Ś l u s a r c z y k W., Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Bydgoszczy w latach
1920–1950, LX, 2012, 3, 489–495.
5. Włókiennictwo i tkactwo
287. K ł y s z E., Wyroby Pluszowni kaliskiej w latach 1907–2007, LVI, 2008, 2, 207–218.
288. M a ć k o w s k i T., Plomby towarowe jako źródło badań historycznych, LX, 2012, 3,
395–404.
289. R y b a r c z y k A., O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie
znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga, LX, 2012, 4, 617–626.
*
290. B ř e z i n o v á H., Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století. Poznání textilní
produkce na základů, 2007, A. Rybarczyk, LVI, 2008, 2, 241–243.
291. M o n n a s L., Merchants, Princes and Painters: Silk Fabrics in Italian and Northern
Paintings, 1300–1550, 2008, A. Rybarczyk, LX, 2012, 4, 655–657.
292. Ø s t e r g å r d E., Woven into the Earth. Textiles from Norse Greenland, 2004, A. Rybarczyk,
LV, 2007, 3–4, 377–379.
293. The medieval broadcloth. Changing trends in fashions, manufacturing and consumption,
red. K. Vestergård Pedersen, M.-L.B. Nosch, 2009, Ł. Antosik, J. Słomska, LIX, 2011, 1,
115–116.
294. Z i m m e r m a n H., Textiel in context: een analyse van archeologische textielvondsten
uit 16e-eeuws Groningen, 2007, A. Rybarczyk, LVIII, 2010, 2, 323–324.
Ponadto numery: 19, 20, 50, 77, 78, 371.

6. Ceramika i szkło
295. H a z l b a u e r Z., Sygnatury garncarskie na gotyckich i renesansowych kaflach czeskich,
LIII, 2005, 2, 205–216.
296. K o s t u c h B., Dzban z herbem Gdańska z Muzeum Narodowego w Krakowie, LIX,
2011, 1, 89–92.
297. M a r c i n k o w s k i M., Zespół późnogotyckich kafli ze Starego Miasta w Elblągu, LVII,
2009, 3–4, 379–386.
298. M i l e w s k a M., Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia
szklane z zamku w Pucku, LV, 2007, 1, 3–20.
299. S e k u ł a M., Naczynia gliniane z początku XIX w. z wykopalisk w piwnicy Pałacu pod
Blachą w Warszawie, LII, 2004, 4, 435–451.
300. S i w i a k A., Średniowieczna figurka gliniana z badań archeologicznych w Bydgoszczy,
LIII, 2005, 2, 191–195.
301. S o ł t a n-K o ś c i e l e c k a K., Gerrit Paape, Fajenser czyli wytwórca naczyń glinianych
w Delftach [De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaaker], Dordrecht 1794. (Tłumaczenie
na podstawie przekładu H. Havarda, Histoire de la Faïence, Paris 1878), LII, 2004,
4, 461–482.
302. S o ł t a n-K o ś c i e l e c k a K., Problemy produkcji fajansu na ziemiach polskich w XIX
wieku. Możliwości badawcze, LII, 2004, 2, 222–228.
303. S t a w i a r s k a T., Paciorki „fajansowe” okresu rzymskiego z terenu Polski. Wstępne
badania technologiczne, LV, 2007, 3–4, 261–275.
304. Vi t k a u s k i e n ė B.R., Kazys Stradas o wytwórczości szklarskiej na Litwie, LIV, 2006,
1, 97–101.
*
305. B i k i ć V., Gradska keramika Beograda (16.-17. vek), 2003, M. Bis, LIII, 2005, 1, 96–99.
306. B i s M., W odpowiedzi autorom opracowania zbioru naczyń ceramicznych z badań archeologicznych
na zamku w Krośnie Odrzańskim, LIV, 2006, 2, 231–232.
307. ‘Cord’ ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th–4th mill. BC,
red. A. Kośko, M. Szmyt, 2010, Ł. Antosik, J. Słomska J., LIX, 2011, 3–4, 443–445.
308. D z i e d z i c P., K a ł a g a t e S., Kilka uwag o recenzji naszego opracowania wyników
badań z Krosna Odrzańskiego, LIV, 2006, 2, 227–230.
309. J a n i a k T., Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
2003, M. Dąbrowska, LII, 2004, 3, 344–346.
310. K a s p r z a k A.J., S k o r o p a d o w a H., Europejskie szkło od XVI do początku XIX
wieku w zbiorach Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa
Narodnoj Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, 2008, A. Wyrobisz, LVII, 2009, 2,
318–319.
311. K r a j i c R., Středověka kachlová kamna v Táboře (Archeologicky výskum v Křiyžově
ulici Čp. 28), 1997, M. Dąbrowska, LI, 2003, 2, 295–302.
312. L e l e k R., Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI–XVII w.), 2004, M. Starski, LIII, 2005,
2, 230–234.
313. Š č a p o v a Ju.L., Vizantijskoe steklo. Očerki istorii, 1998, T. Stawiarska, LI, 2003, 3–4,
395–404.
314. S c h e i d e m a n t e l D., S c h i f e r T., Waldenburger Steinzeug. Archäologie und
Naturwissenschaften, 2005, M. Rębkowski, LIV, 2006, 3–4, 350–356.

315. Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718–koniec XVIII wieku,
red. A.J. Kasprzak, 2005, A. Wyrobisz, LIII, 2005, 2, 234–236.
316. S z k u r ł a t A., Szkło. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja
Zbiorów im. Ciechanowieckich, 2008, M. Bis, LVIII, 2010, 3–4, 449–452.
Ponadto numery: 28, 35, 296, 369.
7. Obróbka drewna, kamienia, kości, rogu, skóry, bursztynu
317. M a r c i n k o w s k i M., Wyroby z poroża i kości z nowożytnego Elbląga, LII, 2004, 3,
273–286.
*
318. In gremio — in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska,
B. Wywrot-Wyszkowska, 2009, K. Blusiewicz, LIX, 2011, 3–4, 449–451.
319. Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimek, S. Szczepański, 2010, M. Braun,
LIX, 2011, 1, 113–115.
320. W a r d z y ń s k i M., Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu
paulinów, 1. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620–1705, 2009,
A. Wyrobisz, LVIII, 2010, 2, 314–316.
Ponadto numery: 21, 32, 80, 141, 422, 429, 503.
8. Przemysł przetwórczy
321. D r y j a S., Krakowskie miary piwowarskie w XVI wieku, LIX, 2011, 1, 3–24.
322. K i z i k E., Młyny w Ekonomii Malborskiej według inwentarzy z lat 1755 i 1765, LVI,
2008, 3–4, 397–404.
323. K u b i c k i R., Problem wykorzystania energii wodnej w młynarstwie na przykładzie
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, LVI, 2008, 3–4, 285–294.
324. N o w a k M., Przemysł browarniczy w Lublinie w XIX–XX wieku: „Zakłady K.R. Vetter”
i „Browar Parowy Jeleń”, LVII, 2009, 3–4, 449–459.
325. S z u r o w a B., Tartaki w guberni kieleckiej w świetle Akt Dyrekcji Ubezpieczeń z lat
1846–1866, LV, 2007, 3–4, 289–314.
9. Papiernictwo
326. M a t y j a s z c z y k G., Z historii europejskich i amerykańskich badań nad trwałością
papieru drukowego, LVII, 2009, 2, 283–287.
10. Konstrukcja instrumentów muzycznych
XIV. Budownictwo
1. Budownictwo ogólne
327. D e t t l o f f P., Gmach Komisji Obwodowej w Olkuszu. Przykład powstawania i funkcjonowania
gmachów rządowych w Królestwie Kongresowym, LX, 2012, 1, 55–72.
328. J a s t r z ę b o w s k a E., Słoneczne obeliski w Rzymie antycznym i chrześcijańskim,
LII, 2004, 2, 135–152.
329. K a j z e r L., Czy sieradzka „dekada pałacowa”? Fundacje Kacpra Denhoffa z pierwszej
połowy XVII w., LII, 2004, 4, 403–418.

330. K a j z e r L., Czy Zbigniew Bąk mieszkał w prawdziwym zamku?, LI, 2003, 3–4,
337–354.
*
331. K ą s i n o w s k a R., Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, 2003, L. Kajzer,
LII, 2004, 2, 250–253.
332. M c I v e r K.A., Women, Art and Architecture in Northern Italy, 1520–1580. Negotiating
Power, 2006, A. Wyrobisz, LV, 2007, 2, 212–214.
Ponadto numery: 1, 32, 58, 223.
2. Budownictwo mieszkalne
333. B a r y l e w s k a-S z y m a ń s k a E., S z y m a ń s k i W., „…na św. Michała lub od
zaraz” — sprzedaż i wynajem domów i mieszkań w Gdańsku w 1775 roku, LI, 2003, 1,
27–39.
334. D ą b r o w s k a M., Ogrzewanie wnętrz mieszkalnych w średniowieczu i czasach nowożytnych,
LVI, 2008, 3–4, 305–324.
335. D o l e ż y ń s k a-S e w e r n i a k E., Kolorystyka klatek schodowych zabytkowych
budynków Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur z przełomu XIX i XX wieku, LX,
2012, 4, 597–616.
336. D o l e ż y ń s k a-S e w e r n i a k E., Stolarka okienna zabytkowych budynków z przełomu
XIX i XX wieku z Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur — zarys typologii
i kolorystyka, LX, 2012, 1, 89–118.
337. S z k u t n i k P., Siedziby dziekanów dekanatu brzeźnickiego w diecezji kujawsko-kaliskiej
w XIX w, LIX, 2011, 2, 167–181.
*
338. C h o r o w s k a M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne,
2003, M. Starski, LII, 2004, 3, 365–369.
339. Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. B. Gediga, 2004, A. Wyrobisz, LIV,
2006, 3–4, 341–344.
340. Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX
i XX wieku, red. R. Gładkowski, 2001; O n i s z c z u k-A w i ż e ń K., T o c z y ń s k a-
-R u d y s z K., Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na
przełomie XIX i XX wieku. Katalog wystawy, 2002, K. Sołtan-Kościelecka, LII, 2004, 3,
371–376.
341. Dvory a rezidence ve středověku, 2, Skladba a kultura středověké společnosti, red. D. Dvořačková-
Malá, J. Zelenka, 2008, B. Czechowicz, LVII, 2009, 2, 308–313.
342. F i š e r a Z., Skalní hrady zemí koruny Ćeské, 2004, B. Czechowicz, LIV, 2006, 1,
122–123.
343. J a n u s z e k A., Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta
Augusta 1548–1572, 2006, A. Wyrobisz, LV, 2007, 3–4, 359–361.
344. K a r p o w i c z M., Tomasz Poncino (ok. 1590–1659) architekt Pałacu Kieleckiego, 2002,
P. Kardyś, LIII, 2005, 1, 109–112.
345. K o r d u b a P., Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych, 2005, Z. Maciakowska,
LV, 2007, 2, 215–222.
346. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, t. II: Ziemia dobrzyńska, część 1, red. S. Kunikowski,
2002, L. Kajzer, LII, 2004, 1, 122–126.

347. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, 2009, A. Klonder, LVIII,
2010, 2, 321–323.
348. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 2, red. E. Kizik, 2011, A. Klonder,
LX, 2012, 3, 529–530.
Ponadto numery: 1, 333, 388, 423.
3. Budownictwo gospodarczo-przemysłowe
349. C z a j a R., Wykorzystanie energii w Starym Mieście Elblągu na początku XV w., LVI,
2008, 3–4, 361–366.
350. M y ś l i ń s k i M., Przebudowa Sukiennic krakowskich w latach 1875–1881, LII, 2004,
3, 305–314.
351. T o m a s z e w s k i N., Inwentarz zabudowań folwarcznych należących do rodziny
Ciecierskich, sporządzony w 1854 roku, LII, 2004, 1, 99–112.
Ponadto numery: 219, 453, 465.
4. Budownictwo sakralne
352. J a n k o w s k i A., Osiemnastowieczne kościoły przysłupowe i quasi-przysłupowe w dolinie
Noteci, LIII, 2005, 2, 147–180.
353. K i e r c z u k-M a c i e s z k o M., Późnoromańska kadzielnica z Jamielnika, LVI, 2008,
2, 187–195.
*
354. M i r o w s k i R., Kościoły drewniane najbardziej polskie..., 2005, P. Kardyś, LIV, 2006,
2, 252–253.
Ponadto numery: 235, 357, 359.
5. Wnętrza i meble
355. G ł ó w k a J., Zasobność domów mieszczan kieleckich na podstawie księgi Rady Miejskiej
z końca XVIII w., LII, 2004, 1, 85–92.
356. G r z e l u k I., Meble barokowe ze szpitala Jana Bożego w Warszawie, LII, 2004, 4,
419–434.
357. O l i ń s k i P., Światło w brackich i prywatnych fundacjach religijnych w kościołach
parafialnych wielkich miast pruskich w XIV–XV wieku, LVI, 2008, 3–4, 367–374.
358. W i ś n i e w s k i K., Inwentarze generalne Zamku Królewskiego w Warszawie XVIII–XIX
wieku. Okoliczności powstania, przemiana form, LII, 2004, 1, 15–23.
359. W ó ł k i e w i c z E., Twórcy retabulum w kościele św. Jakuba w Nysie. W kwestii wyposażenia
wnętrz kościelnych w połowie XV w., LII, 2004, 4, 453–460.
360. Ż o ł ą d ź-S t r z e l c z y k D., Sprzęty domowe i przedmioty „pomniejsze dziecięce”
w Polsce doby preindustrialnej, LX, 2012, 3, 419–442.
Ponadto numery: 39, 42, 114, 423.
6. Budynki i urządzenia komunalne
361. K a c z o r D., Sieć wodociągowa w Gdańsku XVI–XVIII wieku. Aspekty prawne i ekonomiczne,
LVI, 2008, 3–4, 325–341.
362. K r z y w d z i ń s k i R., Ścieki i latryny średniowiecznego oraz nowożytnego Gdańska
w świetle źródeł archeologicznych, LIII, 2005, 3–4, 279–291.

363. M a c i a k o w s k a Z., Z badań nad gospodarką wodną w Głównym Mieście w Gdańsku
do początku XV w., LIII, 2005, 3–4, 331–341.
364. W y w r o t-W y s z k o w s k a B., Relikty późnośredniowiecznych i nowożytnych systemów
wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych odkryte w ulicy Armii Krajowej
w Kołobrzegu, LX, 2012, 3, 405–418.
365. Ż y w i c k i J., Procesy inwestycyjne i realizacje państwowych budów w Królestwie
Polskim — przykład Lublina i Lubelszczyzny, LVIII, 2010, 3–4, 395–417.
Ponadto numery: 1, 327, 465, 468, 472, 474.
XV. Wymiana i pieniądz
366. G r u s z k a A., Kontakty handlowe Żydów chełmskich w świetle rekognicji celnych z lat
1560–1566, LVII, 2009, 1, 107–117.
367. G u l d o n Z., K a z u s e k S., Eksport Korony w 1786 roku, LVII, 2009, 2, 193–214.
368. G u l d o n Z., K a z u s e k S., Rola Żydów w handlu polskim w pierwszej połowie XVII
wieku, LII, 2004, 3, 287–303.
369. S i w i a k W., Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisłą, LI, 2003, 1, 59–62.
*
370. A d a m c z y k J., Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy,
funkcjonowanie, ewolucja, 2004, P. Kardyś, LIV, 2006, 2, 249–252.
371. B o b o w s k i B., Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku,
2008 (2009), T. Maćkowski, LX, 2012, 2, 355–361.
372. B o g u c k a M., Baltic Commerce and Urban Society, 1500–1700. Gdańsk/Danzig and
its Polish Context, 2003, A. Wyrobisz, LII, 2004, 2, 248–250.
373. D u d a u O., Circulaţia monetara in castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, 2006,
H. Gajewska, LV, 2007, 3–4, 374.
374. G a z i ń s k i R., Prusy a handel solą w Rzeczpospolitej w latach 1772–1795, 2007,
S. Kazusek, LVII, 2009, 2, 314–318.
375. Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi
Suchodolskiemu w 65 rocznicę urodzin, red. B. Paszkiewicz, 2002, J. Sztetyłło,
LII, 2004, 4, 499–507.
376. P e r c z a k J.E., O reklamie, której nie było? Reklama prasowa w latach 1945–1989,
2010, H. Wilk, LIX, 2011, 1, 110–112.
Ponadto numery: 14, 288.
XVI. Transport i komunikacja
377. D y g d a ł a J., Koszty podróży i pobytu w Warszawie toruńskich deputowanych na sejm
1767 roku, LX, 2012, 3, 443–456.
378. D y g d a ł a J., Koszty żeglugi na Wiśle między Toruniem a Gdańskiem. Rachunki toruńskiego
sternika Franciszka Majewskiego, LV, 2007, 1, 51–66.
379. G r a t a P., Spirytusowe mieszanki napędowe, czyli „biopaliwa” w II Rzeczypospolitej,
LIX, 2011, 2, 195–216.
380. K a r p S., Wyposażenie wozowni dworskiej z pierwszej połowy XIX w. na przykładzie
litewskich Johaniszkieli, LX, 2012, 4, 645–653.

381. Ł ą c z y ń s k a E., Gdańska flota handlowa w 1793 roku, LVII, 2009, 2, 215–228.
382. M o ż e j k o B., Wykorzystanie energii wiatru i rola żagli na przykładzie karaweli „Peter
von Danzig” z drugiej połowy XV wieku, LVI, 2008, 3–4, 295–303.
383. P u l l a t R., Środki transportu w Tallinie w XVIII wieku, LX, 2012, 1, 49–54.
*
384. D r a ş o v e a n F., B e b e a D. i inni, Sǎpǎturile arheologice preventive de la Dumbrǎviţa,
2004, H. Gajewska, LVI, 2008, 3–4, 430–431.
385. O s s o w s k i W., Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce. Studium archeologiczne,
2010, W. Bis, LIX, 2011, 2, 266–270.
386. T o m a s i k W., Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, 2007, A. Klonder,
LVI, 2008, 1, 116–119.
387. W i t t J.M., Master next God? Der nordeuropäische Handelsschiffskapitän vom 17. bis
zum 19. Jhr., 2001, M. Bogucka, LI, 2003, 2, 310–312.
Ponadto numery: 38, 41, 72, 76, 83, 243, 517.
XVII. Konsumpcja
1. Konsumpcja ogólna
388. B a r y l e w s k a-S z y m a ń s k a E., S z y m a ń s k i W., „…na św. Michała lub od
zaraz” — sprzedaż i wynajem domów i mieszkań w Gdańsku w 1775 roku, LI, 2003, 1,
27–39.
389. D u m a n o w s k i J., Inwentarze wielmożnych i urodzonych. Konsumpcja szlachty
wielkopolskiej w XVIII w., LI, 2003, 2, 257–272.
390. J a n k o w s k a A., Amatorzy cudzej własności i ich łupy na przykładzie Bydgoszczy
— dużego miasta II Rzeczypospolitej, LX, 2012, 3, 473–482.
391. K u b i c k i R., Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV–początku XVI w.,
LVIII, 2010, 2, 199–212.
392. S y p e k K., Pobyt w Polsce dam dworu Katarzyny Habsburg, trzeciej żony Zygmunta
Augusta, w świetle Rachunków poselstw z 1553 roku, LVII, 2009, 2, 171–182.
393. T r z e c i a k o w s k i T., Żyd, neofita, szlachcic. Inwentarz ruchomości Ludwika Zwolińskiego
z 1786 r., LVIII, 2010, 3–4, 387–393.
394. W i e r n i c k a A., Warszawski zamożny dom bankierski w drugiej połowie XIX w., LII,
2004, 1, 93–98.
*
395. D o y l e M.I., An illustrated of hairstyles 1830–1930, 2003, W.J. Baranowski, LV, 2007,
1, 102–103.
396. G ł ó w k a D., Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII
w., 2004, J. Dumanowski, LV, 2007, 1, 81–85.
397. L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime, red. M. Figeac,
2007, J. Dumanowski, LV, 2007, 3–4, 361–364.
398. Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w roku 1606
spisana, wyd. J. Muszyńska, 2007, A. Klonder, LV, 2007, 3–4, 370.
399. S u r d a c k i M., Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV–XVIII w., 2004, A. Klonder,
LIII, 2005, 2, 249–250.

400. W e n d l a n d E., Kawa, herbata i czekolada. Nowe napoje osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej
— ich wpływ na życie codzienne, 2008, A. Głowacka-Penczyńska, LVIII, 2010,
3–4, 452–454.
401. Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. naukowa L. Kostuch, K. Ryszewska,
2010, P. Kardyś, LIX, 2011, 3–4, 439–441.
Ponadto numery: 46, 63, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 130, 132, 134, 136, 139, 140, 141,
143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 156, 226, 228, 258, 267, 283, 284, 332, 340, 348, 355, 376,
377, 467, 523, 533.
2. Pożywienie i używki
402. K i z i k E., Źródła do dziejów nowożytnego domu gdańskiego w materiałach Sądu Wetowego
(XVII–XVIII w.), LV, 2007, 2, 161–175.
403. K l o n d e r A., Jedzenie oraz inne sprawy. Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych
rozmówkach do nauki języków obcych, LIX, 2011, 1, 41–52.
404. P r ó b a M., T r u ś c i ń s k i Ł., Wokół królewskiego stołu Jana III Sobieskiego, LIX,
2011, 1, 25–40.
*
405. A b a d R., Le grand marché. L’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancient
Régime, 2002, A. Wyczański, LII, 2004, 1, 116–119.
406. Archeologie středověkého domu v Moste (čp. 226), red. J. Klápště, 2002, M. Rębkowski,
LII, 2004, 3, 358–359.
407. C z e r n i e c k i S., Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, wyd. J. Dumanowski,
M. Spychaj, Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne, t. 1, red.
J. Dumanowski, 2009, A. Klonder, LVIII, 2010, 1, 160–163.
408. Dobrou chuť, velkoměsto, red. O. Fejtova, V. Ledvinka, J. Pešek, 2007, P. Kardyś, LVI,
2008, 3–4, 433–435.
409. Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej
konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia muzeum wnętrz mieszczańskich
w Domu Uphagena w dniach 3–4 listopada 2011 roku, red. B. Możejko, współprac.
E. Barylewska-Szymańska, 2012, A. Klonder, LX, 2012, 4, 657–660.
410. H r d l i č k a J., Hodowní stůl a dvorská apolečnost. Strava na raně novověkých aristokratických
dvorech v českých zemích (1550–1650), 2000, A. Klonder, LI, 2003, 2, 302–
–309.
411. I o n i ţ a A., Spaţiul dintre Carpaţi Meridionali şi Dunǎrea Inferioarǎ in secolele XI–XIII,
2008, H. Gajewska, LVIII, 2010, 2, 316–317.
412. Libre de Sent Sovi. Katalońska średniowieczna książka kucharska, przekład i wstęp
R. Hryszko, 2010, S. Owczarek, LX, 2012, 3, 525–526.
413. M e y z i e Ph., L’alimentation en Europe à l’époque moderne. Manger et boire XVIe s.-
-XIXe s., 2010, D. Lewandowska, LIX, 2011, 2, 258–261.
414. Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania
wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac.
J. Dumanowski, R. Jankowski, Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie Zabytki Kulinarne,
t. II, red. J. Dumanowski, 2011, A. Klonder, LX, 2012, 3, 530–531.

415. P u l l a t R., P u l l a t R., Viinameri-Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sőja vahel [The
Vodka Sea. Spirits Smuggling On The Baltic Sea Between Two World Wars], 2010,
J. Ostrowska, LVIII, 2010, 3–4, 454–460.
416. R o d i o n o v B., Polugar. Vodka kotoruju my poterjali, 2009, A. Klonder, LVII, 2009,
3–4, 463–465.
Ponadto numery: 9, 52, 55, 82, 103.
3. Odzież
417. B i a l i c M., Cesarzowa mody — Georgiana Cavendish księżna Devonshire, LX, 2012,
4, 587–596.
418. D r ą ż k o w s k a A., Dziecięca odzież grobowa z XVII i XVIII wieku, LIV, 2006, 2,
211–220.
419. D r ą ż k o w s k a A., G r u p a M., Odzież z XVII i XVIII wieku z krypt grobowych
archikatedry w Lublinie. Analiza kostiumologiczna, LX, 2012, 2, 319–329.
420. K o w a l s k a J.R., Kobiety i ptaki. Moda na ptasie pióra na ziemiach polskich w latach
1865–1914, LX, 2012, 1, 73–88.
421. M o l e n d a M., Ubiór w Małopolsce w XV i w pierwszej połowie XVI wieku na podstawie
malarstwa tablicowego, LIV, 2006, 2, 151–194.
422. P a ś M., Rękawiczki z portretem Tadeusza Kościuszki w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie, LIX, 2011, 2, 217–224.
423. S z y k u ł a A., Dwory ziemiańskie i garderoba ziemianek Zamojszczyzny na podstawie
inwentarzy notarialnych z lat 1835–1876, LVI, 2008, 1, 19–29.
424. T u r s k a K., Garderoba jako przejaw gustu, stanu majątkowego i statusu społecznego
w XVI wieku, LII, 2004, 2, 207–216.
425. Ż u k o w s k i J., Chapeau bas. O nowożytnych przodkach trikorna, LVIII, 2010, 3–4,
367–385.
426. Ż u k o w s k i J., W kapeluszu i delii, czyli ewenement stroju mieszanego w dawnej
Rzeczypospolitej, LVII, 2009, 1, 19–37.
*
427. Clothing Culture, 1350–1650, red. C. Richardson, 2004, A. Wyrobisz, LIII, 2005, 1, 92–95.
428. D r ą ż k o w s k a A., Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, 2007, A. Wyrobisz,
LVI, 2008, 3–4, 419–421.
429. G o u b i t z O., Purses in Pieces. Archaeological finds of late medieval and 16th-century
leather purses, pouches, bags and cases in the Netherlands, 2007, K. Blusiewicz, LVIII,
2010, 3–4, 441–445.
430. K r s t e v a A., Likovno-estetskite karakteristiki na Mariovskata nosija, 2007, B. Bazielich,
LV, 2007, 3–4, 379–380.
431. N o s s A., Jølster og den gamle klesskikken, 2005, B. Bazielich, LIV, 2006, 2, 254–255.
432. N o s s A., Stakkeklede i Setesdal — byklaren og valldølen, 2008, B. Bazielich, LVII,
2009, 2, 331–332.
433. P a p a n t o n i o u J., Greek dress — from ancient times to the early 20th century, 2000,
B. Bazielich, LIII, 2005, 1, 112–113.
434. Silk. The 1900’s in Como, red. C. Buss, 2001, I. Turnau, LIV, 2006, 2, 255.
435. Wachlarze Wschodu i Zachodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, red.
B. Biedrońska-Słotowa, 2001, I. Turnau, LIV, 2006, 2, 246–247.

436. Z a r i ņ a A., Apgērbs Latvijā 7.–17 gs. [Odzież na Łotwie od VII do XVII wieku], 1999,
I. Turnau, LIV, 2006, 2, 253–254.
Ponadto numery: 293, 340, 444, 445.
4. Ruchomości codziennego użytku
437. A n d r z e j e w s k i A., K a j z e r L., Średniowieczna kadzielnica — trybularz z zamku
krzyżackiego w Sątocznie, LIV, 2006, 2, 195–202.
438. B i s M., Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII–XIX w., LIX, 2011, 1,
53–88.
439. B i s M., O glinianych lulkach w dawnej Rzeczypospolitej, LVII, 2009, 2, 229–242.
440. K a m i ń s k a-K w a k J., K w a k J., Ruchomości mieszczańskie w Rzeszowie i Przemyślu
od schyłku XVI do końca XVIII stulecia, LII, 2004, 1, 51–58.
441. L e t k i e w i c z E., Zibellino na dworze Jagiellonów. Sobolowe futra z klejnotami królowych
Katarzyny Austriaczki i Katarzyny Jagiellonki, LIV, 2006, 2, 203–210.
442. Ł y c z a k B., Łyżki, morselki i kantaty. Osiemnastowieczne upominki na kierę i Nowy
Rok w Toruniu i innych miastach Prus Królewskich, LX, 2012, 1, 33–48.
443. T a l a g a M., I po szpilkę warto się schylić. Znaleziska późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych
szpilek z wykopalisk na zamku w Pucku, LX, 2012, 1, 3–20.
Ponadto numery: 79, 100, 259, 262, 296, 355, 393.
5. Sport, turystyka, zabawa
444. B i a l i c M., Historia golfa i strojów golfowych w Polsce w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, LIX, 2011, 2, 183–194.
445. B i a l i c M., Historia krokieta i strojów krokietowych w Polsce od drugiej połowy XIX
wieku do 1939 roku, LIX, 2011, 1, 93–99.
446. B i a l i c M., Sport w „Kronikach Tygodniowych” Bolesława Prusa, LX, 2012, 3, 457–472.
447. O p a l i ń s k i D., Koszt wycieczek do Krakowa w drugiej połowie XIX i na początku
XX wieku (w świetle dawnych przewodników turystycznych), LIV, 2006, 3–4, 325–339.
448. O p a l i ń s k i D., Rowerem przez Galicję: uwagi na marginesie lektury przewodnika dla
cyklistów z końca XIX wieku, LVIII, 2010, 3–4, 419–432.
*
449. B l a ž e v i č i u s P., Seniausieji Lietuvos žaislai [Najdawniejsze zabawki na Litwie],
2011, P. Romanowicz, LX, 2012, 2, 371–374.
450. Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, 2011,
A.J. Kosowski, LIX, 2011, 3–4, 452–454.
451. K a b a c i ń s k a K., Zabawki i zabawy dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, 2007,
A. Wyrobisz, LVI, 2008, 2, 247–250.
Ponadto numery: 74, 477.
XVIII. Higiena, medycyna, zdrowotność
452. B a r y l e w s k a-S z y m a ń s k a E., Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich
drugiej połowy XVIII wieku, LIII, 2005, 3–4, 411–422.
453. B i s W., Nowożytna łaźnia dworska w Radziejowicach, LV, 2007, 2, 141–159.

454. B r z e z o w s k i W., Urządzenia wodno-kanalizacyjne w domach wrocławskich w XVII
i XVIII w., LIII, 2005, 3–4, 305–312.
455. C z a j a R., Troska o stan sanitarny w miastach pruskich w XIV i XV w., LIII, 2005,
3–4, 343–249.
456. D e l i m a t a M., Wypadki losowe z udziałem dzieci w świetle średniowiecznych polskich
katalogów cudów świętych, LI, 2003, 3–4, 327–335.
457. D y b a ś B., Toruńska ordynacja o oczyszczaniu miasta z 1594 roku i jej geneza, LIII,
2005, 3–4, 383–388.
458. F l e m i n g-C e j r o w s k a D., Problem „miejsc ustępowych” w opiniach lekarzy
i mieszkańców Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, LIII, 2005, 3–4, 433–442.
459. J a n i c k a I., Fumigacja jako środek profilaktyczny przeciwko cholerze — przyczynek
do historii drugiej epidemii cholery w Cesarstwie Rosyjskim, LVII, 2009, 1, 67–78.
460. J a n i c k a I., Urządzenia sanitarne w Wilnie w XIX wieku, LIII, 2005, 3–4, 423–431.
461. K a c z o r D., Labor infamus — labor utilis. Funkcje kata w systemie utrzymywania
czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI–XVIII wieku, LIII, 2005, 3–4,
361–376.
462. K a r p i ń s k i A., Kaci a problemy oczyszczania miast koronnych w XVI–XVIII w.,
LIII, 2005, 3–4, 351–259.
463. K i z i k E., „Ścieki, kloaki i sekretnicy”. Problemy oczyszczania miast środkowoeuropejskich
w średniowieczu i w czasach nowożytnych od XV do drugiej połowy XIX wieku,
Gdańsk, 26–27 listopada 2004 roku, oprac. E. Kizik, Wstęp, LIII, 2005, 3–4, 267–269.
464. K l i m e c k a G., Średniowieczny traktat o zapobieganiu chorobom, LIII, 2005, 2,
197–204.
465. K r z y w d z i ń s k i R., Zasada działania gdańskiego Wasserkunstu w XVI–XVIII wieku,
LVI, 2008, 3–4, 343–352.
466. K u b i c k i R., „Czystość” w miastach regionu świętokrzyskiego w XVI–XVIII w., LIII,
2005, 3–4, 397–409.
467. M a g o w s k a A., Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI
i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości, LIX, 2011, 2, 139–148.
468. M a r c i n k o w s k i M., „Miejsca sekretne” w Elblągu od XIII do XIX wieku w świetle
wykopalisk, LIII, 2005, 3–4, 313–318.
469. M a z u r E., Stan uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa
Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., LVI, 2008, 1, 31–44.
470. M a z u r E., Szpitale w zaborach austriackim i pruskim w XIX wieku. Stan i potrzeby
badań, LIV, 2006, 1, 102–112.
471. M a z u r E., Życie codzienne w uzdrowiskach w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach
Cesarstwa Rosyjskiego, LVI, 2008, 2, 169–186.
472. P a r t y k a W., Prepozytura szpitalna w Zamościu w XVIII w., LVII, 2009, 1, 39–53.
473. P i e k a l s k i J., Stan czystości średniowiecznych miast Europy Środkowej. Zarys problemu
z punktu widzenia archeologa, LIII, 2005, 3–4, 271–277.
474. P o l a k Z., Średniowieczne i nowożytne urządzenia sanitarne odsłonięte w trakcie badań
archeologicznych prowadzonych przy ulicy Powroźniczej w Gdańsku w latach 2002–2004,
LIII, 2005, 3–4, 293–303.
475. R o m a n o w s k a B., Ogród Roślin Lekarskich Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1923–1939, LVIII, 2010, 3–4, 433–439.

476. S o w i n a U., Zanieczyszczenie wód w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
LIII, 2005, 3–4, 319–330.
477. S u l e w s k i T., Obyczaj kąpieli w Wiśle w drugiej połowie XIX wieku (na podstawie
publikacji „Kuriera Warszawskiego”), LIV, 2006, 3–4, 307–324.
478. W i j a c z k a J., Miotła i miecz. Jak kaci i ich słudzy sprzątali ulice w Królewcu w końcu
XVII i na początku XVIII wieku, LIII, 2005, 3–4, 377–382.
479. W ł o d a r s k i J.A., Z problematyki higieny w miastach biskupiej Warmii (XVII–XVIII w.),
LIII, 2005, 3–4, 389–395.
480. Z i e l i ń s k i M.G., Rejestracja chorób w kościelnych księgach zgonów ziem chełmińskiej
i michałowskiej w XVIII i pierwszej połowie XIX w., LVII, 2009, 1, 55–66.
*
481. P e s s e l W.K., Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, 2010,
A. Sajdak, LIX, 2011, 1, 118–119.
482. Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. B. Urbanek, 2004,
B. Krzyżański, LVI, 2008, 3–4, 421–422.
Ponadto numery: 45, 47, 48, 51, 73, 75, 84, 118, 361, 362, 363, 395, 468.
XIX. Sztuka wojskowa
1. Sztuka wojskowa ogólna
483. O e t t i n g e n U., Życie codzienne legionistów polskich na Wołyniu w 1916 roku
(w świetle odpraw wojskowych), LVI, 2008, 1, 45–56.
*
484. D o l e j š í J., K ř i ž e k L., Husité. Vrchol válečného umění v Čechách, 2009, P. Strzyż,
LIX, 2011, 2, 274–277.
485. N e m e t E., Armata în sud- vestul Daciei Romane, 2005, H. Gajewska, LVI, 2008, 3–4,
427.
486. N e s k a M., Wojskowość późnej epoki brązu na Bliskim Wschodzie i w Egipcie — uwagi
na marginesie artykułów M. Lemiesza, LII, 2004, 2, 229–242.
2. Budownictwo obronne
487. D ą b r o w s k i F., Świadczenia fortyfikacyjne ludności pospolitej i rycerstwa w Polsce
XIII wieku w źródłach pisanych, LVI, 2008, 2, 147–168.
488. J ó ź w i a k S., T r u p i n d a J., Budowa krzyżackiego zamku komturskiego w Ragnecie
w końcu XIV–na początku XV wieku i jego układ przestrzenny, LVII, 2009, 3–4, 339–
–368.
489. P a u k M.R., Funkcjonowanie regale fortyfikacyjnego w Europie Środkowej w średniowieczu,
LI, 2003, 1, 3–16.
*
490. B o c h a n Ju.M., Uzbraenne vojska VKL drugoj palovy XIV kanca XVI st., 2002,
P.A. Nowakowski, LI, 2003, 3–4, 442–445.
491. H a d a m i k C., Średniowieczne dwory obronne w powiecie włoszczowskim, 2005,
P. Kardyś, LVII, 2009, 2, 324–326.

492. K w a ś n i e w i c z W., Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego, 2005, P.A. Nowakowski,
LIII, 2005, 2, 221–224.
493. N i e r y c h l e w s k a A., Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII
do XVIII wieku, 2002, Z. Lechowicz, LI, 2003, 3–4, 405–409.
494. S u p r y n M., Archeologia zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych
z lat 1976–2001, 2008, W. Bis, LVIII, 2010, 2, 325–327.
3. Broń i umundurowanie
495. B o ł d y r e w A., Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków
dworskich. Analiza porównawcza, LVII, 2009, 1, 3–18.
496. Ł a w r y n o w i c z O., Pas rycerski na Śląsku i w Małopolsce w wiekach średnich.
Studium ikonograficzne, LIII, 2005, 1, 3–15.
497. P e l a W., Znaleziska ostróg z zapiętkami z drugiej połowy XV wieku w Europie Środkowej,
LVI, 2008, 2, 197–206.
498. Ż a b i ń s k i G., Uzbrojenie na późnośredniowiecznych freskach z kościoła parafialnego
w Koziegłowach, LII, 2004, 3, 259–271.
*
499. A l e k s i ć M., Swords with pommels of type N, 2006, P. Pudło, LVI, 2008, 1, 111–
–116.
500. Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera,
P. Pudło, G. Żabiński, 2009, W. Bis, LIX, 2011, 2, 271–274.
501. B o g a c k i M., Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, 2009, M. Majewski, LVIII,
2010, 1, 153–157.
502. C i e ś l a M., Broń renesansowa na Śląsku, 2008, W. Bis, LVIII, 2010, 2, 327–328.
503. H a r j u l a J., Sheaths, scabbards and grip coverings. The use of leather for portable
personal objects in the 14th–16th century Turku, 2005, K. Blusiewicz, LV, 2007, 1,
103–104.
504. H e ś R., Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, 2007, P. Strzyż, LVI, 2008, 1,
109–111.
505. K i t t e l P., Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej
Polski, 2002, K. Rybka, LIII, 2005, 1, 86–92.
506. M a r e k L., Broń biała na Śląsku XIV–XVI wiek, 2008, P. Michalik, LVIII, 2010, 3–4,
445–449.
507. M a r e k L., Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy
archeologa i bronioznawcy, 2004, P. Strzyż, LIV, 2006, 1, 117–122.
508. S m i t h R.D., D e V r i e s K., The Artillery of the Dukes of Burgundy 1363–1477, 2005,
P. Strzyż, LVIII, 2010, 1, 157–160.
509. Ś w i ą t k i e w i c z P., Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego,
2002, P.A. Nowakowski, LI, 2003, 2, 289–292.
510. Weapons of Warre. The Armaments of the Mary Rose. Archaeology of the Mary Rose;
Volume 3, red. A. Hildred, 2011, P. Strzyż, LIX, 2011, 3–4, 445–449.
511. Wearing the cloak. Dressing the Soldier in Roman Times, red. M.-L. Nosch, „Ancient
Textiles Series”, vol. 10, 2012, Ł. Antosik, J. Słomska, LX, 2012, 3, 523–525.
Ponadto numery: 6, 143, 247.

XX. Stosunki społeczne i kulty
512. A u g u s t y n i a k U., Paszkwil na śmierć haniebną jako narzędzie walki ideologicznej
w Rzeczpospolitej pierwszej połowy XVII wieku, LX, 2012, 2, 185–197.
513. A u g u s t y n i a k U., „Stary sługa” jako przedmiot badań nad klientelizmem magnackim
na Litwie w XVII wieku, LVIII, 2010, 1, 71–85.
514. B a r t n i k A., Teoria opanowywania trwogi. Poszerzenie perspektywy badawczej historyka,
LX, 2012, 2, 177–183.
515. D ą b r o w s k a M., Starość ośmieszona, czyli Filis na Arystotelesie, LVIII, 2010, 1,
143–152.
516. D ą b r o w s k i D., Przyczyny i okoliczności rozpadu książęcych małżeństw na Rusi
w XII i XIII w., LVIII, 2010, 3–4, 349–366.
517. J a r i t z G., Droga do kościoła w późnym średniowieczu: splendor i kurz, LIII, 2005, 2,
131–136.
518. K a j z e r L., Elita Sieradzkiego w późnym średniowieczu jako grupa fundatorów. Wstęp
do badań, LII, 2004, 2, 189–206.
519. K a l i n o w s k i E., Pośmiertne formy upamiętniania Kalinowskich herbu Ślepowron
z drugiej połowy XVII wieku, LX, 2012, 2, 289–296.
520. K a r p i ń s k i A., Dobroczynne i religijne legaty lwowskich mieszczan w świetle ich
testamentów z lat 1550–1700, LIX, 2011, 3–4, 363–379.
521. K i z i k E., Zabezpieczenie finansowe wdów w Gdańsku w XVII–XVIII wieku, LVIII,
2010, 1, 87–100.
522. K i z i k E., Prawo kaduka w Gdańsku w XVI–XVIII w., LII, 2004, 1, 5–14.
523. K l o n d e r A., Koszty pogrzebu w testamentach oraz inwentarzach pośmiertnych mieszczan
w dawnej Rzeczypospolitej, LIX, 2011, 3–4, 415–422.
524. K o p c z y ń s k i M., Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych
w Koronie u schyłku XVIII wieku, LVIII, 2010, 1, 111–119.
525. K u k l o C., Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach
polskich w epoce późnofeudalnej, LVIII, 2010, 1, 121–134.
526. K w i a t k o w s k a B., B o r y s ł a w s k i K., Starość w średniowieczu i dziś, LVIII,
2010, 1, 5–15.
527. L i e d k e M., Śmierć magnata, czyli co liczby mogą powiedzieć o konsekwencji śmierci
mężczyzny w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w.,
LX, 2012, 2, 271–282.
528. L o r e n s B., Bractwo św. Onufrego przy cerkwi bazyliańskiej w Warszawie w latach
1745–1861, LVIII, 2010, 1, 35–46.
529. M a z u r E., Opieka dobroczynna nad starcami w Warszawie w drugiej połowie XIX
wieku, LVIII, 2010, 1, 135–141.
530. M i s c h k e W., Kosmasowe ekphrasis grobów św. Wojciecha. Glossa do studium Elżbiety
Dąbrowskiej, LVII, 2009, 1, 125–131.
531. M r o z o w s k i K., Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle
najstarszych zachowanych testamentów, LVIII, 2010, 2, 191–197.
532. P e t r y c k a A., „Umrzeć w wianku”. Próba interpretacji nowożytnych pochówków
z wiankami, LI, 2003, 1, 17–26.
533. P o m i e r n y A., Zwyczaje pogrzebowe w późnośredniowiecznej Raguzie (Dubrowniku),
LIX, 2011, 3–4, 319–325.

534. P r z y b y ł o w i c z O.M., Droga do domu Pana. Śmierć i pogrzeb w zakonie klarysek
(teoria i praktyka XIII–XVII w.), LX, 2012, 2, 227–247.
535. R ę b k o w s k i M., Pielgrzymki mieszkańców średniowiecznych miast południowego
wybrzeża Bałtyku w świetle znalezisk znaków pątniczych. Wstęp do badań, LII, 2004, 2,
153–188.
536. S t o j e k-S a w i c k a K., Fundacje dewocyjne Radziwiłłów w Nieświeżu w XVIII
wieku, LV, 2007, 1, 33–49.
537. S u r d a c k i M., Bractwa religijne w Urzędowie w XVI–XVIII wieku, LI, 2003, 3–4,
355–385.
538. T o m a s z e w s k i K., Ksiądz Wacław Bliziński — tajemnica sukcesu. Z dziejów spółdzielczości
polskiej w pierwszej połowie XX w., LV, 2007, 3–4, 343–351.
539. W a j d a S., Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych pochówków antywampirycznych
na ziemiach polskich, LX, 2012, 2, 205–208.
540. W i ś l i c z T., Bezczeszczenie zwłok a podejrzenie o wampiryzm w Karpatach (XVII–
XIX w.), LX, 2012, 2, 199–204.
541. W ó ł k i e w i c z E., Ceremonie pogrzebowe biskupów wrocławskich (1300–1600), LX,
2012, 2, 209–225.
542. W ó ł k i e w i c z E., Formy dobroczynności w miastach śląskich w średniowieczu, LVIII,
2010, 2, 213–232.
543. W ó ł k i e w i c z E., Stary człowiek i miasto. Starość i ludzie starzy w szesnastowiecznych
pamiętnikach śląskich, LVIII, 2010, 1, 47–60.
544. W y s m u ł e k J., Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa
miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki), LIX, 2011, 3–4, 305–312.
*
545. B a b e n d e r e r d e C., Sterben, Tod, Begräbnis und liturgisches Gedächtnis bei weltlichen
Reichsfürsten des Spätmittelalters, 2006, E. Wółkiewicz, LVI, 2008, 3–4, 413–
419.
546. B o g u c k a M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, 2005,
A. Klonder, LIV, 2006, 2, 240–243.
547. B o g u c k a M., Ludzie z Kresów, 2009, A. Klonder, LVII, 2009, 2, 321.
548. D i N o l a A.M., Diabeł. O formach, historii i kolejach losu szatana, a także o jego powszechnej
a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż
po teraźniejszość, przełożył Ireneusz Kania, 2004, Ł. Ostrowski, LIII, 2005, 2, 224–230.
549. Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska,
H. Zaremska, 2002, P. Kardyś, LII, 2004, 3, 360–365.
550. G ł o w a c k a-P e n c z y ń s k a A., Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej
połowie XVI i w XVII wieku, 2010 (2011), A. Karpiński, LX, 2012, 2, 366–370.
551. G r o n o w s k i T.M. OSB, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w
średniowieczu, 2007, O.M. Przybyłowicz, LVI, 2008, 3–4, 405–413.
552. H a u s e r Z., Podróże po cmentarzach Ukrainy — dawne województwa I Rzeczypospolitej,
t. 4: Województwa wołyńskie, podolskie, bracławskie i kijowskie. Aneks: Odessa,
Północna Bukowina, Zadnieprze, Mołdawia, Gruzja, 2009, R. Degiel, LVIII, 2010, 1,
163–166.
553. K a m l e r M., Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku. Opis zjawiska, 2011,
L. Kajzer, LX, 2012, 3, 502–507.

554. K a p r a l’ M., Nacional’ni hromady L’vova XVI–XVIII st. (social’no-pravovi vzajemyny),
2003, A. Janeczek, LIV, 2006, 3–4, 344–350.
555. K o w a l s k i W., O l s z e w s k i D., Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie na tle dekanatu.
Zarys dziejów, 2003, P. Kardyś, LIII, 2005, 2, 250–251.
556. L e w a n d o w s k a J., M i e t z A., W o ź n y J., Wiara z demonem w tle. Studia nad
materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku,
2008, A. Głowacka, LVI, 2008, 3–4, 431–433.
557. Ludzie — Kościół — Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej
(średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński,
2001, P. Kardyś, LI, 2003, 3–4, 447–450.
558. O p a l i ń s k i E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu
za Zygmunta III. Podstawy karier, 2007, P. Tyszka, LVII, 2009, 1, 146–153.
559. R e w o l i ń s k i T., Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich
krajach dawnej Polski w zbiorze T. Rewolińskiego (opisał i podał do druku właściciel
zbioru), Kraków 1887, red. reedycji K. Filipow, 2001, P.P. Gach, LII, 2004, 3, 355–356.
560. S i k o r s k a-K u l e s z a J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX
wieku, 2004, I. Janicka, LIV, 2006, 3–4, 379–382.
561. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, red. A. Karpiński, t. I: Społeczeństwo a polityka,
2008; t. II: Społeczeństwo a przestępczość, 2009; t. III: Społeczeństwo a rodzina, 2011,
M. Bogucka, LIX, 2011, 2, 253–258.
562. S w a t T., Gloria Victis. Mogiły poległych z okresu Powstania Styczniowego 1863–1864
roku na ziemiach polskich, 2004, L. Michalska-Bracha, LIV, 2006, 3–4, 375–379.
563. T h e o t o k y E.L.J., The children of Corfu — from the end of the 19th century until the
first half of the 20th century, 2006, B. Bazielich, LV, 2007, 1, 101–102.
564. T h o m a s K., The Ends of Life. Roads to Fulfilment in Early Modern England, 2009,
M. Bogucka, LVIII, 2010, 2, 311–314.
565. V i g a r e l l o G., Historia gwałtu. Od XVI do XX wieku, 2010, P. Tyszka, LIX, 2011,
1, 107–110.
566. W i ś l i c z T., Upodobanie, małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII
wieku. Wyobraźnia społeczna i jednostkowe doświadczenia, 2012, M. Bogucka, LX, 2012,
3, 507–508.
Ponadto numery: 5, 48, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 79, 112, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 133, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 147, 148, 157, 166, 207, 240, 241, 245, 246, 257, 259, 279,
300, 319, 320, 332, 386, 387, 390, 396, 397, 399, 401, 427, 467, 487, 496.