•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Historia

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.

Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.

Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym. Dotyczą one wielu rozmaitych zagadnień z zakresu źródłoznawstwa, dziejów osadnictwa, gospodarki wiejskiej, rzemiosła i przemysłu, budownictwa i architektury, wymiany i pieniądza, transportu i komunikacji, konsumpcji, higieny, medycyny i zdrowotności, sztuki wojskowej, metodologii kultury materialnej, metod badawczych, ochrony zabytków, organizacji nauki, muzeów i wystaw, demografii i antropologii oraz środowiska geograficznego. Zamieszczane są one w kilku podstawowych działach: „Studia i Materiały”, „Komunikaty Naukowe”, „Metody badawcze”, „Źródła” oraz „Polemiki i dyskusje”. Istotną i integralną część naszego pisma stanowią „Recenzje”, „Sprawozdania i zapiski”, a także „Kronika naukowa”.

„Kwartalnik HKM” jest czasopismem, którego zasięg oddziaływania przekracza granice kraju. Publikowane są artykuły badaczy polskich reprezentujących wiele różnych ośrodków, placówek naukowych i muzealnych, zarówno centralnych, jak i regionalnych. Autorzy zagraniczni to w większości przedstawiciele krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Wszystkie artykuły polskojęzyczne opatrzone są streszczeniami w języku angielskim, a obcojęzyczne polskim.

Redaktorzy pisma:

w latach 1953-1968 – Aleksander Gieysztor

w latach 1969-1975 – Kazimierz Majewski

w latach 1976-1991 – Wojciech Szymański

w latach 1992-2017 – Andrzej Klonder

od roku 2017 – Elżbieta Mazur