Dla autorów


Zasady redakcyjne:

Nabór artykułów do kolejnego tomu zamykamy 31 grudnia, lecz redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia tego terminu jak też przeniesienia tekstów do dalszych numerów pisma.

Staranność przygotowania tekstu zgodnie z zasadami redakcyjnymi przyjętymi w JUE jest jednym z elementów oceny recenzenta.  

Formatowanie tekstu:

 • Objętość artykułu do 40 000 znaków ze spacjami (UWAGA - łącznie z przypisami, bibliografią i abstraktami).
 • Dane autora: imię i nazwisko, numer ORCID i afiliacja w lewym górnym rogu.
 • Abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim i w języku artykułu, po tytule, do 1000 znaków każda wersja językowa.
 • Odwołania do literatury wyłącznie w przypisach, nie w tekście głównym, np Geertz 2005, s. 31. Prosimy nie stosować innych zapisów, np: Tenże, Taż, Tamże, Idem, Ibidem, J.W., itp.
 • jeśli pracę napisało więcej niż trzech autorów, podajemy nazwiska trzech pierwszych autorów (rozdzielone przecinkami), skrót: i in. / rok wydania, / numery stron.
 • Przypisy objaśniające także na dole strony.
 • Przypisy numerowane cyframi arabskimi. Znak przypisu w tekście prosimy umieszczać przed kropką kończącą zdanie.
 • Bibliografia na końcu artykułu.
 • Numery stron w prawym dolnym rogu.
 • Po bibliografii informacje o autorze artykułu (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, miejsce pracy oraz zainteresowania naukowe, adres do korespondencji i adres e-mail).

Plik zapisany w formacie doc lub rtf (Reach Text Format) – oba typy dostępne w programie MS-Word

 • czcionka Times New Roman: artykuł 12; abstrakty i słowa kluczowe 11; przypis 10
 • interlinia: – 1,5 w artykule, 1 w abstraktach i przypisach;
 • marginesy – 2,5 cm;
 • tytuł: czcionka 14, bold, nie majuskuła!
 • nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia;
 • cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, wyróżniamy go znakami: „«…»”. Dłuższe cytatypiszemy mniejszą czcionką (11 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu;
 • w tekstach polskich stosujemy cudzysłów dolny (otwierający) i górny (zamykający), np.: „liczba”; w tekstach angielskich (artykuł, abstrakt, bibliografia) stosujemy cudzysłów górny, np.: “count”
 • spacje: stosujemy jedynie pojedyncze spacje, nie powinno się umieszczać spacji po nawiasie otwierającym i przed nawiasem zamykającym: (etnologia), analogicznie w przypadku cudzysłowu: „etnologia”;
 • myślniki: używamy krótkich myślników do łączenia słów (np. czarno-biały; 20th-century) oraz długich we wtrąceniach (przykład: obydwie nazwy – etnologia i antropologia – znajdują zastosowanie);
 • sekcje tekstu: jeśli tekst tego wymaga stosujemy śródtytuły (czcionka 12 bold, nie majuskuła!).

Bibliografia

Bibliografia zwiera wyłącznie pozycje, do których autor odwołuje się w artykule. Wykaz literatury podajemy w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów:

 • jeżeli zamieszczamy więcej niż jedną pracę tego samego autora, na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, po nim występuje data publikacji, a publikacje porządkujemy według daty wydania;
 • jeśli przytaczamy pracę w polskim przekładzie, podajemy nazwisko tłumacza i inicjał imienia. Wszystkie prace umieszczamy w porządku alfabetycznym, nie grupując ich według rodzaju.
 • prosimy podawać pełną nazwę wydawcy/wydawnictwa
 • prosimy podawać pełną nazwę czasopisma

Książka

Nazwisko i inicjał imienia autora / autorów data wydania, Tytuł, Wydawca /Wydawnictwo (pełna nazwa), miejsce wydania.
Jeśli podajemy więcej niż jedną publikację danego autora z tego samego roku, oznaczamy je małą literą a, b itd., obok daty wydania. Np.:
Geertz C. 2005a, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Geertz C. 2005b, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Książka pod redakcją

Nazwisko i inicjał imienia (red.)/(ed.) - w tekście ang. data, Tytuł, Wydawca/ Wydawnictwo, miejsce wydania. Np.:
Filipiak M., Rajewski M. (red.) 2006, Rytuał. Przeszłość teraźniejszość, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Książka bez jednoznacznie określonego autora lub redaktora

pierwsze słowo tytułu i trzy kropki data wydania, Tytuł, Wydawca/Wydawnictwo, miejsce wydania. Np.:

Book of… 2000, Book of Abstracts. Crossing Categorical Boundaries: Religion as Politics/Politics as Religion. 6th Biennial EASA Conference – Kraków 26-29 July 2000. European Association of Social Antrhropologists, Jagiellonian University, Kraków.

Artykuł w książce

Nazwisko i inicjał imienia autora artykułu data wydania, Tytuł [w:] nazwisko inicjał imienia autora (lub nazwisko i imię red./ed.), Tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron. Np.: 

Kugelmass J. 2000, Is There a Proper Way to Interpret Auschwitz/Birkenau? [w:] Book of Abstracts. Crossing Categorical Boundaries: Religion as Politics/Politics as Religion. 6th Biennial EASA Conference – Kraków 26-29 July 2000, European Association of Social Antrhropologists, Jagiellonian University, Kraków, s. 201-202.

Suchodolski B. 1970, Wstęp [w:] Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5-48.

Turner V. W. 2004, Liminalność i communitas, [w:] Nowicka E., Kempny M. (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 244-266.

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko i inicjał imienia autora data wydania, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rocznik, numer, tom/zeszyt, strony zajmowane przez artykuł.  Np.: 

Solonari V. 2002, Narrative, identity, state: history teaching in Moldova, “East European Politics and Societies”, Vol. 16, No. 2, s. 414-445.

Autorskie prace naukowe pozostające w archiwach (np. prace magisterskie, doktorskie) zamieszczamy w głównym wykazie literatury, a cytujemy w tekście jak prace opublikowane:

Nazwisko i inicjał imienia autora data, Tytuł (rodzaj pracy, sygnatura, miejsce przechowywania). Np.:

Kowalski J. 2008, Obrzędowość doroczna na Podkarpaciu (praca doktorska, nr D354, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa).

Przykład cytowania:

Kowalski 2008, s.25-26. 

Archiwalia

Źródła archiwalne wykazujemy w osobnej sekcji „Archiwalia”, zgodnie z podanym wzorem  zapisu:

Nazwa dokumentu/zbioru dokumentów, sygnatura, nazwa archiwum/miejsce przechowywania , strony. Np.:

Starostwo Powiatowe w Katowicach [dalej: SPK], sygn. 391, Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APK],  s. 5.

W tekście cytując  stosujemy zapis  skrócony:

SPK, sygn. 391, APK, s. 5.

W przypadku materiałów znajdujących się w zbiorach prywatnych (prywatne archiwum), w miejscu sygnatury wpisujemy: zbiory prywatne autora, lub zbiory prywatne inicjał imienia i nazwisko właściciela zbioru.

 

Prace opublikowane w Internecie

W przypadku powoływania się na artykuły, czy książki opublikowane na stronach WWW, należy je zamieścić w Bibliografii, wraz ze ścieżką i datą dostępu, a cytować w tekście tak jak opublikowane książki/artykuły. Np.:

Malewska-Szałygin A. 2002, Potoczna filozofia władzy, Opcja na prawo – archiwum internetowe, Nr 4, http://www.opcja.pop.pl/Nr4.html,12.03.2011.

Inne dane z Internetu (np. statystyczne albo opinie, wypowiedzi itp.) należy umieścić w bibliografii w sekcji „Źródła internetowe”. Cytowane strony powinny mieć następujący zapis:
Nazwa strony, ew. tytuł/nazwa informacji na którą się powołujemy, ścieżka dostępu. Np.:

CBOS rok (opublikowania danych), tytuł komunikatu/wyników badań, ścieżka dostępu, data dostępu.

Excerpts from the Introduction by Boleslaw Sulik to Andrzej Wajda: 3 Films (pp. 15-18), http://www.ucis.pitt.edu/eehistory/Kanal.html, 10.04.2013.

Official website of Andrzej Wajda 2000-2011, http://www.wajda.pl/pl/filmy/film02.html, 12.04.2013.

Official website of the Warsaw Rising Museum, http://www.1944.pl/about_museum/, 11.03.2013.

Strony WWW cytujemy w tekście na tych samych zasadach, co inne źródła i stosujemy zapis skrócony.  Np.:

CBOS 2004, 23.03.2013.

Ilustracje 

Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości ilustracji po konsultacji z autorem.

- W tekście zaznaczamy  miejsce (poprzez podanie numeru ilustracji, np. Fot. 4) w którym odwołujemy się do konkretnej ilustracji.

- Podpisy pod ilustracje podajemy  na końcu artykułu po Bibliografii; zapis według formatu  tekstu artykułu, bez pogrubień, bez punktatorów; numeracja cyframi arabskimi. 

- Każda ilustracja powinna być przesłana w oddzielnym pliku TIF lub JPG (nie należy wklejać  ilustracji do tekstu).

- Optymalna jakość plików ilustracyjnych:

kreskowe (TIF) – 600 dpi

siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi

Archiwalia

Źródła archiwalne wykazujemy w osobnej sekcji „Archiwalia”, zgodnie z podanym wzorem  zapisu:

Nazwa dokumentu/zbioru dokumentów, sygnatura, nazwa archiwum/miejsce przechowywania , strony. Np.:

Starostwo Powiatowe w Katowicach [dalej: SPK], sygn. 391, Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APK],  s. 5.

W tekście cytując  stosujemy zapis  skrócony:

SPK, sygn. 391, APK, s. 5.

W przypadku materiałów znajdujących się w zbiorach prywatnych (prywatne archiwum), w miejscu sygnatury wpisujemy: zbiory prywatne autora, lub zbiory prywatne inicjał imienia i nazwisko właściciela zbioru.