•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zasady publikacji


Wszystkie czasopisma publikowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN są recenzowane i deklarują przestrzeganie najwyższych standardów etycznych publikacji. Wszystkie artykuły stojące w sprzeczności z nimi nie zostaną opublikowane. Wszelkie przypadki plagiatów będą zgłaszane.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac oraz że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu. Jakikolwiek udział innych autorów czy współpracowników będzie właściwie uznany, a jakiekolwiek partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł będą właściwie opisane. Udział instytucji finansujących badania powinien być ujawniony, a także jakikolwiek konflikt interesów który mógł mieć wpływ na wyniki czy interpretację badań.

Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją.

Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.

ZASADY PRZYJMOWANIA ARTYKUŁÓW I ICH RECENZOWANIA
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w Fasiciculi Archaeologiae Historicae wyrażają zgodę na proces recenzji. Warunkiem przyjęcia pracy do publikacji jest dostarczenie przez Autora jego kodu identyfikacyjnego ORCID.
Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, która dokonuje oceny artykułu pod względem formalnym, technicznym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena wypadnie zbyt niekorzystnie w stosunku do założeń redakcyjnych.
Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie oraz nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom.
Następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, nie będących członkiem Redakcji. Nie recenzują tekstów osoby, mogącej pozostawać z Recenzentem  w konflikcie interesów. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor.
Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź zgłoszonych przez recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

INFORMACJA PRAWNA DLA AUTORÓW
Wszyscy autorzy zgłaszanych do opublikowania w Fasciculi Archaeologiae Historicae artykułów zobowiązani są do podpisywania umów wydawniczych z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.

 

ZASADY ETYCZNE

Wszystkie czasopisma publikowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzegają najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk kliknij tutaj

Artykuły czasopism są recenzowane (double-blind review), gdzie zarówno recenzent jak i autor pozostają anonimowi. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji artykułów stojących w sprzeczności z zasadami etycznymi, zaś przypadki plagiatów są zgłaszane władzom Instytutu oraz mogą być zgłaszane Komisji ds. Etyki przy Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac, które nie zostały skierowany do publikacji w innym miejscu. Wszelki udział innych autorów czy współpracowników jest właściwie uznany i opisany, zaś partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie opisane. Udział instytucji finansujących badania jest jawny.
Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją.

Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.WZÓR RECENZJI ZEWNĘTRZNEJ
Recenzja wydawnicza „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. ……

Tytuł recenzowanego artykułu: …………………………………………………………….........................................……
1. Ocena zgodności tytułu z tematyką tekstu…………………………………………………………………………………
2. Ocena treści i zawartości merytorycznej (w tym poprawności terminologicznej)………………………………….…
3. Ocena oryginalności tematyki i wartości naukowej ………………………………………………………………………
4. Ocena logiki wywodu i sposobu argumentacji………………………………………………………….…………………
5. Ocena kompozycji, układu i języka pracy …………………………………………………………………………………
6. Ocena wykorzystanych źródeł ……………………………………………………………………………………………
7. Sugerowane zmiany …………………………………………………………………………………………………………
8. Ogólna ocena…………………………………………………………………………………………………………………
9. Decyzja (niepotrzebne skreslić)
a. Tekst kwalifikuje się do druku bez zastrzeżeń
b. Tekst kwalifikuje się do druku po wprowadzeniu wskazanych zmian i poprawek
c. Tekst nie kwalifikuje się do druku