Dla autorów


 1) Dotyczące składanych tekstów:

TEKST:

PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN 
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
WCIĘCIA AKAPITOWE: BRAK (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji)

ILUSTRACJE

 • Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG
 • minimalna jakość plików z ilustracjami:
  • kreskowe (TIF) - 600 dpi
  • siatkowe (TIF/JPG) - 300 dpi

PODPISY DO ILUSTACJI

ODDZIELNY PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN 
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
BEZ PUNKTATORÓW
NUMERACJA ZDJĘĆ CYFRAMI ARABSKIMI
BEZ POGRUBIENIA 
WSZYSTKIE ZDJĘCIA, RYSUNKI, PLANY, ITP. NUMEROWANE JAKO RYCINY
TABLICE NUMEROWANE ODDZIELNIE

Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995 
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii)

PRZYPISY:

 • ODNOŚNIKI DO LITERATURY W PRZYPISIE DOLNYM powinny być podane z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. Blake 1998, 59 lub Kruk and Milisauskas 1983, 259.
 • W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. Sofer et al. 2000, 814. Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

BIBLIOGRAFIA:

 • tytuły artykułów, monografii, prac zbiorowych – kursywą
 • tytuły czasopism w cudzysłowie
 • pełny zakres stron artykułu
 • nie stosujemy skrótów poprzedzających numer tomu czasopisma (vol.), oraz stron (p.)
 • tomy, roczniki czasopism zapisujemy liczbami arabskimi
 • jedynie miejsce wydania, bez nazwy wydawnictwa
 • skróty (ed./eds.) dla redaktora, redaktorów
 • użycie przecinka tylko przed numerem stron, po (ed./eds.) w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej oraz w przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielenie części zapisu za pomocą kropki
 • inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały redaktora/redaktorów przed nazwiskiem
 • w przypadku prac zamieszczonych w pracy zbiorowej In:
 • w przypadku kilku miejsc wydania, oddzielamy je przecinkiem a nie myślnikiem, np. Wrocław,Kraków

Artykuły w czasopismach
Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. "Antiquity" 67 (256), 492-503.
Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. "Archeologia Polski" 28 (2), 257-320.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek
Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań.
Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 7. Rzeszów.
Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London.

Kilku autorów lub redaktorów książek
Kristiansen K., Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge.
Czebreszuk J., Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2. Poznań, Kiel, Rahden (Westf.).

Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach
Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In: J. Libera, K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków, 259-269.
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In: M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków, 9-21.

 

W przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, po nim występuje data publikacji. W przypadku większej liczby prac z tego samego roku uzupełniamy o litery a, b, c…
Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne" 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In: B. Gediga, W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; Prace Komisji Archeologicznej 18. Biskupin, Wrocław, 187-218.

 

ABSTRAKT, SŁOWA KLUCZOWE I STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM:

Do artykułów przeznaczonych do publikacji należy dołączyć abstrakt w języku artykułu o objętości około 10 wierszy, zawierający podstawowe informacje o treści pracy oraz 5 słów kluczowych w języku artykułu oraz w języku polskim o objętości do około ½ strony maszynopisu.

2) Dotyczące recenzji

 • artykuły są recenzowane wg ogólnie przyjętych wzorów; autorzy otrzymują uwagi recenzentów

3) Informacja prawna dla autorów: Przed opublikowaniem artykułu autor udziela wydawcy w formie pisemnej umowy wydawniczej licencji wyłącznej bezterminowej na wydawanie utworu drukiem oraz w formie elektronicznej.

4) Informacja naukowa: Punktacja ministerialna.  Czasopismo jest na liście ERIH (INT 2), obecnie, wg ustalenia MNiSW - 10 pkt.