Dla autorów


Objętość artykułu: przyjmujemy teksty o objętości około 20-25 stron maszynopisu (strona standardowa: 1800zzs), do każdego tekstu prosimy dołączyć jego streszczenie (do 1 000 znaków) w języku angielskim.

Język artykułu: polski, angielski.

Forma przekazania artykułu: teksty prosimy przysyłać w formie elektronicznej na e-mail Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; przesyłany plik powinien być zapisany w formacie .doc lub .rtf (Reach Text Format) - oba typy dostępne w programie MS-Word.

Formatowanie tekstu:

 • rozmiar czcionki: 12, przypisy dolne 10;
 • marginesy (lewy, prawy, górny oraz dolny): 2,5 cm;
 • interlinia: 1,5 wiersza;
 • spacje: prosimy używać jedynie pojedynczych spacji, prosimy nie umieszczać spacji po nawiasie otwierającym i nawiasie zamykającym: (etnologia), analogicznie w przypadku cudzysłowu: „etnologia”.
 • cytaty: cytaty prosimy umieszczać w cudzysłowie lub kursywą (dotyczy tytułów prac lub cytatów wypowiedzi informatorów)
 • myślniki: prosimy używać krótkich myślników do łączenia słów (czarno-biały; 20th-century anthropologist) oraz długich we wtrąceniach (obydwie nazwy - etnologia i antropologia - znajdują zastosowanie);
 • sekcje tekstu: prosimy wprowadzać śródtytuły, jeśli tekst tego wymaga; prosimy nie wprowadzać interlinii między akapitami oraz między śródtytułami a tekstem;

Pierwsza i ostatnia strona

W górnym lewym rogu należy podać imię i nazwisko oraz instytucję, np.

Anna Malewska-Szałygin
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa

Następnie tytuł artykułu.
Na ostatniej stronie za bibliografią należy umieścić streszczenie w języku angielskim z kilkoma słowami kluczowymi oraz dane kontaktowe do autora:
Imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, nazwę instytucji oraz jej pełny adres, e-mail służbowy.

Drobiazgi

 • lata dziewięćdziesiąte zapisujemy 1990. z kropką po cyfrach.
 • cyfry i liczby które można zapisać jednym wyrazem zapisujemy słownie (np. pięć, dziesięć, tysiąc, itd.). Liczby wielocyfrowe zapisujemy cyferkami (np. 35, 406, 1200, itd.). Liczby niepełne zapisujemy cyframi, np. półtora miliona należy zapisywać jako 1,5 mln.
 • W przypadku cytowania lub powoływania się na jakiegoś autora w tekście, za pierwszym razem należy wymienić go z imienia i nazwiska, przy kolejnych podawać tylko nazwisko.
 • Jeśli w tekście pojawiają się tytuły prac innych autorów prosimy o zapisanie ich kursywą, np. Kłopoty z kulturą to znana praca Jamesa Clifforda.

Fotografie/ilustracje: zdjęcia do artykułów przyjmujemy w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300dpi. Zdjęcia powinny być umieszczone w oddzielnych plikach. Konieczne jest dołączenie spisu fotografii/ilustracji oraz podpisów do nich. Fotografie w tekście będą czarno-białe. Liczba umieszczanych zdjęć jest ograniczona możliwościami finansowymi Redakcji oraz ilością tzw. wakatów.

Przypisy:

Objaśnienia do tekstu: przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi, znak przypisu w tekście głównym prosimy umieszczać przed kropką kończącą zdanie;

Przypisy bibliograficzne: prosimy stosować system przypisów w tekście, nie zaś przypisów dolnych; tzw. system oksfordzki.

Cytaty: cytaty w tekście prosimy umieszczać w cudzysłowie i nie stosować w tym przypadku kursywy. Cytat nie powinien kończyć się kropką, nią kończy się dopiero całe zdanie (prosimy nie umieszczać kropki przed znakiem ”, a dopiero za nim ”.)

Tytuły: Tytuły prac polskich i anglojęzycznych zapisujemy następująco: pierwszy wyraz zaczynamy dużą literą, a wszystkie kolejne małymi literami - wyjątek stanowią nazwy. Nazwy czasopism zapisujemy z dużych liter. Przykłady książek: People and the land; The Moldovans. Romania, Russia, and the politics of culture; czasopisma: Etnografia Polska, Nations and Nationalism.

Przypisy w tekście:

 • cytat: (Geertz 2005, s. 31), jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005, s. 31);
 • odniesienie do książki bądź artykułu: (Geertz 2005), jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005); jeśli odnosimy się do kilku autorów, przypis powinien wyglądać następująco (Clifford 2000, s. 135; Geertz 2005, s. 31). Autorzy powinni być wymienieni w porządku alfabetycznym.
 • „cytat” za: (Wittgenstein cyt. za: Geertz 2005, s. 34) lub według Wittgensteina „cytat” (za: Geertz 2005, s. 34)

Przypisy w bibliografii:

 • Książka:

(Autor) Nazwisko i imię (lub pierwsze słowo tytułu i trzykropek, jeśli nie ma jednoznacznie określonego autora) Data     wydania, Tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania.

Przykład:

Geertz Clifford 2005,    Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, WUJ, Kraków.

W przypadku cytowania dwóch tekstów tego samego autora wydanych w tym samym roku:

Geertz Clifford  2005a, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, WUJ, Kraków.
- 2005b, Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania.

 • Artykuł w książce (prosimy nie stosować skrótów nazw czasopism):

(Autor) Nazwisko i imię (lub pierwsze słowo tytułu i trzykropek, jeśli nie ma jednoznacznie określonego autora) Data wydania, Tytuł, [w:] tytuł książki, red. (jeśli potrzebne) inicjał imienia i nazwisko (autor lub redaktor książki), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron.

Przykład:

Turner Victor W. 2004, Liminalność i communitas, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, PWN, Warszawa, s. 244-266.

 • Artykuł w czasopiśmie:

(Autor) Nazwisko i imię Data wydania, tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, rocznik, numer, tom/zeszyt, strony zajmowane przez artykuł.

Przykład:

Solonari Vladimir 2002, Narrative, identity, state: history teaching in Moldova, East European Politics and Societies, Vol. 16, No. 2, s. 414-445.

 • Prace naukowe pozostające w archiwach:

(Autor) Nazwisko i imię Data, Tytuł (rodzaj pracy, miejsce przechowywania).

Przykład:

Kowalski Jan 2008, Obrzędowość doroczna na Podkarpaciu (praca magisterska, maszynopis IAE PAN).

 • Prace opublikowane w internecie (są to z reguły artykuły) zapisuje się tak jak powyżej, zamiast wydawnictwa i miejsca wydania podaje się po prostu adres strony internetowej. W przypadku pliku dostępnego w bazie tekstów naukowych w wersji PDF, nie podajemy adresu strony internetowej (traktujemy jak zwykłą publikację).

Przykład:
Malewska-Szałygin Anna 2002a, Potoczna filozofia władzy, Opcja na prawo - archiwum internetowe, Nr 4, http://www.opcja.pop.pl/Nr4.html

 • W przypadku danych znalezionych w internecie (np. statystycznych) w bibliografii należy utworzyć sekcję „Źródła internetowe:”  i wymienić adresy stron internetowych podając w nawiasach ich pełne nazwy oraz datę obejrzenia lub publikacji.

Przykład:

Źródła internetowe:
www.iaepan.edu.pl (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), 04.10.07
www.iwgia.org (International Work Group for Indigenous Affairs), 06.08.08

Transliteracja:

W przypadku cytowania autorów i prac napisanych w innych alfabetach prosimy o ich transliterowanie zgodne z zasadami PWN (więcej na stronie www.pwn.pl).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów (po konsultacji z Autorem). Artykuły które nie będą spełniać tych wymogów i/lub otrzymają negatywne recenzje, nie zostaną opublikowane.

Warunkiem publikacji artykułu w czasopiśmie jest zawarcie umowy licencyjnej z Redakcją, reprezentowaną przez Radaktora.

Czasopismo znajduje się na liście ERIH; liczba punktów za publikację wynosi 12.

LXI numer czasopisma Etnografia Polska: temat Pogranicze

cfp deadline: 20 czerwca 2017

Redakcja czasopisma Etnografia Polska ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do sześćdziesiątego pierwszego numeru, którego tematem przewodnim jest Pogranicze.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień:

- pogranicze jako przestrzeń przy granicy państwa, regionu;

- pogranicze rozumiane jako niedookreśloność warunków;

- pogranicze związane ze zjawiskami takimi jak przechodniość, sytuacyjność;

- pogranicze etniczno-kulturowe;

- pogranicze jako porządkująca myślenie metafora;

- aktualność kategorii pogranicza, polemika z kategorią pogranicza;

- pogranicza nauk, dyscyplin, pojęć;

- przedstwienie badań prowadzonych na obszarze pogranicza np. polsko-białoruskiego, polsko-ukraińskiego itp.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca - zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji interpretacji tematu.