Dla autorów


Zapraszamy do nadsyłania artykułów do naszego pisma. Prosimy o artykuły, które nie były wcześniej publikowane.

Objętość artykułu: przyjmujemy teksty o objętości maksymalnie 1 arkusza (40 000 znaków). Do każdego tekstu prosimy dołączyć jego streszczenie (do 1 000 znaków) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w j. angielskim.

Język artykułu: angielski

Autor/ Autorka jest zobowiązany(a) do zapewnienia prawidłowego tłumaczenia tekstu na język angielski. Autor/ Autorka odpowiedzialny(a) jest za jakość językową swojego artykułu.
Redakcja przesyła przyjęte przez nią artykuły do recenzentów zewnętrznych. Po pozytywnej ocenie recenzenckiej i naniesieniu poprawek przez Autora/ Autorkę, Redakcja przekazuje artykuły do korekty językowej redaktorowi językowemu (native speaker). 

Streszczenie artykułu powinno być napisane w językach polskim i angielskim.
W przypadku artykułu dotyczącego obszaru, o którym na ogół pisze się w innym niż angielski języku, powinno być dołączone także streszczenie w wybranym języku europejskim, np. zagadnienia dotyczące Hiszpanii, Ameryki Południowej i Meksyku – w j. hiszpańskim, zagadnienia dotyczące obszaru byłego Związku Radzieckiego – w j. rosyjskim, tematyka niemcoznawcza – w j. niemieckim, problemy Francji, Belgii i byłych kolonii frankofońskich – w j. francuskim itd.

Forma przekazania artykułu: teksty prosimy przysyłać w formie elektronicznej na e-mail Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Przesyłany plik powinien być zapisany w formacie Word.

Zdjęcia/ ilustracje:(maksymalnie 6 sztuk) prosimy przesyłać w rozdzielczości nie mniejszej niż 1000 dpi w formacie jpg, tif lub pdf. W przypadku zdjęć/ ilustracji o dużej pojemności można je przesyłać do Redakcji na płycie CD na adres Redakcji:

Redakcja "Ethnologia Polona", Pracownia Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.

Konieczne jest dołączenie spisu fotografii/ilustracji oraz podpisów do nich. Autor/ Autorka artykułu musi dysponować prawami autorskimi i majątkowymi zdjęcia/ ilustracji lub przesłać do Redakcji zgodę osób/ instytucji dysponujących prawami autorskimi i majątkowymi zdjęć/ ilustracji na ich bezpłatne opublikowanie przez Redakcję "Ethnologia Polona".

Formatowanie tekstu: rozmiar czcionki: 12, przypisy dolne i bibliografia: 10; marginesy (lewy, prawy, górny oraz dolny): 2,5 cm; interlinia: 1,5 wiersza.

Spacje: prosimy używać jedynie pojedynczych spacji, prosimy nie umieszczać spacji po nawiasie otwierającym i nawiasie zamykającym: (etnologia), analogicznie w przypadku cudzysłowu: „etnologia”.

Cytaty: 
Krótkie cytaty prosimy umieszczać w tekście w cudzysłowie i nie stosować w tym przypadku kursywy. Cytat nie powinien kończyć się kropką, nią kończy się dopiero całe zdanie (prosimy nie umieszczać kropki przed znakiem ”, a dopiero za nim ”.) 

Długie cytaty prosimy zapisać czcionką 11 od nowego akapitu z szerszym po lewej stronie marginesem, tak, aby cytat wyróżniał się w tekście. Za cytatem należy w nawiasach podać nazwisko autora, rok i strony. Po nawiasie postawić kropkę (nie przed nawiasem).

Myślniki: prosimy używać krótkich myślników do łączenia słów (czarno-biały; 20th-century anthropologist) oraz długich we wtrąceniach (obydwie nazwy – etnologia i antropologia – znajdują zastosowanie).

Sekcje tekstu: prosimy wprowadzać śródtytuły, jeśli tekst tego wymaga; prosimy nie wprowadzać interlinii między akapitami oraz między śródtytułami a tekstem.

Zasady recenzowania artykułów:

Artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie Ethnologia Polona podlegają dwustopniowemu procesowi recenzowania.

- 1 ETAP
Teksty oceniane są przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Redakcyjną pod kątem dopasowania do profilu czasopisma, jakości języka, dostosowania do wymogów redakcyjnych oraz wartości merytorycznej. Na tym etapie rozpatruje się przekazanie artykułu do recenzji. Jeśli decyzja Redakcji jest negatywna, zostaje on odesłany do Autora z wyszczególnieniem powodu odrzucenia artykułu na wstępnym etapie recenzowania. 

- 2 ETAP
Jeśli artykuł pozytywnie przejdzie przez pierwszy etap recenzowania, zostaje anonimowo (double-blind review) przesłany do dwóch recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, z których przynajmniej jeden jest spoza Rady Redakcyjnej czasopisma. Zakres recenzji obejmuje ocenę merytoryczną, metodologiczną, ocenę struktury tekstu, argumentacji oraz formalnych cech tekstu naukowego. Recenzenci otrzymują od Redakcji formularz recenzencki do wypełnienia oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów do podpisania.

Na podstawie dwóch recenzji Zespół Redakcyjny podejmuje decyzję o opublikowaniu tekstu, opublikowaniu go po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez Recenzentów bądź odrzuceniu. Autorowi przekazywana jest treść recenzji oraz informacja o zakwalifikowaniu tekstu do druku lub jego odrzuceniu.

Przypisy:

Objaśnienia do tekstu: przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi, znak przypisu w tekście głównym prosimy umieszczać przed kropką kończącą zdanie.

Przypisy bibliograficzne: prosimy stosować system przypisów w tekście (w nawiasie), nie zaś przypisów dolnych.

Przykład: (Geertz 2005: 31). Jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005: 31).

Odniesienie do książki bądź artykułu: (Geertz 2005). Jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005).

Cytat za: (Wittgenstein cyt. za: Geertz 2005:34).

Bibliografia:

Z zasadami zapisu bibliograficznego prosimy zapoznać się z załączonym plikiem pdf

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów (po konsultacji z Autorem). Artykuły nie spełniające wyżej wymienionych wymogów Redakcji oraz takie, które z innych powodów nie będą nadawały się do publikacji, zostaną odesłane do autorów. Podobnie, nie będziemy drukować tekstów, na które Autorzy nie naniosą poprawek zaznaczonych przez Redakcję.

Redakcja nie wypłaca honorarium za opublikowany tekst, zdjęcie, ilustrację.

Autorzy są zobowiązani do przesłania pocztą e-mail lub listownie oświadczeń o:
- zachowaniu zasad etycznych i nie łamaniu prawa w trakcie przeprowadzania badań naukowych (szczególnie o zachowaniu poufności danych personalnych respondentów) oraz na etapie tworzenia artykułu (np. plagiat),
- pełnym prawie autorskim podpisanych autorów do artykułu i niestosowaniu ghost-writingu,
- zgodzie osób/ instytucji dysponujących prawami autorskimi i majątkowymi zdjęć/ ilustracji zamieszczonych w artykule na ich bezpłatne opublikowanie przez Redakcję „Ethnologia Polona” i przekazanie praw majątkowych (nie autorskich) opublikowanej ilustracji lub zdjęcia Instytutowi Archeologii i Etnologii PAN (oznacza to, że Instytut ma prawo powielać artykuł z załączonym zdjęciem, ilustracją w formie papierowej lub elektronicznej). 

Autorzy przyjętych do publikacji artykułów mają obowiązek odesłać do Redakcji podpisaną umowę.

Redakcja Ethnologii Polona od 2018 roku publikuje artykuły jedynie tych autorów, którzy podadzą swój numer ORCID. W związku z tym Redakcja uprzejmie prosi te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, o zarejestrowanie się w systemie ORCID