Projekty

Podkategorie

Tytuł Data rozpoczęcia Autor
Projekt pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” | 2018 | Tomasz Herbicj
Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu | 2018 | Skrzyńska Katarzyna
Rabunek czy rytuał? | 2017 | Osypińska Marta
Afryka-Europa-Azja | 2017 | Osypińska Marta
Relacje pierwszego państwa Piastów ze światem skandynawskim widziane poprzez depozyty srebra | 2017 | Duczko Władysław
Życie łowców-zbieraczy | 2017 | Sobkowiak-Tabaka Iwona
Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej | 2017 | Ładykowska Agata Magdalena
Początek Wieków Ciemnych? | 2017 | Lis Bartłomiej
Wielka transformacja kulturowa w mikroregionalnej perspektywie | 2017 | Kadrow Sławomir Romuald
Współczesne przemiany społeczne w Indiach | 2017 | Żywia Kaczmarek Alina
Społeczności kultury hamburskiej w Wielkopolsce | 2017 | Mugaj Jakub
Biografie kulturowe ozdób z muszli | 2017 | Kurzawska Aldona
Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce | 2017 | Szczepanek Anita
Inscenizowana inność | 2017 | Demski Dagnosław Tadeusz
Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu | 2017 | Nowicki Krzysztof
Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku | 2017 | Dias-Lewandowska Dorota
Między pamięcią a zapomnieniem | 2017 | Kobiałka Dawid
"Puste przestrzenie" w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Europy Środkowej | 2017 | Cembrzyński Paweł
Edycja mapy topograficznej Galicji (1779-1783) z Archiwum Wojennego w Wiedniu | 2017 | Janeczek Andrzej
Mit, tradycje i rzeczywistość materialna | 2016 | Dzieduszycki Wojciech Marek
Kontynuacja serii wydawniczej "Origines Polonorum" | 2016 | Urbańczyk Przemysław
Sylloge Nummorum Graecorum Poland | 2016 | Mielczarek Mariusz Kazimierz
Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski | 2016 | Moździoch Sławomir
Archeo-baza | 2016 | Gediga Bogusław Antoni
Uściślenie i weryfikacja chronologii oraz periodyzacji grodów | 2016 | Kara Michał
Ujście Odry we wczesnym średniowieczu | 2016 | Rębkowski Marian
Epigoni i prekursorzy - strategie adaptacyjne społeczności afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan | 2016 | Osypińska Marta
Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku | 2016 | Zamelska-Monczak Kinga
Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym | 2016 | Gediga Bogusław
W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej Pustyni Zachodniej w Egipcie | 2016 | Kobusiewicz Michał
Wydobywanie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych | 2016 | Kerneder-Gubała Katarzyna
Dunajski szlak kultury jamowej | 2016 | Włodarczak Piotr
Nowe spojrzenie na społeczeństwa wczesnego i środkowego holocenu w centralnym Sudanie z perspektywy badań interdyscyplinarnych | 2016 | Jórdeczka Maciej
Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych | 2016 | Gruszka Bartłomiej
Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych | 2016 | Pospieszny Łukasz
Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamość i adaptację kulturową | 2016 | Kość-Ryżko Katarzyna
Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospodarka | 2016 | Czekaj-Zastawny Agnieszka
Rekonstrukcja działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznych społeczności ludzkich | 2016 | Skrzyński Grzegorz
Polacy sukcesu - między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej | 2016 | Posern-Zieliński Aleksander
Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie | 2016 | Buko Andrzej
Megality w Nabta Playa, południowa Pustynia Zachodnia w Egipcie | 2016 | Schild Romuald
Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki Bzury (1914-2014) | 2016 | Zalewska Anna
Madinat llbira - poprzednik Granady. Średniowieczne miasto Umajjadów i Mozarabów na półwyspie Iberyjskim | 2016 | Rębkowski Marian
Grecka Kymisala Antyczna polis na wyspie Rodos | 2016 | Mielczarek Mariusz
Cultural encounters in landscape research. Pelagonia, Macedonia - case study | 2013 | Bugaj Urszula
Człowiek a środowisko. Rośliny użytkowe w gospodarce społeczności pradziejowych | 2012 | Lityńska- Zając Maria
Początki rolnictwa wyżyn lessowych i obszarów górskich oraz antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego. | 2012 | Lityńska- Zając Maria
Visual encounters with Alterity | 2012 | Demski Dagnosław
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe | 2012 | Demski Dagnosław
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe II | 2012 | Demski Dagnosław
Malesija, Montenegro. Cultural landscape research, pilot studies | 2012 | Bugaj Urszula
Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne – Inwentarz | 2012 | Bogucki Mateusz
Eksploatacja i wykorzystanie surowców kamiennych w pradziejach i średniowieczu | 2012 | Valde- Nowak Paweł
Park kulturowy Stary Radom | 2011 | Trzeciecki Maciej
Formy kultu, religii i organizacji społecznej w pradziejach i średniowieczu | 2010 | Kadrow Sławomir
Palą siebie w ogniu, gdy umrze im król lub wódz i palą również jego wierzchowce – badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku (stan. 25/117 AZP 78-75) | 2010 | Miechowicz Łukasz
Człowiek środowisko, gospodarka: Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w neolicie i epoce brązu | 2010 | Boroń Tomasz
Weklice - cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej | 2003 | Natuniewicz - Sekuła Magdalena
Home Projekty wedlug roku