Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych / Zespoły

Zespół H.3

Ludzie i rzeczy – materialne warunki bytu w średniowieczu i czasach nowożytnych

 

 

 Kierownik Zespołu dr Olga Przybyłowicz

Działalność

Główny Cel badawczy

Ludzie i rzeczy - materialne warunki bytu w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Zespół podejmuje badania nad zagadnieniami, które nie były do tej pory przedmiotem zainteresowań naukowców: standardy bytowania wybranych grup społecznych (zamożnego i uboższego mieszczaństwa, elit świeckich i duchownych)  w epoce nowożytnej, aspekty życia codziennego świeckich i duchownych, kultura materialna.

Planowane rezultaty:

Celem prowadzonych prac jest ukazanie zachowań ludzkich, zmiany stylu życia i postaw ludzi epoki nowożytnej, przyczyny i skutki transformacji kulturowej, w końcu bogactwa świata rzeczy otaczającego przedstawicieli wybranych grup społecznych i zawodowych. Badania zespołu koncentrować się będą na uchwyceniu materialnych aspektów życia zarówno tych powtarzalnych i standardowych dnia codziennego, jak i świątecznego, wydarzeniach uroczystych, specjalnych, często jednorazowych wybranych grup osób świeckich oraz duchownych.

Naukowcy tworzący Zespół swym dorobkiem, kompetencjami zawodowymi i doświadczeniem gwarantują wysoką jakość i efektywność realizacji tematów - projektów. Obszar zainteresowań dotyczy długiej epoki nowożytnej, począwszy od XVI wieku, a skończywszy na przełomie XIX i XX stulecia.

Publikacje

Aktualności

Seminaria: cotygodniowe w OHKM

Konferencje: udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

Odczyty: udział w seminariach doktorskich w Instytucie Historycznym UW