Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności / Publikacje

Publikacje Zespołu G1

 

Publikacje Zespołu G2

 

Publikacje Zespołu G3

Książki i redakcje książek:

 • Lato w mieście. Różne oblicza kultury, red. i wstęp R. Godula-Węcławowicz, Kraków 2010, ss.207
 • Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, red. i wstęp R. Godula-Węcławowicz Wrocław - Kraków 2008, ss.252.
 • Beszterda R., Bracia Morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka, Wrocław 2011 seria PTL „Prace Etnologiczne” t. 24

Artykuły:

 • Godula-Węcławowicz R., Kraków drugim Rzymem i Florencją Północy. Mit miasta / Cracovia, la secondo Roma e la Firenze del Nord. Il mito della citta / Cracow: The Second Rome and Florence of the North. The Myth of the Town. [W:] Florencja I Kraków. Miasta partnerskie w Europie – wspólne dziedzictwo kultury / Firenze e Cracovia. Citta gemellate in Europa – una comune eremita culturale / Florence and Cracow. Twin Cities in Europe – Common Culturale Heritage. Red./Ed. J. Jasienko, A. Kadłuczka, E. Manderli, Kraków 2010, s.245-261
 • Godula-Węcławowicz R., Miasteczko Lanckorona. Mityzacja przeszłości. [W:] Evropske mesto. Identita, symbol, mytus. Editori B. Soukupova, H. Novotna, Z. Jurkova i A. Stawarz, Bratislava 2010, s.167 – 173.
 • Godula-Węcławowicz R., Saint Petersburg – Leningrad – Saint Petersburg. Mythization of the City. „Urban People” 11, 2009, 2, s.385-394 (Wyd. Karlova Univerzita v Praze)
 • Godula-Węcławowicz R., Tam za Wisłą, pod Górą Lasoty. Czytanie znaczeń miejsca. „Rocznik Krakowski” t.75, 2009, s. 185-201.
 • Baniowska-Kopacz E., Teoria wymiany w kontekście współdziałania i pomocy wzajemnej, Analecta Archaeologica Ressoviensia. Space - Power- Religion”, T.6,  2011, 296-315.
 • Baniowska-Kopacz E.,  Exchange Theory In the Light of Cooperatio and Mutual Assistance, ‘Analecta Archaeologica Ressoviensia. Space - Power- Religion”, T.6, 2011, 271-295.
 • Baniowska-Kopacz E., „Swoi” i „Obcy” w społeczności lokalnej. Przykład dialogu w kontekście działań dla wspólnego dobr. [ W:]  Księga jubileuszowa Profesora Zygmunta Kłodnickiego, Cieszyn 2010.
 • Baniowska-Kopacz E., Współdziałanie i pomoc wzajemna a współczesna społeczność wiejska. [W:] Eperjessy Ernő (red.), „Tanulmáyok a Magyaroszági Bolgár , Gőrőg, Lengyel, Őrmény, Ruszin Nemzetiségek Neprajzából – Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek, Polish and Rusinian Minorities in Hangary”, T. 7, Budapeszt 2008, s. 163-178.
 • Baniowska-Kopacz E., Együttműködés és kölcsönös segítés a mai falusi társadalomban.  [W:] Eperjessy Ernő (red.), „Tanulmáyok a Magyaroszági Bolgár , Gőrőg, Lengyel, Őrmény, Ruszin Nemzetiségek Neprajzából – Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek, Polish and Rusinian Minorities in Hangary”, T. 7, Budapest, 2008, s. 179-190.
 • Derlicki, J.,  Sotsialnye i Gumanitarnye Nauki na Dalnem Vostoke, “Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies” 7:1, 2008, s. 91-95,
 • Derlicki, J.,  I am the son of Oliero. Yukaghir identity and land issues, “AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples” 6:3, 2010, s. 272-282.
 • Godyń M.:  „Little fatherlands” – research data on the identity and memory of the displaced community of Maniowy, “Ethnologia Polona”, T. 27, 2006, s. 117–124.
 • Godyń M.:  The question of identity and remembrance. Resettled communities of the flooded villages of Maniowy and Bözödújfalu, “Ethnographica et Folcloristica Carpathica” 2006.ss. 12,
 • Godyń M.:  Człowiek – przestrzeń – pamięć. Identyfikacja terytorialna przesiedlonej społeczności wsi Maniowy w perspektywie badań etnologicznych, “Analecta Archaeologica Ressoviensia. Przestrzeń – Władza – Religia”, T.6 2011, 201 – 221.
 • Godyń M.  The Individual – The Space – The Memory: an Ethnologica Study of Territorial Identification of the Relocated Community of Maniowy Village, ”Analecta Archaeologica Ressoviensia. Space - Power- Religion”, T.6 2011, 222 – 236.

 

Publikacje Zespołu G4

 • Urszula Lehr, Wizerunki żebracze w kulturze polskiej. Od misji do gry,[w:] red. H. Rusek, A.Pieńczak, Etnologiczne i Antropologiczne obrazy świata - konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70 rocznicę urodzin, Cieszyn- Katowice 2011, s. 313-325.
 • Anna Urbańska-Szymoszyn, Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce, „Lud” t. XCV, Poznań-Warszawa-Wrocław 2011, s. 177-202.
 • Anna Urbańska-Szymoszyn, Stronniczość-obiektywizm. Refleksje na marginesie dyskusji o politycznym uwikłaniu w badaniach etnologicznych, [w:] Antropologia i polityka, Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. A. Posern-Zieliński, W. Dohnal, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, t. 15, Warszawa 2011, s. 274-278.
 • Anna Urbańska-Szymoszyn, Transforming Tibetan Icon. Chinese Impact and Global Implications on the Picture of Mt. Kailas, “Tibet Journal”, LTWA Dharamsala 2011.
 • Dagnosław Demski, From exotic settings to familiar themes. Perceptions of Serbs in Poland [w:] ed. Božidar Jezernik, Imagining the Serb, Filozofska Fakulta Ljubljana University, Ljubljana 2012.
 • Dagnosław Demski, Polacy i Litwini w interakcjach. Zarys problematyki, „Zarządzanie w kulturze”, t. 13, 2012.
 • Kamila Baraniecka-Olszewska, Via crucis, via religiosa. Doświadczenie drogi w kształtowaniu tożsamości religijnej, [w:] red. J. Adamowski, K. Smyk, Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 201- 208.