Laboratorium bio- i archeometrii PAN / Publikacje

 • Bénazeth D., Herbich T., 2008. Le kôm de Baouît : étapes d’une cartographie, BIFAO 108, s. 165-204.
 • Cofta-Broniewska A., Hensel Z., Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw [w:] Studia i materiały do dziejów Kujaw, vol. 7: 1996, s.131-193.
 • Hensel Z., Analiza zmian mikrostruktury i właściwości lutowi stosowanych w witrażach w okresie od XIII do XX wieku. Inżynieria Materiałowa 3 (2011), 168-175.
 • Herbich T., Tunia K., 2009. Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice. Archeologia Polski, t. LIV, z. 1 s. 13-32.
 • Koszałka, J. 2011. Odciski roślin na ceramice. In Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu 3, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds), 391. Poznań
 • Kurzawska, A. 2012. Analiza malakologczna [w:] Czebreszuk, J., Kara, M., Kirschke, B.,Seroczyński, Z., Sobkowiak-Tabaka, I., Narożna-Szamałek, U., Szamałek, K., Szmyt, M., Zamelska-Monczak, K., 2012. Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (dawn. Oddział w Poznaniu) Tom IV, Poznań.
 • Kurzawska, A., Bar-Yosef Mayer D.E. i Mienis, H.K. 2012. Scaphopod shells in the Natufian Culture, [w:] Bar-Yosef, O. i Valla, F. (red.) The Natufian Culture in the Levant II. Ann Arbour Monographs in Prehistory (USA).
 • Misiewicz K., 2006. Geofizyka archeologiczna, Warszawa.
 • Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., 2005. Przewodnik do Badań Archeobotanicznych, Poznań.
 • Lityńska-Zając M., Stradów: studium archeologiczno-przyrodnicze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego [w:] Stradów: wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. T. 2: materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-196, red. A. Buko,  Polskie Badania Archeologiczne t. 37.
 • Lityńska-Zając M., 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Kraków.
 • Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Ślady ingerencji człowieka w otoczeniu jeziora Wonieść zapisane w profilu palinologicznym. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Środowisko i Kultura, 6, 173-175.
 • Okuniewska-Nowaczyk I. 2009. Co nauki przyrodnicze wnoszą do archeologicznej rekonstrukcji przeszłości? [w:] Brzostowicz M. & Wrzesiński J. (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań-Ląd, 73-76.
 • Okuniewska-Nowaczyk I. 2011. Badania palinologiczne W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, III,. 263-275.
 • Osypińska M., 2011,  Gospodarka hodowlana i użytkowanie zwierząt w okresie wczesnego średniowiecza [w:] Kabaciński J., i Sobkowiak-Tabaka I. (red) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. T.III, str.717-761.
 • Kurzawska, A. 2008. Shell middens in Poland, [w]: Makowiecki, D. R. Abłamowicz, D. Abramowicz, K. Smiarowski, M. Makohonienko (red.) Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe, Data - methods - interpretations, Poznań, s. 59-63.
 • Makohonienko, M., J. Koszałka and M. Kara 2011. Przyrodnicza historia Gniezna - plemiennego ośrodka kultu i centrum wczesnopiastowskiego państwa polskiego Civitas Schinesghe. Landform Analysis 16: 39-45