Pracownicy Instytutu

Bis Magdalena, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 84 wew. 123, 146

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • magister: Instytut Archeologii Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1993-1998, specjalizacja: archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych,  tytuł pracy magisterskiej: Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia kamionkowe z Pucka (1999 r.), promotor: prof. dr hab. Jerzy Kruppé.
 • doktor: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, specjalizacja: archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych,  tytuł pracy doktorskiej: Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą (2013 r.), promotor: prof. dr hab. Marian Rębkowski.

Języki obce

 • język angielski- w stopniu dobrym
 • języki rosyjski - w stopniu dobrym
 • język niemiecki - w stopniu dostatecznym

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: późne średniowiecze i nowożytność, Polska i Europa Środkowa.
 • zagadnienia: ceramika - naczynia i fajki gliniane, szkło okienne i naczyniowe, kultura materialna późnego średniowiecza i czasów nowożytnych.

Zakończone projekty badawcze:

1) Krajowy projekt badawczy, tzw. grant KBN nr 1H01H 049 27 pt. Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych.

 • lata realizacji projektu; 2004-2006;
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • kierownik projektu; Magdalena Bis
 • publikacje dotyczące projektu: Bis, M. and W. Bis, 2006. Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005, In Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r.. Pacholska B. (ed.), 33-44. Białystok.; Bis, M. and W. Bis, 2006. Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze, In Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds.), 221-230. Białystok.

2) Projekt badawczy Nr 11H 11 021080 pt. Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi. 

Zadanie nr 6: Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007. 

Zadanie nr 8: Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą.

 • lata realizacji projektu; 2012-2015
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • funkcja w zespole; kierownik zadania
 • kierownik projektu; prof. dr hab. Zofia Sulgostowska
 • opis zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 6 pt.: „Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007”; tytuł tomu (redaktor/rzy): Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007, red. Magdalena Bis, Wojciech Bis; typ stanowiska: gród - zamek - twierdza, późne średniowiecze i okres nowożytny (XV-XVIII w.); opracowania (ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod):

 • publikacje dotyczące projektu: (Zadania nr 6): monografia wieloautorska pt.: Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa 2015.

Publikacja zawiera opracowanie dziejów założenia zamkowego w okresie od XV do XVIII wieku, koncentrując się na przemianach budowlano-architektonicznych, na miarę określona dostępnymi źródłami materialnymi uzyskanymi w wyniku badan archeologicznych przeprowadzonych na tym stanowisku w latach 1961-1963 oraz 1999-2007, a także pisanymi i ikonograficznymi, w zestawieniu z rezultatami prac architektonicznych z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

To trójczłonowy kompleks złożony z zamku, otaczających go umocnień oraz rozlokowanych poza głównym obwodem murów zamkowych zabudowań, głównie o gospodarczym przeznaczeniu. Każdy z tych podstawowych elementów podlegał przeobrażeniom na przestrzeni badanego okresu, stanowiąc integralna cześć tego założenia i warunkując jego właściwe funkcjonowanie. Uwzględniono trzy zasadnicze etapy rozwoju obiektu – zamek drewniany, zamek murowany i twierdza. Temu poświęcona jest analiza odsłoniętych reliktów zabudowy drewnianej i murowanej oraz związanych z nimi warstw archeologicznych. Ustalenia te stanowią podstawę do weryfikacji niektórych hipotez stawianych przez historyków i historyków architektury, funkcjonujących i utrwalonych już w literaturze przedmiotu.

Na część tego opracowania składają się analizy różnorodnych wydobytych znalezisk ruchomych. To przede wszystkim wyroby związane z siedziba gasztołdowską, zamkiem zygmuntowskim, obiektem będącym rezydencja Wiesiołowskiego oraz Branickich, głównie pozostałości wyposażenia dawnych wnętrz, po stojących w nich sprzętach, przedmiotach osobistego użytku, resztki pokonsumpcyjne, elementy architektoniczne. Zestaw ten uzupełniają krzemienie i ceramika umownie określona jako pradziejowa, ślady tradycji użytkowania tego miejsca począwszy od schyłku paleolitu, w mezolicie oraz u schyłku epoki brązu i na początku epoki żelaza. To liczny i urozmaicony zasób źródeł, cenny dla poznania przeszłości i warunków życia na tym terenie.

 • opis zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 8 pt.: „Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą”; tytuł tomu (redaktor/rzy):Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą,red. Magdalena Bis; typ stanowiska:miasto, późne średniowiecze i okres nowożytny (XIV-XVII w.);

 • publikacje dotyczące projektu: (Zadania nr 8): monografia pt.: Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą, autor M. Bis, Warszawa 2014.

Przedmiotem publikacji są późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe odkryte w Solcu nad Wisłą (obecnie leżącym w woj. mazowieckim), w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 1962-1966 przez zespół badaczy z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (dziś IAE PAN). Analizowany zbiór białej ceramiki liczy prawie trzydzieści tysięcy fragmentów, co dało podstawę do określenia minimalnej liczby naczyń na 3522. Cezury chronologiczne opracowania to koniec XIV oraz połowa XVII stulecia.

Zasadnicza część pracy poświęcona jest charakterystyce naczyń, obejmującej zagadnienia z zakresu ich morfologii i technologii, w tym badania nad rodzajami, formami i rozmiarami wyrobów oraz poszczególnych ich części, jak również nad recepturą mas garncarskich, techniką wykonania i zdobienia etc. Analizy makroskopowe ceramiki zostały uściślone wynikami analiz laboratoryjnych. Na tej podstawie zaobserwowano zmienność w czasie różnych cech morfologiczno-technologicznych, asortymentu i typów wyrobów, jak również wskazano podobieństwa i różnice między wyrobami pochodzącymi z poszczególnych okresów. Podjęto również próbę określenia ich przeznaczenia w gospodarstwach domowych oraz proweniencji.

Część opracowania poświęcona została problematyce badawczej związanej z ceramiką białą, obejmującej m.in. kwestie terminologii, pochodzenia i handlu tymi towarami, oraz przybliżeniu dziejów Solca nad Wisłą w okresie przedrozbiorowym.

3) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł Tradycja 1.a MNiSW;

Projekt badawczy nr 1aH 15 0272 83, pt.: „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”,

Zadanie nr 2.3: „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów”.

 • lata realizacji projektu; 2015-2016
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • funkcja w zespole; wykonawca (redakcja tekstów do publikacji)
 • kierownik projektu; prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
 • publikacje dotyczące projektu: (Zadania nr 2.3): monografia wieloautorska pt.: Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, red. Z. Kurnatowska, A.M. Wyrwa, M. Bis, Warszawa 2016.

Ostrów Lednicki to największa z wysp położonych na Jeziorze Lednica, w środkowej części Wielkopolski, która we wczesnym średniowieczu stanowiła jeden z najważniejszych punktów osadniczych na mapie kulturowej tworzącego się państwa pierwszych Piastów. Znajdował się tu grodowy ośrodek przedpaństwowy, a następnie rezydencjonalno-stołeczne centrum państwowe, przeżywające swą największą świetność w 2. połowie X i na początku XI w

Naukowa dyskusja na tym ośrodkiem i jego dawnym charakterem oraz prowadzone tu badania terenowe z różnymi przerwami i dynamiką trwają ok. 140 lat. Te wieloletnie prace doprowadziły do bardzo wielu znaczących odkryć i dostarczyły różnorodnych zabytków ruchomych. Publikacja pt.: „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów” prezentuje wybrane najistotniejsze zagadnienia i znaleziska związane z tym ważnym dla historii i kultury polskiej miejscem: średniowieczne źródła pisane zawierające informacje na ten temat, omówienie położenia, dziejów i stanu badań tego terenu, analizę stratygrafii i chronologii najstarszego grodu, jego konstrukcji obronnych, pozostałości mostów traktu poznańskiego i gnieźnieńskiego, a także zachowanych reliktów architektonicznych - kaplicy baptyzmalnej i palatium oraz kościoła grodowego i zlokalizowanego wokół niego cmentarza, a także śladów drewnianego budownictwa mieszkalnego i zabytków tzw. wydzielonych, pochodzących z fazy rezydencjonalnej. To syntetyczne podsumowanie wyników dotychczasowych prac i ustaleń ma na celu, niezależnie od wielu innych publikacji, które ukazały się w kraju i zagranicą, wprowadzenie ich na nowo do obiegu naukowego, by stały się także punktem wyjścia do dalszych badań i dyskusji.

Obecnie realizowane projekty badawcze: (poza planem badawczym w IAE PAN)

1) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł Tradycja 1.a MNiSW;

Projekt badawczy nr 1aH 15 0272 83, pt.: „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”,

 • lata realizacji projektu; 2015-2020
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • funkcja w zespole; wykonawca (redakcja tekstów do publikacji)
 • kierownik projektu; prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

2) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Projekt badawczy pt. „Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983”;

 • lata realizacji projektu; 2016-2017
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; Muzeum Warszawy
 • funkcja w zespole; wykonawca (opracowanie indeksu do publikacji)
 • kierownik projektu; mgr Zbigniew Polak, mgr Katarzyna Meyza

 Praktyka terenowa:

 • Udział w licznych badaniach archeologicznych na rozmaitych stanowiskach późnośredniowiecznych i nowożytnych na obszarze Polski, na terenie:
  • założenia zamkowego i miasta w Pucku, woj. pomorskie (1997-2000),
  • Starego Miasta w Płocku, woj. mazowieckie (1997; 2009),
  • Pałacu Jabłonowskich w Warszawie (1997),
  • Koszar Artylerii Koronnej w Warszawie (1997),
  • kościoła św. Katarzyny i cmentarza przykościelnego na Służewie w Warszawie (1997-2001),
  • Przedzamcza Północnego zamku krzyżackiego w Malborku, woj. pomorskie (2001-2007),
  • założenia zamkowego w Tykocinie, woj. podlaskie (1999-2007)
  • dworu w Waniewie, woj. podlaskie (2009)
  • pałacu Brühla na Młocinach w Warszawie (2009)
 • funkcja;  kierownik badań lub wykonawca
 • kierownik badań, mgr Wojciech Bis, dr M. Dąbrowska, mgr A. Gołembnik,  prof. dr hab. J. Kruppé, mgr M. Milewska
 • jednostka organizująca: IAE PAN, Fundacja Służewska, Muzeum Zamkowe w Malborku.

Kariera zawodowa 

 • Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
  • od 1998 r.  w Zakładzie Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
  • 1998-2000 - na stanowisku starszego dokumentalisty
  • 2000-2008 - na stanowisku asystenta
  • 2008-2013 r. - na stanowisku archeologa
  • od 2013 r. – na stanowisku adiunkta

Stypendia:

 • Kraj: Słowacja (Slovenska Akademia Vied), Archeologický ústav SAV w Nitrze, w terminie 26.09.-03.10.2003 r.
 • Kraj: Finlandia (Akademia Nauk Finlandii), Department of Archaeology/School of Cultural Studies, University of Turku, w terminie 12.09-26.09.2005 r.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • W latach 1999-2008 - pełnienie funkcji sekretarza technicznego redakcji „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”, a od roku 2008 - sekretarza redakcji tego czasopisma.
 • 2014 r. – redakcja (z Wojciechem Bisem) monografii wieloautorskiej, pt.: Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (Warszawa 2014, objętość 28 arkuszy wydawniczych)
 • 2015 r. –redakcja (z Wojciechem Bisem) monografii wieloautorskiej, pt.: Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (Warszawa 2015, objętość 50 arkuszy wydawniczych)
 • 2016 r. – redakcja (z Zofią Kurnatowską, Andrzejem Markiem Wyrwą) monografii wieloautorskiej, pt.: Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów (Warszawa 2016, objętość 37 arkuszy wydawniczych)

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych

 • European Association of Archaeologists (od 2006 r.).
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 2011 r.).

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych: (w latach 2007-2016)
  • Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy”, 28.09.2016 r., Warszawa, referat – „Naczynia ceramiczne z XVIII-XIX w. z Przedmieścia Bielskiego jako źródła do dziejów nowożytnego Płocka”.
  • „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego. Pierwsze międzynarodowe sympozjum Ceramiki i Szkła”, 17-19.09.2014 r., Wrocław, referat – „ Changes and stagnation in the late medieval pottery on the example of the white vessels from Solec nad Wisłą”.
  • „Rzeczywistość pożądana a świat realny. Poradniki, podręczniki, wzorniki w badaniach historii kultury”, 27.06.2014 r., Bydgoszcz, referat – „ Okna i ogrzewanie zamku w Tykocinie na początku XVIII wieku. Podręczniki architektoniczne a praktyka budowlana”.
  • „Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce”, 09.10.2014 r., Bydgoszcz, referat [z W. Bisem] „Tykocin – zamek nad Narwią dawniej i dziś”.
  • „Podlasie i dawne Wielkie Księstwo Litewskie w najnowszych badaniach historycznych”, 06.12.2014 r., Tykocin, referat [z W. Bisem] – „Badania archeologiczne na zamku tykocińskim – podsumowanie wyników”.
  • „From settlements to masonry castles: living sites through the ages. The centennial of the birth of archaeologist Adolfs Stubavs””, 27-28.09.2013 r., Ryga (Łotwa), referat – “The castle in Tykocin – architecture and everyday life in the light of archaeological finds”.
  • “Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”, 9-11.05.2012 r., Małkocin, referat [z W. Bisem] – „Trzy puzdra z kaftiorami… i insze rzeczy. O nowożytnych wyrobach importowanych na tykocińskim zamku”.
  • “Expectations of Eternity. Research, Preservation and Presentation of Ruined Architecture”, 9-11.05.2012, Zlič u České Skalice (Czechy), referat [z W. Bisem] - „Tykocin - castle at the Narew river (north-eastern Poland). Past and present”.
  • “Fire and Water: Pipes as a symbol of maritime trade connections”. 28th AIP Conference, 26-28.09.2012, Gdańsk, referat - “A collection of clay pipes from the castle in Tykocin (north-eastern Poland) from the 17th-19th century - as an example to the study of local and long-distance trade”.
  • „Rezydencja królewska w dobie nowożytnej - przykład Tykocina”, 31.05.2011 r., w Tykocinie, referat - „Zabytki archeologiczne z zamku w Tykocinie”.
  • „Badania archeologiczne Warszawy w pierwszej dekadzie XXI wieku”, 10.06.2011 r. w Warszawie, referat [z W. Bisem] - „Założenie parkowo-pałacowe Brühla na Młocinach - wyniki badań archeologicznych z 2010 r.”
  • „Kościół i parafia p.w. św. Katarzyny na Służewie - dzieje dawne i nowsze”, 07-08.11.2011 r., w Warszawie, referat [z W. Bisem] - „Cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych”.
  • „International seminar on archaeometry of pottery”, 29.05.2008 r., w Warszawie, referat - „White pottery from Solec on the Vistula River In the light of laboratory research”.
  • “13th Annual Meeting European Association of Archaeologists”, 18-23.09.2007 r., w Zadarze (Chorwacja), referat - “The Stronghold - the castle and the fortress - late medieval and modern military center. An example of Tykocin (north-east Poland)”.
  • „12th Annual Meeting European Association of Archaeologists”, 20-23.09.2006 r.,
  • w Krakowie, referat - “The Castle in Tykocin at the Polish-Lithuanian Border”.
  • “Spotkanie archeologów-mediewistów IAE PAN”, 28-29.03.2007 r., we Wrocławiu, referat [z W. Bisem] - „Tykocin - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Rezultaty i możliwości badań”.
  • Konferencja “Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od okresu wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne”, 25-26.05.2006 r., w Supraślu, referat [z W. Bisem] - „Archeologia na zamku w Tykocinie - problemy i postulaty badawcze”.
  • Konferencja: „Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej”, 06.05.2005 r., w Łagowie, woj. świętokrzyskie, referat - „Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą”.
  • „Sesja Historyczna z okazji 492. rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego oraz 580-lecia Tykocina”, 03.09.2005 r., w Tykocinie, woj. podlaskie, referat - „Archeologiczne badania na zamku w Tykocinie”.
  • „Warsztaty Kaflarskie”, 03.2005 r., w Warszawie, komunikat - „Wybrane kafle z badań na zamku w Tykocinie”.
  • Konferencja „Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, Wołyniu i Polesiu w roku 2002”, 15-16.05.2003 r., w Chełmie, referat [z W. Bisem] - „Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie, w latach 2001-2002”.
  • „Warsztaty Kaflarskie” 05.2002 r., w Warszawie, komunikat - „Kafle garnkowe z badań na zamku w Tykocinie”.
  • Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi. Sezony 2000-2001”, 06-07.12.2001 r., w Białymstoku, referat [z W. Bisem] - „Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych na zamku w Tykocinie w 2001 roku”.
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej: (w latach 2007-2016)
  • W latach 2007 i 2009 przygotowanie łącznie 80 tekstów na temat staropolskiej kultury materialnej na podstawie zasobów „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” dla Muzeum Pałacu w Wilanowie, do zamieszczonego na stronie internetowej muzeum informatora „Silva rerum. Opowieści wilanowskie”, w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie-III etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponad regionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • Wygłoszenie (wraz z mgr Wojciechem Bisem) dwóch wykładów pt. „Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007”, w ramach wydarzenia pod nazwą „Noc Muzeów”, które odbyło się na Zamku w Tykocinie, 14.05.2016 r.
  • Udzielenie wywiadu i przygotowanie informacji propagującej wydarzenie naukowe – konferencję „Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy” (organizowaną przez OHKMŚiCN IAE PAN oraz SNAP O/Warszawa) dla czasopisma „Szkło i Ceramika”, zamieszczonej w formie skrótowej także na stronie internetowej czasopisma (http://www.szklo-ceramika.pl/patronaty), 09.2016 r.

Dydaktyka:

 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; wyroby kamionkowe na ziemiach polskich, stan i problematyka badań.
 • Department of Archaeology/School of Cultural Studies, University of Turku (Finlandia); wyniki badań archeologicznych na zamku w Tykocinie, woj. podlaskie.
 • 2014-2016, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa; wykłady dla słuchaczy Studium Doktoranckiego IAE PAN.

Bibliografia

 • 2002

Bis, M. and W. Bis. 2002. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na zamku w Tykocinie w 2001 roku. In Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001. M. Karczewska and M. Karczewski (eds). 293-302. Białystok.

Bis, M. 2002 (rec.). Ryszewska, K. Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 50: 420-425.

 •  2003

Bis, M. 2003. Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”. Roczniki XLI-L (1993-2002). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 51: 97-140.

 •  2004

Bis, M. and W. Bis. 2004. Tykocin, gm. loco, woj. podlaskie (moneta nowożytna). Wiadomości Numizmatyczne. 48: 229.

Bis, M. 2004 (rec.). Archeologia Środkowego Nadodrza. vol. I-II. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 52: 243-246.

 •  2005

Bis, M. 2005. Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą. In Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko and L. Kajzer (eds), 161-181. Kielce-Łagów.

Bis, M. 2005 (rec.). Bikić, V. Gradska keramika Beograda (16.-17.vek) [Belgrade ceramics in the 16th-17th century], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 53: 96-99.

 • 2006

Bis, M. and W. Bis, 2006. Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005, In Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r. Pacholska B. (ed.), 33-44. Białystok.

Bis, M. and W. Bis, 2006. Archeologia na zamku w Tykocinie - problemy i postulaty badawcze, In Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds.), 221-230. Białystok.

Bis, M. 2006. W odpowiedzi autorom opracowania zbioru ceramiki z badań archeologicznych na zamku w Krośnie Odrzańskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 54: 231-232.

 • 2007

Bis, M. 2007. Z problematyki polskich badań składu chemicznego ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej metodą fluorescencji rentgenowskiej. Archeologia Polski. 52: 186-202.

Bis, M. and W. Bis, 2007. Tykocin - miasto, zamek i twierdza na pograniczu polsko-litewskim. In Kalejdoskop nauki. Przegląd wybranych projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce. I. Iłowiecka-Tańska (ed.), 21. Warszawa.

Bis, M. 2007. „Różnice regionalne w zdobnictwie i formach kafli od średniowiecza po czasy nowożytne”, konferencja naukowa w Supraślu, 26-27 kwietnia 2007 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 55: 223-228.

 • 2008

Bis, M. 2008. White pottery from Solec-on-the-Vistula-River in the light of laboratory research. Archaeologia Polona. 46: 281-294.

Bis, M. and W. Bis, 2008. Konferencja naukowa „Homo fabricator. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej”, Warszawa, 8-9 listopada 2007 roku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 56: 256-261.

 • 2009

Bis, M. 2009. O glinianych lulkach w dawnej Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 57: 229-242.

 • 2010

Bis, M. 2010. (rec.). Szkurłat, A. Szkło. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 59: 449-452.

Bis, M. and W. Bis and P. Michalik. 2010. „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych”, Warszawa, 27-28 września 2010 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 58: 469-477.

 • 2011

Bis, M. 2011. Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII-XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 59: 53-88.

Bis, M. 2011. (rec.). Szelegejd, B. Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 59 (1): 116-118.

 • 2012

Bis, M. and W. Bis, 2011-2012. Założenie pałacowo-parkowe Brühla na Młocinach - wyniki badań archeologicznych z 2010 r. Z otchłani wieków. 66 (1-4): 91-99.

Bis, M. and W. Bis, 2012. Badania archeologiczne z zakresu późnego średniowiecza i nowożytności na Mazowszu w latach 1989-2009. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 60 (1): 133-148.

 • 2013

Bis, M. and W. Bis, 2013. Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. In Służew i jego kościół. A. Sołtan-Lipska (ed.), 394-415. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2013. „Trzy puzdra z kaftiorami…”, czyli o fajansie i porcelanie na tykocińskim zamku. Archaeologia Historica Polona. 21: 257-295.

Bis, M. and W. Bis, 2013. “Siedemset lat Warszawy” – konferencja naukowa, Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 61 (2): 373-375.

Bis, M. 2013. (rec.). Szewczyk-Wojtasiewicz, M. Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 61 (3): 496-498.

 • 2014

Bis, M. 2014. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą. Warszawa.

Bis, M. 2014. Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane. In Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Bis, M. and W. Bis (eds.), 375-400. Warszawa.

Bis, M. 2014. (rec.). Fajka jako dzieło sztuki. Najciekawsze fajki z najlepszych polskich kolekcji oraz tabakiery z Pomorza. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62 (1): 176-177.

Bis, M. 2014. (rec.). Kowalski, W. Fajanse z Delft. Kolekcja Profesora Wojciecha W. Kowalskiego [Dutch Delftware. The collection of Professor Wojciech W. Kowalski]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62 (4): 646-649.

Bis, M. and W. Bis (eds.). 2014. Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis. 2014. Bibliografia prac dr Marii Dąbrowskiej za lata 1963-2013. In Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Bis, M. and W. Bis (eds.), 19-22. Warszawa.

 • 2015

Bis, M. and W. Bis (eds.). 2015. Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2015. I. Wstęp. In Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. M. Bis, W. Bis (eds.), 11-22. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2015. II. Zamek w źródłach historycznych. In Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. M. Bis, W. Bis (eds.), 23-66. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2015. V.7. Inne wyroby z gliny i zabytki różne. In Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. M. Bis, W. Bis (eds.), 321-328. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2015. Tykocin – zamek nad Narwią dawniej i dziś. In Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce. A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (eds.), 64-80. Bydgoszcz.

 • 2016

Kurnatowska Z. and A.M. Wyrwa and M. Bis (eds.). 2016. Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2016. „Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.”, ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 15-16 października 2015 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64 (1): 141-146.

Bis, M. 2016. „Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy”, konferencja w Warszawie, 28 września 2016 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64 (4): 527-533.

Bis, M. 2016. „Homo Fabricator II. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Narzędzia – warsztaty – wyroby”, konferencja w Warszawie, 20-21 października 2016 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64 (4): 533-538.