Pracownicy Instytutu

Wywrot- Wyszkowska Beata, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 94 352 81 80

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Wrocławski, 1985-1990, archeologia, praca magisterska: „Kultura lendzielska na Dolnym Śląsku”, promotor: prof. dr. hab. Włodzimierz Wojciechowski.
 • Praca doktorska: „Średniowieczne skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu”, promotor: doc. dr. hab. Marian Rębkowski, 2006 r.

Języki obce

 • język rosyjski - podstawowa znajomość
 • język niemiecki - dobra znajomość

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Zainteresowania badawcze koncentrują się na archeologii średniowiecza krajów nadbałtyckich. Przedmiotem szczegółowych studiów jest rzemiosło skórnicze i zabytki wykonane z tego surowca. Autorka opracowań zabytków skórzanych z średniowiecznego Kołobrzegu, a także wybranych zbiorów z Gdańska, Stargardu i Krakowa. W ostatnim czasie podjęła badania nad rzemiosłem w późnośredniowiecznych miastach południowego pobrzeża Bałtyku. Ponadto zajęła się również badaniami nad systemami wodociągowymi oraz urządzeniami odwadniającymi i sanitarnymi w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Kołobrzegu.

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt: „Kołobrzeg w średniowieczu - badania archeologiczne”(sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, przy udziale Urzędu Miasta w Kołobrzegu).

 • zrealizowany w latach 1995-1999.
 • Członek zespołu opracowującego zespoły zabytków pozyskanych podczas prac wykopaliskowych na terenie późnośredniowiecznego Kołobrzegu.
 • Jednostką organizującą projekt był Zespół Badawczy w Kołobrzegu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W projekcie uczestniczyli badacze z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej w Warszawie.
 • Projekt miał na celu opracowanie i publikację źródłową wyników badań archeologicznych prowadzonych w kilku rejonach miasta, tj. przy ul. Ratuszowej, w kwartale przyrynkowym, przy ul. E. Gierczak oraz Armii Krajowej.
 • Kierownikami projektu byli prof. dr hab. Lech Leciejewicz i dr Marian Rębkowski.
 • Publikacje: Efektem tych prac jest seria wydawnicza Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1-4., red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996-1999.

2) Projekt „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci” (sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych; kierownik grantu - prof. dr. hab. Przemysław Urbańczyk).

 • zrealizowany w latach 2000-2002.
 • Członek zespołu uczestniczącego w zadaniu: „Kołobrzeg - wczesne miasto na południowym wybrzeżu Bałtyku” (kierownik zadania prof. dr hab. Lech Leciejewicz).
 • W zadaniu kołobrzeskim uczestniczyli badacze z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze.
 • Celem zadania badawczego, realizowanego w ramach tego projektu, była opracowanie i publikacja materiałów źródłowych pozyskanych podczas badań na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego w Kołobrzegu.
 • Publikacje: Wynikiem badań jest książka Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem., red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa 2007.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) „Kołobrzeg - portowa część miasta” (w trakcie realizacji).

 • rok rozpoczęcia projektu; 2010
 • planowana data zakończenia projektu; 2013
 • funkcja w zespole; kierownik, wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie
 • kierownik projektu; dr Beata Wywrot-Wyszkowska
 • jednostka organizująca; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie
 • opis projektu; Celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na sporne dotąd kwestie dotyczące miejsca nadrzecznego odcinka miasta w dziejach średniowiecznego Kołobrzegu. Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie takich podstawowych spraw jak: rozwiązanie problemu usytuowania portu, którego lokalizacja nie jest dotychczas pewna; początki zasiedlenia tej części miasta, rozplanowanie przestrzenne zabudowy, w tym zwłaszcza o rekonstrukcję schematu pierwotnej parcelacji, a także o odtworzenie warunków życia codziennego mieszkańców nadrzecznej partii miasta, w tym charakteru uprawianych zajęć, struktury zawodowej ludności oraz ich pozycji majątkowej i społecznej.
 • publikacje: Results of archaeological research as a contribution to learning about the landscape of medieval Kołobrzeg. In Environmental archaeology of urban sites. 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. 58. Gdańsk 2011.

Praktyka terenowa:

 • od roku 1991 systematyczne, ratownicze badania wykopaliskowe na terenie miasta lokacyjnego w Kołobrzegu
 • interwencyjne badania archeologiczne różnych częściach późnośredniowiecznego zespołu miejskiego (rejon średniowiecznych warzelni, przedmieście Ujście), a także na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego w Kołobrzegu-Budzistowie.
 • interwencyjne badania archeologiczne w Ustroniu Morskim, Sianożętach i Trzebiatowie.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • 1991-1999 - praca w Zespole Badawczym w Kołobrzegu,
  • 1999 - podjęcie pracy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, na etacie technicznym.
  • 2000-2005 - praca na stanowisku asystenta
  • 2006 - podjęcie pracy na stanowisku adiunkta

Stypendia:

 • 2011 - stypendium w Instytucie Historii Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze, którego celem była kwerenda źródłowa do studiów nad rzemiosłem w późnośredniowiecznych miastach południowego pobrzeża Bałtyku., instytucja przyznająca stypendium: Stypendium zostało przyznane przez Polską Akademię Nauk, w ramach wymiany bezdewizowej pomiędzy PAN a Łotewską Akademią Nauk
 • 2012 - stypendium w Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern w Rostocku i w Wiligard, koło Lübstorf oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu Tallińskiego, kórego celem była kwerenda źródłowa do studiów nad rzemiosłem w późnośredniowecznych miastach południowego pobrzeża Bałtyku, instytucja przyznająca stypendium: Stypendium zostało przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu KWERENDA - edycja 2011

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin 2009.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce badań nad średniowiecznymi miastami, nad wytwórczością rzemieślniczą oraz badań archeologicznych na Pomorzu w:
  • w Kołobrzegu (2000, 2010),
  • Gdańsku (2001, 2011),
  • Szczecinie (2007 - dwukrotnie),
  • Warszawie (2007),
  • Wrocławiu (2007)
  • Stargardzie (2009),
 • Organizacja (wespół z Anną B. Kowalską) pierwszej w Polsce konferencji poświęconej problematyce badań nad skórą wykopaliskową (Szczecin, 24-25 maja 2007).
 • Prelekcje poświęcone badaniom archeologicznym w Kołobrzegu, wygłoszone w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i PTTK - O/Kołobrzeg.
 • Wywiady do lokalnej prasy (Głos Pomorza, Gazeta Kołobrzeska) telewizji (Telewizja Kablowa Kołobrzeg) i radia (Radio Kołobrzeg, Radio Koszalin) na temat wyników badań archeologicznych w Kołobrzegu

Bibliografia

 • 1995

Problemy badań na średniowiecznymi wyrobami skórzanymi ze Starego Miasta w Kołobrzegu. Materiały Zachodniopomorskie 41: 269-284.

 • 1996

(współaut. Z. Polak, M. Rębkowski) Źródła archeologiczne. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, M. Rębkowski (ed.). 25-194. Kołobrzeg.

Wyroby skórzane. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, M. Rębkowski, Kołobrzeg (ed.) 243-284. Kołobrzeg.

 • 1997

(współaut. Z. Polak, M. Rębkowski) Źródła archeologiczne. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2, M. Rębkowski (ed.). 15-136. Kołobrzeg.

Zabytki skórzane. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2. M. Rębkowski (ed.). 183-206. Kołobrzeg.

 • 1998

(współaut. Z. Polak i M. Rębkowski) Źródła archeologiczne. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. M. Rębkowski (ed.). 13-168. Kołobrzeg.

Znaleziska skórzane. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. M. Rębkowski (ed.). 229-251. Kołobrzeg.

 • 1999

(współaut. Z. Polak i M. Rębkowski) Źródła archeologiczne. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4. M. Rębkowski (ed.). 13-173. Kołobrzeg.

Przedmioty skórzane. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t.4, M. Rębkowski (ed.). 183-206. Kołobrzeg.

 • 2000

Rzemiosło skórnicze w lokacyjnym Kołobrzegu. In. Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, (eds). 243-245. Kołobrzeg.

 • 2001

Kolberg im Mittelalter im Lichte der archäologischen Forschungen. In Kolberg – damals und heute. Seminar der Ostsee-Akademie Travemünde „Nachbarschaft in Pommern“ Kolberg, 1. bis 3. September 2000. 33-44. Hamburg.

 • 2002

Późnośredniowieczne patynki z lokacyjnego Kołobrzegu. Przegląd Archeologiczny 50: 103-110.

 • 2003

Przemiany stylistyczne i konstrukcyjne w późnośredniowiecznym obuwiu pomorskim z XIV-XV wieku. In XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. H. Paner, M. Fudziński (eds). 163-178. Gdańsk.

 • 2006

Zabytki z rogu i kości odkryte na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego w Kołobrzegu. In Świat Słowian wczesnego średniowiecza. M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (eds). 211-218. Szczecin-Wrocław.

 • 2007

(współaut. T. Radek) Obróbka skóry. In Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. L. Leciejewicz, M. Rębkowski (eds). 215-240. Warszawa.

 • 2008

Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek, Szczecin 2008.

 • 2009

Późnośredniowieczne zabytki skórzane - problemy badawcze i możliwości interpretacyjne. In In gremio in praxi. Studia na średniowiecznym skórnictwem.. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska (eds). 59-81. Szczecin.

Uwagi na temat wytwórczości obuwniczej w późnośredniowiecznym Kołobrzegu. Archaeologia Historica Polona 18: 141-167.

Zabytki skórzane z badań na terenie dawnego klasztoru augustianów-eremitów w Stargardzie Szczecińskim (sezon 2006). In Acta Archaeologica Pomoranica III. XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (eds). 127-136. Szczecin.

 • 2010

(współaut. Z. Polak i M. Rębkowski) Źródła archeologiczne. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 5. M. Rębkowski (ed.). 13-66. Kołobrzeg.

(współaut. Z. Polak i M. Rębkowski) Ceramika, wyroby skórzane oraz przedmioty wykonane z innych surowców. In Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 5. M. Rębkowski (ed.). 109-125. Kołobrzeg.

Wyniki obserwacji archeologicznych przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu. Stargardia 5: 91-104.

Średniowieczne i wczesnonowożytne urządzenia wodociągowe w Kołobrzegu. In Pomorze wczoraj-dziś-jutro. Miasta i miasteczka pomorskie. A. Majewska (ed.). 73-97. Stargard-Pruszcz Gdański .

Zabytki skórzane odkryte w obrębie późnośredniowiecznego portu gdańskiego. Archeologia Gdańska 4: 189-223.

Urządzenia odwadniające i sanitarne w późnośredniowiecznym Kołobrzegu. In Kołobrzeg i okolice przez wieki. Studia i szkice. R. Ptaszyński (ed.). 71-91. Szczecin.

 • 2011

(współaut. M. Dworaczyk) Water supply and disposal of its surplus in medieval and early modern Kołobrzeg. Fasciculi Archaeologiae Historicae 24: 19-32

(wpółaut. M. Dworaczyk) Results of archaeological research as a contribution to learning about the landscape of medieval Kołobrzeg. In Environmental archaeology of urban sites. 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. 58. Gdańsk.

Home Instytut Pracownicy Wywrot- Wyszkowska Beata, dr