Pracownicy Instytutu

Saczyńska Monika, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81- 84 wew. 191

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, tytuł pracy magisterskiej: „Ekskomunika i interdykt w praktyce Kościoła polskiego w XIV i XV wieku” (1997 rok).
 • tytuł pracy doktorskiej: „Przywileje papieskie dla polskich odbiorców indywidualnych w XIV i XV wieku” (2006 rok).

Języki obce

 • język włoski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • łacina

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Historia religijności w Polsce XIV-XV wiek;
 • Kultura materialna późnego średniowiecza (szczególnie: dewocjonalia, miejsca praktyk religijnych, funkcjonowanie przedmiotów w przestrzeni społecznej);
 • Kontakty Polaków z Kurią Rzymską XIV-XV wiek;
 • Sprawy Polaków w Penitencjarii Apostolskiej w XV wieku;
 • Historia Kościoła w Polsce w okresie późnego średniowiecza.

Realizowane projekty badawcze:

1) „Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim”.

 • czas realizacji: 2009-2012
 • funkcja w zespole: kierownik i wykonawca (projekt jednoosobowy)
 • jednostka organizująca: grant MNiSW nr N N108 134237
 • opis projektu: Celem realizowanego projektu jest zbadanie sposobów posługiwania się drobnymi przedmiotami kultu religijnego w późnośredniowiecznej Polsce (sznury modlitewne, figurki i obrazki dewocyjne, biżuteria religijna) oraz przedmiotami związanymi z prywatnymi praktykami religijnymi (ołtarze przenośne). Dewocjonalia są rozumiane jako materialne przejawy przeżyć natury religijnej, osobistego doświadczenia religijnego i sposobów nawiązywania kontaktu z sacrum. Posługiwanie się tego typu przedmiotami było również komunikatem społecznym (manifestacja religijności, pozycji społecznej, budowanie prestiżu, ostentacja). Tematyka projektu wpisuje się w obszary zainteresowań historii religijności, historii kultury materialnej oraz historii społecznej.
 • publikacje dotyczące projektu: Sznury modlitewne - z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (z kilkoma przykładami z Europy Środkowej), s. 148-167, w: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Zabrze 2011 (Kultura Europy Środkowej) s. 148-167.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • 2002-2006 - asystent
  • od 2006 - adiunkt

Stypendia:

 • listopad- grudzień 2002 rok - stypendium Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia (kwerenda w Archiwum Watykańskim).
 • czerwiec 2013 rok - stypendium Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia (kwerenda w Archiwum Penitencjarii Apostolskiej).

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redakcja prac zbiorowych:
  • Dom, majątek, klient, sługa - manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek), red. M. R. Pauk, M. Saczyńska, Warszawa 2010.
  • Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa [w przygotowaniu].
  • Słowianie – idea i rzeczywistość, red. Krzysztof A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013.
  • Habitus fecit hominem – społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. E. Wółkiewicz, M. Saczyńska, M. Pauk, Warszawa 2016

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • 2007-2010 - sekretarz Komisji Studiów Słowiańskich Komitetu Nauk Historycznych KNH PAN.
 • od 2012 - sekretarz Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH PAN.
 • od 2015 - członkini Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • Warszawa, 28-29.09.2006 rok: „Dom, majątek, klient, sługa - manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej w Europie (XIII-XIX wiek)” [wraz z dr. Marcinem Paukiem].
  • Warszawa, 27-28.09.2010 rok: „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróż w średniowieczu i czasach nowożytnych” [wraz z dr Ewą Wółkiewicz].
  • Warszawa 26-27.09.2013 „Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i epoce nowożytnej”[wraz z dr. Marcinem Paukiem oraz dr Ewą Wółkiewicz].
  • 4-5.06.2018 „Res – mobilia. Przedmiot jako symbol statusu, władzy i funkcji” [IV spotkanie z cyklu „Kultura materialna a historia społeczna”] Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (wraz z dr. Ewą Wółkiewicz) oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (wraz z dr. Dariuszem Adamczykiem).

Bibliografia

 • 2001

Ekskomuniki za długi w sądzie rektora Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, w: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce-Gdańsk 2001, s. 51-61.

 • 2002

Ekskomunika w społeczeństwie średniowiecznym. Spór o browar między krakowskimi markami a panią Anną (koniec XIV wieku), w: Między Wisłą a Pilicą, t. 3, red. B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2002, s. 45-62.

 • 2005

Sacrum na co dzień - funkcje papieskich przywilejów dla polskich odbiorców indywidualnych w XIV i XV wieku, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, Warszawa 2005, s. 360-373.

 • 2006

Msza pod osłoną nieba, czyli kiedy kultura spotyka się z naturą. Sprawowanie eucharystii w czasie podróży w okresie średniowiecza - uwagi wstępne, w: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 243-255.

 • 2009

Poświęcenie ołtarza przenośnego w piętnastowiecznych pontyfikałach krakowskich. Treść i symbolika rytuału, w: Rituály, ceremonie a festivity v střdní Evropě 14. a 15. století, red. M. Nodl, F. Šmahel, współpraca K. Kowalewski, Praha 2009 (Colloquia medievalia Pragensia vol. 12), s. 433-451.

 • 2010

Prywatna przestrzeń sakralna w domu - przykłady wykorzystania ołtarzy przenośnych w późnośredniowiecznej Polsce, w: Dom, majątek, klient, sługa  - manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek), red. M. R. Pauk, M. Saczyńska, Warszawa 2010, s. 111-127.

 • 2011

Sznury modlitewne - z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (z kilkoma przykładami z Europy Środkowej), s. 148-167, w: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Zabrze 2011 (Kultura Europy Środkowej) s. 148-167.

 • 2012

Z Bogiem do Boga. Benedykcja pielgrzymów w pontyfikałach krakowskich XV wieku, [w:] Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. Monika Saczyńska, Ewa Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 111-132.

 • 2013

Czy istnieli Słowianie w późnym średniowieczu? Uwagi na podstawie lektury Roczników Jana Długosza, [w:] Słowianie – idea i rzeczywistość, red. Krzysztof A. Makowski, A. Saczyńska, Poznań 2013, s. 71-105.

 • 2014

Mieszczan krakowskich domowe świętości, czyli wyobrażenia dewocyjne w przestrzeni prywatnej (przykłady wczesnonowożytne), [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. Magdalena Bis, Wojciech Bis, Warszawa 2014, s. 275-286.

Rytuały kościelne związane z małżeństwem w Polsce późnego średniowiecza na podstawie pontyfikałów krakowskich z XV wieku, [w:] Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / Małżeństwa w późnym średniowieczu: rytuały i zwyczaje, red. Martin Nodl, Paweł Kras, Praha 2014 (Colloquia medievalia Pragensia ; vol. 14), s. 63-76.

Supliki polskich duchownych w archiwum Penitencjarii Apostolskiej (1471-1492), [w:] Fundamenty średniowiecznej Europy, pod. red. Żanety Sztylc i in., Toruń 2013 [rok wydania 2014], s. 187-202.

 • 2015

Supliki polskie w najstarszej księdze Penitencjarii Apostolskiej (Registra Matrimonialium et Diversorum, t. 1 ), [w:] Ecclesia – societas – fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. M. Piber, P. Węcowski, Warszawa 2014 [druk: 2015], s. 110-118.

W poszukiwaniu zbawienia. Sprawy polskie i litewskie w Penitencjarii Apostolskiej w latach 1471-1492, [w:] Polacy we Włoszech

Włosi w Polsce, red. G. Wrześniak, A. Bender Warszawa 2015, s. 47-71;

 • 2016

O kaplicach w siedzibach rycerskich i możnowładczych późnośredniowiecznej Polski uwag kilka, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 64 (2016) nr 3, s. 307-325;

Penitencjaria Apostolska (nie)nowy obszar badań. Na marginesie ostatnich edycji źródłowych Repertorium Poenitentiarium Germanicarum, Bd. IX: Pius III. und Julius II. 1503-1513, text und indices bearb. von L. Schmugge, Berlin-Boston 2014, (2 tomy, s. XXXII, 452 i s. 252); Supplications from England and Wales in the Register of the Apostolic Penitentiary 1410-1503, ed. P.D. Clark, P.N.R. Zutshi, vol. III: 1492-1503, Cantenbury and New York 2015 (s. XV, 396), “Średniowiecze polskie i powszechne” 8(12), 2016, s. 263-286;

 • 2018

[Rec.] Agnieszka Bartoszewicz: Urban Literacy in Late Medieval Poland, Turnhout: Brepols Publishers NV 2017, in: sehepunkte 18 (2018), Nr. 10 [15.10.2018], URL: http://www.sehepunkte.de/2018/10/31580.html

Home Instytut Pracownicy Saczyńska Monika, dr