Pracownicy Instytutu

Przybyłowicz Olga Miriam, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 80-85

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski  Wydział Historyczny, historia, 1991-1996 mgr, specjalizacja: historia, tytuł pracy magisterskiej: „Żony króla Władysława Jagiełły. Rola królowej w polityce i kulturze przełomu XVI i XV w.”, promotor: prof. dr hab. Maria Koczerska;
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, studia podyplomowe 1996-1997
 • tytuł  pracy doktorskiej: „Klasztory klarysek w Polsce (XIII – XVI w.)”, promotor: prof. dr hab. Maria Koczerska, rok; 2007 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny, historia,

Języki obce

 • język angielsk- średni
 • język czeski - średni,
 • język włoski –podstawowy;
 • łacina

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem monastycyzmu w Polsce i Europie Środkowej XIV – XVII w.,
 • historia kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem architektury, wyżywienia, realiów życia codziennego.

Zakończone projekty badawcze:

1) Klasztory klarysek Polsce w epoce średniowiecza (XIII-XVI w.);

 • lata realizacji projektu 1999-2005
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące Zakład HKM IAE PAN;
 • kierownik projektu;
 • opis projektu: Porównawcze ujęcie dotyczące sześciu klasztorów klarysek fundowanych na ziemiach polskich w średniowieczu. Obejmuje zagadnienia uposażenia, gospodarki klasztornej, architektury oraz wybranych dziedzin życia codziennego (m. in. struktury organizacji wewnętrznej klasztorów, posty, wyżywienie, ubiór, rytm codzienny dnia, higiena, choroba i śmierć);
 • publikacje dotyczące projektu: Przybyłowicz O. M, 2006, Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595-1598, [w:] O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska-Kaletynowa, J.Kruppe, Studia i materiały z historii Kultury Materialnej; Przybyłowicz O. M, 2008, The Architecture of the Church and Cloister of Nuns of the Order of St. Clare in Stary Sącz in the Light of Written Sources and Literature of the Subject, Architectus; Przybyłowicz O. M, 2009, Pro remedio anime? Fundacja klarysek w Głogowie, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.; Przybyłowicz, O. M., 2010, Statuty klarysek znojemskich z roku 1436.Gradacja wykroczeń i kar w świetle reguły i wybranych źródeł wydanych dla klasztorów klarysek prowincji polsko-czeskiej w XV i XVI wieku, [w:] Sanctimoniales Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Bydgoszcz – Toruń; Przybyłowicz, O. M, 2011, Spory klarysek starosądeckich o cło w epoce średniowiecza, Rocznik Sądecki.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Klasztory żeńskie diecezji krakowskiej na przełomie XV i XVII wieku do połowy tego stulecia;

 • rok rozpoczęcia projektu 2008:
 • planowana data zakończenia projektu 2013
 • kierownik projektu;
 • jednostka organizująca Ośrodek HKM IAE PAN;
 • opis projektu: Przedmiotem analizy jest sytuacja klasztorów żeńskich diecezji krakowskiej na progu epoki nowożytnej na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych. Główną ich kategorią są dokumenty wizytacyjne biskupów diecezji, którzy na mocy postanowień soboru trydenckiego oraz specjalnych uprawnień otrzymanych od papieży otrzymali prawo wizytowania i korygowania życia codziennego i wewnętrznego zakonnic.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • 1997-2006- asystent
  • od 2007 adiunkt

Stypendia:

 • Włochy: Rząd Republiki Włoskiej stypendium trzy miesiące (marzec-maj) 1999, kwerenda archiwalna i bibliograficzna
 • Włochy: Rząd Republiki Włoskiej stypendium trzy miesiące (kwiecień-czerwiec) 2001, kwerenda archiwalna i bibliograficzna
 • Włochy: Fundacja Jana Pawła II stypendium jeden miesiąc (kwiecień) 2002, kwerenda archiwalna i bibliograficzna

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • sekretarz redakcji Studia i materiały z historii Kultury Materialnej od 2000 r.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • "Inwentarz jest urzędne popisanie rzeczy", IAE PAN Warszawa, październik 2002, Warszawa
  • S A N C T I M O N I A L E S. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), listopad 2004, Moglino-Strzelno
  • Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym, Kamień Śląski 18 - 20 X 2007
  • Historia monastica II "Život ve středověkém klášteře", Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze, Praha 2007
  • „Per mulierem...." Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i dobie staropolskiej; 17-18 listopada 2009, Kielce
  • Terra cognita. Przestrzeń i jej interpretacja w perspektywie studiów nad przeszłością, Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne. Ad fontes IX, Środa Śląska, 22-24.10.2008.
  • „Starość na ziemiach polskich”, IAE PAN Warszawa, grudzień 2009, Warszawa
  • „Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy”, 28-30 września 2010, Toruń
  • „Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” to tytuł XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej", 18-19 listopada 2010, Zabrze
  • Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, 18-21 listopada 2010 Wrocław
  • 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, section: Female Religious Life in East-Central Europe in the Long Eighteenth Century, 25-29 lipca 2011, Graz Austria
  • III Funeralia Warszawskie, 24-25 października 2011, Warszawa
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek).”,  28-29.IX.2006, Warszawa

Bibliografia

 • 1997

Przybyłowicz, O. M 1997, Elżbieta Granowska trzecia żona Władysława Jagiełły. Życie codzienne królowe, Kwartalnik HKM, XLV nr 1: 3-14.

 • 1998

Przybyłowicz O. M. Klonder. A, 2000, Die Vielfalt der Dinge. Neue Wege zur Analyse mittelalterlicher Sachkultur. Internationaler Kongress Krems an der Donau 4. bis 7. Oktober 1994. Diskussionen und Materialien, Nr 3, Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1998, ss. 440, ryc. (recenzja), Kwartalnik HKM, XLVIII, nr 1-2: 59 - 70.

 • 2006

Przybyłowicz, O. M 2006, Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595-1598, [w:] O rzeczach minionych.Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska-Kaletynowa, J.Kruppe,"Studia i materiały z historii Kultury Materialnej", LXXI, Warszawa, 247 - 280.

 • 2007

Przybyłowicz O. M. 2007, House, property, client, servant – reflection of the euro pean elites, position in material and social spheres (13th-19th Centuries)”, “Acta Poloniae Historica”, XCV:295 – 298.

 • 2008

Przybyłowicz O. M 2008, The Architecture of the Church and Cloister of Nuns of the Order of St. Clare in Stary Sącz in the Light of Written Sources and Literature of the Subject, Architectus nr 2:19 - 37.

 • 2009

Przybyłowicz O. M 2009, XVI-wieczne wizytacje małopolskich klasztorów Klarysek (Kraków, Stary Sącz) w świetle kościelnego prawa potrydenckiego, [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym, red. M. Derwich, A. Pobóg- Lenartowicz, Wrocław – Opole, 233-263.

Przybyłowicz O. M, 2009, Pro remedio anime? Fundacja klarysek w Głogowie, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 4: 655-684.

 • 2010

Przybyłowicz O. M 2010, Architektura kościoła i klasztoru klarysek w Starym Sączu w świetle źródeł pisanych i literatury przedmiotu. „A iż każdy klasztor ma być w ambicie swem zawarty…”, Rocznik Sądecki, XXXVIII: 40-73.

Przybyłowicz, O. M., 2010, Statuty klarysek znojemskich z roku 1436.Gradacja wykroczeń i kar w świetle reguły i wybranych źródeł wydanych dla klasztorów klarysek prowincji polsko-czeskiej w XV i XVI wieku, [w:] Sanctimoniales Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Bydgoszcz – Toruń, 80 -104.

Przybyłowicz O. M 2010, Długość życia zakonnic w świetle źródeł średniowiecznych i nowożytnych. Ograniczenia, możliwości i propozycje badawcze, Kwartalnik HKM, LVIII, nr 1:5-33

 • 2011

Przybyłowicz, O. M, 2011, Spory klarysek starosądeckich o cło w epoce średniowiecza, Rocznik Sądecki, XXXIX: 53-72.

Przybyłowicz O. M 2011, Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Studia Źródłoznawcze, XLIX: 117-125.

Przybyłowicz O. M, 2011, Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego Najstarsza księga rachunkowa klarysek ze Starego Sącza, [w:] Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. nauk., Antoni Barciak, Katowice–Zabrze, 107-130.

Home Instytut Pracownicy Przybyłowicz Olga Miriam, dr