Pracownicy Instytutu

Auch Michał, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Zespół do Badań Regionalnych
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Istytut Archeologii UW, 1996-200, spacjalizacja: Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, temat pracy magisterskiej: „Problematyka i stan badań nad wczesnośredniowiecznymi naczyniami glinianymi z terenu Pomorza Gdańskiego”, promotor - prof. dr hab. Jerzy Kruppé.
 • temat pracy doktorskiej: „Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski”, promotor - prof. dr hab. Andrzej Buko, 2011

Języki obce

 • język rosyjski- biegle
 • język angielski- dobry
 • język niemiecki- średni w piśmie

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Wczesne średniowiecze, Polska, Europa.
 • Badania ceramiki, w tym analizy fizykochemiczne.

Zakończone projekty badawcze:

1) „Źródła archeologiczne do dziejów zamku w Pucku”.

 • lata realizacji projektu 2002-2005
 • funkcja w zespole projektowym - wykonawca, opracowanie ceramiki wczesnośredniowiecznej
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące - IAE PAN, IA UW
 • kierownik projektu - prof. dr hab. Jerzy Kruppé
 • opis projektu: Projekt dotyczył określenia chronologii i zmian przestrzennych zamku w Pucku oraz rekonstrukcję kultury materialnej na podstawie pozyskanych źródeł archeologicznych.  

2) „Kamienna wieża i gródek w Stołpiu”.

 • lata realizacji projektu 2003-2005
 • funkcja w zespole projektowym - wykonawca, opracowanie ceramiki
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące - IAE PAN, IA UW
 • kierownik projektu - prof. dr hab. Andrzej Buko
 • opis projektu: Interdyscyplinarny projekt dotyczył określenia funkcji i chronologii założenia w Stołpiu, gm. Chełm.  
 • publikacje dotyczące projektu: Michał Auch, Wczesnośredniowieczna ceramika ze Stołpia, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005, A. Buko (red.), 2009, Warszawa, s. 136-163.; Michał Auch, Uwagi o osadnictwie otoczenia wieży na podstawie badań AZP, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005, A. Buko (red.) 2009, Warszawa, s. 306-309.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) „Zespół rezydencjonalno - sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie”.

 • rok rozpoczęcia projektu - 2010
 • planowana data zakończenia projektu - 2013
 • funkcja w zespole - wykonawca, opracowanie ceramiki
 • jednostki biorące udział w projekcie - IAE PAN
 • kierownik projektu - prof. dr hab. Andrzej Buko
 • opis projektu - Interdyscyplinarny projekt ma na celu rekonstrukcję założenia na Górze katedralnej w Chełmie. Jego zadaniem jest wyjaśnienie początków osadnictwa na tym terenie, rozpoznanie funkcji, chronologii i rozplanowania przestrzennego reliktów architektury murowanej zachowanej w tym miejscu.  

2) „Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej - przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu”.

 • rok rozpoczęcia projektu - 2010
 • planowana data zakończenia projektu - 2012
 • funkcja w zespole - wykonawca, opracowanie ceramiki, interpretacja wyników badań fizykochemicznych wybranych naczyń
 • jednostki biorące udział w projekcie - IAE PAN, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 • kierownik projektu - dr Tadeusz Baranowski
 • opis projektu - Interdyscyplinarny projekt ma na celu określenie zmian przestrzennych, jakie zachodziły na terenie stanowiska nr 4 we wczesnym średniowieczu. Istotne jest również pozyskanie bezpośrednich danych do datowania wcześniejszej osady i powstałego na tym miejscu cmentarzyska oraz rekonstrukcja obrządku pogrzebowego.

3) Udział w projekcie badawczym w ramach umowy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Radom a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN dotyczącej badań wykopaliskowych na terenie przyszłego „Parku Kulturowego - Stary Radom”, wykonawca.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rok
  • prowadzący
 • Fulda i Oberforschutz k. Fritzlar (Niemcy)
  • 2001-2002 (2 miesiące)
  • prowadzący prof. J. Henning.
 • Stołpie i Podgórze
  • 2003-2004 (2 miesiące)
  • prowadzący prof. A. Buko.
 • Marmoutiers (Francja)
  • 2005 (2 tygodnie)
  • prowadząca prof. E. Zadora-Rio.
 • Tumiany
  • 2005 (3 tygodnie)
  • prowadzący mgr D. Wyczółkowski.
 • Weklice
  • 2007, 2008, 2009 (12 tygodni)
  • prowadząca mgr M. Natuniewicz - Sekuła.
 • Miedniewice i Nowy Drzewicz
  • (6 tygodni)
  • prowadzący dr M. Bogucki, mgr R. Żukowski.
 • Radom
  • 2009, 2010, 2011, 2012 (12 miesięcy)
  • prowadzący dr M. Trzeciecki.
 • Chełm
  • 2010 (1 tydzień)
  • prowadzący prof. dr hab. A. Buko.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakład Archeologii Średniowiecza
  • 07.05.2001 - 30.09.2001 - inżynieryjno - techniczny
  • 31.10.2001 - 30.09.2009 - asystent
  • 01.10.2009 - 31.01.2012 - archeolog
  • od 01.02.2012 - adiunkt

Bibliografia

 • 2004   

Auch. M., Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie, Archeologia Polski 49:1-2, s. 49-94.

Auch M., Skrzyńska-Jankowska K. Szkliwione płytki posadzkowe z Góry Zamkowej w Drohiczynie, [w:] Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobyliński (red.), Warszawa, s. 229-246.

 • 2006    

Auch M., Podkrakowska ceramika „biała” w świetle nowszych badań fizykochemicznych, [w:] Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko, L. Kajzer (red.), Kielce - Łagów, s. 83-106.

Auch M., Dzieńkowski T., Gołub S., Trzeciecki M., Wczesnośredniowieczny Chełm i Stołpie, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później, W. Chudziak, S. Moździoch (red.), s. 429-442.

 • 2007

Auch M., Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu, Archeologia Polski 52:1-2, s. 131-175.

Auch. M., Zaplecze surowcowe ceramiki „chodlikowskiej” w świetle wstępnych badań, [w:] Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006, P. Lis (red.), Kazimierz Dolny, s. 35-44.

Auch M., Trzeciecki M. Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, Kronika Zamkowa 1-2 (53-54), s. 127-154.

 • 2008    

Auch M., Nowe wyniki badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką szkliwioną z Chełma i Stołpia, [w:] Przez granice czasu, A. Buko, W. Duczko (red.), Pułtusk, s. 289-298.

 • 2009

Auch M., Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla, Rocznik Przemyski 45:2, Archeologia, s. 141-162.

Auch M., Wczesnośredniowieczna ceramika ze Stołpia, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005, A. Buko (red.), Warszawa, s. 136-163.

Auch M., Uwagi o osadnictwie otoczenia wieży na podstawie badań AZP, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005, A. Buko (red.), Warszawa, s. 306-309.

Auch M., Nowakiewicz T. Ruska ceramika z Ruskiej Wsi. Przyczynek do studiów nad interregionalnymi kontaktami we wczesnośredniowiecznych Prusach, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Warszawa, s. 481-493.

 • 2010  

Auch M., Trzeciecki M., Ceramika wczesnośredniowieczna i nowożytna ze stanowiska nr 6 w Radomiu, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 44: 1-4, s. 129-197.

 • 2011   

Auch M., Trzeciecki M., Relikty umocnień obronnych odkrytych w 2011 roku na stanowisku 1 w Radomiu, [w:] Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r., A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Korzenie miasta i regionu. Tom. 2, Warszawa, s. 35-69.