Pracownicy Instytutu

Dworaczyk Marek, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Telefon: 91 433 69 13

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, 1987-1992, specjalność: archeologia, specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej: „Osada ludności kultury pomorskiej w Czymanowie, stan. 2, gm. Gniewino, woj. gdańskie”, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: Wczesne i późne średniowiecze oraz wczesny okres nowożytny w strefie południowego wybrzeża Bałtyku, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim
 • zagadnienia: studia nad garncarstwem zachodniopomorskim, procesy osadnicze na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza studia nad kształtowaniem się miast i wsi we wczesnym i późnym średniowieczu

Zakończone projekty badawcze:

1) Mensch um Umwelt im Odergebiet

 • 1996-2002
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca,
 • jednostka współuczestnicząca: IAE PAN
 • kierownik: E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz
 • publikacje dotyczące projektu: M. Dworaczyk, “Die frühmitteralterliche Stettiner Vorburg im Lichte neuer archäologischer Untersuchungen”, „Beiträge zum Oder-Projekt” 5, 1998, s. 27-40.; M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, W. Łosiński, „Die Frühstadt Stettin“, (w:) Mensch und Umwelt im Odergebiet, red. E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz, Römisch-Germanische Forschungen, tom 60, Mainz am Rhein 2002, s. 207-217.

2) Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego

 • 1996 rok
 • jednostka organizująca: IAE PAN

3) Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium

 • 1999-2001
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca,
 • jednostka organizująca: IAE PAN O/Szczecin
 • kierownik: W. Łosiński
 • publikacje dotyczące projektu: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz, „Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium”, red. W. Łosiński, Polskie Badania Archeologiczne, tom 33, Szczecin 2003.

4) Szczecin. Początki i dzieje wczesnośreniowiecznego miasta

 • 2001-2003
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca,
 • jednostka organizująca: IAE PAN O/Szczecin
 • kierownik zadania: W. Łosiński
 • publikacje dotyczące projektu: A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011 (z udziałem R.K. Borówki i B. Wolnego)

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1. Kołobrzeg – portowa część późnośredniowiecznego miasta (2010-2013, w trakcie realizacji)

 • rok rozpoczęcia projektu: 2010
 • planowana data zakończenia projektu: 2013
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN OAŚKN w Szczecinie
 • kierownik projektu: dr Beata Wywrot-Wyszkowska
 • jednostka organizująca: IAE PAN OAŚKN w Szczecinie
 • opis projektu: Celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na sporne dotąd kwestie dotyczące miejsca nadrzecznego odcinka miasta w dziejach średniowiecznego Kołobrzegu. Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie takich podstawowych spraw jak: rozwiązanie problemu portu, którego lokalizacja nie jest dotychczas pewna; początki zasiedlenia tej części miasta, rozplanowanie przestrzenne zabudowy, w tym zwłaszcza o rekonstrukcję schematu pierwotnej parcelacji, a także o odtworzenie warunków życia codziennego mieszkańców nadrzecznej partii miasta, w tym charakteru uprawianych zajęć, struktury zawodowej ludności oraz ich pozycji majątkowej i społecznej.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • funkcja
  • prowadzący
  • jednostka
 • Szczecin-Podzamcze, kwartał 6
  • dzielnica nadodrzańska wczesnośredniowiecznego Szczecina
  • lata 1993-1997,
  • współprowadzący,
  • kierownik prof. dr hab. Władysław Łosiński,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Kołobrzeg,
  • miasto lokacyjne
  • 2000 rok,
  • współprowadzący,
  • kierownik dr Beata Wywrot Wyszkowska,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Kołobrzeg,
  • miasto lokacyjne (kwartał u zbiegu ul. Narutowicza i Rzecznej),
  • 2003-2004 rok 
  • współprowadzący,
  • kierownik dr Beata Wywrot Wyszkowska,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Gryfice,
  • miasto lokacyjne
  • 2001 rok, 2008 rok,
  • kierownik,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Białoboki, gm. Trzebiatów,
  • osada wczesnośredniowieczna, założenia klasztorne i nowożytna wieś
  • 2003-2006,
  • wspóprowadzący,
  • kierownik prof. dr hab. Marian Rębkowski,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie i Instytut Archeologii Uniwersytetu w Greifswaldzie,
 • Szczecin-Gumieńce
  • osada ludności kultury łużyckiej i osada wczesnośredniowieczna
  • 1998 rok,
  • współprowadzący, badania we współpracy z mgr. Krzysztofem Kowalskim,
 • Gryfino,
  • miasto lokacyjne
  • 2007, 2011-2012 rok,
  • kierownik,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Szczecin,
  • gród KŁŻ, gród WŚ, miasto średniowieczne
  • 2011-2012,
  • kierownik,
  • IAE PAN OAŚKN w Szczecinie,
 • Pomorze Zachodnie
  • szereg interwencyjnych prac archeologicznych związanych z różnego rodzaju inwestycjami budowlanymi.

Kariera zawodowa 

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie 
  • od października 1992 do marca 1993 roku
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie
  • od 01.04.1993 roku stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Badań Ratowniczych od 2010 roku

Stypendia:

 • Szwecja 1999, cel pobytu stypendialnego: studia nad ceramiką naczyniową z XI-XV w. Porównanie materiałów z terenu Szwecji z ceramiką zachodniopomorską zarówno słowiańską, jak i późnośredniowieczną, instytucja przyznająca stypendium: wymiana bezdewizowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a Królewską Szwedzką Akademią Literatury, Historii i Nauk Antycznych.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Współredaktor:
  • 50 lat archeologii na Pomorzu Zachodnim – 1996 rok,
  • Acta Archaeologica Pomoranica, T. I – 1998 rok,
  • Acta Archaeologica Pomoranica, T. II – 1999 rok,
  • Instantia est Mater Doctrinae – 2002 rok
  • Res et Fontes – 2003 rok,
  • Świat Słowian wczesnego średniowiecza – 2006 rok.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w wielu krajowych konferencjach naukowych oraz zagranicznych, w tym:
  • Niemcy – lata 1994, 1998, 2003;
  • Rosja – 2009 rok, 2010 rok.
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • 50 lat archeologii na Pomorzu Zachodnim – 1996 rok,
  • Acta Archaeologica Pomoranica, T. I – 1998 rok,
  • Acta Archaeologica Pomoranica, T. II – 1999 rok,
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • Udział w projekcie pt. „Przygoda z turystyką. Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadowmości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” (2009). Współautor publikacji pt. „Tajemnice krajobrazów Pomorza zachodniego. Przewodnik dla dociekliwych” (Szczecin 2009)
  • Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego – wykłady dla młodzieży szkolnej na temat archeologii, a zwłaszcza dziejów Ziemi Trzebiatowskiej (2009)
  • M. Dworaczyk, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Doskonalenie nauczycieli w zakresie organizacji aktywnych form turystyki w szkole”, zorganizowanego przez Salon Edukacyjny „EMPIRIA” i Forum Turystyki Regionów, przeprowadził: terenowe szkolenia nauczycieli w powiatach białogardzkim i gryfickim; prowadził konsultacje przewodnika opracowanie krajobrazowo-kulturowego autorstwa Andrzeja Piotrowskiego opracowanego dla powiatów: białogardzkiego, gryfickiego, myśliborskiego, szczecińskiego i polickiego.

Bibliografia

 • 1994

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, „Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI) wykop główny”, „Materiały Zachodniopomorskie” 40, 1994, s. 75-112.

 • 1998

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, „Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina”, „Acta Archaeologica Pomoranica” I, 1998, s. 303-316.

M. Dworaczyk, S. Słowiński, „Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań”, „Acta Archaeologica Pomoranica” I, 1998, s. 279-298.

M. Dworaczyk, “Die frühmitteralterliche Stettiner Vorburg im Lichte neuer archäologischer Untersuchungen”, „Beiträge zum Oder-Projekt” 5, 1998, s. 27-40.

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, „Z dziejów szczecińskiego suburbium. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych a latach 1992-1997 na terenie kwartału 6”, „Sprawozdania Archeologiczne” 50, 1998, s, 83-116.

M. Dworaczyk, „Średniowieczna ceramika naczyniowa z Pyrzyc, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 44, s. 273-334.

 • 2002

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, W. Łosiński, „Die Frühstadt Stettin“, (w:) Mensch und Umwelt im Odergebiet, red. E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz, Römisch-Germanische Forschungen, tom 60, Mainz am Rhein 2002, s. 207-217.

 • 2003

M. Dworaczyk, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Gryficach, gm. loco“, (w:) XIII Sesja Pomorzoznawcza. Tom 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk 2003, s. 199-207.

M. Dworaczyk, „Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin (Polen) im Lichte der Ergebnisse der dendrologischen Untersuchungen“, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 2002, t. 50, 2003, s. 257-263.

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz, „Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium”, red. W. Łosiński, Polskie Badania Archeologiczne, tom 33, Szczecin 2003.

 • 2006

M. Dworaczyk, „Wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych w Białobokach“, Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2005 r., red. J. Kochanowska, Trzebiatów 2006, s. 9-14.

M. Dworaczyk, R. Kamiński, „Początki średniowiecznych Gryfic w świetle badań archeologicznych“, Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2005 r., red. J. Kochanowska, Trzebiatów 2006, s. 15-20.

M. Dworaczyk, K. Kowalski, „Wczesnośredniowieczny przysiółek ze Szczecina-Gumieniec“,  (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław 2006.

A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, „Ceramika naczyniowa z osady wczesnośredniowiecznej w Kołczewie, gm. Wolin, (w:) Nie tylko archeologia, red. E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2006, s. 171-177.

F. Biermann, M. Dworaczyk, M. Rębkowski, „Archäologische Untersuchungen am Kloster Belbuck“,Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte, t. 29, Helmstedt, 2006 rok, s. 61-69.

 • 2007

M. Dworaczyk, „Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Kłodkowa“, Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2006 r., red. J. Kochanowska, Szczecin 2007, s. 15-19.

M. Dworaczyk, „Multidisciplinary investigations on the early Middle Ages organisation of the Szczecin pottery production - an outline of problems”, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, z. 53, Hannover 2007, s. 91-92.

M. Dworaczyk, „Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Kołobrzegu u zbiegu ulic Narutowicza i Rzecznej“, (w:) XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005, red. G. Nawrolska, Elbląg 2007 rok, s. 343-349.

 • 2008

M. Dworaczyk, „Wczesnośredniowieczne początki Gąbina”, Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2007 r., red. J. Kochanowska, Szczecin 2008, s. 13-22.

M. Dworaczyk, „Wczesnośredniowieczne garncarstwo południowego wybrzeża Bałtyku – przykład szczeciński”, Kultura ludów Morza Bałtyckiego. Tom I, Starożytność i średniowiecze, Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2008, s. 271-283.

 • 2009

M. Dworaczyk, „Nowe odkrycia archeologiczne w gminie Resko”, Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, red J. Kochanowska, Pruszcz Gdański - Trzebiatów 2009, s. 39-45.

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, „W sprawie początków średniowiecznego Gryfina“, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza. Cz. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 57-63.

M. Dworaczyk, A. Piotrowski, J. Relisko-Rybak, J. Seidler, „Climate change influence on the human settlement In the region of the Dziwna River (NW Poland)”, (w:) Climate change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, red. A. Witkowski, J. Harff, H.-J. Isemer, Szczecin 2009, s. 87.

 • 2010

Marek Dworaczyk, Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie, 2010, MZP, Nowa Seria, t. IV/V (2007/2008), z. 1: Archeologia, s. 191-230.

Marek Dworaczyk, Gryfice – stare czy nowe miasto nad Regą? Głos archeologa w dyskusji, (w:) Pomorze wczoraj – dziś – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie, red. A. Majewska, Stargard-Pruszcz Gdański 2010, s. 51-59.

Marek Dworaczyk, Średniowieczna i nowożytna fosa Gryfic, Trzebiatów – spotkania pomorskie 2009, red J. Kochanowska, Pruszcz Gdański - Trzebiatów 2010, s. 11-15.

Marek Dworaczyk, Wybrane zagadnienia z badań archeologicznych nad okresem średniowiecznym na terenie powiatu gryfickiego, Trzebiatów – spotkania pomorskie 2010, red J. Kochanowska, Trzebiatów 2011, s. 9-16.

Marek Dworaczyk, Od „świętej góry” do ulicy Białoboki w Trzebiatowie. Niezwykła historia wzgórza białobockiego, Dzieje wsi pomorskiej 9, red. A. Chudziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin-Pruszcz Gdański 2010, s. 17-27.

 • 2011

Marek Dworaczyk, Andrzej Piotrowski, Próba lokalizacji wczesnośredniowiecznych grodzisk u ujścia Świny w świetle analizy morfostratygraficznej wałów wydmowo-mierzejowych, (w:) Wolińskie spotkania mediewistyczne I. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, red. M. Rębkowski, Wolin 2011, s. 13-20.

Marek Dworaczyk, Beata Wywrot-Wyszkowska, Water supply and disposal of its surplus in medieval and early modern Kołobrzeg, Fasciculi Archaeologiae Historicae 24, 2011, s. 19-32.

Beata Wywrot-Wyszkowska, Marek Dworaczyk, Results of archaeological research as a contribution to learning about the landscape of medieval Kołobrzeg, (w:) Environmental archaeology of urban sites, Gdańsk 2011, s. 58.

A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011 (przy udziale R.K. Borówki i B. Wolnego).

Home Instytut Pracownicy Dworaczyk Marek, mgr