Pracownicy Instytutu

Kurasiński Tomasz, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Dzieje dawnego uzbrojenia

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Łódzki – 1992-1996, archeologia: praca mgr: Kultura materialna elity średniowiecznej w Polsce – regalia i episkopalia; promotor – prof. dr hab. Leszek Kajzer.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 1990-1994, rolnictwo: tytuł inżyniera
 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - 2013, Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich (X-XIII w.); promotor – prof. dr hab. Witold Świętosławski.

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Epoka i obszar geograficzny; wczesne średniowiecze, Słowiańszczyzna.
 • Zagadnienia; obrządek pogrzebowy, wojskowość

Zakończone projekty badawcze:

1) Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Lubieniu, woj. łódzkie na tle obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich w XI-XII w. w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.167

 • lata realizacji projektu: 2007-2009
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: mgr Tomasz Kurasiński
 • opis projektu: Celem projektu było całościowe opracowanie materiałów z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, gm. Rozprza, pow. piotrkowski, woj. łódzkie (stan. 1), badanego w latach 1971-1974. Szeroka baza źródłowa stanowiła podstawę do wnioskowania na temat praktyk grzebalnych, manifestujących się przede wszystkim w układzie i orientacji pochówków, formie i wielkości grobów oraz wzajemnym ich rozplanowania. Wieloaspektowa analiza zawartości jam grobowych, wsparta badaniami specjalistycznymi, pozwoliła uzyskać wgląd nie tylko w sferę zachowań magiczno-symbolicznych, ale także umożliwiła uzyskać wiele danych dotyczących technologii produkcji i uściślenia funkcji poszczególnych przedmiotów oraz oddziaływań kulturowych, przejawiających się w adaptowaniu form, technik czy napływie importów. Uściślono również chronologię stanowiska.
 • publikacje dotyczące projektu: Skóra, K. and T. Kurasiński 2009. Od ziarnka do ziarnka… O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową. In Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, vol. 11, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 301-308. Poznań; Kurasiński, T. 2009. Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich. Archeologia Polski 54 (2): 209-248; Kurasiński, T. 2010. Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna). In Tak więc po owocach ich poznacie. Funeralia Lednickie, vol. 12, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 321-332. Poznań; Kurasiński, T. and K. Skóra 2011. Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. In „In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, S. Cygan, M. Glinianowicz and P. N. Kotowicz (eds), 447-465. Rzeszów-Sanok; Kurasiński, T., M. Rychter and K. Skóra 2013. Zagadkowe znalezisko z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu. Z problematyki konserwacji zabytków archeologicznych / An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie 33: 54-57; Kurasiński, T. 2012. Wiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. In Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, A. Jaszewska (ed.), 291-303. Zielona Góra; Kurasiński, T. and K. Skóra 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź; Purowski, T., T. Kurasiński and K. Skóra 2011 (wyd. 2015). Reuse of Prehistoric Items in the Early Middle Ages. The Example of the Cemetery in Lubień, Voivodeship Łódź. Archaeologia Polona 48: 139-165.
 • linki do projektu, jeżeli jest omówiony w internecie: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=239217&lang=pl

2) Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu N N 109 202738

 • rok rozpoczęcia projektu: 2010
 • data zakończenia projektu: 2013
 • funkcja w zespole: członek zespołu
 • jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu
 • kierownik projektu: dr Tadeusz Baranowski
 • jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • opis projektu: Celem projektu jest wszechstronne opracowanie materiałów zabytkowych odnotowanych na cmentarzysku, które pozwoli ustalić chronologię stanowiska, być może z bardziej szczegółowym wyodrębnieniem faz użytkowania, wewnętrznej organizacji nekropolii oraz kierunków jej przestrzennego rozwoju. Ilościowa i jakościowa charakterystyka inwentarzy grobowych, uwzględniająca położenie poszczególnych przedmiotów w jamach grobowych oraz wieloaspektowe omówienie cech grobów i pochówków dostarczy danych pozwalających na formułowanie wniosków dotyczących struktury społecznej i praktyk sepulkralnych. Analizy specjalistyczne zabytków (fizykochemiczne, petrograficzne, numizmatyczne, paleobotaniczne i in.), umożliwią określenie technik produkcyjnych, ewentualnie też pochodzenia wybranych wyrobów, a co za tym idzie kulturowych powiązań miejscowej społeczności. Badania antropologiczne, w tym paleopatologiczne i DNA oraz paleodemograficzne, będą pomocne w uzupełnieniu stanu wiedzy na temat populacji wczesnośredniowiecznego ośrodka radomskiego. Planowana publikacja (monografia) będzie stanowiła pierwsze całościowe opracowanie stanowiska, niezwykle istotnego dla rozwoju osadniczego regionu i dziejów samego Radomia.
 • publikacje dotyczące projektu: Kurasiński, T. and K. Skóra 2012. Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. Acta Militaria Mediaevalia 8: 69-89; Skóra, K. and T. Kurasiński 2011 (wyd. 2012). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4. Światowit 9 (50, fasc. B): 193-212; Klimek, L., T. Kurasiński and K. Skóra 2013. Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26: 25-39; Kurasiński, T. and K. Skóra 2013. A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Żygadło (eds). Wrocław, 637-648; Wajda, S. 2013. Paciorki z metalową folią z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu. Radomskie Studia Humanistyczne 1: 55-66; Kurasiński, T. and K. Skóra 2014. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. In Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, A. Buko, D. Główka and M. Trzeciecki (eds), Radom: korzenie miasta i regionu, 4. Warszawa, 145-156; Kurasiński, T. and K. Skóra 2015. Children’s burial from the early medieval inhumation cemetery in Radom, site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 28: 41-52; Borowska-Strugińska, B. 2015. Children’s burials from the early medieval Radom (Site 4): Anthropological considerations. Fasciculi Archaeologiae Historicae 28: 53-57; Kurasiński, T. in press. Wczesnośredniowieczny grób z kaptorgami z cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In Księga pamiątkowa Prof. Kurnatowskiego; Kurasiński, T. and K. Skóra. in press. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4

3) Drewniane naczynia klepkowe z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z ziem polskich. Problemy technologiczne i symboliczne w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.218

 • lata realizacji projektu: 2011-2013
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: mgr Tomasz Kurasiński
 • opis projektu: Celem projektu było zebranie danych na temat drewnianych naczyń klepkowych wchodzących w skład wyposażenia pośmiertnego wczesnośredniowiecznych grobów z terenu ziem polskich (poł. X-k. XII w.). Za istotne uznano ustalenie ich roli we wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej (kwestie rytualne i symboliczne, wiadro jako wyznacznik statusu i pozycji społecznej zmarłego itp.). Dokonano również analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej tych wyrobów (zdobnictwo, surowiec, detale konstrukcyjne). Zagadnienia dotyczące kwestii formalnych i konstrukcyjnych miały znaczenie dla rozpoznania funkcji i charakteru rozpatrywanych elementów wyposażenia grobowego. Bazę źródłową stanowi 318 wiaderek, pochodzących ze 117 cmentarzysk.
 • publikacje dotyczące projektu: Kurasiński, T. 2012. Wiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. In Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, A. Jaszewska (ed.), 291-303. Zielona Góra; Kurasiński, T. and K. Skóra 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź (rozdział dotyczący wiaderek); Kurasiński, T. 2015. Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich. Slavia Antiqua 56: 197-214; Kurasiński, T. 2015. Burials with Buckets in Early Medieval Poland: A Pagan or Christian Custom? Analecta Archaeologica Ressoviensia 10: 137-198; Kurasiński, T. in press. A Child with a Bucket. A Study of Grave Goods in Children’s Graves in the Polish lands in the Early Middle Ages. Archaeologia Polona; Kurasiński, T. in press. Stave vessels as part of post mortem furnishings in Early Medieval Poland – a problem outline and research perspectives. Fasciculi Archaeologiae Historicae

Obecnie realizowane projekty badawcze:

Starość i starzenie się wojownika we wczesnośredniowiecznej Polsce w ujęciu archeologicznym w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania F.1.VII.

 • rok rozpoczęcia projektu: 2015
 • data zakończenia projektu: 2019
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: dr Tomasz Kurasiński
 • opis projektu: Celem badawczym zadania jest ukazanie starości i starzenia się w szerokiej perspektywie społecznej, kulturowej i religijnej doby wczesnopiastowskiej na przykładzie jednej grupy społecznej – wojowników. Zasadniczą bazę źródłową stanowić będzie materiał archeologiczny pozyskany z cmentarzysk. Kwestię podstawową stanowią możliwości zdefiniowania granicy, poza którą rozpoczynała starość. Pierwszeństwo należałoby przyznać ocenie wieku pochowanej osoby, pozwalającej przypisać ją do kategorii senilis. Jednak osobnicy zmarli w tym samym wieku kalendarzowym dość znacznie różnić się mogą stopniem rozwoju biologicznego i kondycją zdrowotną, co zależało m. in. od warunków bytowych, w których żyła dana populacja. Badania historyków pokazują, iż w realiach średniowiecznych nie liczyły się przeżyte lata, a fizyczna wydolność, pozwalająca sprawnie wykonywać określone zajęcia. Najlepszym przykładem są tu wojownicy, którzy w społeczeństwie liczyli się o tyle, o ile zdolni byli skutecznie władać orężem.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rok
  • funkcja
 • Altdorf (Niemcy);
  • 1994
  • dokumentalista, archeolog
 • Tel Dor (Izrael);
  • 1996
  • dokumentalista, archeolog
 • Nowy Dwór, stan. 7 i 13;
  • 1999 r.
  • dokumantalista, archeolog
 • Chrząstów Folwarczny, stan. 1;
  • 2000
  • dokumentalista, archeolog
 • Orenice, stan. 9-10;
  • 2002
  • dokumentalista, archeolog
 • Kolonia Orenice, stan. 6;
  • 2003
  • dokumentalista, archeolog
 • Pomorzanki, stan. 4;
  • 2004
  • dokumentalista, archeolog
 • Piaski, stan 1;
  • 2007
  • dokumentalista, archeolog,

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Łódzki, od 2011 Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami
  • od 1997 stanowisko: pracownik inżynieryjno-techniczny
  • od 2013 adiunkt

Stypendia:

 • 2001 r.-  pobyt na Słowacji (Nitra, Bratysława) w ramach wymiany między Polską, a Słowacką Akademią Nauk.
 • 2002 r.- pobyt w Rosji (Sankt Petersburg) w ramach współpracy między IAE PAN, a Instytutem Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 56, Łódź 2010 [współredaktor - Kalina Skóra]
 • od 2001 funkcja sekretarza Acta Archaeologica Lodziensia

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, członek

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • VI. Międzynarodowe Kolokwium Historii Uzbrojenia „Bitwa średniowieczna w świetle źródeł archeologicznych, pisanych i ikonograficznych”, Malbork, 5-7. 11.1998 r.
  • Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Turawa, 6-8. 05.1999 r. (z referatem)
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sanktuaria i kult od starożytności po dzień dzisiejszy”, Łódź, 1-3. 12. 1999 r.
  • VIII. Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Wyprawa wojenna”, Malbork, 9-10. 11. 2000 r.
  • XXXIII. Mezinarodní konference archeologie středověku „Hrady a jejich úloha ve středověkém vojenství a osídlení”, Brtnice – Panská, 17-21. 09. 2001 r. (z referatem)
  • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczypospolitej. 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy”, Trzebnica, 18-21. 09. 2002 r. (z referatem)
  • IX. Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Architektura i wojna”, Łódź 21-22. 11. 2002 r.
  • XXXIV. Mezinarodní konference archeologie středověku „Interetnické vztahy ve středověku a jejich odraz v hmotné kultuře”, Opava, 23-27. 09. 2002 r. (z referatem)
  • XXXV. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku „Hranica v živote stredovekého človeka”, Hrabušice (Slovenský raj), 29 09-3.10. 2003 r. (z referatem)
  • Dusza maluczka a strata ogromna, Funeralia Lednickie Spotkanie 6, Lednica 7-8. 05. 2003 r. (z referatem)
  • Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – w 15 lat później, 20-22. 10. 2003
  • XXXVI. Mezinarodní konference archeologie středověku „Architektura a archeologické památky (movité i nemovité) – ochrana kulturního dědictví”, Telč, 20.-24. 09. 2004 r. (z referatem)
  • Do, ut des. Dar, pochówek, tradycja, Funeralia Lednickie Spotkanie 7, Lednica, 11-12 05. 2004 r. (z referatem)
  • Starość wiek spełnienia. Funeralia Lednickie Spotkanie 8, Lednica 10-11. 05. 2005 r. (z referatem)
  • X. Międzynarodowe Kolokwium Broznioznawcze „Najeźdźcy i ich broń w starożytności i średniowieczu”, Łódź 3-4. 11. 2005 r.
  • Środowisko pośmiertne człowieka, Funeralia Lednickie Spotkanie 9, Lednica, 10-11. 05. 2006 r. (z referatem)
  • European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting, Kraków, 19-24. 09. 2006 r. (z referatem)
  • Metody. Źródła. Dokumentacja, Funeralia Lednickie Spotkanie 11, Lednica, 14-15 maj 2008 r. (z referatem)
  • Ars et Arma. III Spotkania Bronioznawcze, Łódź, 2-3. 12. 2011 r. (z referatem)
  • II International Interdisciplinary Meetings ‘Motifs through the Ages’. Limbs, Bones and Exhumations in Past Societies / II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne ‘Motywy przez wieki’. Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach, Bytów, 15-17. 10. 2014 (z referatem)
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • North European Symposium for Archaeological Symposium (NESAT), Łódź 8-10. 05. 2002 r.
  • XI. Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Polowanie i broń w antyku i średniowieczu, Ustronie, 27-29. 11. 2008 r.
  • Broń zwierciadłem epoki. XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje

 

Bibliografia

 • 1997

Kurasiński, T. 1997. [rec.:] Vytautas Kazakevičius, IX-XIII a. baltų kalavijai, Lietuvos Istorijos Institutas, Vilnius 1966, ss. 173, ryc. 104 (w tym mapy), tabl. 4. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 45 (3-4): 412-414.

 • 1998

Kurasiński, T.  1998. [rec.] Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza, t. II, Zgierz 1997. Rocznik Łódzki 45: 321.

Świętosławski, W., T. Kurasiński and J. Wojtyła 1999. Wyniki badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska nr 13 w Nowym Dworze, woj. pomorskie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 5: 21-101.

Kurasiński, T. 1999. [rec.:] A.D. Grač, D.G. Sabinov, G.V. Dlužnievskaja, Jenisejskie Kyrgyzy v centre Tuvy (Ejlig-Hiem III kak istočnik po srednevekovoj istorii Tuvy), Moskva 1998, ss. 84, tabl. 27 (w tym mapy). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 47 (1-2): 310-312.

 • 1999

Kurasiński, T. 1999. VI Międzynarodowe Kolokwium Historii Uzbrojenia. Malbork, 5-7 listopada 1998 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 47 (1-2): 325-326.

 • 2000

Kurasiński, T. 2000. [rec.:] Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, ss. 353, ryc. 102, streszcz. ang. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 48 (1-2): 76-81.

 • 2001

Kurasiński, T. 2001. [rec.:] V. Yotov, G. Atanasov, Skala. Krepost ot X-XI vek do s. Kladenci, Tervelsko,wyd. Pensoft, Sofia 1998, ss. 346, tabl. 129 (w tym dwie nienumerowane barwne), ryc. 98. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 (1-2): 153-156.

Kurasiński, T., W. Świętosławski and J. Wojtyła-Janiak 2001. Wyniki badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska nr 7 w Nowym Dworze, woj. pomorskie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 7: 101-172.

 • 2002

Kurasiński, T. 2002. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie. Archaeologia Historica 27: 483-495.

Alexander-Bidon, D., T. Darques, W. Dudak, T. Kurasiński and Ch.-L. Salch 2002. Les outils du forgeron petit vocabulaire medieval. In La forge au château, T. Poklewski-Koziełł (ed.), Fasciculi Archaeologiae Historicae, 13-14: 101-128. Łódź.

Kurasiński, T. 2002. Co otwierał klucz znaleziony w grobie? In Budownictwo i budowniczowie w przeszłości, A. Abramowicz and J. Maik (eds), 185-209. Łódź.

Dudak, W., R. Herman, T. Kurasiński and P. Strzyż 2002. Osady z III okresu epoki brązu oraz z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego. In Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2, J. Maik (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, 1: 17-86. Łódź.

Herman, R. and T. Kurasiński 2002.  Ślady osadnictwa kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. In Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2, J. Maik (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, 1: 91-105. Łódź.

Herman, R. and T. Kurasiński 2002. Ślady osadnictwa nowożytnego i współczesnego. In Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2, J. Maik (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, 1: 107-112. Łódź.  

 • 2003

Janowski, A. and T. Kurasiński 2003. The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts. Archaeologia Historica 28: 653-675.

Kurasiński, T., W. Świętosławski and J. Wojtyła-Janiak 2003. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska Nowy Dwór st. 7 (na linii autostrady A-1 nr 58) gm. Pelplin, woj. pomorskie w 2000 r. In Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000. Zeszyty Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały archeologiczne, Z. Bukowski (ed.), 20-28. Warszawa.

 • 2004

Kurasiński, T. 2004. Dziecko i strzała. Z problematyki wyposażania grobów w militaria na terenie Polski wczesnopiastowskiej. In Dusza maluczka a strata ogromna. Funeralia Lednickie, vol. 6, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 131-141. Poznań.

Kurasiński, T. 2004. Wędrować w zaświaty. O znaczeniu klucza w przestrzeni grobowej (na przykładzie znalezisk z terenu Polski wczesnopiastowskiej). Archaeologia Historica 29: 225-238.

Kurasiński, T. 2004. Uwagi na temat ceremonii pogrzebowej św. Jadwigi Śląskiej. In Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa and J. Swastek (eds), 207-220. Poznań.

 • 2005

Kurasiński, T. 2005. Topory typu M w grobach na terenie Polski wczesnośredniowiecznej - próba oceny znalezisk. In Do, ut des - dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie, vol. 7, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 199-224. Poznań.

Dudak, W. and T. Kurasiński 2005. Wczesnośredniowieczne tordowane groty strzał znalezione na terenie Polski. Rekonesans badawczy. In Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, J. Olczak (ed.), Archaeologia Historica Polona, 15 (1): 355-370. Toruń.

Kurasiński, T. 2005. Waffen im Zeichenkreis. Über die in den Gräbern auf den Gebieten des frühmittelalterlichen Polen vorgefundenen Flügellanzenspitzen. Sprawozdania Archeologiczne 57: 165-213.

 • 2006

Kurasiński, T. 2006. Czy w Polsce wczesnośredniowiecznej żyli sędziwi wojownicy? In Starość - wiek spełnienia. Funeralia Lednickie, vol. 8, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński, (eds), 205-227. Poznań.

Kurasiński, T. 2006. Arms and Christianisation. The Motifs of the Cross on the Early Medieval Weapons - Selected Problems. In European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting, Cracow, Poland 19-24 September 2006. Abstract Book, H. Dobrzańska, B. Sz. Szmoniewski and K. Ryba (eds), 252-253. Kraków.

 • 2007

Kurasiński, T. and W. Dudak 2007. Dwie średniowieczne głowice buław znalezione w rejonie Skierniewic. In Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultur, J. Olczak (ed.), Archaeologia Historica Polona, 17: 113-128. Toruń.

Kurasiński, T. 2007. Przyczyna śmierci czy wyposażenie grobowe? Z badań nad obecnością grotów strzał w pochówkach z wczesnego średniowiecza. In Środowisko pośmiertne człowiek. Funeralia Lednickie, vol. 9, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 371-387. Poznań.

 • 2008

Kurasiński, T. 2008. Nie tylko broń. Przedmioty codziennego użytku na wyposażeniu wczesnośredniowiecznego wojownika w świetle znalezisk grobowych z ziem polskich (X-XIII w.). In Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu., W. Świętosławski (ed.), Acta Archaeologica Lodziensia, 54: 27-49. Łódź.

Janowski, A. and T. Kurasiński 2008. (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity. In Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, W. Świętosławski (ed.), Acta Archaeologica Lodziensia, 54: 61-88. Łódź.

 • 2009

Skóra, K. and T. Kurasiński 2009. Od ziarnka do ziarnka… O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową. In Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, vol. 11, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 301-308. Poznań.

Kurasiński, T. and P. Pudło 2009. Jeszcze o bałtyjskiej (?) produkcji wczesnośredniowiecznych mieczy grupy T. In Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego 1: Starożytność i średniowiecze. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin, 1-3 sierpnia 2008, M. Bogacki, M. Franz and Z. Pilarczyk (eds), 256-316. Toruń.

Janowski, A. and T. Kurasiński 2009. Miecz i pochwa - razem i osobno. Wstęp do problematyki. In Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, P. Kucypera, P. Pudło and G. Żabiński (eds), 74-115. Toruń.

Kurasiński, T., P. Kucypera and P. Pudło 2009. Miecze z cmentarzyska w Cedyni, pow. gryfiński (stan. 2), w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych. In Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, P. Kucypera, P. Pudło and G. Żabiński (eds), 141-168. Toruń.

Kurasiński, T. 2009. Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich. Archeologia Polski 54 (2): 209-248.
•    2010
Kurasiński, T. 2010. Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna). In Tak więc po owocach ich poznacie. Funeralia Lednickie, vol. 12, W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), 321-332. Poznań.

Kurasiński, T., J. Maik and W. Świętosławski 2010. The Use of Textiles in Arms and Armour in Medieval Poland. Textile History 41: 7-16.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2010. Słowo wstępne. In Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, K. Skóra and T. Kurasiński (eds), Acta Archaeologica Lodziensia, 56: 5. Łódź.

Janowski, A. and T. Kurasiński 2010. Rolnik, wojownik czy „odmieniec”? Próba interpretacji obecności sierpów w grobach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich. In Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, K. Skóra and T. Kurasiński (eds), Acta Archaeologica Lodziensia, 56: 79-95. Łódź.

Kurasiński, T. 2010. [rec.:] Paweł Duma, Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, wyd. Avalon, Kraków 2010, ss. 145, ryc. czarno-białe, streszcz. niem. In Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, K. Skóra and T. Kurasiński (eds), Acta Archaeologica Lodziensia, 56: 111-113. Łódź.

Kurasiński, T., A. Janowski and K. Skóra 2010. Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i próba ich interpretacji. In Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds), 703-712. Łódź-Warszawa.

 • 2011

Kurasiński, T. 2011. Podkowa jako element wyposażenia grobowego na cmentarzyskach z terenów słowiańskich. Wstęp do problematyki. In In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca - Przedmioty. Księga pamiątkowa prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pierzak and T. Nowak (eds), 587-596. Warszawa.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2011. Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. In „In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, S. Cygan, M. Glinianowicz and P. N. Kotowicz (eds), 447-465. Rzeszów-Sanok.

Kurasiński, T. 2011. Łamanie, zginanie, wbijanie. O kilku nietypowych zabiegach dotyczących uzbrojenia na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych z ziem polskich. In Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70, rocznicę urodzin, O. Ławrynowicz, J. Maik and P. A. Nowakowski (eds), 219-236. Łódź.

Kucypera, P., T. Kurasiński and P. Pudło 2011. Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. In Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, P. Kucypera and P. Pudło (eds), 74-90. Toruń.

Kurasiński, T., P. Pudło and M. Rychter 2011. Miecz z Łotwy typu Z przechowywany w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Import czy produkt wschodniobałtyjski? Fontes Archaeologici Posnanienses 47: 5-11.

 • 2012

Kurasiński, T. 2012. Wiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. In Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, A. Jaszewska (ed.), 291-303. Zielona Góra.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź.

Janowski, A, T. Kurasiński and P. Pudło 2012. A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 29: 83-110.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2012. Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. Acta Militaria Mediaevalia 8: 69-89.

Skóra, K. and T. Kurasiński 2011 (wyd. 2012). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4. Światowit 9 (50, fasc. B): 193-212.

 • 2013

Kurasiński, T., P. Kucypera and P. Pudło 2012 (wyd. 2013). Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2). Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 9: 269-296.

Klimek, L., T. Kurasiński and K. Skóra 2013. Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26: 25-39.

Kurasiński, T., M. Rychter and K. Skóra 2013. Zagadkowe znalezisko z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu. Z problematyki konserwacji zabytków archeologicznych / An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie 33: 54-57.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2013. A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Żygadło (eds). Wrocław, 637-648.

 • 2014

Kurasiński, T. 2014. Grotem w dół, grotem w górę. Deponowanie włóczni w grobach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich. In Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, T. Kurasiński and K. Skóra (eds). Acta Archaeologica Lodziensia, 60. Łódź, 159-190.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2014. Słowo wstępne. In Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, T. Kurasiński and K. Skóra (eds). Acta Archaeologica Lodziensia, 60. Łódź, 5.

W. Dudak, W., R. Herman, T. Kurasiński, J. Maik, P. Owczarek, P. Strzyż, W. Świętosławski, T. Zapaśnik and M. Żemigała 2014. Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku, w woj. łódzkim. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16, Łódź.

Kurasiński, T. and K. Skóra 2014. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. In Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, A. Buko, D. Główka and M. Trzeciecki (eds), Radom: korzenie miasta i regionu, 4. Warszawa, 145-156.

Kurasiński T. 2014. Jeśli nie pochówek, to co? Ludzkie zęby jako wyposażenie pośmiertne we wczesnym średniowieczu / What if it is not a burial? Human teeth as grave-goods in the Early Middle Ages. In Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach. II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne ‘Motywy Przez Wieki’. Książka Abstraktów / Bones, limbs and exhumations in past societies. II International Interdisciplinary Meetings ‘Motifs Through The Ages’. Abstract Book, L.Gardeła, K. Kajkowski and P. Szczepanik (eds). Bytów, 52-53.

Janowski, A. and T. Kurasiński 2014. [rec.:] Child and Childhood in the Light of the Archaeology, red. Paulina Romanowicz, Szczecin 2013, Wydawnictwo Chronicon, ss. 186. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62 (1): 165-169.

Komski, A., T. Kurasiński and K. Skóra 2014. Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości. Rocznik Sanocki 11: 49-62.

 • 2015

Kurasiński, T. and K. Skóra 2015. Children’s burial from the early medieval inhumation cemetery in Radom, site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 28: 41-52.

Kurasiński, T. 2015. What else of not a burial? Human teeth as grave goods in the early Middle ages. In Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach / Limbs, Bones, and Reopened Graves in Past Societes, L. Gardeła and K. Kajkowski (eds). Bytów, 315-348.

Purowski, T., T. Kurasiński and K. Skóra 2011 (wyd. 2015). Reuse of Prehistoric Items in the Early Middle Ages. The Example of the Cemetery in Lubień, Voivodeship Łódź. Archaeologia Polona 48: 139-165.

Kurasiński, T. 2015. Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich. Slavia Antiqua 56: 197-214.

Kurasiński, T. 2015. Burials with Buckets in Early Medieval Poland: A Pagan or Christian Custom? Analecta Archaeologica Ressoviensia 10: 137-198.

 • 2016

Kurasiński, T. 2016. Dwa interesujące kabłączki skroniowe z cmentarzyska w Glinno, pow. Sieradz. Przyczynek do badań nad wczesnośredniowieczną biżuterią z ziem polskich. In Meetings at the borders Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, J. Popielska-Grzybowska and J. Iwaszczuk (eds). Pułtusk, 175-179.

Kurasiński, T. in press. Wczesnośredniowieczny grób z kaptorgami z cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In Księga pamiątkowa Prof. Kurnatowskiego.

Kurasiński, T. in press. A Child with a Bucket. A Study of Grave Goods in Children’s Graves in the Polish lands in the Early Middle Ages. Archaeologia Polona.

Kurasiński, T. in press. Stave vessels as part of post mortem furnishings in Early Medieval Poland – a problem outline and research perspectives. Fasciculi Archaeologiae Historicae.

Kurasiński, T. and K. Skóra. in press. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4.

Home Instytut Pracownicy Kurasiński Tomasz, dr