Pracownicy Instytutu

Trzeciecki Maciej, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 602 455 648

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii 1988-1994;specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej, promotor: Archeologia, „Chronologia osady grupy tynieckiej w Dalewicach na podstawie analizy ceramiki z obiektów”, prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn;
 • tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok:„Przemiany w produkcji garncarskiej Płocka w okresie od XI do schyłku XVIII wieku. Studium archeologiczne”, prof. dr hab. Andrzej Buko, 2011;

Języki obce

 • język angielski - dobrze
 • język niemiecki - średnio
 • język francuski - średnio
 • łacina - średnio

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Średniowiecze i wczesny okres nowożytny, Europa;
 • Archeologia miast, archeologia architektury, metodyka badań stanowisk wielowarstwowych, zastosowanie technik cyfrowych w badaniach wykopaliskowych.

Zakończone projekty badawcze:

1. „Przygotowanie do publikacji wyników badań osady grupy tynieckiej w Dalewicach”

 • lata realizacji projektu: 1995-1996
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: Komitet Badań Naukowych, Uniwersytet Warszawski
 • kierownik projektu: Maciej Trzeciecki
 • krótki opis projektu: celem projektu było opracowanie i przygotowanie do publikacji materiałów z badań osady grupy tynieckiej kultury lateńskiej w Dalewicach, gm. Niegardów, realizowanych w latach 1957-1962.
 • publikacje dotyczące projektu: M. Trzeciecki, Celtic Settlement at Dalewice [w:] Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten in der Zeit um Christi Geburt), Z. Woźniak (red.), 257-266. Kraków 1996.

2. „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”

 • lata realizacji projektu: 2000-2001
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: Komitet Badań Naukowych Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk
 • krótki opis projektu: celem projektu było zebranie, opracowanie i weryfikacja materiałów i wyników badań głównych ośrodków państwa piastowskiego. Charakter udziału w projekcie: opracowanie wyników badań wczesnośredniowiecznego Płocka – analiza ceramiki z badań lat 90. XX w. na terenie grodu i osady podgrodowej oraz opracowanie katalogu stanowisk archeologicznych.
 • publikacje dotyczące projektu: A. Gołembnik (red.), Wczesnośredniowieczny Płock. Warszawa 2002.

3. „Origines Polonorum”

 • lata realizacji projektu: 2009-2010
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk
 • krótki opis projektu: celem projektu jest publikacja serii monografii prezentujących wyniki opracowań materiałów z badań głównych ośrodków państwa piastowskiego, wykonanych w ramach projektu „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”. Charakter udziału w projekcie: przygotowanie rozdziałów monografii dotyczących początków Płocka oraz chronologii i przemian organizacji przestrzeni grodu na Wzgórzu Tumskim. Monografię opublikowano w 2011 r. (tom 4 serii „Origines Polonorum”).
 • publikacje dotyczące projektu: A. Gołembnik (red.) Płock Wczesnośredniowieczny, Origines Polonorum 4, Warszawa 2011.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1. „Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej - przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu”

 • rok rozpoczęcia projektu: 2010
 • planowana data zakończenia projektu: 2012
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: Tadeusz Baranowski
 • jednostka organizująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • krótki opis projektu: celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do publikacji wyników badań wczesnośredniowiecznej osady otwartej i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu. Charakter udziału w projekcie: analiza zabudowy i organizacji przestrzennej osady, analiza ceramiki (wraz z Michałem Auchem)

2. „THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages”

 • rok rozpoczęcia projektu: 2011 (skierowany do finansowania)
 • planowana data zakończenia projektu: 2016
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk
 • jednostka organizująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy program Rozwoju Humanistyki)
 • krótki opis projektu: celem projektu jest przygotowanie i publikacja nowej syntezy pradziejów ziem polskich. Charakter udziału w projekcie: koordynowanie prac nad tomem 5, obejmującym okres wczesnego średniowiecza (do roku 1000)
 • link dotyczący projektu: www.past-societies.pan.pl

Praktyka terenowa:

 • 1997 - Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu przesyłowego Gostynin – Gąbin. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdań końcowych:
  • Helenów Suserski, gm. Szczawin Kościelny, stanowisko 4: osada wielokulturowa (kultura pucharów lejkowatych, kultura trzciniecka, kultura łużycka).
  • Teodorów, gm. Szczawin Kościelny, stanowisko 10: osada kultury trzcinieckiej.
  • Teodorów, gm. Szczawin Kościelny, stanowisko 11: osada kultury trzcinieckiej.
  • Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, stanowisko 20: osada kultury pomorskiej.
  • Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, stanowisko 21: osada kultury pomorskiej.
  • Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, stanowisko 22: osada wielokulturowa (młodsza epoka kamienia, kultura łużycka, kultura pomorska).
 • 1997 - Płock, Plac Trzynastu Straconych, stanowisko PSM 62. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające zabudowę placu. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Warstwy osadnicze i relikty zabudowy parcel mieszczańskich (XIV - XIX w.), relikty synagogi (początek XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1997/1998 - Płock, Plac Narutowicza, stanowisko PSM 66. Nadzór nad pracami ziemnymi i badania ratownicze przy instalacji odwodnienia wokół siedziby sądu. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Osada targowa i cmentarzysko przy kolegiacie NMP (XI - XIII w.), otoczenie dawnego pałacu biskupów płockich (XIV – XVIII w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1998 - Mikówiec, gm. Góra Kalwaria, stanowisko AZP 62-68/9. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające zabudowę posesji. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Ślad osadnictwa kultury pomorskiej, średniowieczna i nowożytna wieś (XV - XVIII w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1998 - Płock, ul. Bielska, stanowisko PSM 71. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające zabudowę posesji. Prowadzący badania - mgr Zbigniew Polak. Warstwy osadnicze i relikty zabudowy parcel mieszczańskich, mury obronne w rejonie dawnej Bramy Bielskiej (XIV - XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
 • 1998 - Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu jamalskiego na terenie dawnego województwa. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
  • Leonowicze, gm. Michałowo, stanowisko 4 (Gaz 7A). Obiekty osadnicze kultury niemeńskiej, materiały kultury trzcinieckiej, nowożytna wieś (XVI - XVII w.).
  • Nowa Wola, gm. Michałowo, stanowisko 2 (Gaz 11C). Osada kultury ceramiki sztrychowanej z okresu wpływów rzymskich.
  • Nowa Wola, gm. Michałowo, stanowisko 7 (Gaz 11A). Osada kultury ceramiki sztrychowanej z okresu wpływów rzymskich.
  • Nowa Wola, gm. Michałowo, stanowisko 8 (Gaz 11). Osada kultury ceramiki sztrychowanej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich.
  • Hieronimowo, gm. Michałowo, woj. podlaskie, stanowisko Gaz 11B. Osada kultury trzcinieckiej.
  • Rostołty, gm. Juchnowiec, stanowisko 5 (Gaz 22). Nowożytna osada produkcyjna (XVI - XVII w.).
  • Suraż, gm loco, stanowisko 120 (Gaz 27A). Osada wczesnośredniowieczna (XI - XII w.).
 • 1999 - Płock, teren Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, stanowisko PSM 80. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające rozbudowę gmachu szkoły. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Osada przy kolegiacie św. Michała (XII - XIII w.), warstwy osadnicze i relikty zabudowy parcel mieszczańskich (XIV – XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1999 - Płock, Stary Rynek 10, stanowisko PSM 82. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające zabudowę posesji. Prowadzący badania – mgr Andrzej Gołembnik. Warstwy osadnicze i relikty zabudowy parceli przyrynkowej (XIV - XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1999 - Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, stanowisko 20 (AZP 54-52/101). Badania wykopaliskowe osady kultury pomorskiej. Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Eksploracja warstw zastoiskowych oczka polodowcowego zawierających materiały kultury pomorskiej, pozyskanie próbek do badań geomorfologicznych. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, autorstwo sprawozdania końcowego.
 • 1999 - Płock, Wzgórze Tumskie, stanowisko PSM 86. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego wału grodu realizowane w ramach programu “Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 2000 - Płock, ul. Piekarska 13 - 17, stanowisko PSM 92. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające zabudowę działek. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Mury obronne miasta średniowiecznego, warstwy osadnicze i relikty zabudowy parcel mieszczańskich (XIV - XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 2000 - Płock, Wzgórze Tumskie, stanowisko PSM 95. Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Ratownicze badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych fortyfikacji grodu, związane z budową drogi procesyjnej. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 2001 - Gdańsk, kościół św. Mikołaja. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające prace adaptacyjne w krypcie pod dawnym kapitularzem. Osada wczesnośredniowieczna (XII - XIII w.), zabudowa klasztoru, pochówki w krypcie (XIV - XVIII w.). Prowadzący badania - mgr Andrzej Gołembnik. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 2002 - Gdańsk, ul. Powroźnicza. Ratownicze badania wykopaliskowe w kwartale Długi Targ - Powroźnicza - Ogarna wyprzedzające budowę hotelu „Rezydent”. Prowadzący badania – mgr Zbigniew Polak. Warstwy osadnicze i relikty zabudowy drewnianej i murowanej parcel mieszczańskich (XIV - XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i fotogramteryczna, współautorstwo sprawozdania końcowego.
 • 2004 - Warszawa, Zamek Królewski. Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające prace budowlane na dziedzińcu Pałacu pod Blachą. Prowadzący badania - mgr Jerzy Garus. Drewniano - ziemne i murowane fortyfikacje zamku, nowożytne warstwy użytkowe związane z dziedzińcem pałacu (XIV - XIX w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
 • 2005 - Pełczyska, gm. Złota Pińczowska, stanowisko 8. Badania wykopaliskowe na terenie stanowiska wielokulturowego (osada neolityczna, ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza, średniowieczny gródek stożkowaty). Prowadzący badania - mgr Marcin Rudnicki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
 • 2005 - Tumiany, gm. Bartołty. Badania wykopaliskowe na terenie osady z okresu wędrówek ludów. Prowadzący badania - dr Tadeusz Baranowski. Charakter uczestnictwa: udział w badaniach terenowych, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
 • 2005-2006 - Sveigakot (Islandia). Badania wykopaliskowe osady z okresu wczesnego średniowiecza realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Forstleinfastofnung Islands. Prowadzący badania - Orri Vesteinsson. Charakter uczestnictwa: udział w badaniach terenowych, dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i fotogrametryczna.
 • 2006 - Płock, Wzgórze Tumskie, dziedziniec dawnego opactwa benedyktyńskiego. Weryfikacyjne badania wykopaliskowe reliktów architektury wczesnośredniowiecznej odkrytych w latach 60. XX w. przez Wł. Szafrańskiego, realizowane we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UJ. Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2007 - Płock, Wzgórze Tumskie, dziedziniec dawnego opactwa benedyktyńskiego. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania wykopaliskowe w trakcie prac ziemnych przy remoncie gmachu opactwa. Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Zabudowa wnętrza grodu książęcego (XI - XIII w.). Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2007-2008 - Medina Elvira (Hiszpania). Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego miasta arabskiego (VIII-XI w.). Prowadzący badania - Antonio Malpica Cuello (Uniwersytet w Granadzie). Charakter uczestnictwa: udział w badaniach terenowych, udział w opracowaniu materiałów ceramicznych.
 • 2008 - Ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę autostrady A2 w granicach województwa mazowieckiego. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych na wyznaczonych odcinkach, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
  • Miedniewice, gm. Wiskitki, stanowisko 25. Prowadzący badania - dr Mateusz Bogucki. Osada z okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego.
  • Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki, stanowisko 78. Prowadzący badania - mgr Robert Żukowski. Osada wielokulturowa (kultura łużycka, kultura grobów kloszowych, ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, średniowiecznego i nowożytnego).
 • 2009 - Radom, stanowisko 6. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Osada podgrodowa (X-XII w.). Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, autorstwo sprawozdania z badań.
 • 2010 - Radom, stanowisko 1. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Wał grodu (X-XIV w.). Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2010 - Radom, stanowisko 2. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Osada podgrodowa (X-XII w.). Prowadzący badania - mgr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2011 - Radom, stanowisko 1. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Zabudowa wnętrza grodu (X-XIV w.), zabudowa z okresu późnego średniowiecza (XV-XVI w.), cmentarz grzebalny (XVIII/XIX w.). Prowadzący badania - dr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2011 - Radom, stanowisko 2. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Osada podgrodowa (X-XII w.). Prowadzący badania - dr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: koordynowanie badań terenowych, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2012 - Radom, stanowisko 1. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu realizowane na podstawie umowy między IAE PAN a Urzędem Miasta w Radomiu. Zabudowa wnętrza grodu (X-XIV w.), zabudowa z okresu późnego średniowiecza (XV-XVI w.), cmentarz grzebalny (XVIII/XIX w.). Prowadzący badania - dr Maciej Trzeciecki. Charakter uczestnictwa: prowadzenie badań terenowych, współautorstwo sprawozdania z badań.
 • 2012 - Dinoša, obš. Tuzi, Czarnogóra. Rozpoznawcze badania stanowisk archeologicznych w ramach projektu „The cultural landscape of Copper/Bronze Age Malesija, Montenegro” realizowanego w ramach współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk, a Czarnogórską Akademią Nauk i Sztuk. Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest dr Urszula Bugaj (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa). Charakter uczestnictwa - udział w badaniach terenowych, udział w opracowaniu sprawozdania końcowego.

Kariera zawodowa 

 • Pracownia Archeologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie,1995-1996.
 • Zespół Archeologiczno-Konserwatorski, 1996-2002.
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN - od 2003.

Stypendia:

 • 2005 - pobyt stypendialny w Budapeszcie w ramach „tygodni wymiennych” między IAE PAN i Węgierską Akademią Nauk - kwerendy i konsultacje dotyczące produkcji ceramiki białej w środkowej Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • 2011 - A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r., Warszawa.
 • 2012 -  A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Radom: Korzenie miasta i regionu. Tom 3: Archeologia w obliczu wyzwań współczesności, Warszawa.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Od 2011 - Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Organizacja i popularyzacja nauki:

udział w konferencjach naukowych:

 • 1995 - udział w konferencji „Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt” z referatem pt. „The Celtic Settlement at Dalewice“.
 • 2003 - udział w konferencji „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później”, przygotowanie wraz z Michałem Auchem, Tomaszem Dzieńkowskim, i Stanisławem Gołubem posteru pt. „Wczesnośredniowieczny Chełm i Stołpie”.
 • 2004
  • udział w konferencji „Problemy výskumu keramiky v hroboch” z referatem pt: „Znaleziska ceramiki w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych na ziemiach polskich”.
  • udział w konferencji „Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Spotkania Bytomskie 6” z referatem pt: „Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka”.
 • 2005 - udział w konferencji „Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej” z referatem „Ceramika biała w średniowiecznym i nowożytnym Płocku”.
 • 2006
  • udział w konferencji „Jak dobrze mieć sąsiada. Problematyka sąsiedztwa w archeologii i historii średniowiecza”, Spotkania Bytomskie 7, z referatem „Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Źródła archeologiczne do rekonstrukcji socjotopografii średniowiecznego Płocka”
  • udział w konferencji „Bużańsko - wiślany szlak handlowy we wczesnym średniowieczu”, z referatem pt. „Wczesnośredniowieczny Płock jako ośrodek handlowy na szlaku bużańsko-wiślańskim”.
 • 2007- udział w konferencji „I Spotkania Młodych Mediewistów IAE PAN” z referatem pt. „Archeologia miasta - archeologia w mieście. Obecny stan i dalsze perspektywy rozwoju archeologii miejskiej w Polsce”
 • 2008
  • udział w konferencji „Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje” z referatem pt: „Relikty architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim w Płocku - weryfikacja”, wspólnie z Anetą Bukowską
  • udział w zebraniu Zespołu do badań nad średniowiecznym i nowożytnym Wrocławiem z referatem pt: „Archeologia średniowiecznego Płocka”
  • udział w konferencji: „Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta w Europie Środkowej” z referatem pt: „Przestrzeń publiczna średniowiecznego Płocka jako przedmiot badań archeologa”
 • 2009 
  • udział w seminarium „Documentación, informatización y organización del registro arqueológico en el yacimiento de Madinat Ilbira (Granada)”, z referatem pt.: „Metodología del registro arqueológico: la cerámica”
  • udział w konferencji „Radom: korzenie miasta i regionu - Badania 2009” z referatem: „Stanowisko 6. Badania wykopaliskowe i analizy materiałów”
 • 2010 - udział w sesji „Ceramika z osady w Janowie/Truso” organizowanej w ramach cyklu Seminariów Bałtyjskich z referatem pt. „Wczesnośredniowieczna ceramika z badań osady w Janowie (Truso)”, wspólnie z Michałem Auchem
 • 2011 - udział w konferencji „Radom: korzenie miasta i regionu - Archeologia wobec wyzwań współczesności” z referatem: „Grodzisko Piotrówka w Radomiu - wyniki dotychczasowych badań i nowe perspektywy”, wspólnie z Urszulą Bugaj i Michałem Auchem.
 • 2012 - udział w konferencji „Małe miasta średniowieczne w świetle badań archeologicznych” z referatem: „Miasto w budowie. Archeologia o przemianach organizacji przestrzeni średniowiecznego i nowożytnego Radomia”.

udział w organizacji konferencji naukowych:

 • 2006 -  kongres European Associacion of Archaeologists w Krakowie: współorganizacja sesji „Making of Medieval Town”; współorganizacja „okrągłego stołu” pt:  „Medieval Pottery Production Centers”
 • 2011 - konferencja „Radom: korzenie miasta i regionu - Archeologia w obliczu wyzwań współczesności”

dziedziny aktywności popularyzatorskiej:

 • wywiady dla lokalnych mediów dotyczące badań prowadzonych w Płocku
 • wywiady dla lokalnych i ogólnopolskich mediów dotyczące badań prowadzonych przez IAE PAN w Radomiu
 • cykl artykułów „Radomska letnia szkoła archeologii” w radomskim dodatku „Gazety Wyborczej” przybliżających metody badań archeologicznych i problematykę badań w Radomiu, wspólnie z Urszulą Bugaj.
 • organizacja i prowadzenie Radomskiej Letniej Szkoły Archeologii w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Radomiu w 2012 r.

Inne

 • 2012 - nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską za rok 2011.

Bibliografia

 • 1994

1994 M. Rudnicki, M. Trzeciecki, Badania powierzchniowe z wykrywaczem metali. Nowa dziedzina badań w polskiej archeologii, Barbaricum 3: 149-162.

 • 1995

1995  A. Rudnicki, M. Rudnicki, M. Trzeciecki, Jeziernia, gm. Tomaszów Lubelski, woj. Zamość. Dalsze części skarbu monet z XVII w., Wiadomości Numizmatyczne 39(3-4): 167-168.

1995 A. Rudnicki, M. Rudnicki, M. Trzeciecki, Ślubowo, gm. Krzynowłoga Mała, woj. Ostrołęka, Wiadomości Numizmatyczne 39(3-4): 172.

 • 1996

1996  M. Trzeciecki, Celtic Settlement at Dalewice [w:] Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten in der Zeit um Christi Geburt), Z. Woźniak (red.), 257-266. Kraków.

 • 1999

1999 A. Gołembnik, M. Trzeciecki, Stosowanie wykrywaczy metali podczas prac wykopaliskowych [w:] Wykrywacze metali a archeologia, W. Brzeziński, Z. Kobyliński (red.), 145-150. Warszawa.

 • 2000

2000 M. Trzeciecki, Kultura materialna średniowiecznego Płocka [w:] Historia Płocka w ziemi zapisana, A. Gołembnik (red.), 87-133. Płock.

 • 2002

2002 A. Trzeciecka, M. Trzeciecki, Ceramika wczesnośredniowieczna z badań na terenie posesji Szklary 1 - Szklary 5 [w:] Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi, A. Gołembnik (red.), Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 9: 99-134.

2002 A. Trzeciecka, M. Trzeciecki, Późnośredniowieczne naczynia gliniane z badań na terenie posesji Szklary 1 - Szklary 5 [w:] Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi, A. Gołembnik (red.), Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 9: 135-206.

2002 A. Gołembnik, M. Trzeciecki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1993-2000 na terenie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Płocku - katalog stanowisk [w:] Wczesnośredniowieczny Płock, A. Gołembnik (red.), 67-110. Warszawa.

2002 M. Trzeciecki, Ceramika wczesnośredniowieczna z terenu grodu i osady targowej w Płocku [w:] Wczesnośredniowieczny Płock, A. Gołembnik (red.), 111-180. Warszawa.

 • 2004

2004 A. Trzeciecka, M. Trzeciecki, (rec.) S. Cantrelle, C. Goy, C. Munier (eds.) Histoire d`un quartier de Montbéliard (Doubs). Le Bourg Saint - Martin (XIIIe - XXe s.), Archéologie préventive, Documents d`archéologie française 83, Paris 2000, Archeologia Polski 49(1-2): 211-216.

 • 2005

2005 M. Trzeciecki, Znaleziska ceramiki w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych na ziemiach polskich, Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskiej Akadémie Vied, 38: 53-70.

2005 A. Trzeciecka, M. Trzeciecki, (rec.) M. Bouiron (ed.)Marseille. Du Lacydon au Faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C. - XVIIIe s.). Les fouilles de la Place du Général-de-Gaulle, Archéologie préventive, Documents d`archéologie française 87, Paris 2001, Archeologia Polski 50(1-2): 207-216.

 • 2006

2006 M. Trzeciecki, Ceramika biała w średniowiecznym i nowożytnym Płocku [w:] Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, Buko A., Kajzer L. (red.), 73-82. Kielce.

 • 2007

2007 M. Auch, T. Dzieńkowski, S. Gołub, M. Trzeciecki, Wczesnośredniowieczny Chełm i Stołpie [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później, W. Chudziak, S. Moździoch (red.), 429-442. Toruń-Wrocław.

2007 M. Trzeciecki (rec.) É. Rieth, C. Carrierre-Desbos, V. Serna, L`épave de Port Berteau II (Charente - Maritime). Un caboteur fluvio - maritime du haut Moyen Âge et son contexte nautique, Documents d`archéologie française 86, Paris 2001, Archeologia Polski 52(1-2): 214-218.

 • 2008

2008 M. Auch, M. Trzeciecki, Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu pod Blachą, Kronika Zamkowa, 53-54: 127-154.

2008 A. Bukowska, M. Trzeciecki, Wzgórze Tumskie w Płocku. Relikty architektury „na dziedzińcu dawnego opactwa” - perspektywy badawcze [w:] Na pograniczu czasu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jerzego Gąssowskiego, A. Buko, W. Duczko (red.), 191-219. Pułtusk.

 • 2009

2009 A. Bukowska, M. Trzeciecki, Relikty architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim w Płocku - wyniki badań weryfikacyjnych [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, T. Janiak (red.), 295-322 Gniezno.

2009 M. Trzeciecki, Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy tradycją a innowacją, S. Moździoch (red.), Spotkania Bytomskie 6: 295-322. Wrocław.

 • 2010

2010 M. Trzeciecki, Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: badania 2009, A. Buko, D. Główka (red.), 115-142. Warszawa.

2010 M. Auch, M. Trzeciecki, Ceramika ze stanowiska nr 6 w Radomiu, Biuletyn Radomskiego Towarzystwa Naukowego 44(1-4): 129-196.

 • 2011

2011 M. Trzeciecki, Przestrzeń publiczna średniowiecznego Płocka jako przedmiot badań archeologa [w:] Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, J. Piekalski (red.), Wratislavia Antiqua 13: 63-76. Wrocław.

2011 M. Trzeciecki, Początki Płocka [w:] Płock Wczesnośredniowieczny, A. Gołembnik (red.), Origines Polonorum 4: 55-100, Warszawa.

2011 M. Trzeciecki, Gród na Wzgórzu Tumskim [w:] Płock Wczesnośredniowieczny, A. Gołembnik (red.), Origines Polonorum 4: 101-148, Warszawa.

2011 A. Gołembnik, M. Trzeciecki, Stan badań nad aglomeracją płocką w okresie od XI w. do czasu powstania miasta samorządowego [w:] Płock Wczesnośredniowieczny, A. Gołembnik (red.), Origines Polonorum 4: 27-38, Warszawa.

2011 M. Auch, M. Trzeciecki, Relikty umocnień obronnych odkrytych w 2010 roku na stanowisku 1 w Radomiu [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r., A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), 35-69. Warszawa.

2011 K. Solarska, M. Trzeciecki, Relikty pomostu drewnianego odkryte w trakcie badań prowadzonych w 2010 roku na stanowisku nr 2 w Radomiu [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r., A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), 113-135. Warszawa.

 • 2012

2012 M. Auch, U. Bugaj, M. Trzeciecki, Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu "Park Kulturowy Stary Radom" [w:] Radom: Korzenie miasta i regionu. Tom 3: Archeologia w obliczu wyzwań współczesności, A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), 9-40.Warszawa.

2012 M. Auch, M. Bogucki, M. Trzeciecki, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1 [w:] Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, tom I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), 23-232, Elbląg.

2012 M. Auch, M. Bogucki, M. Trzeciecki, Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1 [w:] Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, tom I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), 233-295, Elbląg.

2012 M. Auch, M. Bogucki, B. Jurkiewicz, M. Trzeciecki, Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1 [w:] Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, tom I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), 9-22, Elbląg.

Home Instytut Pracownicy Trzeciecki Maciej, dr