Pracownicy Instytutu

Bugaj Urszula, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn

Telefon: 22 620 28 81-87, wew. 159

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • magister - archeologia powszechna, „Guzy-krępulce z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej”, promotor: prof. dr hab. Marek Gedl, 2002, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, Kraków, 1996-2001;
 • doktor nauk humanistycznych „Recepcja rytuału ciałopalnego w epoce brązu na ziemiach polskich”,  promotor: prof. dr hab. Jan Dąbrowski, 2010, Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Warszawa

 Kursy i szkolenia:

 • archeozoologia, 2000/2001, Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska 
 • antropologia terenowa, „Méthodes d`étude des sépultures par l`approche anthropologique”, 2007, Université Bordeaux, Laboratoire d`Anthropologie des Populations du Passé, prof. Henri Duday

 Języki obce

 • język angielski- bardzo dobra
 • język francuski- dobra
 • język niemiecki- dobra
 • język serbski- podstawowa

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA W EUROPIE

 •  WCZESNA EPOKA BRĄZU W EUROPIE ŚRODKOWEJ
 • Początki epoki brązu w Europie Środkowej i na Bałkanach (badania w Czarnogórze)
 • Tradycje kurhanowe w północno-zachodniej części Bałkanów
 • Zmiany w rytuale pogrzebowym
 • Archeometalurgia miedzi. Karpackie ośrodki metalurgiczne

 Zakończone projekty badawcze:

 • 2005-2007 - grant zbiorowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Nr 1HO1H 03230 „Technologia ceramiki a transmisja cech kulturowych”, wykonawca (kier. prof. dr hab. J. Dąbrowski); Badania surowcowo-technologiczne ceramiki ze starszej epoki brązu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XXVIII, 2006, s. 29-43, współaut. z: J. Dąbrowski i J. Pawlikowski.
 • 2007-2009 - grant promotorski Ministerstwa Edukacji i Nauki Nr N N109 0826 00 „Tradycja i zmiana. Recepcja rytuału ciałopalnego w epoce brązu na ziemiach polskich.”, wykonawca (kier. prof. dr hab. J. Dąbrowski)
 • 2009-2011 - współpraca w ramach programów międzynarodowych PICS - CNRS „Pratiques funéraires de la Préhistoire récente et de la Protohistoire en Pologne. Approche archéothanatologique”, wykonawca (kier. prof. Henri Duday, dr Hanna Kowalewska-Marszałek)
 • 2011-2012 - grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 2340/11, „Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk”, wykonawca

Obecnie realizowane projekty badawcze:

 • 2011-2016 - projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „THE PAST SOCIETES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages.”, redaktor tomu III (2000 - 500 BC), kier. prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk www.past-societies.pan.pl
 • 2011-2012 - projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Tradition and Change. Reception of the cremation ritual in the Bronze Age in Polish lands.”, publikacja pracy doktorskiej w: Bericht der RGK, kierownik
 • 2012-2013 - polsko-czarnogórski projekt badawczy “The cultural landscape of the Copper/Early Bronze Age Malesija, Montenegro”, kierownik
 • 2013-2016 - project badawczy NCN “na stworzenie unikatowego warszatu naukowego”, ARCHEOMETALURGIA MIEDZI. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu, kierownik

Praktyka terenowa:

 • 2003 Zagórze, gm. Niepołomice (autostradowe KZdBA) - dokumentacja rysunkowa, kier. M. Suchorska-Rola
 • 2004-2007 Kichary Stare, gm. Dwikozy (IAE PAN) - prowadzenie badań terenowych na wyznaczonym odcinku, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, kier. H. Kowalewska-Marszałek
 • 2005 Weklice, gm. Elbląg (IA UW, IAE PAN) - prowadzenie badań terenowych na wyznaczonym odcinku, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, kier. B. Kontny
 • 2007 Monte Revincu, Korsyka (Service Régional de l'Archéologie de Corse) - prowadzenie badań terenowych na wyznaczonym odcinku, dokumentacja tachimetryczna, kier. F. Leandri
 • 2008 Drzewicz, gm. Wiskitki (autostradowe IAE PAN) - prowadzenie badań terenowych na wyznaczonym odcinku, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, kier. R. Żukowski
 • 2011 Radom (IAE PAN) - prowadzenie badań terenowych na wyznaczonym odcinku (wykop nr 5), dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i fotogrametryczna, współautorstwo sprawozdania końcowego, kier. M. Trzeciecki
 • 2010-2011 - weryfikacja stanowisk z epoki brązu na terenie Czarnogóry we współpracy z:  Czarnogórska Akademia Nauk i Sztuk, Podgorica oraz Polimski muzej, Berane
 • 2012 - badania terenowe na stanowiskach Planinica i Djuteza - Dinoša, obš. Tuzi, Czarnogóra - kierownik ekipy polskiej

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  •  2004-2010 - asystent
  •  od 2010 - adiunkt

Stypendia:

 • stypendium indywidualne Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität, Göttingen - pobyt w RGK we Frankfurcie n/Menem, 2011
 • stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „dla wybitnego młodego naukowca” na lata 2011-2014

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • udział w forum młodych humanistów przy European Science Foundation (Humanities Spring 2011, „Changing Publication Cultures”)
 • udział w projekcie Park kulturowy “Stary Radom” realizowanym przez IAE PAN przy współpracy z gminą Miasta Radom, 2011.
 • Berlin, HERA (“Humanities in the European Research Area”) udział w spotkaniu “Matchmaking Event Cultural Encounters" 2012.

Bibliografia

 • 2005

Guzy-krępulce z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich,  „Materiały Archeologiczne”, t. XXXV, 2005, Kraków, s. 67-92.

 • 2006

(rec.) H. Wüstemann, Die Schwerter in Ostdeutschland, Prähistorische Bronzefunde, dz. IV, t. 15, Stuttgart 2004, „Archeologia Polski”, t. LI, 2006, s. 206-211.

Badania surowcowo-technologiczne ceramiki ze starszej epoki brązu, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXVIII, 2006, s. 29-43, współaut. z: J. Dąbrowski i J. Pawlikowski.

 • 2007

Dwa sztylety nordyjskie z terenu Polski, [w:] Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, J. Chochorowski (red.), Kraków 2007, s. 79-102, współaut. z: M. Bugaj

 • 2008

Badania rentgenowskie trzech sztyletów brązowych ze zbiorów Muzeum Narodowegow Szczecinie, [w:] „Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane Profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin”, M. Mogielnicka-Urban (red.), Warszawa 2008, s. 25-30.

The Bronze Age Settlement from site 1 in Góra Strękowa, county of Białystok, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 60, 2008, s. 169-263.

 • 2010

Sztylet z Węgorzyna, „Stargardia”, t. V (2005-2009), 2010, s. 13-16, współaut. z: M.Bugaj.

 • 2011

(rec.) F. Laux, Die Schwerter in Niedersachsen, Prähistorische Bronzefunde, dz. IV, tom 17, Stuttgart 2009, „Archeologia Polski“, t. 56, 2011, s. 177-181.

 • 2012

Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu "Park Kulturowy Stary Radom”, [w:] Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) Radom: Korzenie miasta i regionu. Tom 3: Archeologia w obliczu wyzwań współczesności, Warszawa 2012, s. 9-40; współaut. z: M. Auch i M. Trzeciecki.

Rytuał pogrzebowy w Kotlinie Kolskiej w starszym okresie epoki brązu .Cmentarzysko na stanowisku 1 w Teofilkach, gm. Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie, [w:] M. Rybicka (red.) Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Rzeszów 2012, s. 47-67.

Materiały z cmentarzyska w Byszewie, stan. 3, gm. Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie. [w:] M. Rybicka (red.) Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Rzeszów 2012, s. 95-135.