Pracownicy Instytutu

Paroń Aleksander Mikołaj, dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1998  magisterium z historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor prof. dr hab. Lech Leciejewicz, tytuł pracy: Pieczyngowie i ich relacje z państwami ościennymi.
 • 2004 magisterium z filologii klasycznej, Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej     Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr), promotor prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion, tytuł pracy: Scytowie w „Dziejach” Herodota.
 • 2005 doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w zakresie historii, Instytut

Języki obce

 • język angielski – dobra znajomość
 • język niemiecki – dobra znajomość (egzamin ZMP w Instytucie Goethego)
 • język rosyjski – dobra znajomość

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Starożytność i średniowiecze, Eurazja.
 • relacje polityczne i kulturowe między społecznościami koczowniczymi a cywilizacjami rolniczymi na obszarze Eurazji
 • obraz nomady w źródłach pisanych wytworzonych przez społeczności osiadłe(głównia tradycja łacińska, starogrecka i bizantyjska)
 • Bizancjum w IX-XII wieku
 • Bitwa legnicka (9 IV 1241) i pamięć o niej
 • pogranicza kulturowe i polityczne w Europie Środkowej

Zakończone projekty badawcze:

 • Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych, tytuł: Pieczyngowie. Z dziejów koczowników w średniowiecznej Europie
  • 2002-2004   
  • główny wykonawca: Uniwersytet Wrocławski
  • kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Leciejewicz
  • opis projektu: Celem projektu było odtworzenie dziejów koczowniczego ludu Pieczyngów oraz jego relacji z sąsiednimi ośrodkami politycznymi (głównie Bizancjum, Ruś, Monarchie Arpadów i Piastów) w okresie od końca IX po schyłek XI stulecia. Badania te prowadzone były na szerokim tle porównawczym, obejmującym dzieje innych etnosów stepowych oraz główne elementy kultury koczowników. Uwieńczniem projektu była rozporawa doktorska o tym samym tytule.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1)  Słownik archeologiczno-historyczny wsi śląskich w średniowieczu,

 • 2011-2014
 • wykonawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwrsytet Wrocławski
 • kierownik: dr Dominik Nowakowski, IAE PAN.

2)  Regni custodia et clavis – Santok i clavis regni Poloniae – Milicz jako przykład dwu grodów granicznych.

 • 2011-2016
 • Przygotowanie bazy źródłowej do przprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego, wykonawca
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska
 • jednostka orgfanizacyjna: IAE PAN.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu
  • asystent od 2004 roku
  • adiunkt od 2005 roku

Stypendia:

 • 2007, 2008 wyjzady stypendialne fundowane przez Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas przy Uniwersytecie w Lipsku, połączone z prowadzeniem kwerend bibliograficznych oraz prezentacją referatów naukowych.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • redakcja prac zbiorowych:
  • wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem, Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe (materiały konferencyjne), Wrocław-Göttingen 2008, ss. 139.
  • wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem, Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, Wrocław-Warszawa 2010 (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut), ss. 373.
 •  redakcja czasopism:
  • 2011 – Acta Euroasiastica, redaktor, czasopismo wydawane przez IAE PAN we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orinetalnych UWr, tom pierwszy w przygotowaniu.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • Stowarzyszenie Gentes trans Albiam z siedzibą w Getyndze
 • Towarzystwo Miłośników Starożytności z siedzibą we Wrocławiu, sekretarz towarzystwa

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Organizacja konferencji:
  • wraz z  S. Rossignolem, B. Szmoniewskim i G. Vercamerem konferencja     międzynarodowa:  Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, Wrocław 26-27 czerwca 2008. Instytucje organizujące spotkanie: IAE PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Stowarzyszenie Gentes trans Albiam.
  • wraz z Zh. Lilongiem, G. Malinowskim i   B. Szmoniewskim konferencja międzynarodowa: Serica – Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations, Wrocław 22-23 października 2009. Instytucje organizujące spotkanie: IAE PAN, Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orinetalnych UWr, Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Dydaktyka:

 • Instytut Historyczny UWr
  • 2006-2010     Historia średnioweczna (konwersatorium)
  • Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orinetalnych UWr
  • 2004 – Historia Bizancjum (wykład)
  • 2006 – Historia Europy średniowiecznej i renesansowej (do końca XVI w.) (konwersatorium)
  • 2007 – Historia świeckiej literatury bizantyjskiej (wykład)
  • 2010 – Historia i kultura śródziemnomorza (wykład)

Bibliografia

Publikacje:

 • 2001      

Zagadnienie origines gentium w dworskiej historiografii bizantyjskiej. Głos w dyskusji, [w:] Origines mundi, gentium et civitatum, red. S. Rosik, P.  Wiszewski, Wrocław, s. 91-95.

 • 2003    

Rec.: IMAGO NARRAT. OBRAZ JAKO KOMUNIKAT W SPOŁECZEŃSTWACH EUROPEJSKICH, red. S. Rosik , P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478, Historia CLXI, Wrocław 2002, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” LVIII, s. 125-133.

Nota rec.: Jan. M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia-Archeologia- Językoznawstwo, Poznań-Szczecin 2002, [w:] Questiones Medii Aevi Novae VIII, s. 400.

 • 2005     

„Trzeba abyś tymi oto słowami odparł i to niedorzeczne żądanie” – wokół De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety , [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2783, Historia CLXX, Wrocław, s. 345-363.

 • 2006     

Scytowie w historiografii bizantyjskiej – między naturą a kulturą, [w:] Mundus hominis - cywilizacja, natura, kultura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966, Historia CLXXV, Wrocław, s. 447-456.

 • 2007   

Pieczyngowie na kartach De administrando imperio Konstantyna VII Por firogenety, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2972, Classica Wratislaviensia XXVII, Wrocław, s. 97-112.

Uwagi nad kulturową i etniczną identyfikacją koczowników na przykładzie Herodotowego ekskursu o Scytach, Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis 43, s. 51-60.

 • 2008     

The Battle of Legnica (9 April 1241) and its Legend, [w:] Meeting with Emotions. Human Past between Anthropology and History, ed. by Przemysław Wiszewski, Wrocław 2008, s. 89-108.

wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim, G. Vercamerem, Władza a struktury społeczne na wschód od Łaby – Wstęp/ Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe/ Power and social structures in the Middle Ages East of the Elbe, [w:] Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, red./hrsg. von A.Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Göttingen, s. 9- 25.

From Tribe to State and Back. Power in the Nomadic Societies of Eurasia in Middle Ages, [w:] Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, red./hrsg. von A.Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Göttingen, s. 93-100.

[sprawozdanie z konferncji] wraz z S. Rossignol, B. Szmoniewski, G. Vercamer, Atelier international „Pouvoir et structures sociales au Moyen Âge a l'est de l'Elbe" (Wrocław, 26-27 juin 2008), Bulletin d' Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 44, s. 77-85.

Ugoda w sprawie kasztelanii milickiej (26. VI 1249), [w:] Milicz.Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Justyna Kolenda, Wrocław, s. 93-124.

wraz z W. Ożgą, Pokój namysłowski z 22 listopada 1348 roku, Namslavia, s. 49-55.

 • 2009        

Die Stammeseliten und das Phänomen des Kulturwandels. Grundlegende Bemerkungen anhand des Beispiels der Nomadenvölker  der euroasiatischen Steppen im Mittelalter, [w:] Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, red. Anne Klammt, Sébastien Rossignol, Göttingen (Universitätsverlag Göttingen), s. 43-54.

Nomadic Peoples of the Black Sea Steppes – from Cimmerians to Polovtsy. Outline of the Political Relations, Sprawozdania Archeologiczne 61, s. 97-146.

Zjawisko zmiany kulturowej w społecznościach koczowniczych na przykładzie Pieczyngów, [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją (VI Spotkania Bytomskie), red. Sławomir Moździoch, Wrocław, s. 443-475.    

Aleksander Paroń, Участие византийской дипломатии в убийстве князя Святослава Игоревича, Stratum Plus (Русское Время) 5 (2005- 2009), s. 494-499.

 • 2010      

wraz z S. Rossignolem, B. Szmoniewskim, G. Vercamerem, Potestas et communitas – Herrschaft und Sozialstrukturen. Einführende Gedanken, [w:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und    Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Warszawa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut),s. 13-19.

The Nomadic State of Early Medieval Europe on the Background of the Eurasian Steppes’ Political Structures. An Essay, [w:]Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G.Vercamer, Wrocław-Warszawa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut), s. 163-180.

Power and Social Structures – Final Remarks, [w:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G.Vercamer, Wrocław-Warszawa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut), s. 357- 362.

 • 2011        

Byzantium and Pechenegs in the 10th century. An  Attempt at Rethinking Their Political Relations, [in:] Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Vol. 3 (Abstract of Free Comunications), ed. by Angel Nikolov, Sofia, 231-2.

Dzicy, odrażający źli (?) – wizerunek nomadów w historiografii bizantyjskiej i łacińskiej z 2. połowy X – początku XIII w., [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci prof. Lecha Leciejewicza, eds. Marian Rębkowski, Stanisław Rosik, Wrocław, s. 123-137.  
   

Home Instytut Pracownicy Paroń Aleksander Mikołaj, dr hab.