Pracownicy Instytutu

Natuniewicz- Sekuła Magdalena, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1994-1999 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w kwietniu 2000 roku pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Wojciech Nowakowskiego pt. „Nowe znaleziska ze starych wykopalisk”. Poniemieckie zabytki z okresu wpływów rzymskich, w zbiorach Muzeum w Elblągu, Muzeum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, oraz Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Promocja Nauki, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzone przez firmę PR Partners Polska, 2007 rok.

Języki obce

 • język angielski - zaawansowany
 • język niemiecki - średniozaawansowany
 • język rosyjski - średniozaawansowany

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, Europa Środkowa, Północna i Skandynawia ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego.
 • zagadnienia: dawne technologie - ich rekonstrukcja oraz odtwarzanie, archeometalurgia, kontakty świata śródziemnomorskiego z Barbaricum z uwzględnieniem kontaktów międzykulturowych, przemian społecznych, osadniczych i gospodarczych, osobliwości obrządku pogrzebowego kultur germańskich. Ponadto metodyka badań wykopaliskowych - nowoczesne metody badań terenowych.

Zakończone projekty badawcze:

1) Grant KBN nr H01H01318 Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Weklicach przy wschodnim obrzeżu delty Wisły.

 • 1998-2000.
 • wykonawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • kierownik: prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn.
 • Opracowywanie materiałów z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach gm. Elbląg.

2) Grant KBN nr N109 020 32/1176 Studia nad cmentarzyskami ze Europejskiego Barbaricum III.

 • 2007-2010.
 • wykonawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie.
 • kierownik: prof. Zenon Woźniak.
 • Przygotowanie do druku w serii Monumenta Archaeologica Barbarica materiałów zabytkowych z cmentarzyska kultury wielbarskiej, st. 7, gm. Elbląg.

3) Grant promotorski KBN N N109 8076 33  Studia nad technologią wykonania ozdób z metali kolorowych i bursztynu z cmentarzysk kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wysoczyzny Elbląskiej.

 • 2007-2012.
 • wykonawca:  Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • kierownik: dr hab. prof. AH Władysław Duczko.
 • przygotowywanie dysertacji doktorskiej.

 Praktyka terenowa:

 • Do roku 2011około 40 miesięcy pracy terenowej na stanowiskach z okresu rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego oraz późnego średniowiecza w kraju i za granicą, związanych z programami badawczymi IAE PAN oraz IAUW.
 • Od roku 2003 kierownik i organizator badań  na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach prowadzonych z ramienia IAE PAN.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • asystent od 2000 r.
  • archeolog od 2011 r.

Stypendia:

 • 3 miesięczne stypendium naukowe Fundacji Badawczej Kazimierza Salewicza i Marit Jansen z siedzibą w Muzeum Narodowym w Kopenhadze, uzyskane w 2001 r. (wyjazdy studyjne do głównych instytucji archeologicznych i muzealnych w Danii - kwerenda muzealna i biblioteczna, obejmująca analizy porównawcze materiałów zabytkowych z cmentarzysk skandynawskich okresu rzymskiego).
 • 1 miesięczne stypendium naukowe Fundacji Badawczej Kazimierza Salewicza i Marit Jansen z siedzibą w Muzeum Narodowym w Kopenhadze, uzyskane w 2006 r. (wyjazdy studyjne do Kopenhagi i na Bornholm - kwerenda muzealna i biblioteczna, obejmująca analizy porównawcze materiałów zabytkowych z cmentarzysk skandynawskich okresu rzymskiego).
 • 2 tygodniowe stypendium naukowe Centrum Archeologii Europejskiej w Bibracte (Francja), uzyskane w 2007 r. (kwerendy muzealne i biblioteczne w Bibracte, obejmujące analizy rzymskich importów z terenów prowincji Galii).

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Udział w pracach redakcyjnych księgi pamiątkowej Prof. W. Szymańskiego (2002).
 • Od roku 2007 udział w posiedzeniach Komisji wydawniczej serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego - członek.
 • Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica - Prezes Zarządu.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • Międzynarodowa konferencja „Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne” organizowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; Ostróda (1998) Referat: „Nowe znaleziska ze starych wykopalisk. Ocalałe materiały archeologiczne ze zborów Muzeum w Elblągu”.
  • Międzynarodowa konferencja „Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu” organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Białe Błota, k. Chojnic (2000).
  • Międzynarodowa konferencja „W poszukiwaniu utraconej archeologii” organizowana IAUW oraz PMA w ramach spotkania Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa - KAFU, Warszawa (2002) Referat: „New materials from the Wielbark Culture Cemetery at Wielbark (Willenberg)”.
  • Międzynarodowa konferencja „Okres lateński i Rzymski w Karpatach Polskich” organizowana przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno (2003)
  • Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2003).
  • Poster: „Wyniki badań na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach w sezonie 2003”.
  • Międzynarodowa konferencja „Kultura bogaczewska. 20 lat później”, organizowana przez dział archeologii Bałtów PMA, Warszawa (2003).
  • Międzynarodowa konferencja „Ceramika warsztatowa późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum”, organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (2004). Referat: „Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań nad warsztatem ceramicznym kultury wielbarskiej”.
  • Międzynarodowa konferencja „Nowe materiały i interpretacje. Stan badań nad kulturą wielbarską” organizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (2004). Referat: „Groby szkieletowe o orientacji W-E z cmentarzyska w Weklicach koło Elbląga”.
  • Międzynarodowa konferencja „Okres wikiński na Islandii” , Hölar - Islandia (2004).
  • Międzynarodowa konferencja „Bałtowie w kontekście archeologii Środkowej, Wschodniej i Północnej Europy Kontakty kulturowe” organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno (2005).
  • Konferencja „XV Pomorska Sesja Sprawozdawcza” organizowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Elbląg (2005). Referat: „Weklice-cmentarzysko kultury wielbarskiej-najnowsze wyniki badań” .
  • Międzynarodowa konferencja „Goci na Pomorzu Środkowym”, organizowana przez Muzeum w Koszalinie oraz Instytut Archeologii UW, Koszalin (2005).
  • Międzynarodowy projekt na lata 2005-2007 „Archaeology and Heritage of culture. Network Denmark-Poland. Contacts across the Baltic Sea during the Iron Age 500BC - 1000AD“, organizowany we współpracy dr Anny Bitner-Wróblewskiej - Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz profesor Ulli Lund Hansen - Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu w Kopenhadze, Kopenhaga (2005). Referat: z Christiną Rein-Seehusen (Uniwersytet w Kopenhadze, Instytut Archeologii i Etnologii) „Baltic connections. A comparative study of boat graves from the Weklice and Slusegård cemeteries”.
  • Międzynarodowy projekt na lata 2005-2007 „Archaeology and Heritage of culture. Network Denmark-Poland. Contacts across the Baltic Sea during the Iron Age 500BC - 1000AD“, organizowany we współpracy dr Anny Bitner-Wróblewskiej - Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz profesor Ulli Lund Hansen - Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu w Kopenhadze, Gierłoż (maj 2006); Bornholm (wrzesień 2006).  Referat: A Wielbark Culture cemetery at Weklice - its special position among the Gothic culture circle. (Gierłoż maj 2006) Referat: Weklice - the newest results of investigations. (Bornholm wrzesień 2006).
  • Międzynarodowa konferencja „Kommision zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und unterlagen aus dem nordöstlischen Mitteleuropa (KAFU)” organizowana przez Uniwersytet Łódzki, (Białe Błota k. Chojnic, 2006). Referat: Some rich graves from the Wielbark cemetery at Weklice.
  • Międzynarodowa konferencja  Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius), organizowana przez Uniwersytet w Kłajpedzie, (Kłajpeda, Litwa, 2006). Referat: wraz z Bartoszem Kontnym (Instytut Archeologii UW The Exception to the rule? Some remarks concerning the astonishing find from the Wielbark Culture cemetery at Krosno (Crossen).
  • Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2006). Referat: „Wyniki badań na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach w sezonie 2006”.
  • Konferencja Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa na terenie kultury przeworskiej, organizowanej przez wyższą szkołę Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk (2007).
  • Międzynarodowa konferencja The turbulent epoch - new materials from Late Roman Period and the Migration Period, organizowana przez Instytut Archeologii UMCS, Krasnobród (2007). Referat: The late grave on the cemetery At Weklice, Elbląg commune.
  • Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2007). Referat: wraz z Bartoszem Kontnym (Instytut Archeologii UW) Osobliwości obrządku pogrzebowego na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7.
  • Konferencja  „XVI Pomorska Sesja Sprawozdawcza” organizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. w Szczecinie, Szczecin (2007). Referat: Dwie norycko-panońskie zapinki z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski.
  • Konferencja „XVII Pomorska Sesja Sprawozdawcza” organizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (2009). Referat: Najciekawsze znaleziska z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach st. 7, gm. Elbląg z sezonów badawczych ostatnich lat. Referat: wraz z Iwoną Teul (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie) Zmiany w strukturze kostnej komórek powietrznych wyrostka sutkowego kości skroniowej jako miernik oceny kondycji zdrowotnej populacji pradziejowej z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach.
  • Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2009). Referat: wraz z Bartoszem Kontnym i Jerzym Okuliczem-Kozarynem (Instytut Archeologii UW) Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, st.7.
  • Międzynarodowa konferencja „Kalisz na bursztynowym szlaku”, organizowana przez Urząd Miasta w Kaliszu, Kalisz (2010) Referat: Weklice. The cemetery of German elites in the center of amber coast.
  • Międzynarodowa konferencja “Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej”, organizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (2011) Referat: w imieniu Adama Cieślińskiego (Instytut Archeologii UW) Kurhany kultury wielbarskiej, wprowadzenie do problematyki.
  • Od roku 2000 udział w w spotkaniach Seminarium Bałtyjskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, organizowanym przez kierownika działu Archeologii Bałtów, dr Annę Bitner - Wróblewską, prof. Jerzego Okulicz-Kozaryna oraz dr Wojciecha Wróblewskiego (IAUW) Referat (2010):Elementy bałtyjskie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach
  • Od roku 2001 udział w posiedzeniach seminarium doktorskiego Uniwersytetu Łódzkiego, organizowanym przez kierownika Katedry Epoki Brązu i Żelaza, prof. dr hab. Magdalenę Mączyńską, Łódź.
 • udział w organizacji konferencji naukowych
  • Przygotowanie techniczne konferencji. „Archeologia Mazowsza  Podlasia” organizowanej przez IAiE PAN, Warszawa (2000).
  • Przygotowanie techniczne sesji naukowej na Zamku Królewskim dn. 22.11.2005 poświęconej wstępnemu opracowaniu wyników badań archeologicznych prowadzonych w roku 2004 na dziedzińcu Pałacu pod Blachą, Warszawa (2005).
  • Przygotowanie techniczne konferencji European Associations of Archaeologists, Kraków (2006).
 • dziedziny aktywności popularyzatorskiej
  • W latach 2000-2007 koordynator Festiwalu Nauki z ramienia IAE PAN.
  • 2003 - współpraca przy scenariuszu wystawy pod tytułem „Barbaricum… tam gdzie trzema gardzielami morze spija wody Vistuli”, prezentowanej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.
  • Od roku 2003 członkostwo i udział w posiedzeniach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, współpraca i czynny udział przy organizacji edukacyjnych i popularnonaukowych imprez związanych z archeologią doświadczalną i prezentacją przeszłości okresu wpływów rzymskich na terenach ziem Polskich tj: „Żelazne Korzenie” - Starachowice oraz „Dymarki Świętokrzyskie” - Nowa Słupia.
  • 2005 - zaprojektowanie i opracowanie merytoryczne strony internetowej dotyczącej cmentarzyska w Weklicach oraz coroczna jej aktualizacja. Adres www.iaepan.edu.pl/weklice
  • 2005 - współpraca jako komisarz wystawy w przygotowaniu scenariusza i katalogu do wystawy pt. „Księżniczka Gocka z Weklic”, prezentowanej w Muzeum Zamkowym w Malborku (Zamek Górny).
  • 2005-2011- udzielenie wywiadów podczas badań archeologicznych w Weklicach dla lokalnych mediów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego m.in. Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, także w serwisach internetowych.
  • 2005 - artykuł w National Geographic na temat najnowszych odkryć na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach.
  • 2006 - udzielenie wywiadu o badaniach w Weklicach w roku 2006 dla internetowego działu nauki Polskiej Agencji Prasowej.
  • 2006 - współpraca przy scenariuszu wystawy archeologicznej: „Rzymianie i Barbarzyńcy”, prezentowanej w Muzeum w Biskupinie.
  • 2007 - udzielenie wywiadu dla Gazety Wyborczej, dział nauka na temat paleodiety Gotów.
  • 2007 - udzielenie wywiadu dla Polityki (listopad nr 46) na temat kultury wielbarskiej i cmentarzyska w Weklicach.
  • 2010 - na zaproszenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie wygłoszenie popularnonaukowego wykładu w dniu 26 października pt. „Weklice. Cmentarzysko gockich elit w centrum bursztynowego wybrzeża”.
  • 2011- udzielenie wywiadu o badaniach w Weklicach w roku 2011 dla internetowego działu nauki Polskiej Agencji Prasowej.
  • Od roku 1996 - do obecnie udział hobbystyczny w wielu imprezach i festynach archeologicznych na terenie kraju i za granicą w ramach archeologii doświadczalnej.

Pasje:

 • narciarstwo
 • pływanie

Bibliografia

 • 1999

1999, Nowe znaleziska ze starych wykopalisk. Zabytki z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Elblągu. In Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, J. Hoffman, J. Sobieraj (eds), 115-131, Olsztyn.

 • 2000

„Nowe” znaleziska ze starych wykopalisk. Ocalałe materiały archeologiczne z okresu wpływów rzymskich ze stanowisk z okolic Elbląga. In Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich, J. Kolendo, W. Nowakowski (eds), 105-206, Warszawa.

 • 2001

2001, Grób 7 z cmentarzyska w Szpondowie, stanowisko II, powiat płoński. In Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedziemdziesiątą rocznicę urodzin, W. Nowakowski, A. Szela (eds), 135-140, Warszawa.

 • 2003

2003, Fragment wczesnośredniowiecznej ozdoby srebrnej z Myślęcina, woj. warmińsko-mazurskie, Wiadomości Numizmatyczne 46 (2), 183-190.

2003,  Wykaz publikacji naukowych prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego. In Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz (ed.), 17-28, Warszawa-Lublin.

z Marcin Osojca, 2003 Obróbka skóry, In W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa, 43-45, Kielce.

z Michał Sekuła, 2003 „Neue” Funde vom Gräberfeld Wielbark (Willenberg). Ein Beitrag zur weiteren Suche nach verlorenen Materialen (Taf. XXII-XXIII), In Auf der Suche nach verlorenen Archäologie,  W. Nowakowski, M. Lemke (eds), 81-86, Warszawa.

z Przemysław Urbańczyk, Robert Żukowski, 2003 „Zamiast na papierze rysuj w komputerze”. Czyli słów kilka o cyfrowej metodzie dokumentacji terenowej. Z otchłani wieków 58 (4), 145-151.

 • 2004

z Marek Dulinicz, 2004 Grzebień z osady w Poświętnem, pow. Płońsk (Ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego Mazowsza. In Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Misiewicz, Z. Kobyliński (ed.), 205-217, Warszawa.

z B. Kontny, 2004 Nietypowe zabiegi pogrzebowe w kulturze wielbarskiej na przykładzie grobu 471 z cmentarzyska w Weklicach, stanowisko 7, gm. Elbląg, Barbaricum 7, 305-312, Warszawa.

 • 2005

2005, Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań nad warsztatem ceramicznym kultury wielbarskiej. Archeologia Polski 50: 53-80.

z  J. Okulicz-Kozaryn, 2005 Grób 208. In Księżniczka Gocka z Weklic. Wyposażenie grobu z II-III w.n.e. Katalog wystawy, 13-45,  Malbork.

 • 2006

2006, Osady z okresu rzymskiego w Kołozębiu i Poświętnem. Studium krytyczne wyników wykopalisk. In Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, W. Nowakowski, A. Szela (eds), 115-144, Warszawa.

z B. Kontny, 2006 Wyjątek od reguły? Zaskakujące znalezisko z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. pasłęcki. In Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, W. Nowakowski, A. Szela (eds), 305-320, Warszawa.

z  J. Okulicz-Kozaryn, 2006 Weklice. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 33, H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer (eds.), 440-444, Berlin-New York.

 • 2007

2007a Wczesnorzymskie szkieletowe pochówki o orientacji zachodniej z cmentarzyska w Wekli¬cach, stan. 7, pow. Elbląg. Przyczynek do analizy zwyczajów pogrzebowych ludności kul¬tury wielbarskiej. In Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, M. Fudziński, H. Paner (eds), 475-496,Gdańsk.

2007b Birytualny (?) pochówek z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach st. 7, gm. Elbląg. In XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005, G. Nawrolska (ed.), 151-158, Elbląg.

z B. Kontny, 2007 A Wielbark Culture piece of Weaponry? Remarks concerning the Astonishing Find at the cemetery at Krosno (Crossen). In Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius), A. Bliujiene (ed.), 160-170, Kłajpeda.

z J. Okulicz-Kozaryn, 2007 Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7. Wiadomości Archeologiczne 59, 45-75.

 • 2008

2008 Wheel-made vessels from wielbark culture cemetery at Weklice nearby Elbląg. The contribution to research on pottery workshop of wielbark culture. In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski(ed.), 47-66, Wrocław.
.
z J. Okulicz-Kozaryn, 2008 Two richly furnished graves with Roman Imports from the cemetery at Weklice; site 7, Elbląg commune. Germania 86, 227-269.

z B. Kontny, 2008  The late grave from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, Elbląg com., site 7. In The turbulent epoch - New material from the Late Roman Period and the Migration Period II, B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (eds), 105-111, Lublin.

 • 2009

z B. Kontny, 2009 A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle. Barbaricum 8, 153-159, Warszawa.

 • 2010

z B. Kontny, 2010 „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach. In Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (eds), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, 333–345, Łódź-Warszawa.

2010 Unikatowy, „brązowy” dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic - nowe odkrycia… . In Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (eds), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, , 397-416, Łódź-Warszawa.

z Ch. Rein Seehusen, 2010 Baltic connections. Some remarks about studies of boat-graves from Roman Iron Age. Finds from the Slusegård and Weklice cemeteries. In Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005-2008, U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska (eds), Nordiske Fortidsminder C/7, 287-313, København-Warszawa.

 • 2011

z B. Kontny, 2011Weklice, st.7, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009. Światowit, fascykuł B 7(49), 1-4.

Cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża - Weklice, gm. Elbląg. In Kalisia na bursztynowym szlaku, T. Baranowski, J. A. Split (eds), 123-130, Kalisz.

z J Okulicz-Kozaryn, Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004). In Monumenta Archaeologica Barbarica 17, A. Bitner Wróblewska (ed). Warszawa.

Home Instytut Pracownicy Natuniewicz- Sekuła Magdalena, dr