Pracownicy Instytutu

Główka Dariusz ,dr hab. prof nadzw. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1979-1984 - Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii, specjalność - nauczycielska, 1984 - magister historii
 • 1991 - Instytut Historii Kultury Materialnej PAN - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 2005 - Instytut Historii PAN - doktor habilitowany w zakresie historii

 

Praca badawcza

 

Zainteresowania badawcze:

 • Warunki materialne życia w czasach nowożytnych; historia gospodarcza XVI-XVIII w.; księgozbiory historyczne: Warszawa w XVI-XVIII w.

Zakończone projekty badawcze:

 • PB 0196/P1/93/03 - realizowany w latach 1993-1995 - Materiały do „Ofiary 10 i 20-grosza” - Mazowsze

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN (obecna nazwa - Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  • od 1984 -asystent i starszy asystent w Zakładzie Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
  • od 1992 adiunkt
  • 2005 - docent

Stypendia:

 • 1993 - École des hautes études en sciences sociales Paryż
 • 1994 - Akademie věd České republiky, Instytut Historii, Praga
 • 1994 - K.U. Leuven
 • 1995 - École des hautes études en sciences sociales, Paryż
 • 1997 - Westfalische Universität, Münster

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • od 1991 - sekretarz redakcji “Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej”, a od 1998 zastępca redaktora

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • od 1991 - sekretarz Komisji Historii Gospodarczej Komitetu Nauk Historycznych

Dydaktyka:

 • wykład w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie w roku akademickim 2001-2002 - “Korzenie współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia z dziejów cywilizacji europejskiej”
 • wykład i konwersatorium z historii myśli ekonomicznej w Instytucie Ekonomii KUL w latach 2006-2009
 • wykład z historii gospodarczej w Instytucie Historii UKSW w latach 2007-2012

Bibliografia

 • 1984

"Hospites" w polskich źródłach pisanych XII-XV wieku, "Kw. HKM", R. 32, nr 3, s. 371-387.

 • 1985

[art. rec.] O jatkach rzeźniczych w Polsce średniowiecznej, "Kw. HKM", R. 33, nr 1-2, s. 98-105.

[ rec.] J. Muszyńska, Gospodarstwo folwarczne w starostwie sandomierskim 1510-1663, Kielce 1984,"Kw.HKM", R. 33, nr 4, s. 481-485.

[spraw. wraz z U. Łydkowską - Sowiną] XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6-9 wrzesień 1984, "Kw. HKM", R. 33, nr 1-2, s. 154-157.

 • 1987

[ rec.] H. Wajs, Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początków XVI wieku (w dobrach monarszych i kościelnych), Warszawa 1986, "Kw. HKM", R. 36, nr 4, s. 713-718.

 • 1988

[ rec.] K. Zamorski, Folwark i wieś. Gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845, Wrocław 1987, "Kw. HKM", R. 36, nr 4, s. 738-744.

 • 1989

Akta wizytacji kościelnych z wieku w XVI-XVIII jako źródło do historii kultury materialnej: gospodarstwo wiejskie w dobrach parafialnych w archidiakonacie warszawskim [w:] Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław, s. 233-254.

Odbudowa majątku plebańskiego na Mazowszu w początkach XVIII wieku w świetle rachunków parafii w Lachowie, "Kw. HKM", R. 37, nr 2, s. 365-368.

[art. rec.] O mazowieckiej wsi w XVIII w. (uwagi o książce A. Woźniaka), "Kw. HKM", R. 37, nr 3-4, s. 683-693.

 • 1990

L'exploitation rurale dans le domaine paroissial en Mazovie aux XVII-XVIII siecles [w:] Structures et dynamique des exploitations agricole: propriété,emploi, investissement, crédit, marchés, M. Aymard, J. Kahk, G. Postal-Vinay, R. Sutch, eds., Section  B-2, Communications Dixiéme Congrés International d'Histoire Economique, Louvain, aout 1990, Paris,s. 201-207.

[wraz z A. Janeczkiem, A. Pośpiechem, H. Samsonowiczem, J. Wiesiołowskim], Structures de la propriété agricole et tendances aux changement en Pologne  aux XV-XVIII siecles. Travaux en cours. [w:] Structures and Dynamics of Agricultural Exploitations: Ownership, Occupation, Investiment, Credit,  Markets, M. Aymard, J. Kahk, G. Postal-Vinay, R. Sutch, eds., Session B-2, Proceedings, Tenth International Economic History Congress, August 1990, E. Aerts, General Editers, Leuven, s.86-92.

 • 1991

Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa, ss. 203.

[rec.] S. K. Olczak, Duchowieństwo parafialne w diecezji poznańskiej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1990, "Przegląd Historyczny", t. 82, z. 2, s.332-335.

[spraw. wraz z A. Janeczkiem i A. Pośpiechem], X Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej, Leuven, 20-24 VIII 1990, "KH", R. XCVIII, nr 4, s. 163 i n.

 • 1992

[rec.] M. Kanior, Z badań nad strukturą dochodów w wielkiej własności. Dobra pomorskie biskupstwa włocławskiego w II połowie XVIII wieku, "Kw.HKM", R. 40, nr 2, s. 226-231.

[rec.] J. Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, "Kw.HKM", R. 40, nr 4, s. 578-581.

[rec.] A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i pierwszej połowie XV w. Studium prozopograficzne, t.1 Prałaci, “Przegląd Historyczny”, t. LXXXIII, z. 3, s. 569-571.

[rec.] Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk, “Przegląd Historyczny”, t. LXXXIII, z. 3, s. 576-577.

 • 1993

Protokóły "Ofiary 10 i 20 grosza" jako źródło do badań stanu majątkowego duchowieństwa na przykładzie powiatu płockiego, "Kwartalnik Historyczny" R. C, nr 3, s. 43-58.

 • 1994

Luksus, "warunki skromne acz wystarczające", stosowność. Materialne warunki bytu duchowieństwa diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII wieku, "Kw. HKM", R. 42, 1994, nr 1, s. 27-38.

[rec] G. Błaszczyk, Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Uposażenie, ""Kw.HKM", R. 42, 1994, nr 1, s. 108-110.

 • 1995

Księgozbiory duchowieństwa mazowieckiego w XVIII w., "Kwartalnik Historyczny", R. CII, 1995, nr 2, s. 15-26.

Udział duchowieństwa mazowieckiego w wiślanym spławie zboża w XVI w., "Kw. HKM", R. 42, 1994, z. 3/4, s. 317-324.

 • 1996

Być biskupem i ministrem. Majątek ruchomy biskupa chełmskiego i podkanclerzego Macieja Garnysza (1790 r.), "Kw. HKM", R. 44, 1996, nr 2, s. 177-183.

 • 1997

Podstawy prawne testamentów i inwentarzy pośmiertnych duchowieństwa katolickiego w Polsce w epoce potrydenckiej, Archeologia Historica Polona, t. 5, s. 203-210.

[spraw.] - “Splendory i codzienność dworu szlacheckiego w Polsce w XVII - XVIII w.” - sesja naukowa w Warszawie, 19 czerwca 1997 r, “Kw. HKM”, R. XLV, nr 3-4, s. 445-448

 • 1998

Inny pan. Chłopi w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVII-XVIII wieku [w:] Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII w., red. M. Ślusarska, Warszawa, s. 27-36

Przewodnik, inicjator, adwersarz? Uwagi o miejscu plebana w społeczności wiejskiej w XVII-XVIII wieku na przykładzie diecezji płockiej [w:] [w:] Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII w., red. M. Ślusarska, Warszawa, s. 55-67.

 • 1999

Między teologią a historią i prawem. Księgozbiór Macieja Garnysza podkanclerzego i biskupa chełmskiego (1790 rok), [w:] Między polityka a kulturą, red. C. Kuklo, Warszawa, s. 369-375.

Introduction to Study of material Evidence on the Living Conditions of the Polish Clergy in the Post-Tridentine Era [w:] Omnia res mobilia. Polish Studies in Posthumous Inventories of Mobile Property in the 16th - 19th Century, ed. J. Kruppé & A. Pośpiech, Warszawa, s. 193-200.

 • 2001

Rzeczy gdańskie w ruchomościach duchowieństwa katolickiego Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, “Kw. HKM”, R. XLIX, nr 1-2, s. 95-104

 • 2002

Warunki podróży po Europie Zachodniej w drugiej połowie XVIII w. w relacjach trzech polskich duchownych, “Kw. HKM”, R. L, nr 1, s. 61-72;

Staropolscy kaznodzieje o wychowaniu dzieci, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, od średniowiecza do wieku XVIII, pod red. M. Dąbrowskiej i A. Klondera, Warszawa, s. 109-114;

Parafie dekanatu rawskiego archidiakonatu łowickiego w połowie XVIII w. Podstawy materialne i życie religijne, [w:] Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej, pod red. S. Piątkowskiego i Z. Pietrzyka, Radom, s. 105-115.

 • 2003

Luxury, “modest but satisfactory conditions”, appropriateness. Clergy’s life in the Płock diocese in the second half of the 18th century, “Acta Poloniae Historica”, t. 85, 2002, s. 193-208.

współautor, wraz z A. Klonderem, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, “Kw. HKM”, R. LI, nr 2, s. 157-176.

 • 2004

Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LXX, ss. 288.

Testamenty i inwentarze pośmiertne mienia duchownych katolickich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku jako źródło do badań pobożności indywidualnej, „Barok. Historia - Literatura - Sztuka”, Półrocznik XI/2 (22) 2004, s. 89-96.

 • 2005

Danuta Molenda (23 VI 1931 - 22 III 2004), „Kw. HKM”, nr 2, R. LIII, 2005, s. 253-254.

 • 2006

Puszcza Kampinoska w XVI - XVIII w - Dzieje społeczno-gospodarcze, [w:] Kampinoski Park Narodowy, t III, Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. I, Warszawa, s. 261 - 271.

 • 2008

Czy Mazowsze rzeczywiście nie brało udziału w zaopatrzeniu w żywność mieszkańców Warszawy u schyłku XVIII wieku? [w:] Handel Mazowsza w epoce staropolskiej. Perspektywy rynków lokalnych, regionalnych i międzyregionalnych, Pułtusk, 2008 [wyd.2009], s. 71-92.

 • 2009

Les produits français dans l’offre des commerçants varsoviens de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Le Rayonment français en Europe Centrale du XVIIe siècle a nos jours, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac, s. 163-168.

 • 2010

Między prawem i konwencją a osobistą refleksją. Ze studiów nad testamentami „duchowieństwa diecezji płockiej w XVII i XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.58, nr 2, s. 259-266.

Rezydencje magnackie w Warszawie w XVIII wieku, [w:] Život pražskych paláců. Slechtické paláce jako součást mĕstského organizmu od středoveku na práh moderní doby; Praha, 2009 (wyd.2010), s. 591-607.

Parady, ekwipaże, stoły. Ze studiów nad poziomem życia biskupów rzymsko-katolickich w osiemnastowiecznej Polsce [w:] Dom, majątek, klient, sługa - manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek), Warszawa, s. 213-226.

[red. wraz z A. Buko] Radom, Korzenie miasta i regionu, T. I. Badania 2009, Warszawa.

 • 2011

Legaty pieniężne i rzeczowe na rzecz instytucji kościelnych w testamentach duchownych z diecezji płockiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.59, nr 3-4, s.409-413.

[red. wraz z A. Buko i M. Trzeciecki], Radom: korzenie miasta i regionu. t. 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r., Warszawa.

Ponadto 50 zapisek recenzyjnych na łamach "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej".

Home Instytut Pracownicy Główka Dariusz ,dr hab. prof nadzw. IAE PAN