Pracownicy Instytutu

Słomska Joanna Aleksandra, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 

 • Magister
  • Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
  • Kierunek: Archeologia
  • Katedra Epoki Brązu i Żelaza, 2003-2008
  • Tytuł pracy magisterskiej: Obiekt 91 na osadzie wielokulturowej w Ostrowitem, gm. Chojnice, woj. pomorskie, promotor: prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej
 • Licencjat
  • Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
  • Kierunek: Finanse i rachunkowość,
  • Katedra: Finanse małych i średnich firm, 2005-2009

 Języki obce:

 • język angielski - zaawansowany
 • język hiszpański - komunikatywny
 • język rosyjski - na poziomie podstawowym

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • historia włókiennictwa pradziejowego (Polska i Europa)
 • kultury epoki brązu, żelaza i okresu wpływów rzymskich
 • badania nad przemianami technologicznymi warsztatów tkackich
 • archeologia eksperymentalna z zakresu włókiennictwa

 Praktyka terenowa:

 • Polska

Praca na 15 stanowiskach archeologicznych o różnej chronologii (cmentarzyska i osady począwszy od epoki kamienia po późne średniowiecze i nowożytność). W efekcie uzyskane uprawienia do samodzielnego prowadzenia badań terenowych.

 • Europa

Udział w międzynarodowych badaniach archeologicznych:

 1. Grodzisko z okresu wpływów rzymskich. Miejscowość Formigueiros, region Galicia, kraj Hiszpania. Udział w latach 2007-2008.
 2. Rzymski fort Resculum. Stanowisko Bologa, region Transylwania, kraj Rumunia. Udział w roku 2015.

Kariera zawodowa 

Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź

 • od 01.01.2013
 • Stanowisko archeolog (etat)

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Łodzi

 • 11.10.2011 – 31.12.2012

Technik-dokumentalista w Zespole Autostradowym PAN kierowanym przez prof. dr hab. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł

 • 15. 03. 2010 do 14.09.2010
 • Stanowisko archeolog (staż)

Organizacja i popularyzacja nauki

 • Współudział w organizacji wystawy z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w Sulejowie, w roku 2010.
 • Współudział w organizacji wystawy zabytków archeologicznych z badań prowadzonych na stan. Pomorzanki i Pomorzany w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaniętach, woj. łódzkie, w roku 2013

Udział w konferencjach naukowych:

 • X Protohistorycznej Konferencji Archeologia Barbarzyńców 2014r., 21-21.X.2014 r. Wieluń, z prezentacją Słów kilka o krośnie pionowym w kulturze przeworskie.
 • 22 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) in Vilnius, 31.08-04.09.2016, z prezentacją Hallstatt textiles from Poland. Analysis of textile finds from the bi-ritual cemetery in Świbie.

Udział w grantach:

 • Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.), kierownik prof. dr hab. Piekalski, rodzaj NCN – OPUS, nr. UMO-2012/07/B/HS3/01088, stanowisko – członek zespołu
 • Archeologia Polska i Słowacka od schyłku antyku po średniowiecze, realizowanego przez dr. hab. T. Baranowskiego, na lata 2016-2018, stanowisko – członek zespołu
 • Opracowanie kurhanu „rodzinnego” z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego, kierownik dr Paweł Szymański, OPUS 5, UMO-2013/09/B/HS3/00629, na lata 2014-2016, stanowisko - członek zespołu
 • Grecka Kymisala Antyczna „polis” na wyspie Rodos, OPUS, 2013/11/B/HS3/02061, na lata 2014-2017, stanowisko - członek zespołu

Zlecone analizy technologiczne wyrobów włókienniczych:

 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie - Analiza technologiczna odcisków tekstylnych ze zbiorów Muzeum
 • Muzeum w Gliwicach - Analiza technologiczna pozostałości przedmiotów metalowych z odciskami tkanin oraz fragmentów tkanin pochodzących z cmentarzyska kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16)
 • Muzeum w Brodnicy - Analiza technologiczna fragmentu tkaniny z cmentarzyska Marianki, gm. Rypin
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Analiza technologiczna fragmentu tkaniny na mieczu żelaznym z Roszkowa, pow. Kościan
 • Analiza odcisku tekstylnego z Tumian-Rybaczówki st. 2, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Analiza technologiczna i surowcowa tekstyliów z Czerwonego Dworu, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko XXI, wraz z Anną Rybarczyk i Łukaszem Antosikiem

Prace dodatkowe, pozanaukowe

 • Skład:
  • Syberyjski Notatnik Myśliwego 1902-1916, pod redakcją Tadeusza Poklewskiego-Koziełł, rok 2015
  • Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim, Archeologiczne zeszyty autostradowe, rok 2014
 • Projekty okładek:
  • Tadeusz Poklewski-Koziełł, 2015, Syberyjski Notatnik Myśliwego 1902-1916
  • Skóra K., 2015, Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej
  • Janiak R. 2014, Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim
 • Fotografia dokumentacyjna:
  • Zabytki z cmentarzyska w Radomiu, st. 4
  • Zabytki z cmentarzyska w Lubieniu, pow. Piotrkowski
  • Zabytki metalowe ze stanowisk Pomorzany st.1-2 i Pomorzanki st. 4
  • Fragmenty wiadra średniowiecznego z cmentarzyska w Lubieniu, pow. Piotrkowski
  • Hakownicy z Inowłodza
  • Zabytki metalowe ze stanowiska Raczkowice, gm. Dąbrowa Zielona, st. 3
  • Tkaniny z Muzeum w Gliwicach - Świbie, pow. Gliwice, stan. 16
  • Tkaniny z Wrocławia, Plac Nowy Targ
 • Digitalizacja materiałów archiwalnych:
  • Maik J. 2012, Włókiennictwo kultury wielbarskiej
  • Poklewski-Koziełł T. 2012, Studia o zamkach wczesnośredniowiecznych
  • Poklewski-Koziełł T. 2015, Syberyjski Notatnik Myśliwego 1902-1916
 • Cyfrowa dokumentacja rysunkowa:
  • Zabytki z cmentarzyska w Radomiu, st. 4
  • Zabytki z cmentarzyska w Kręcieszkach, st. 1, gm. Bedlno, pow. Kutno

Bibliografia

Publikacje:

 • Słomska J. w druku, Zeugnisse der Textilproduktion in der Siedlung Tumiany-Rybaczówka, Fundstelle 2, Kreis Olsztyn. In: T. Baranowski (Hrsg.), Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein – Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada, Warszawa.
 • Słomska J. w druku, Tkanina z Tyńca pod Ślęzą, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie. In: Okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów w dorzeczach Odry i Wisły – problemy i perspektywy badawcze.
 • Słomska J., Antosik Ł., w druku, Nowe odkrycia tekstylne z cmentarzyska birytualnego w Łabędach-Przyszówce, pow. Gliwice, woj. śląskie, st. 4, Sprawozdania Archeologiczne.
 • Antosik Ł., Słomska J., Zawilski P. w druku, Wczesnośredniowieczne kabłączki skroniowe z częściowo zachowanymi resztkami tekstylnymi z Łowicza, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza, Zgierz.
 • Słomska J. 2015, Słów kilka o krośnie pionowym w kulturze przeworskiej. In Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum. Polska - Czechy - Morawy - Słowacja Red. Lubomira Tyszler i Eduard Droberjar. Łódź – Wieluń, s. 451-457.
 • Słomska J., Antosik Ł. 2014, Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny, Opolskie Zeszyty Muzealne, XX s. 103-110.
 • Słomska J. 2013, Szkło, Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku, red. T. Poklewski, Łódź, s. 141-145.
 • Słomska J., Antosik Ł. 2013, Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, 3 (63), Łódź, s. 180-183.
 • Słomska J. and Antosik Ł 2011 (Rec.) The medieval broadcloth. Changing trends in fashions, manufacturing and consumption, edited by Kathrine Vestergård. Pedersen and Marie-Louise B. Nosch “Ancient Textiles Series” vol. 6, Oxford 2009, ss. 159, liczne ryciny, tabele, fotografie (w tym kolorowe), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 1: 115-116.
 • Słomska J and Antosik Ł 2011 (Rec.) ‘Cord’ ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th – 4th mill. BC, Baltic Pontic Studies, t. 15, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2010, ss. 170, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 3-4, s. 443-445.
 • Słomska J and Antosik Ł (Rec.) Wearing the cloak. Dressing the Soldier in Roman Times, edited by Marie-Louise Nosch, “Ancient Textiles Series”, vol. 10, Oxford-Oakville 2012, ss. 144, liczne tabele, ryciny, fotografie (w tym kolorowe), rekonstrukcje, schematy, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”.
Home Instytut Pracownicy Słomska Joanna Aleksandra, mgr