Pracownicy Instytutu

Mazur Elżbieta , dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor nadzwyczajny

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 512 355 720

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1973 - 1978 studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historycznym
 • 1978 - tytuł magistra w dziedzinie historii  
 • 1991- doktorat na podstawie rozprawy „Materialne warunki bytu robotników i inteligencji w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1921 - 1939”
 • 1999 - habilitacja na podstawie książki Dobroczynność w Warszawie w XIX wieku, Warszawa 1999

Języki obce

 • język angielski- czynna
 • język rosyjski- czynna
 • język francuski- bierna

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • kultura materialna XIX i XX w.
 • historia dobroczynności i opieki medyczno-społecznej
 • dziecko w kulturze
 • kultura wizualna

Kariera zawodowa 

 • 1978 -1983 asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 1988 starszy asystent, adiunkt i docent  w Zakładzie Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (poprzednia nazwa Instytut Historii Kultury Materialnej)
 • od 2006 do 2012 profesor w KUL, Instytut Ekonomii, Kierownik Katedry Historii Społeczno - Gospodarczej
 • od 2008 do 2013 profesor w UKSW, Instytut Wiedzy o Kulturze

Stypendia:

 • 1992  - Królewska Akademia Nauk Szwecji, Sztokholm
 • 1993 - CNRS, Francja, Paryż
 • 1994 - Free University w Brukseli, Belgia
 • 1997 - Angielska Akademia Nauk, Londyn

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • od 1995 r. do dziś zastępca redaktora "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej"

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • członek Komisji Historii Miast przy KNH

 Dydaktyka:

 • od 1998 do 2012 Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, wykłady z historii społeczno - gospodarczej Polski i powszechnej (wykłady kursowe i monograficzne)
  • Etatyzm a kształtowanie się systemów totalitarnych w Europie międzywojennej
  • Gospodarcze i społeczne zmiany strukturalne w PRL
  • Historia społeczno-gospodarcza Polski i powszechna od średniowiecza do czasów najnowszych
  • proseminaria i seminarium magisterskie z historii społeczno-gospodarczej
 • 1998 - 1999 - Akademia Humanistyczna w Pułtusku (wykład monograficzny)
  • Nowoczesna metropolia mozaiką społeczną i kulturową w XIX i XX wieku
 • od 2008 - Instytut Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wykłady monograficzne)
  • Dobroczynność religijna i świecka w Europie XIX i XX w.
  • Materialne artefakty duchowości
  • Kobieta polska w kulturze XIX i XX w.
  • Miasto w kulturze XIX i XX w.
  • Zarys historii kultury materialnej
  • Kultura Materialna w PRL
 • Promocje prac doktorskich
  • Życie codzienne żydowskich zamożnych rodzin warszawskich w latach 1808-1875 - Anna Wiercicka - obrona Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Rozwój gospodarczo-społeczny Lublina w II Rzeczypospolitej (otwarty przewód doktorski) - Marcin Nowak
  • Studia Doktoranckie UKSW
   • Dobroczynność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym- Aleksandra Sajdak
   • Dobroczynność w Gdyni w okresie międzywojennym- Aleksandra Kozieł
   • Historia animowanego filmu polskiego po II wojnie światowej- Arkadiusz Kosecki

 Nagrody:

 • 1979  - im. Stanisława Herbsta za najlepszą w Polsce pracę magisterską w dziedzinie historii
 • 1994 - im. Witolda Kuli,  pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie historyczno - ekonomicznym prac magisterskich i doktorskich

Funkcje społeczne:

 • od 2003 sekretarz Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Bibliografia

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

 Monografie
 •  2016
Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Warszawa.
 • 2015
(wraz z Daniel Grinberg, Grażyna Pawlak, Maciej Sadowski), Res sacra miser: dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa.
 • 2013
(oprac. katalogu i wystawy Elżbieta Mazur i in.), Ul. Twarda: dzieje ulicy warszawskiej, Warszawa.
 • 2012
(wraz z Daniel Grynberg, Alicja Banna), Gemilut Chasadim: Żydzi, dobroczynność, Warszawa.
 • 2008
Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LXXII, red. J. Kruppé, Warszawa.
 
Artykuły 
 • 2017
Warszawa przełomu XIX i XX wieku we wspomnieniach pań z kręgu zamożnej inteligencji – Jadwigi Waydel-Dmochowskiej i Stefanii Podhorskiej-Okołów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXV, nr 3, s. 397-405. 
 • 2014
Bogactwo w służbie społeczeństwa, [w:] Jan Bloch (1836-1902): kapitalista, pacyfista, filantrop, red. Andrzej Żor, Warszawa, s. 133-147. 
 • 2012
W Drugiej Rzeczpospolitej: wspólnymi siłami społeczników, darczyńców i państwa. [w:] Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku, red. Dariusz Jarosz, warszawa 2012, s. 11-20. 
 • 2012
Zakłady wodolecznicze w Warszawie w XIX wieku, „Rocznik Warszawski”, R. XXXVII, Warszawa 2012, s. 115-124. 
 • 2011
Miłosierdzie Boże – miłosierdzie ludzkie i ich plastyczna wizualizacja w obrazach Wiliama Hogartha, [w:] Kultura wizualna – teologia wizualna, red. Witold Kawecki, Warszawa 2011, s. 429-439. 
 • 2010
Kultura materialna w przestrzeni duchowej (sakralnej), „Studia Theologica Varsaviensia”, R. XLVIII, s. 74-83. 
 • 2009
Pałace Warszawy w XIX wieku, [w:] Život pražských palácu, red. Olga Fejtová i in., Praha, s. 737-747.
 • 2008
Ku aktywności w życiu publicznym – kobiety w organizacjach dobroczynnych, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008, s. 379-389. 
 • 2008
Stan uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVI, 2008, nr 1, s. 31-44.
 • 2008
Życie codzienne w uzdrowiskach w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVI, 2008, nr 2, s. 169-186.
 • 2006
Żoliborz - dzielnica obietnic, [w:] Straty Warszawy 1939-1945. Raport, red. W. Fałkowski, Warszawa 2006, s. 141-165.
 • 2006
Szpitale w zaborach austriackim i pruskim w XIX wieku. Stan i potrzeby badań, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R LIV, 2006, nr 1, s. 102-113.
 • 2006
Inwentarz apteki Teofila Lesińskiego w Warszawie z roku 1861, „Rocznik Warszawski”, R. XXXIV, 2006, s.
 • 2005
Pierwszy warszawski szpital dla dzieci, „Rocznik Warszawski”, t. 33, 2005, s. 87-105. 
 • 2003
Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX w. na ziemiach polskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LI, 2003, nr 2, s. 177-182.
 • 2003
Opieka nad dziećmi i sierotami w dziewiętnastowiecznej Warszawie, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 2, red. E. Mazur, Warszawa 2003, s.
 • 2002
Życie codzienne marginesu społecznego w Warszawie w XIX w. Problemy badawcze [w:] Społeczeństwo, Państwo, modernizacja, Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2002, s. 177-182. 
 • 2001
Ruch dbałości o kulturę fizyczną kobiet w XIX i na początku XX w. [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, t. VII, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa, s. 375-381.
 • 2001
Dziewiętnastowieczna Warszawa jako teren społecznej aktywności kobiety, [w:] Przełomy historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, t. 3, cz. 4, s. 303-310, Toruń 2001.
 • 2000
Wyposażenie szpitali Królestwa Polskiego na podstawie instrukcji rządowej z 1842 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLVIII, 2000, nr 1-2, s. 41-54.
 
Prace popularno-naukowe 
 • 2001
Kultura życia codziennego w Europie, [w:] Cywilizacje Europejczyków, Encyklopedia multimedialna PWN, z. 4, Warszawa 2001 (współautor D. Główka). 
 • 1996
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, "Mówią Wieki", 1996, nr 3, s. 40-42.
 • 1993
Leksykon ucznia - Historia, Warszawa 1993, wyd. II 1994, wyd. III 1996, wyd. IV 2003.
 
Recenzje 
 • 2007
A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city. 1807-1858, Wrocław 2006, ”Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LV, 2007, z. 3/4, s. 374-376.
 • 2002
E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. L, 2002, nr 2, s. 229-230.
 • 2001
XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“, R. XLIX, 2001, nr 1-2, s. 147-148.
 • 2001
G.B. Rise, Mending, bodies, saving souls.  A history of hospitals, Oxford 1999, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“, R. XLIX, 2001, nr 4, s. 405-407.
 • 1999
„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXI, 1999, nr 1-2, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.XLVII, 1999, nr 3-4, s. 496-497.
 • 1997
Charity.  Self–Interest and Welfare in the English Past, red. M. Daunton, London 1996, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R.XLV, 1997, nr 3-4, s. 440.
 • 1996
R. H. Bremner, Giving. Charity and Philantropy in History, New Brunswick 1994, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R.XLIV, 1996, nr 2, s. 229-230.
 • 1991
Kultura miasta przemysłowego, XIX-XX w., "Łódzkie Studia Etnograficzne", t. 29, 1989, " Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXXIX, 1991, nr 1, s. 83-85.
 • 1989
Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń, red. H. Imbs, Wrocław 1988, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XXXVII, 1989, nr 4, s. 707-708.
 • 1981
Rewolucja 1905 roku a kultura polska, "Kwartalnik Historyczny", 1981, nr 3, s. 895-898.
 
Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego
 
Monografie 
 • 1999
Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LXVII, red. J. Kruppé, Warszawa.
 • 1993
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939, Warszawa.
 
Artykuły 
 • 1998
Zmiany funkcji szpitala w XIX w. na przykładzie szpitali warszawskich [w:] Szpitale w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska i J. Kruppé, Warszawa, s. 221-240. 
 • 1998
Ulice osiedlowe, ich znaczenie i funkcje w międzywojennej Warszawie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLVI, nr 3-4, s. 383-390.
 • 1998
Care for Orphans in Nineteenth Century Warsaw, „Acta Poloniae Historica”, 79, 1999, s. 123-133. 
 • 1997
Every-day life in the Estates of the Warsaw Residential Cooperative during the  interwar period, „Journal of Urban Ethnology”, nr 2, s. 143-151.
 • 1997
Rola dobroczynna kobiety z warstw „wyższych”. Wariant tradycyjny i nowoczesny na przykładzie Warszawy w drugiej połowie XIX w., [w:] Kobieta i kultura życia codziennego, t. 5, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa, s. 349-362. 
 • 1997
Życie codzienne w osiedlach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, „Miasto i Kultura”, nr 1, s. 161-176.
 • 1995
Pomoc żywnościowa w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIII, nr 2, s. 185-196. 
 • 1993
Place Żoliborza w dwudziestoleciu międzywojennym, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLI, nr 4, s. 613-622. 
 • 1992
Kultura w działalności warszawskiej organizacji PPS na przykładzie pierwszego eksperymentalnego osiedla mieszkaniowego - Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej [w:] Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992, Warszawa, s. 173-182.
 • 1992
Standard mieszkań w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1921 - 1939 [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, red. J. Sztetyłło, Warszawa. 
 
Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora
 
Artykuły 
 • 1990
Działalność Stowarzyszenia Szklane Domy przy WSM w latach 1927-1939, „Przegląd Historyczny”, nr 2, s. 151-167.
 • 1986
WSM: eksperymentalne osiedle robocze, [w:] Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, red. A. Żarnowska, Warszawa.
 • 1981
Tradycje historyczne dawnych wsi szlacheckich okolic Drohiczyna i Bielska Podlaskiego, Warszawa.
 • 1980
Problemy i metody badań, [w:] Pozostałość granicy rozbiorowej w świadomości i kulturze ludności gminy Golub-Dobrzyń, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa 1980, s. 19-28. 
 • 1979
Realizacja programu spółdzielczego w międzywojennej WSM, [w:] Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice, Wrocław.
 • 1979
Realizacja programu budownictwa społecznego w międzywojennej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, „Kronika Warszawy”, nr 4.
 
Home Instytut Pracownicy Mazur Elżbieta , dr hab. prof. IAE PAN