Pracownicy Instytutu

Dobrzańska Halina Magdalena, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Starszy dokumentalista

Adres:
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Eksploatacja i wykorzystanie surowców w pradziejach i średniowieczu

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: +48 609 029 263

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii (1967-1972), Specjalizacja: Archeologia Polski i powszechna, Praca magisterska: Chronologia występowania późnorzymskiej ceramiki wykonanej przy użyciu koła garncarskiego w kulturze przeworskiej, na obszarze Polski, promotor prof. dr hab. Kazimierz Godłowski
 • Praca doktorska: Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, promotor prof. dr hab. Zenon Woźniak (1986).

Języki obce

 • język angielski i rosyjski - odpowiednie do konwersacji,
 • język niemiecki -znajomość bierna.

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Okres rzymski i okres wędrówek ludów w środkowej i wschodniej Europie; wytwórczość pozarolnicza, archeometria ceramiki, archeologia środowiskowa.
 • Pierwsza połowa 1 tysiąclecia n.e. na obszarach centralnej Azji; ludy koczownicze.

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt grantowy Komitetu Badań Naukowych 1H01G04009  Zagadnienie wytwórczości garncarskiej na terenie środkowo-europejskiej części Barbaricum w okresie rzymskim - przypadek Zofipola.

 • Lata realizacji: 1995-1999
 • Funkcja w zespole projektowym: kierownik projektu
 • Prace  w ramach projektu wykonywali: Tomasz Herbich (geofizyka), Maria Lityńska-Zając (paleobotanika), Danuta Makowicz-Poliszot (paleozoologia),  Maciej Pawlikowski (mineralogia), Jan Piekarczyk (badania ultradźwiękowe).
 • Jednostka organizująca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Opis projektu: W ramach interdyscyplinarnego projektu poświęconego zagadnieniu produkcji ceramiki wykonanej na kole garncarskim w środkowej Europie, poza granicami imperium rzymskiego, badano centrum garncarskie w Zofipolu. Zastosowano szerokie spektrum metod różnych dyscyplin naukowych. Do ważniejszych badań należała prospekcja geofizyczna stanowiska, która pozwoliła na odkrycie ponad 20 nieznanych dotąd pieców garncarskich oraz zastosowanie metody ultradźwiękowej do rozpoznania techniki budowy naczyń, po raz pierwszy wykorzystanej do badań ceramiki zabytkowej. Wykonano analizy mineralogiczne  ponad 100 próbek ceramiki, które pozwoliły na charakterystykę mas garncarskich i użytych do produkcji surowców. Wiele cennych informacji dotyczących  charakteru osady dostarczyły badania archeozoologiczne i archeobotaniczne, wyniki tych ostatnich wniosły istotne dane także dla rozpoznania konstrukcji pieców. Osiągnięte rezultaty przyczyniły się  nie tylko do wyjaśnienia technologii i organizacji produkcji oraz jej rozplanowania przestrzennego na stanowisku w Zofipolu, ale ułatwiają także interpretację innych dużych ośrodków produkcji ceramiki w tej części Europy.
 • Publikacje: seria kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom opracowanym w ramach projektu, lub prac, w których częściowo wykorzystano uzyskane wyniki badań.  

Projekty realizowane w ramach umów międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk:

2) Polsko-rumuński  projekt badawczy na lata 2006-2008 w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Państwowym Uniwersytetem Sztuki w Bukareszcie. Temat projektu badawczego: Badania eksperymentalne w archeologii. Glina i drewno w obróbce cieplnej (Europa Środkowa w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu).

Kordynator ze strony polskiej Halina Dobrzańska, wspólpraca Bartłomiej Sz. Szmoniewski, ze strony rumuńskiej koordynował projekt Dragos Gheorgiu.

3) Polsko-rumuński  projekt badawczy na lata 2008-2010 w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Instytutem Archeologii i Sztuki Rumuńskiej Akademii Nauk.

Temat projektu badawczego: Transkarpackie związki kulturowe w pierwszym tysiącleciu naszej ery.

 1. interakcje kulturowe w Transylwanii od okresu lateńskiego do okresu wczesnego średniowiecza.
 2. ludność kultury przeworskiej w północno zachodniej Rumunii
 3. Kultura wczesnosłowiańska w południowej Polsce i Transylwanii: podobieństwa i różnice.

Kordynator ze strony polskiej Halina Dobrzańska, współpraca Bartłomiej Sz. Szmoniewski, ze strony rumuńskiej koordynował projekt Corlioan H. Oprean. W ramach projektu ze strony rumuńskiej współpracował Ion Stanciu.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

Polsko - chiński projekt badawczy realizowany w ramach umowy między PAN i Chińską Akademią Nauk Społecznych.

 • Temat projektu badawczego: Koczownicy euroazjatyckich stepów w relacjach z cesarstwami rzymskim, bizantyjskim i chińskim. Kontakty, związki, konflikty.
 • Kordynator ze strony polskiej Halina Dobrzańska, współpraca Aleksander Paroń, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, ze strony chińskiej koordynuje projekt Li Jinxiu, współpracują  Qinggeli i Jia Yiken.

Praktyka terenowa:

Wybrane badania:

 • Stanowisko
  • rok
  • funkcja
  • jednostaka prowadząca badania.
 • Osada w Zofipolu, st. 1, woj. małopolskie
  • 1986, 1997
  • kierownik badań
  • IAE PAN.
 • Osada w Mysławczycach, st. 1, woj. Małopolskie
  • 1988-1995
  • kierownik badań
  • IAE PAN.
 • Dolina Wisły, rejon Zofipola i Igołomi
  • 2001-2007
  • badania geomorfologiczne prowadzone wspólnie z Tomaszem Kalickim
  • IAE PAN.

Kariera zawodowa 

 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  • 1975-1979- asystent
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
  • Studium Doktoranckie (1980-1984); doktorant
  • od 1986- adiunkt, archeolog

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redakcja prac zbiorowych
  • H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki (red.) The Geoarchaeology of River Valleys, Budapest 2004. Archaeolingua, Series Minor, t. 18.
  • H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.) Celts on the margin. Studies in European cultural interaction 7th BC-1st AD dedicated to Professor Zenon Woźniak, Kraków 2005.
  • H. Dobrzańska,  B. Sz. Szmoniewski, K. Ryba (red) European Association of Archaeologists,  12th Annual Meeting, Cracow, Poland 19-24 September 2006. Abstracts Book. Kraków 2006.
  • Eric De Sena, Halina Dobrzańska, Roman Empire and Beyond. Archaeological and Historical research on the Romans and Native Cultures in Central Europe. Oxford  2011, ilustracje +173 strony BAR International Series 2293.
 • Czsopisma
  • Sekretarz redakcji Acta Archaeologica Carpathica (1987-1992).
  • Członek Komitetu  Redakcyjnego Acta Eurasiatica (od 2010 r)

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (EAA) - członek Rady (2010-2013)
 • Rei Cretariae Romanae Fautores
 • Komisja Archeologiczna przy Krakowskim Oddziale PAN:
  • Sekretarz naukowy (2002-2006)
  • Członek Zarządu Komisji (2008-2016)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Koordynator kongresu European Association of Archaeologists,  12th Annual Meeting, Cracow, Poland 19-24 września 2006.
 • Współorganizacja sesji naukowych:
  • H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, The Archaeology of River valleys, 8th EAA Annual Meeting 24-29 września 2002 Thessaloniki, Grecja.
  • H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, Archaeology and Palaeogeography - marriage by reason, 9th EAA Annual Meeting 10-14 września 2003, St. Petersburg, Rosja
  • J. Burnouf, H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, The Man and Climate in the Holocene? Relations between People and Environment. EAA Xth Annual Meeting, Lyon, 8 -11 września 2004, Francja.
  • E. De Sena, H. Dobrzańska,  Roman Empire and Beyond I: Communications and exchange of material and ideas  12th EAA Annual Meeting, Cracow, 19-24 września 2006, Polska.
  • E. De Sena, H. Dobrzańska,  Roman Empire and Beyond II: Communications and exchange of material and ideas  13th EAA Annual Meeting, Zadar, 18-23 września 2007, Chorwacja.

Dydaktyka:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Instytut Geologii i Surowców Mineralnych, Katedra Ceramiki); opieka merytoryczna nad 4 pracami dyplomowymi studentek, które wykonywały badania laboratoryjne ceramiki zabytkowej i użytych do jej produkcji surowców.

Inne:

 • Grant  Wenner-Gren Foundation For Anthropological Research, New York na organizację 12 Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (EAA), który odbył się w Krakowie, 19-24 września 2006 - otrzymany wspólnie z Anthony Hardingiem.

Bibliografia

 • 1980

H. Dobrzańska, Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej, Archeologia Polski 24, 1980, s. 87-152.

 • 1981

H. Dobrzańska, Problem datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN - Oddział w Krakowie 23/1, 1981, s. 7-8.

H. Dobrzańska, Z zagadnień gospodarki ludności kultury przeworskiej w okresie rzymskim na obszarze Małopolski, Acta Archaeologica Carpatica 21, 1981, s. 259-271

 • 1982

H. Dobrzańska, Ceramika toczona jako wyraz zmian zachodzących w kulturze przeworskiej we wczesnej fazie późnego okresu rzymskiego, Scripta Archaeologica 2, 1982, s. 90-98.

H. Dobrzańska, Fizikochimiceski izslledvanija na kerakika ot archeologic eski razkopki v Polša, Interdisciplinarni Izsledvanija 9, 1982, Sofia, s. 17-26.

 • 1984

H. Dobrzańska, Problems concerning the study of technology of wheel-made ceramics in pottery workshops in the region of Upper Vistula in late Roman period (w:) Römerzeitliche Drehscheibenware im Barbaricum, Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 11, 1984, s.48-56.

 • 1986

H. Dobrzańska, Konferencja w Krakowie na temat “Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce” 14-16 XI 1984 r., Sprawozdania Archeologiczne 38, 1986, s. 371-372.

H. Dobrzańska, Z problematyki badań nad technologią produkcji późnorzymskiej ceramiki wykonanej na kole w dorzeczu górnej Wisły, Acta Archaeologica Carpathica 25, 1986, s. 131-147.

H. Dobrzańska, Problem der Genese der Drehscheibenkeramik in der Przeworsk-Kultur (w:) Urzeitliche und Frühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten, Nitra 1986, s. 252-258.

 • 1987

H. Dobrzańska, Zofipole, gm. Igołomia -Wawrzeńczyce, Informator Archeologiczny. Badania 1986. Warszawa 1987, s. 110-111.

 • 1988

H. Dobrzańska, Osada z okresu późnorzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, Sprawozdanie nr 104 za 1986 r. Wydział Historii i Nauk Społecznych, Poznań, 1988, s. 14-18.

 • 1989

H. Dobrzańska, Recenzja: Laszlo Barkóczi, Pannonische Glasfunde in Ungarn, Studia Archaeologica 9, Budapest 1988, 233 strony, 4 ryciny, 117 tablic, Archeologia 40, 1989, s. 186-188.

 • 1990

H. Dobrzańska, Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Część I. Materiały, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990.

H. Dobrzańska, Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Część II. Kraków 1990.

 • 1992

H. Dobrzańska, The Site at Mysławczyce, Cracow Province, against the Background of the Roman Period Settlement in the Lower Szreniawa Basin (w:) red. K. Godłowski, R. Madyda-Legutko, Probleme der relativen und absoluten  Chronologie ab Latenezeit bis zum Frühmittelalter, Kraków 1992, s. 197-206.

H. Dobrzańska, E. Marasik-Bielejec, M. Pawlikowski, Identity, similarity and differentiation, according to the example of pottery from Zofipole, Cracow Province, Archaeologia Polona 30, 1992, s. 75-85.

H. Dobrzańska, J. Rydzewski, Elementy zakarpackie w materiałach kultury trzcinieckiej z osady w Mysławczycach, woj, krakowskie, Acta Archaeologica Carpathica 31, 1992, s. 91-106.

 • 1993

H. Dobrzańska, The site of the Late Roman period at Igołomia, near Cracow. The settlement of potters or potters in the settlement? (w:) Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques, Bratislava 1-7 Septembre 1991, Bratysława 1993, s. 379-385.

 • 1995

H. Dobrzańska, Kultura przeworska na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski w okresie rzymskim - główne problemy badawcze, Sprawozdania Archeologiczne 47, 1995, s. 33-53.

H. Dobrzańska, M. Pawlikowski, Mohamed  M. Ibrahim, Mineralogical Studies of Late Roman pottery from settlement at Mysławczyce, Proszowice Commune, Sprawozdania Archeologiczne 47, 1995, s. 271-294.

 • 1996

H. Dobrzańska, Grób “książęcy z Giebułtowa koło Krakowa w świetle nowych badań, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN - Oddział w Krakowie 39/1, 1996, s. 6-9.

H. Dobrzańska, Recenzja: R. Laser, E. Schultze i inni, Corpus der römische Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 2: Freistaat Sachsen, Sprawozdania Archeologiczne 48, 1996, s. 233-234.

H. Dobrzańska, A pottery workshop in Mid-European Barbaricum and its Roman relations, Rei Creariae Romanae Favtores, XXth International Congress 1996, York and Newcastle, s. 26.

 • 1997

H. Dobrzańska, J. Wielowiejski, The Early Roman high-status elite grave in Giebułtów near Cracow, Materiały Archeologiczne 30, 1997, s. 81-102.

H. Dobrzańska, The import of ceramic vessels in the Przeworsk Culture of the Roman Period: the case of Giebułtów [w:] A. Buko, W. Pela (red), Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, Warszawa 1997, s. 25-40.

H. Dobrzańska, Kultura przeworska w okresie rzymskim [w:] K. Tunia (red.) Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków 1997, s. 331-382.

 • 1998

H. Dobrzańska, Zofipole, Igołomia-Wawrzeńczyce Commune, Cracow Province, site 1 [w:] K. Wasilikowa (red.) Holocene - prehistoric settlement and enviromental setting east of Cracow. Guide to excursion IV. The Fifh European Palaeobotanical - Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland, s. 13-16.

H. Dobrzańska, J. Wielowiejski, K. Domżalski, Römische Importe aus dem Grab in Giebułtów (Polen) im Licht der neusten Forschung, Novaensia 10, 1998, s. 264-277.

H. Dobrzańska, Osada wczesnosłowiańska w Igołomi, Archaeoslawica, 3, 1998, s. 71-114.

 • 1999

H. Dobrzańska, Recenzja: H. U. Voss i inni, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 3: Bundesland Mecklemburg-Vorpommern, Bonn 1998, Sprawozdania Archeologiczne 50, 1999, s. 315-318.

H. Dobrzańska, Sarmaci na ziemiach Polski - mit czy rzeczywistość, Archeologia Polski XLIV, z.1-2, 1999, s. 75-91.

H. Dobrzańska, Wspomnienie o Mieczysławie Domaradzkim, Archeologia L, 1999, s. 113-115.

H. Dobrzańska, Sarmatian artifacts in Poland: identification, interpretation, research perspectives [w:] International connections of the Barbarians of the Carphatian Basin in the 1st-5th centuries AD. Aszód-Nyiregyhaza, 24-27 August, 1999, s. 12.

 • 2000

H. Dobrzańska, J. Piekarczyk, Ultrasonic testing of ceramic vessels of Roman Period from the production centre at Zofipole, Acta Archaeologica Carpathica XXXV, 1999-2000, s. 89-111.

H. Dobrzańska, Ośrodek produkcji ceramiki “siwej” z okresu rzymskiego w Zofipolu [w:] J. Rydzewski (red.), 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, s. 37-68.  

H. Dobrzańska, Early Roman pottery imports from the Northern Pontic area and Asia Minor found in Poland - hellenistic traditions and Roman design, Rei Cretariae Romanae Favtorvm 36, 2000, s. 337-340.

 • 2001

H. Dobrzańska, Contacts between Sarmatians and the Przeworsk Culture community [w:] International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th centuries A.D. Proceedings of the international conference held in 1999 in Aszód and Nyiregyhaza, Aszód-Nyiregyhaza 2001, 101-115.

Ośrodek produkcji ceramiki z okresu rzymskiego w Zofipolu koło Krakowa, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie), t. XLIV/1, 2001, s. 123-125.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, G. Calderoni, M. Lityńska-Zając, Pottery and environment: the Roman Period production centre at Zofipole (Cracow, southern Poland), XIV Congrès de I’U.I.S.P.P. Liège, Belgique 2 - 8 sept. 2001, s. 85.

H. Dobrzańska, Non-commercial aspects of the presence of the Eastern Sigillata in Southern Poland, 7th Annual Meeting European Association of Archaeologists, (Esslingen am Neckar, Germany) 19th - 23th September 2001,  s. 137.

 • 2002

Recenzja:Michael Erdrich , Rom und die Barbaren (Das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis zum Gallischen Sonderreich) Mainz 2001, XI,192 stron., 16 rycin i 12 tabel w tekście oraz 2 załączniki; w serii Römisch-Germanische Forschungen, t. 58, Sprawozdania Archcheologiczne LIII, 2002, s. 443-446.

H. Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka, U. Żurek, Archeologiczna ceramika ogniotrwała na przykładzie Zofipola, Materiały Ceramiczne, R. LIV, nr 2, 2002, s. 62-70.    43. H. Dobrzańska, T. Kalicki, Man-environment interaction in the 1st to the 7th century AD: A case study of the Vistula river valley near Cracow (Southern Poland), 8th EAA Annual Meeting 24-29 September 2002 Thessaloniki, Hellas, Abstracts Book, s. 72).

H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, The archaeology of river valleys , 8th EAA Annual Meeting 24-29 September 2002 Thessaloniki, Hellas, Abstracts Book, s. 70.

H. Dobrzańska, J. Piekarczyk, Pottery manufacturing techniques: ultrasonic testing of the wheel-made pottery (Roman period) [w:} Rei Cretariae Favtores, XXIIIrd International Congress - 2002 Rome. American Academy in Rome, Sept.29-Oct. 6 2002. Programme and Abstracts, s. 19-20.

 • 2003

H. Dobrzańska T. Herbich, Zofipole, Interdisciplinary research project: fieldwork results, Archaeologia Polona, 41, 2003, s. 91-101.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, Człowiek i środowisko w dolinie Wisły koło Krakowa w okresie od I do VII w. n.e., Archeologia Polski, XLVIII, 2003, z. 1-2, s. 25-55.

H. Dobrzańska, Zofipole koło Krakowa - ośrodek produkcji ceramiki i rezerwat archeologiczny z piecami garncarskimi ( III-IV w. n.e.), Materiały Ceramiczne LIV, nr 2, 2003, s. 47-52.

H. Dobrzańska, Grey pottery firing process in up-draught kiln: what do wasters speak about? 9th EAA Annual Meeting 10-14 September 2003, St. Petersburg, Russia, Final Programme and Abstracts, s. 61.    

H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, Archaeology and Palaeogeography - marriage by reason, 9th EAA Annual Meeting 10-14 September 2003, St. Petersburg, Russia, Final Programme and Abstracts, s. 16.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, Distribution of the subfossil trunks in alluvia - climatic and/or anthropogenic indicator? 9th EAA Annual Meeting 10-14 September 2003, St. Petersburg, Russia, Final Programme and Abstracts, s. 16.

H. Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka, Ceramika archeologiczna “ścieralna”[w:] IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Streszczenia, program, Zakopane 25-28 września 2003 r. s. 24.

 • 2004

H. Dobrzańska, T. Kalicki, Man and Environment in the Vistula River Valley Near Cracow from the 1st to the 7th Century AD, (w: ) The Geoarchaeology of River Valleys, H. Dobrzańska, E. Jerem T. Kalicki (red.). Budapest 2004. Archaeolingua, Series Minor, t. 18, s. 105-141.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, G. Calderoni, M. Lityńska-Zając, Pottery and environment: the Roman period production centre at Zofipole (Cracow, southern Poland), (w:) Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2-8 September 2001, Section 3:  Paleoecology. General Sessions and Posters,. 0xford 2004, BAR International Series t. 1271, s. 83-90.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, Oak as resource in the Roman period economy: the Vistula valley case (S-Poland) Abstracts book EAA Xth Annual Meeting, Lyon, 8th -11th September 2004, Lyon 2004, s. 114.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, Interakcja człowiek środowisko w dolinie Wisły koło Krakowa, w okresie od I do VII w. n.e. (w:) Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolniczo-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.) Katowice 2004, Muzeum Śląskie w Katowicach, s. 315-332.

H. Dobrzańska, Zagadnienie dużych ośrodków produkcyjnych ceramiki warsztatowej w środkowoeuropejskim Barbaricum: przypadek Zofipola koło Krakowa, (w: ) Ceramika warsztatowa poźnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum, Wrocław 21-22 maja 2004,Wrocław 2004, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 3.

H.Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka ,Ceramika archeologiczna “ścieralna”[w:] Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. (red. Z. Pędzich i K. Haberko) Kraków 2003, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Prace Komisji Nauk Ceramicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny - Ceramika t. 80, s. 565-572.

H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, Editorial Preface (w: ) The Geoarchaeology of River Valleys, H. Dobrzańska, E. Jerem T. Kalicki (red.). Budapest 2004. Archaeolingua, Series Minor, t. 18, s. 5-6.

J. Burnouf, H. Dobrzańska, E. Jerem, T. Kalicki, The Man and Climate in the Holocene? Relations between People and Environment. Abstracts book EAA Xth Annual Meeting, Lyon, 8th -11th September 2004, Lyon 2004, s.136-.137.

H. Dobrzańska, J. Piekarczyk, Techniki formowania naczyń na kole w okresie rzymskim: zastosowanie ultradźwiękowej metody badań (w: ) Ceramika warsztatowa poźnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum, Wrocław 21-22 maja 2004,Wrocław 2004, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 13-15.

H. Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka, Ścieralność ceramiki “siwej” - zjawisko kulturowe czy technologiczne? [w:] Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Materiały z konferencji (red.) J. Garncarski, Krosno 2004, s. 679-690.

 • 2005

T. Kalicki, H. Dobrzańska, G. Calderoni, Paleogeografia doliny Wisły poniżej Niepołomic w okresie rzymskim [w:] Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Kraków, 19-22 września 2005, Kraków 2005, s. 171-176.

H. Dobrzańska, S. Pietrzak, B. Szmoniewski, Naczynie z dziegciem z wczesnosłowiańskiej osady w Igołomi [w:] Roślinne ślady człowieka, (red.) K. Wasylikowa, M. Litynska-Zając, A. Bieniek, Botanical Guidebooks, t. 28, 2005, s. 231-246.

H. Dobrzańska, T. Kalicki, M. Lityńska-Zając, Czarne dęby w aluwiach Wisły w rejonie Krakowa - wskaźnik zmian klimatycznych czy działalność człowieka? K. Wasylikowa, M. Litynska-Zając, A. Bieniek (red.), Botanical Guidebooks, t. 28, 2005, s. 123-137.

H. Dobrzańska, Relief and settlement on the Ojców Upland (Southern Poland) in the Roman and Early Migration periods, EAA 11th Annual Meeting, Cork, 5th -11th September 2005, Cork 2005 Programme and Abstracts, s. 140.

H. Dobrzańska, J. Piekarczyk, Celtic grey pottery from Poland: thrown or not thrown [w:] Celts on the margin studies in European cultural interaction 7th BC-1st AD dedicated to professor Zenon Woźniak, H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.) Kraków 2005, s. 207-211.

H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska, Foreword [w:] Celts on the margin studies in European cultural interaction 7th BC-1st AD dedicated to professor Zenon Woźniak, H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.) Kraków 2005, s. 7-8.

H. Dobrzańska, Okres rzymski i początek wczesnego średniowiecza w Jurze Ojcowskiej [w:] Jura Ojcowska w pradziejach i  początkach państwa polskiego, J. Lech, J. Partyka (red.), Ojców 2005,  s. 507-546.

 • 2006

H. Dobrzańska, Kalicki, B. Sz. Szmoniewski, Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa z okresu rzymskiego i  wczesnego średniowiecza na przykładzie doliny Wisły koło Krakowa. Dwa modele kulturowe [w:] Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Streszczenia referatów, komunikatów, posterów, Łódź, 27-29 września 2006 r., Łódź 2006, s. 31-32.

H. Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka, Archeologiczna ceramika „siwa” na przykładzie Zofipola, Materiały ceramiczne,  Rok LVIII, nr 1, 2006, Kraków, s. 35-39.

H. Dobrzańska, A. Kielski, K. Wodnicka, Pottery production centres in European Barbaricum: interdisciplinary research Project Zofipole (Southern Poland) (w:) European Association of Archaeologists,  12th Annual Meeting, Cracow, Poland 19-24 September 2006. Abstracts Book,( red.) H. Dobrzańska,  B. Sz. Szmoniewski, K. Ryba, Kraków 2006, s. 342.

 • 2007

H. Dobrzańska, T. Kalicki B. Sz. Szmoniewski Deforestation and reforestation in the Cracow region (Southern Poland) from the La Tène to the Medieval periods [w:] Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology,  Środowisko i kultura. Environment and human culture, vol. 3, M. Makohonienko, D. Makowiecki, J. Czerniawska (red.), Poznań 2007 , s. 61-63.

H. Dobrzańska, A. Marciniak, B. Sz. Szmoniewski, The Twelfth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kraków, 19th - 24th September 2006, Acta Archaeologica Carpathica, t. XLI, 2006, s. 179-185.   

H. Dobrzańska,  T. Kalicki, B. Sz. Szmoniewski, Changes in the landscape of the Vistula river valley near Cracow from the Pre-Roman to Medieval periods: methodological aspects [w:] European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18-23 September 2007. Abstracts Book. (red.)  A. Uglešić, Zadar 2007, University of Zadar, s. 37-38.

E. De Sena, H. Dobrzańska,  Roman Empire and Beyond II: Communications and exchange of material and ideas [w:] European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18-23 September 2007. Abstracts Book. (red.)  A. Uglešić, Zadar 2007, University of Zadar, s. 238-239.

H. Dobrzańska, Wheel-made pottery manufacturing in European Barbaricum. How and why? (w:) European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18-23 September 2007. Abstracts Book. (red.)  A. Uglešić, Zadar 2007, University of Zadar, s. 239.

 • 2008

H. Dobrzańska , Andrzej Kielski, Krystyna Wodnicka, Jan Piekarczyk, Roman period wheel-made grey pottery in experiment, (red.) N. Vella, EAA  14th Annual Meeting, Malta, 16-21 September 2008, Abstracts, University of Malta, Santander, 2008, s. 88-89.

Halina Dobrzańska, Late Roman coarse wares in Barbaricum and their Mediterranean patterns,3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Parma-Pisa 26-30 March 2008, s. 76.

Halina Dobrzańska, Zagadnienie dużych ośrodków produkcji cermiki szarej w środkowoeuropejskim Barbaricum: przypadek Zofipola k. Krakowa, (red.) A. Błażejewski, Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 175-203.

Halina Dobrzańska, Jan Piekarczyk, Forming techniques of Roman Period grey vessels: the ultrasonic testing method, Archaeologia Polona,46: 2008, s. 225-240

Halina Dobrzańska, Andrzej Kielski, Krystyna Wodnicka, Firing conditions and properties of the Roman Period grey ceramics, Archaeologia Polona, 46: 2008 , s. 241-250

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Zaplecze surowcowe dla osadnictwa okresu rzymskiego w okolicach Krakowa (w:) Labor at patientia. Studia Archaeologica Stanislao Pazda dedicata, A. Błażejewski (red.), Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 323-331.

 • 2009

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Uwarunkowania środowiskowe wytwórczości pozarolniczej w okresie rzymskim i wczesnośredniowiecznym w dolinie Wisły koło Krakowa (w:) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.), Środowisko - Człowiek - cywilizacja t. 2, 2009, Poznań, s.155-174.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Przemiany środowiska geograficznego w rejonie Krakowa w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, t. VII, 2009,  s. 7-32.

Sławomir Kadrow, Lech Czerniak, Halina Dobrzańska, Adam Goplański, Beata Grafowska, Małgorzata Kurhan-Prztybylska, Jarosław Rola, Seweryn rzepecki, Barbara Sałacińska, Magdalena Suchorska-Rola, Krzysztof Tunia, Anna Zakościelna, Albert Zastawny, Kultura Malicka (w:) Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) Agnieszka Czekaj-Zastawny (red.), Kraków 2009, s.  217-258.

 • 2010

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Climate and cultural change In the Vistula river valley near Cracow and In the sourrounding areas from the 2nd c.BC to the 5th c. AD (w: ) Abstracts. 16th Annual Meeting. The European Association of Archaeologists, 1st - 6th September 2010, The Hague - Netherlands, s. 115.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Klimat a zmiany kulturowe w regionie krakowskim od okresu rzymskiego do początku wczesnego średniowiecza (w: ) Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Skwarczewski red., V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty terenowe, Białowieża, 22-24 września 2010, s. 43.

Tomasz Kalicki, Halina Dobrzańska, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Dolina Wisły koło Krakowa w okresie rzymskim i wczesnym średniowieczu - interakcja człowiek-środowisko w dwóch różnych modelach kulturowych (w:) KEA - Konference Enviromentalni Archeologie, Budejovice 3-4.2.2010, s. 5.

 • 2011

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Climatic crisis - Centraleuropean overview. !7th Annual Meeting 14th - 18th September 2011, Abstracts, Oslo, Norway, s. 217-218.

Halina Dobrzańska, Roman period grey pottery production near Cracow: geographical, technological and social dimensions (w:) Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer und professinalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums. Akten der Interbationalen Tagung in Bonn vom 11. bis 14. Juni 2009 (red.) J. Bemmann, M. Hegewisch, M. Meyer, M. Schmauder, Bonner Beiträge zur Vor- und Frügeschichtlichen Archäologie 13, 2011, s. 259-284.

 • 2012

Halina Dobrzańska, Spatial Dimension of Craft Production in Mid-European Barbaricum: Pottery and Bronze Workshops, 18 European Association of Archaeologists, 29 August-1 September 2012, Helsinki, Finland, s. 44.

Sergej Jatsenko, Galina Dobžan’ska,Germanskie paradnye kop’ja II-III vv.n.e.s sarmatskimi znakami, (w:) Evrazija v skifo-sarmatskoe vremja. Pamjati Iriny Guščinoj, (red.) D. V. Žuravlev, K. B. Firsov, Trudy Gosudarstvennogo Istoričeskovo Muzeja 191, 2012 Moskva, s. 494-509.

Šarapova Svetlana.V., Šmonevski Bartlomej. Š, Paron’ Aleksander., Dobžan’ska Galina.

Kočevniki i osedlyj mir: napravlenija i perspektivy rossijsko-pol’skovo proekta, Ural’skij Istoričeskij Vestnik, 37/4,  2012, s. 144-146.

 • 2013

Halina Dobrzańska Les ateliers de potiers de la période romaine en Pologne – projet “La vallée de la Vistule (w:) Archeologie, Numéro spécial des Annales de l’Académie Polonaise des Sciences Centre Scientifique á Paris, 8, 2013, (red.) B. Sz. Szmoniewski, Varsovie-Paris, s. 79-115.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki , Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Natural and human impact on land use change in the Vistula river valley downstrim of Cracow in the La Tène to early Medieval period, (w :) Environmrnt and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s « Settlement studies.. », Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11, 2013, (red.) S. Kadrow, P. Włodarczak, Rzeszów-Bonn, s. 359-380.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Climate and man in the Cracow region (3rd century BC- 7th century AD), Archaeologia Polona, 49, 2011(2013), 135-151.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Record of human impact in catena terrace-flood plain at Zofipole (Vistula valley downstream of Cracow, southern Poland), (w:) Abstracts. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Pilsen, Czech Republic, Pilzno 2013, s. 403-404.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Morphology and land use of flood plains in western part of Sandomierz Basin (southern Poland) from  the Roman to the beginning of the  Early Medieval periods, (w:)  Abstract Book and field guide”Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), (red. ) T. Kalicki, J. Krupa, Kielce 2013, s. 31-36.

 • 2014

Jarosław Bodzek, Halina Dobrzańska, Starożytne monety rzymskie znalezione w Mysławczycach, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis Laudera, (red.) R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, Kraków 2014, s. 303-315.

Halina Dobrzańska, Roman period soft pottery: technological and paleogeographical contexts, (w:) Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”, Wrocław, 17-19 wrzesień 2014, Polska, Wrocław 2014, s.18.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Pre-Roman and Roman landscape in Kraków Region (Southern Poland) (w:) 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey, (red.) Özgür Yilmaz,  Istanbul 2014, s. 310.

Halina Dobrzańska  W kwesti pochodzenia ceramiki wykonanej na kole garncarskim w kulturze Przeworskiem, (w:)Viator per devia scientiae intinera.Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza, Seria Archeologia UAM 53, 2014, (red.) A. Michałowski, M. Teska, M. Żółkiewski, s. 283-290.

 • 2015

Halina Dobrzanska, Tomasz Kalicki, Morphology and land use of floodplains in the western part of Sandomierz Basin (southern Poland, Central Europe) in the Roman period, Quaternary International 370, 2015, s. 100-112.

Halina Dobrzańska Ośrodki wytwórczości ceramiki kultury przeworskiej  w dolinie Wisły na wschód  od Krakowa i nad Rabą w kontekście geograficznym i kulturowym (w:) Archeologia Barbarzyńców. 2014, Barbari Superiores et Inferiores, (red.) L. Tyszler, E. Droberjar, Łódź-Wieluń 2015, s. 389-407.1

 • 2016

Halina Dobrzańska, Jarosław Wilczyński, Albert Zastawny, The settlement of the Baden culture at site 1 in Zofipole, Kraków dostrict (research of excavation contucted in 1986), Sprawozdania Archeologiczne 68, 2016, s. 223-262.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, The geomorphology and human activity in the Vistula river valley, downstream of Cracow, from the 3rd c. BC till the 7th c. AD, (w:) Evolution of river valleys in Central Europe, Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, Biennial Meeting 12-18. 09.2016, Abstrakt book, (red.) T. Kalicki, M. Frączek, Kielce 2016, s. 34-37.

Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Relief and land use of flood plains in western part of Sandomierz Basin (Southern Poland) from the Roman to the beginning of the Early Medieval periods (w:) Evolution of river valleys in Central Europe, Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, Biennial Meeting 12-18. 09.2016, Field Guide, (red.) T. Kalicki, M. Frączek, Kielce 2016, s. 124-129.

Home Instytut Pracownicy Dobrzańska Halina Magdalena, dr