Pracownicy Instytutu

Makowicz- Poliszot Danuta Zofia, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Specjalista

Adres:
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 12 422 29 05

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, lata studiów 1973-1978 r. Specjalizacja - ekologia zwierząt, tytuł pracy magisterskiej: „ Konsumpcja i wykorzystanie naturalnych pokarmów przez nornicę rudą”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Górecki

Języki obce

 • język angielski
 • język niemiecki

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Neolit do średniowiecza - obszar Polski (głównie dorzecze górnej Wisły); zagadnienia hodowli i łowiectwa zwierząt na podstawie analiz zwierzęcych materiałów kostnych, pochodzących ze stanowisk  archeologicznych.

Zakończone projekty badawcze:

1) Nr 01H01H 011 17.  Struktura osadnictwa neolitycznego w południowopolskiej strefie lessowej. Przykład Zawarża, woj. świętokrzyskie

 • Kierownik: prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
 • Wykonawca: Danuta Makowicz-Poliszot
 • Lata realizacji: 1998-1999
 • Publikacja: Makowicz-Poliszot D. 2002. Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. In Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa, 135-160. Wrocław.

2) TRAKT 98/3. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim.

 • Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
 • Wykonawca: Danuta Makowicz-Poliszot
 • Lata realizacji: 1998-1999
 • Publikacje: Makowicz-Poliszot D. 2001. Zwierzęce szczątki kostne ze stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego z Kryspinowa i Krakowa-Pychowic. In Przyroda i człowiek, materiały do studiów, S. Kadrow (ed.). Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 131-176.
 • Kadrow S., Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D. 2004. Główne założenia i niektóre rezultaty projektu TRAKT 98/3: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim. In Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (eds), 347-370, Katowice.

3) Nr 01H01727. Przemiany kultury pierwszych rolników na Wyżynie Sandomierskiej. Przykład osady w Samborcu w województwie świętokrzyskim.

 • Kierownik: prof. dr hab. Anna Kulczyka-Leciejewiczowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
 • Wykonawca: Danuta Makowicz-Poliszot
 • Publikacja: Makowicz-Poliszot D. 2008. Zwierzęcy materiał kostny z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Samborcu, pow. sandomierski. In Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa, 253-271. Wrocław.

4) Nr 02H01H04825. Opracowanie kompleksowej monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1.

 • Kierownik: dr hab. Renata Madyda-Legutko, prof. UJ, Instytut Archeologii UJ
 • wykonawca: Danuta Makowicz-Poliszot
 • Lata realizacji: 2004-2006
 • Publikacja:  Makowicz-Poliszot D. opracowanie rozdziału pt. Zwierzęcy materiał kostny z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stanowisko 1. (niepublik.).

5) NN 109174934. Opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego z terenu dorzecza górnego Sanu.

 • Kierownik: dr hab. R. Madyda-Legutko, prof. UJ, Instytut Archeologii UJ
 • wykonawca: Danuta Makowicz-Poliszot
 • Okres realizacji: 2008-2011
 • Analizy archeozoologiczne materiałów kostnych ze stanowiska w Prusieku, woj. podkarpackie

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
  • Od 1.06.1978 r. - zoolog, następnie od 10.10.2001 r. - specjalista

Stypendia:

 • Trzymiesięczne stypendium naukowe na Węgrzech w okresie 20.09.1983 r.- 20.12.1983 r. w celu udoskonalenia warsztatu badawczego - praca nad zwierzęcymi szczątkami kostnymi pod kierunkiem prof. S. Bökönyi. Instytucja przyznająca stypendium:  Instytut Archeologii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie.

Bibliografia

 • 1981

Kruk J., Makowicz-Poliszot D. 1981. Próba szczegółowej charakterystyki niektórych aspektów neolitycznej hodowli zwierząt. (Na podstawie materiału kostnego z osady kultury pucharów lejkowatych w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie). Sprawozdania Archeologiczne 33: 219-232.

 • 1983

Makowicz-Poliszot D. 1983. Hodowla zwierząt u społeczności ludzkich dorzecza górnej Wisły w eneolicie i we wczesnej epoce brązu. (Uwagi o programie badań). Sprawozdania Archeologiczne 35: 263-274.

 • 1987

Makowicz-Poliszot D. 1987. Zwierzęce szczątki kostne ze stanowisk archeologicznych jako źródło do rekonstrukcji środowiska naturalnego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych 29/1-2: 346-347.

Makowicz-Poliszot D. 1987. recenzja Acta Interdisciplinaria Archaeologica 3: 8-331. Nitra 1984. Acta Archaeologica Carpathica 26: 255-257.

 • 1988

Makowicz-Poliszot D. 1988. Die Tierknochenreste aus der neolithischen Siedlung in Eberdingen-Hochdorf, Kr. Ludwigsburg. In Hochdorf II. Eine jungsteinzeitliche Siedlung der Schussenrieder Kultur, E. Keefer. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 27: 122-124.

 • 1990

Makowicz-Poliszot D. 1990. Zwierzęcy materiał kostny z osady grupy tynieckiej w Podłężu. In Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie, Z. Woźniak, 163-165. Wrocław- Warszawa-Kraków.

Makowicz-Poliszot D. 1990. Die Tierzucht bei den Menschengemeinschaften des oberen Weichselgebietes im Äneolithikum und der Frühbronzezeit (einige Einzelprobleme). Godišnjak 28: 161-169.

 • 1992

Makowicz-Poliszot D. 1992. Struktura hodowli w poszczególnych etapach rozwoju osadnictwa z wczesnej epoki brązu na „Babiej Górze” w Iwanowicach. Sprawozdania Archeologiczne 44: 253-272.

 • 1993

Kruk J., Milisauskas S., Makowicz-Poliszot D. 1993. Observations on the utilization of domestic animals by the Funnel Beaker and Baden populations at Bronocice, southeastern Poland. Actes du XII Congrès International des Sciences Prèhistoriques et Protohistoriques, Bratislava 1-7 Septembre 1991, Bratislava 1993  2: 457-460.

 • 1997

Makowicz-Poliszot D. 1997. Hodowla i łowiectwo w czasach pra- i wczesnohistorycznych. In Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, K. Tunia (ed.), 483-507. Kraków.

Godula G., Makowicz-Poliszot D. 1997. I Warsztaty Archeozoologiczne Igołomia-Branice, 23-24 września 1997 r. Materiały Archeologiczne 30: 113-114.

 • 1999

Makowicz-Poliszot D. 1999. Szczątki kostne ze stanowiska archeologicznego w Jakuszowicach. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23: 179-182.

 • 2000

Kadrow S., Makowicz-Poliszot D. 2000. Tiergräber der Mierzanowice Kultur auf der Fundstelle „Babia Góra” in Iwanowice, Gm. loco, Wojewodschaft Małopolska. In A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, S. Kadrow (ed.), 257-300. Kraków.

Makowicz-Poliszot D. 2000. Zwierzęcy materiał kostny z obiektu kultury badeńskiej z Szarbi Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne 52: 131-137.

 • 2001

Makowicz-Poliszot D. 2001. Zwierzęce szczątki kostne ze stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego z Kryspinowa i Krakowa-Pychowic. In Przyroda i człowiek, materiały do studiów, S. Kadrow (ed.). Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 131-176.

 • 2002

Makowicz-Poliszot D. 2002. Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. In Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa, 135-160. Wrocław.

Šebela L., Vaškových M., Makowicz-Poliszot D., Příspěvek k poznání staroeneolitického osídlení Nechvalína, okr. Hodonín. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001, I. Cheben - I. Kuma (eds). Archaeologica Slovaca Monographie. Communicationes IV: 363-374. Nitra.

 • 2003

Makowicz-Poliszot D. 2003. Omówienie wyników analiz materiałów kostnych z Krakowa-Bieżanowa, stan. 27 oraz Krakowa-Rżąki, stan. 1. In Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1, osada kultury łużyckie , S. Kadrow (ed.).  Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 269-272.

Makowicz-Poliszot D., Gancarski J. 2003. Zwierzęce szczątki kostne z początków epoki brązu ze stanowiska 1 w Trzcinicy, woj. podkarpackie - próba podsumowania. In Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, J. Gancarski (ed.), 179-204. Krosno.

 • 2004

Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B., Sz. 2004. Archeozoological analysis of an early medieval animal-human burial in Stradów, site III. Sprawozdania Archeologiczne 56: 505-526.

Makowicz-Poliszot D. 2004. Zwierzęcy materiał kostny kultury trzcinieckiej z kopca wschodniego w Rosiejowie. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 24: 151-154.

Kadrow S., Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D. 2004. Główne założenia i niektóre rezultaty projektu TRAKT 98/3: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim. In Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (eds), 347-370, Katowice.

 • 2005

Makowicz-Poliszot D. 2005. Zwierzęcy materiał kostny z Wierszczycy, stan. 31, pow. Tomaszów Lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7: 190-193.

Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B., Sz. 2005. Archeozoologiczna analiza wczesnośredniowiecznego pochówku zwierzęco-ludzkiego ze Stradowa, gm. Czarnocin, st. III. In Środowisko i kultura 1. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość. Środowisko i kultura 1: 126.

 • 2006

Milisauskas S., Kruk J.,  Makowicz-Poliszot D. 2006. Neolithic horses At Bronocice. Sprawozdania Archeologiczne 58: 307-323.

Makowicz-Poliszot D. 2006. Animal bone material from graves of the lublin-volhynia culture at site 2 at Książnice, commune of Pacanów. Sprawozdania Archeologiczne 58: 303-305.

 • 2007

Makowicz-Poliszot D. 2007. Fauna of the upper Vistula river basin - an analysis based on bone material from selected sites of the funnel beakers culture. Sprawozdania Archeologiczne 59: 143-180.

 • 2008

Makowicz-Poliszot D.,  Szmoniewski B., Sz. 2008. Fauna wczesnośredniowiecznego grodu w Stradowie, stan. 1, pow. Kazimierza Wielka. In Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały - metody – interpretacje, D. Makowiecki, R. Abłamowicz, D. Abłamowicz, K. Smiarowski, M. Makohonienko (eds). Środowisko i kultura 5: 146-150. Poznań.

Makowicz-Poliszot D. 2008. Zwierzęcy materiał kostny z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Samborcu, pow. sandomierski. In Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa, 253-271. Wrocław.

 • 2009

Pipes M.-L., Kruk J., Makowicz-Poliszot D., Milisauskas S. 2009. Funnel Beaker animal husbandry at Bronocice. Archaeologia Baltica 12: 31-45. Klaipėda.

 • 2010

Makowicz-Poliszot D. 2010. Fauna wczesnośredniowiecznego Stradowa. In Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 2. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne 37: 51-111. Kraków.

Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Tyniec A., Szmoniewski B., Sz., Wołoszyn M. 2010. Stradów. Studium archeologiczno-przyrodnicze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. In Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 2. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne 37: 51-111. Kraków.

Makowicz-Poliszot D. 2010. Analizy zwierzęcych szczątków kostnych z obiektów kultury trzcinieckiej, zbadanych na stan. 17 w Smrokowie, gm. Słomniki.  Materiały Archeologiczne 38: 73-96.

Pipes M.-L., Kruk J., Makowicz-Poliszot D., Milisauskas S. 2010. Neolithic Human and Animal Remains from Shared Depositional Contexts at Bronocice. In Mente et rutro. Studia Archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. S. Czopek, S. Kadrow (eds), 41-59. Rzeszów.   

 • 2011

Makowicz-Poliszot, D. 2011. Analiza zwierzęcego materiału kostnego z obiektu kultury mierzanowickiej na st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski. In Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu. J. Kruk, A. Zastawny (eds). Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 641-642.

 • 2012

Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Makowicz-Poliszot D. 2012. Butchering and Meat Consumption in the Neolithic: The Exploitation of Animals at Bronocice. Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej. Bronocice - studium przypadku, 1-194. Kraków.

Home Instytut Pracownicy Makowicz- Poliszot Danuta Zofia, mgr