Pracownicy Instytutu

Moździoch Sławomir, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Kierownik Ośrodka

Adres:
Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Wykształcenie, stopnie i tytuł

Znajomość języków

j. angielski – dobra; j. niemiecki – dobra; j. rosyjski – dobra; j. włoski – podstawowa;

Kariera naukowa

 • 1980 – magister archeologii, Uniwersytet Wrocławski;

Temat pracy magisterskiej: „Umocnienia obronne grodu w Witostowicach, stan. 2, z IX-XI wieku”

 • 1987 doktor, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Warszawa

Praca doktorska: “Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku w X-XII wieku w świetle źródeł archeologicznych”;

 • 2004 – habilitacja, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

Książka habilitacyjna “Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim”

 • 2014 – tytuł profesora

Kariera zawodowa

 • 1983-1988 – asystent w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN
 • 1988-2004 – adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 • 2004-2010 – docent w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 • 2004-2014- profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Opolskim
 • 2010-2014 – profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 • 2014-2015 – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Opolskim
 • 2014-do dzisiaj- profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN

Prace administracyjne:

 • 2002-dzisiaj - Kierownik Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Sredniowiecza (Wrocław) w Instytucie Archeologii I Etnologii PAN
 • 2004-2013 – Kierownik Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Współpraca międzynarodowa:

 • 2002-present – Koordynator współpracy naukowej pomiędzy Ośrodkiem wrocławskim IAE PAN a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky (Praha)
 • 2013-2017 - Koordynator współpracy naukowej pomiędzy IAE PAN a Selçuk University, Konya (Turcja)
 • 2009-2014 Koordynator współpracy naukowej pomiędzy IAE PAN a Uniwersytetem w Sienie (Włochy);
 • 2013-2018 - Koordynator współpracy naukowej pomiędzy IAE PAN a National I. Mechnikov University w Odessie, Ukraina
 • 2014-dzisiaj – Koordynator współpracy naukowej pomiędzy IAE PAN a Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Włochy)
 • 2014 – dzisiaj – Koordynator programu ERASMUS+ w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN

Praca badawcza

A. Udział w projektach badawczych:

Jako kierownik projektu:

 • 1995-1998 Ośrodki okręgów grodowych w państwie wczesnopiastowskim – geneza, struktura, funkcje. Próba stworzenia modelu w świetle odkryć w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra
 • 2005-2008 - Castrum Reczen – kasztelania i siedziba biskupia? Kształtowanie się sieci ośrodków władzy piastowskiej w Polsce południowo-zachodniej w świetle badań archeologicznych
 • 2014 – 2018 - 0037/NPRH3/H12/82/2014 Atlas wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Polski

Jako wykonawca:

 • 2012-2017 - MNiSW nr 11H 11 018680 - Past societes. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (PL – Prof. Przemysław Urbańczyk)
 • 2014-2018- Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w. / Cohesion building of multiethnic societies, 10th-21th – (PL – Prof. Przemysław Wiszewski)
 • 2014-2018 - Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.) – (PL - prof. Stanisław Rosik)
 • 2014-2018 - Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych (PL – prof. Mateusz Goliński)

B. Kierownictwo archeologicznych baań terenowych (wybrane):

 • 1995-2001 – Miasto średniowieczne – Wrocław,
 • 1996 – osada średniowieczna – Wrocław-Leśnica
 • 1998 – zamek średniowieczny - Wrocław-Mokra
 • 1998-2001 – miasto średniowieczne – Milicz,
 • 1985-2003 – gród wczesnośredniowieczny - Bytom Odrzański,
 • 1999-2003 – miasto średniowieczne – Bytom Odrzański,
 • 2007-2010 – gród, cmentarzysko wczesnośredniowieczne - Ryczyn
 • 2009-2010 – gród wczesnośredniowieczny Opole-Ostrówek,
 • 2015-dzisiaj – kościół i cmentarzysko z okresu normańskiego – Altavilla Milicia (Włochy)

Kariera zawodowa

Praca dydaktyczna

 • od 1999 praca na Uniwersytecie Opolskim:
  • wykłady z archeologii Polski i powszechnej dla studentów historii;
  • ćwiczenia z archeologii Polski i powszechnej dla studentów historii;
  • seminaria magisterskie i doktorskie

Udział w życiu naukowym.

 • 2008-dzisiaj - członek Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (Berlin Germany)
 • 2011-2013 – członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki
 • 2009-2014 – członek Komitetu nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

Organizacja konferencji międzynarodowych:

 • 1990 - „Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Europy Zachodniej” (Wrocław; publikacja w 1991).
 • 1992 - „ Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku” (Bytom Odrzański; publikacja w 1993);
 • 1993 - „ Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Bytom Odrzański” (Bytom Odrzański; publikacja w 1994);
 • 1995 - Miejsca centralne w Europie Środkowej w pradziejach i wczesnym średniowieczu - (Bytom Odrzański; publikacja w 1999);
 • 1997 - Centrum i zaplecze. Środowisko społeczno-gospodarcze wczesnośredniowiecznych ośrodków jako przyczyna i rezultat ich funkcjonowania (Bytom Odrzański; publikacja w 1999);
 • 2004 - Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją, a tradycją (Bytom Odrzański; publikacja w 2009);
 • 2005 - Mittelalter. Eines oder viele? (Wrocław; publikacja w 2010);
 • 2010 - Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe (Wrocław; publikacja w 2013)
 • 2011 - Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu (Wrocław; publikacja w 2013)
 • 2011 - Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia - (publikacja w 2014)

Udział w konferencjach międzynarodowych:

Referaty na 75 konferencjach m.in. w: Austria (Vienna), Czech Republic (Praha x 5; Brno x 2, Decin, Zatec, Mikulcice x 2, Kutna Hora), Germany (Berlin x 3, Lebus x 4, Leipzig x 3, Gorlitz, Frankfurt am Oder, Greifswald, Leipzig x 3, Munster), Slovakia (Nitra), Sweden (Adelso), USA (Kalamazoo), Great Britain (York) i Polsce

Działalność wydawnicza:

Pięć redagowanych i 9 współredagowanych tomów zbiorowych

Członkowstwo w komitetach redakcyjnych:

 • 1990-2014 - „Przegląd Archeologiczny” (Wrocław,).
 • 2013-dzisiaj - “Archeologické rozhledy” (Prague, Czech Republic)
 • 2013- dzisiaj - „Interdiscipinary Medieval Studies” seria publikowana przez Ośrodek wrocławski IAE PAN wraz z Instytutem Historii UWr.

Nagrody

 • 1987 – Nagroda Fundacji Brzeskich za książkę „Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku. Studium archeologiczne”
 • 2004 – Nagroda im. Wernera Coblenza za książkę “ Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim”
 • 2008 – tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytom Odrzański (Silesia - Poland)
 • 2011 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2014 – Złoty Krzyż Zasługi

 

 

Home Instytut Pracownicy Moździoch Sławomir, prof. dr hab.