Pracownicy Instytutu

Prokop Krzysztof, dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Profesor nadzwyczajny

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Studia, tytuły naukowe 

 

Praca badawcza

 Kariera zawodowa 

Bibliografia

PUBLIKACJE SAMOISTNE

Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 97)

Fabrica ecclesiae. Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych, Warszawa - Kraków 2011

{Osiem tytułów w popularno-naukowej serii Wielcy ludzie Kościoła krakowskiego Wydawnictwa WAM}

Współautor:

Piastowie. Leksykon biograficzny, pod red. S. Szczura i K. Ożoga, Kraków 1999 [druk: 1998]

Encyklopedia historyczna świata, t. 5 - Historia nowożytna, pod red. A. Podrazy, Kraków 2000

Wielka historia świata, t. 7 - Świat w XVII wieku, pod red. A. Podrazy, Kraków 2005; t. 8 - Świat w XVIII wieku, pod red. P. Franaszka, Kraków 2006

Redaktor (lub współredaktor):

Felix saeculum Cracoviae - Krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej - Kraków 24 IV 1997, Kraków 1998

Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej - Kraków, 10 marca 2000, Kraków 2001

Acta Nuntiaturae Polonae, t. XXII/1 - Ioannes Baptista Lancellotti (1622-1627), cz. 1, ed. T. Fitych, Cracoviae 2001

ARTYKUŁY I PRZYCZYNKI

Proces przekształcania biskupstw katolickich w apanaże protestanckich dynastów w XVI wieku na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] Protestantyzm, pod red. J. Drabiny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, z. 30) , Kraków 1997, s. 63-89

Bibliografia publikacji Ks. Profesora Bolesława Przybyszewskiego za lata 1985-1997, „Folia Histo-rica Cracoviensia” 4-5 (1997-1998), s. 11-17; Bibliografia prac naukowych Ks. prof. dr hab. Bo-lesława Przybyszewskiego 1938-1998 (w 60-lecie działalności piśmienniczej), „Przegląd Kalwa-ryjski” 5 (1998), s. 13-36

Ksiądz Władysław Chotkowski jako badacz dziejów Kościoła unickiego, [w:] Unia Brzeska - prze-szłość i teraźniejszość 1596-1996. Materiały międzynarodowego sympozjum - Kraków, 19–20 li-stopada 1996, pod red. R. M. Zawadzkiego i P. Natanka, Kraków 1998, s. 201–243

Udział biskupów przemyskich obrządku łacińskiego w elekcjach i koronacjach królów polskich za panowania dynastii Jagiellonów (1386-1572), [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszo-wa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, pod red. J. Wołczańskiego (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie. Seria B = Studia, t. 1), Lwów - Kraków 1999, s. 315-330

Bibliografia publikacji O. Prof. dr. hab. Mariana Kaniora OSB, „Folia Historica Cracoviensia” 6 (1999), s. 11-17

Pozycja diecezji kamienieckiej w «cursus honorum» biskupstw Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, pod red. J. Wołczań-skiego, Kraków - Kamieniec Podolski 2001, s. 199-205

Podziały księstwa legnickiego w połowie XIV wieku (1342-1364), [w:] Studia i materiały z dziejów Śląska i Małopolski, pod red. R. Żerelika,  Wrocław 2001, s. 69-103

Początki instytucji biskupów pomocniczych w średniowiecznych diecezjach polskich (do końca XIII w.), [w:] Religie i religijność w Polsce, pod red. J. Drabiny (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-giellońskiego. Studia Religiologica, z. 34), Kraków 2001, s. 29-43

Księstwo legnickie w XIV wieku na tle ówczesnej sytuacji politycznej Śląska, „Szkice Legnickie” 24 (2003), s. 49-74

Przedstawienie nadania lenna biskupowi kamieńskiemu Magnusowi w kronice Soboru Konstan-cjańskiego Ulryka Richentala, „Przegląd Zachodniopomorski” 19/48/ (2004) z. 2, s. 7-17

Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364), cz. 1, „Szkice Legnickie” 25 (2004), s. 7-28; cz. 2, „Szkice Legnickie” 26 (2005), s. 5-34; cz. 3, „Szkice Legnickie” 27 (2006), s. 29-54

Arcybiskup Bruno Bernard Heim (1911-2003) - prekursor badań nad prawno–kanonicznymi aspektami heraldyki kościelnej, „Prawo Kanoniczne” 47 (2004) nr 1-2, s. 269-283

Odkrycie grobu księcia Leszka Czarnego w krakowskim kościele dominikanów w roku 1856, „Rocznik Krakowski” 71 (2005), s. 115-123

Spór o przynależność metropolitalną i egzempcję biskupstwa kamieńskiego (XII-XIV w.), „Przegląd Zachodniopomorski” 20/49/ (2005) z. 4, s. 7-29

Herby kanoników krakowskiej kapituły katedralnej w księdze «Acta actorum capituli cathedralis Cracoviensis» z lat 1671-1684, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” n.s. 7/18/ (2005), s. 123-136

Sprowadzenie relikwii św. Karola Boromeusza do diecezji krakowskiej (1626/1627), „Analecta Cracoviensia” 36 (2004), s. 487-511

Związki krakowskich biskupów pomocniczych z katedrą na Wawelu w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (do połowy XVI wieku), „Rocznik Krakowski” 72 (2006), s. 25-32

Polscy potomkowie księżniczki pomorskiej Georgii, „Przegląd Zachodniopomorski” 21/50/ (2006) z. 4 [Zeszyt specjalny poświęcony Prof. dr. hab. Edwardowi Rymarowi z okazji 70. rocznicy urodzin], s. 199-224

Księstwa oświęcimskie i zatorskie w historiografii (XV-XX w.), „Zeszyty Historyczne” 9 (2006) [Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Prace Historyczne, t. 9, pod red. M. Cetwińskiego, Częstochowa 2006], s. 15-47

Organizacja diecezjalna Kościoła polskiego za Andegawenów i Jagiellonów (1370-1572). Metropolie - biskupstwa - prymasostwo, kardynalat, precedencja biskupów, [w:] Crux Christi - spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia pracy naukowej, pod red. K. Doli i N. Widoka, Opole 2007, s. 505-532

Granice i organizacja wewnętrzna przedrozbiorowej diecezji krakowskiej (O Małopolsce jako regio-nie historycznym), „Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe ojczyzny” 10 (2008), s. 64-74

Duchowni z ziem polskich na stolicach biskupich krajów Świętego Cesarstwa Rzymskiego (XIII-XVIII w.), „Studia Historica Slavo-Germanica” 27 (2006-2007), s. 33-67

Dwa późnogotyckie nagrobki opackie z kościoła ponorbertańskiego w Witowie (uzupełnienie do korpusu polskich nagrobków gotyckich), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” n.s. 8/19/ (2008), s. 133-142

Igołomia w przeszłości odległej i bliskiej (na drodze ku monografii historycznej), „Małopolska. Re-giony - Regionalizmy - Małe ojczyzny” 11 (2009), s. 51-90

Staropolskie diariusze z XVI stulecia jako źródło informacji do dziejów hierarchii kościelnej pań-stwa polsko-litewskiego doby Złotego Wieku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 60 (2010), s. 47-83

Faust Socyn w Igołomi (przyczynek do dziejów antagonizmów religijnych w Polsce końca XVI w.), [w:] Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, t. 1, pod red. I. Hofman i W. Magusia, Toruń 2011, s. 525-554

Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy, „Acta Cassubiana” 13 (2011), s. 243-289

Błogosławiony arcybiskup Radzim-Gaudenty i zagadnienie początków metropolii gnieźnieńskiej w historiografii staropolskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 96 (2011), s. 99-155

Kraków roku 1772 w zapiskach nuncjusza papieskiego Giuseppe Garampiego, „Krzysztofory. Ze-szyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 29 (2011), s. 183-196

O stołeczności Krakowa i Warszawy w czasach nowożytnych, „Rocznik Krakowski” [w druku]

Pieczęcie katolickich biskupów z ziem polskich w zespole «Iuramenta fidelitatis et Professiones fidei» Archiwum Watykańskiego (XVI-XIX w.), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” [w druku]

Z jędrzejowskiego opactwa na wileńską sufraganię. Cysters Jakub z Michowa († 1531) - opat jędrze-jowski i pierwszy biskup sufragan wileński, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, pod red. R. Witkowskiego i A.M. Wyrwy [w druku]

EDYCJE ŹRÓDŁOWE

Zapiski historyczne dotyczące biskupa Franciszka Krasińskiego i współczesnych mu wydarzeń w Polsce w tomie «Acta Episcopalia» z okresu jego rządów pasterskich w diecezji krakowskiej (1572-1577), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 48 (2004), s. 183-197

Wiadomości genealogiczne i dotyczące wydarzeń historycznych w księgach święceń biskupów kra-kowskich (głównie sufraganów) z drugiej połowy XVII i z XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 81 (2004), s. 199-223

Varia genealogiczne XVII-XVIII wieku ze staropolskich metryk kościelnych z Warszawy i Wołczy-na, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 54 (2004), s. 153-175

Nowożytne inskrypcje ze świątyń bernardyńskich na Litwie i Białorusi (XVI-XVII w.), „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 12 (2007), s. 143-176

Katalog prałatów i kanoników metropolitalnych oraz aniwersarz archikatedry gnieźnieńskiej z ro-ku 1568/1569, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 88 (2007), s. 237-249

Śluby i pogrzeby w księdze «Acta pontificia» biskupa krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego (Z życia religijnego i towarzyskiego elit staropolskich doby saskiej), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 92 (2009), s. 205-223

*    *    *

Hasła biograficzne i rzeczowe w Polskim słowniku biograficznym, Encyklopedii katolickiej KUL, Wielkiej encyklopedii PWN, Encyklopedii religii PWN, Encyklopedii Polski, Encyklopedii Kra-kowa, Encyklopedii Szczecina oraz innych wydawnictwach encyklopedyczno-słownikowych.

Popularyzacja wiedzy na łamach czasopism - m.in. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” i „Kraków. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny”.

Home Instytut Pracownicy Prokop Krzysztof, dr hab. prof. IAE PAN