Pracownicy Instytutu

Boroń Tomasz, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Wczesne etapy cywilizacji człowieka na Niżu Europejskim

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 502 102 754

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, 1993-1998, tytuł pracy magisterskiej: "Opis i klasyfikacja pięściaków na stanowisku Wylotne w Ojcowie” promotor prof. dr hab. Waldemar Chmielewski
 • tytuł  pracy doktorskiej: Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza; promotor: dr hab. Zofia Sulgostowska prof. IAE PAN, 2012

Kursy i szkolenia

 • Kurs archeologii nieinwazyjnej w Kazimierzu Dolnym, prowadzący doc. dr hab. Marek Dulinicz

Języki obce

 • język francuski
 • język angielski

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny; epoka kamienia Europy Środkowej
 • zagadnienia: analiza przestrzenna obozowisk, przemysł kościany, behawioryzm

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt nr H01 H 021 27

 • lata realizacji projektu; 2003-2006
 • współwykonawca
 • funkcja w zespole projektowym; opracowanie magdaleńskich wytworów kościanych
 • jednostka organizująca projekt; IAE PAN
 • kierownik projektu; prof. dr hab. Romuald Schild
 • publikacje dotyczące projektu; Boroń T., 2011 razem z H. Królik i T. Kowalskim Antropomorficzna plastyka figuralna krzemienna i kościana w społecznościach pradziejowych z ziem polskich, „Archeologia Polski”, t. 56, z.2, s. 63-85.; 2009 Specyfika, znaczenie i funkcja wytworów kościanych i rogowych w kulturze magdaleńskiej na przykładzie stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski”, t. 54, z.2, s. 189-207.; 2010 Le mobilier magdalenien en matieres dures d’origine animale du site de Wilczyce 10 (district de sandomierz, Pologne), „Bulletin de la Société préhistorique française”, t. 107, z. 3, s. 507-520. Bratlund, B.; 2002. The faunal remains from Wilczyce. W: Recent Studies in the Final Paleolithic of the European Plain (red. Valentin Eriksen, B. & Bratlund, B.) 101-107; (Jutland Archaeological Society , Åarhus. Fiedorczk, J. 2001 Figurki Wenus – wytwory magdaleńskiej sztuki ruchomej z Wilczyc, pow. Sandomierz. Przegląd Archeologiczny 49: 41-44.; 2002 Paleolityczne figurki “Wenus” ze stanowiska kultury magdaleńskiej w Wilczycach, pow. Sandomierz. W: T. Janiak (red.) Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy: 34-40. Gniezno: Muzeum Pierwszych Piastów. Fiedorczuk, J., Bratlund B., Kolstrup, E., Schild R.; 2007 Late Magdalenian feminine flint plaquettes from Poland. Antiquity 81:97-105. Fiedorczuk, J., Schild, R.; 2002 Wilczyce – a new late Magdalenian site in Poland, in B. Valentin Eriksen & B. Bratlund (eds.) Recent Studies in the Final Palaeolithic of the European Plain: 91-100. Åarhus: Jutland Archaeological Society. Irish, J.D., Bratlund, B., Schild, R., Kolstrup, E., Królik, H., Mańka, D., Boroń, T.; 2008 A late Magdalenian perinatal human skeleton from Wilczyce, Poland. Journal of Human Evolution 55:736-740. Kolstrup, E.; 2002 Some classical methods used for reconstruction of Lateglacial environments in the European plain: potential and limitations, in B. Valentin Eriksen & B. Bratlund (eds.) Recent Studies in the Final Palaeolithic of the European Plain, 11-23.; Århus: Jutland Archaeological Society. ; 2007 OSL dating in palaeoenvironmental reconstructions. A discussion from a user’s perspective. Estonian Journal of Earth Sciences, 56(3):157-166. Kowalewska-Marszałek, H., Włodarczak, P., 2002 Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz. Sprawozdania Archeologiczne. 54:21-60.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Gospodarka, człowiek środowisko. Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w dolinie Opatówki

 • rok rozpoczęcia projektu; 2011
 • planowana data zakończenia projektu; 2016
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN
 • kierownik projektu; dr Tomasz Boroń
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • opis projektu: Wilczyce 10, województwo świętokrzyskie są znane jako jedno z najważniejszych stanowisk schyłkowej epoki lodowej w Europie. Kolekcja wydobytych na stanowisku artefaktów kultury magdaleńskiej jest zarazem unikatowa i ogromna. Rezultaty badań osadnictwa późnopaleolitycznego zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Trwają też prace zmierzające do wydania monografii (wykopaliska i opracowania dzięki finansowemu wsparciu MNiSW granty: 1 H01H 021 27; N N109 243439). Jednak dalsze prace wykopaliskowe wynikające z planowanych inwestycji zabudowy gospodarczej tego obszaru ujawniły zdumiewające i unikatowe ślady osadnictwa neolitycznego i epok metali. Wykopaliska dostarczyły kilka tysięcy zabytków krzemiennych i ceramicznych, w tym 13 całych naczyń, kolekcje toporów, siekier, grocików; kilkaset szczątków konsumpcyjnych zwierząt, kilkadziesiąt wytworów kościanych i rogowych, ozdoby w postaci naszyjnika i paciorków, szpilę miedzianą oraz dużą liczbę makroszczątków florystycznych. Celem projektu jest kompleksowe rozpoznanie osadnictwa neolitycznego i z wczesnej epoki brązu na stanowisku 10 w Wilczycach. Projekt zakłada opracowanie dotychczas pozyskanych źródeł z tego okresu oraz wymaga pozyskania dalszych materiałów archeologicznych. Sprzyjające zachowaniu się zabytków organicznych warunki geomorfologiczne umożliwią dokładną rekonstrukcję środowiska oraz wgląd w gospodarkę zamieszkujących tu ludzi.

2) Analiza przestrzenna obozowisk mezolitycznych w międzyrzeczu Wisły, Narwi i Sanu

 • rok rozpoczęcia projektu; 2012
 • planowana data zakończenia projektu; 2018
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN
 • kierownik projektu; dr Tomasz Boroń
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • opis projektu: Celem projektu jest identyfikacja obszarów aktywności w obozowiskach mezolitycznych za pomocą metody składania wytworów, analizy traseologicznej oraz analizy planigraficznej. 

3) Późnomagdaleńskie obozowisko łowieckie w Wilczycach, na Wyżynie Sandomierskiej

 • grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N 1092434
 • kierownik projektu: Prof. dr hab. Romuald Schild
 • funkcja w zespole; Napisanie rozdziału o wytworach kościanych w monografii
 • jednostka organizująca; IAE PAN

 Praktyka terenowa:

 • Wilczyce lata 1998-2011,
 • Badania autostradowe – Nowy Drzewicz, Myszęcin, Tczew
 • Osadnictwo neolityczne i wczesnej epoki brązu w dolinie Opatówki

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1998 Zakład Epoki Kamienia -asystent, archeolog

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Współorganizacja wystawy w roku 2012 w IAE PAN: „Najnowsze odkrycia na stanowisku Wilczyce”. Wywiad radiowy w programie 2. Wywiady dla lokalnej prasy odnośnie wykopalisk w Wilczycach.
 • Udział w konferencjach:
  • 2010 Konferencja w Otwocku - Krzemień kredowy narzutowy w pradziejach (18-21 październik). Referat wspólnie z Tomaszem Kowalskim: Przemysł krzemienny kultury trzcinieckiej w Nieborowej
  • 2010 Kongres IFRAO L’art pleistocene dans le monde w Tarascon sur Ariege (6-10 września). Referat: Figurines de femmes stylisees en silex du site magdalenien de Wilczyce 10
  • 2010 Konferencja sprawozdawcza z badań na Polesiu i Wołyniu w Hrubieszowie (18-19 maja). Refrerat: Inwentarz kościany ze stanowiska magdaleńskiego w Wilczycach
  • 2008 Warsztaty krzemieniarskie w Lublinie (10-12 września): Referat wspólnie z Haliną Królik: Nietypowe narzędzia magdaleńskie z Wilczyc
  • 2006 Konferencja sprawozdawcza w Czyżewie Sandomierskim. Referat: Osadnictwo mezolityczne w Nieborowej
  • 2003 Konferencja sprawozdawcza w Chełmie. Referat: Organizacja obozowisk janisławickich
  • 2003 Konferencja poświęcona kulturze janisławickiej w Ostrołęce (17-18 października). Referat: Zespoły beztrapezowe kultury janisławickiej z Nieborowej
  • 2002 Warsztaty krzemieniarskie w Wojnowicach. Referat:  Produkcja zbrojników mezolitycznych

Bibliografia

 • 2003

Zespoły beztrapezowe kultury janisławickiej na przykładzie wykopów 4,7,8 ze stan. Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, w: Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, (red. E. Kawałkowa), Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka, s. 113-132.

 • 2004

Charakterystyka osadnictwa z epoki kamienia i epoki brązu w Nieborowej st. I, woj. lubelskie, na przykładzie wykopów 4, 7, 8, „Przegląd Archeologiczny”, t. 52, s. 89-129.

Układy przestrzenne w krzemienicach kultury janisławickiej na podstawie zespołów krzemiennych z wykopów 4 i 7 ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, t. 49, z. 1-2, s. 7-32.

 • 2006

Organizacja przestrzeni w krzemienicach mazowszańskich na przykładzie zespołów krzemiennych ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie „Archeologia Polski”, t. 51, z. 1-2, s. 13-42.

Typology and classification of bifaces from the Wylotne site in Ojców, w: Wylotne and Zwierzyniec, (red. S. K. Kozłowski), The Polish Academy of Arts and Sciences, Warsaw University, Kraków, Warszawa, s. 225-245.

Zawołocze. Stone and Bronze Age Settlement in the Łęczyńsko-Włodawski Lakeland (Lublin province), w: Suyanggae and her neighbours, (red. L. Domańska, Y. Lee), Institute of Archaeology University of Łódź, Chungbuk National University, Institute of Korean Prehistory, Łódź, s. 239-256.

Recenzja pracy: Campements mésolithiques en Brasse Jurassienne. Choisey et Ruffey-sur-Seille, {in:} Documents d’archéologie française, t. 92, Paris, „Archeologia Polski” t. 51, s. 201-206.

 • 2007 

Organizacja przetwórstwa surowca krzemiennego na przykładzie pracowni ze stanowiska Nieborowa I na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 9, s. 165-211.

 • 2009 

Specyfika, znaczenie i funkcja wytworów kościanych i rogowych w kulturze magdaleńskiej na przykładzie stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski”, t. 54, z.2, s. 189-207.

Recencja pracy: L’industrie du silex Ve au IVe millénaire dans le sud-est du Basin Parisien. Rubané, Villeneuve-Saint Germain, Cerny et groupe de Noyen {in:} Documents d’archéologie française t. 97, Paris, „Archeologia Polski” t. 54, z. 1, s. 150-155.

 • 2010

Le mobilier magdalenien en matieres dures d’origine animale du site de Wilczyce 10 (district de sandomierz, Pologne), „Bulletin de la Société préhistorique française”, t. 107, z. 3, s. 507-520.

 • 2011

Recenzja pracy: The Magdalenian in Central Europe. New finds and concepts, Rzeszów, „Archeologia Polski”, t. 56.

 • w druku

Pozostałości osadnicze kultury trzcinieckiej w Nieborowej w publikacji z konferencji poświęconej krzemieniowi kredowemu.