Pracownicy Instytutu

Kabzińska- Stawarz Iwona, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor zwyczajny

Adres:
Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności Etniczność i wielokulturowość

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81 wew. 144

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski (1969-1974); specjalizacja: etnologia, tytuł pracy magisterskiej: „Kultura materialna i aspiracje młodzieży wiejskiej. Na przykładzie wsi Makówka, pow. Grodzisk Mazowiecki”;  promotor: prof. dr hab. Anna Kutrzeba-Pojnarowa
 • tytuł pracy doktorskiej: „Zachowania ludyczne pasterzy mongolskich”; promotor: prof. dr hab. Witold Dynowski, doc. dr hab. Sławoj Szynkiewicz, 1987
 • habilitacja: 2000, na podstawie książki: Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999
 • nominacja profesorska: 2012

Języki obce

 • język angielski - czynnie
 • język rosyjski - czynnie
 • język niemiecki - podstawy
 • język białoruski - biernie
 • język ukraiński- biernie

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Epoka i obszar geograficzny: wiek XX i współczesność; Europa Środkowo-Wschodnia.
 • Zagadnienia: problemy etniczne, wielokulturowość (ideał i rzeczywistość), dialog międzykulturowy, doświadczanie transformacji systemowej, fenomen pogranicza kulturowego.

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt Badawczy Zamawiany (grant KBN): „Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”.

 • lata realizacji projektu: 2004-2006
 • funkcja w zespole projektowym: realizacja indywidualnego tematu  w ramach projektu
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: KBN; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Sztuki PAN,  Uniwersytet Białostocki i in.
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński
 • opis projektu: Podstawą pracy są wyniki badań terenowych zrealizowanych w latach 2004-2006 w wybranych miejscowościach Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dotyczą one przemian systemowych, zapoczątkowanych  w końcu XX wieku i trwających do dziś, postaw wobec transformacji i jej doświadczania., Ukazana została również sytuacja ludności polskiej na Litwie, Ukrainie i Białorusi, jej relacje z grupą dominująca, problemy związane z funkcjonowaniem na obszarze pogranicza kulturowego i etnicznego w warunkach zmian systemowych. Zwrócono także uwagę na trudności w realizacji idei dialogu międzykulturowego, wynikające m. in. z różnie interpretowanych wydarzeń historycznych, niewygasłych konfliktów, stereotypów etnicznych, walki o dziedzictwo kulturowe poszczególnych grup,  braku autentycznej wspólnoty wyznaniowej.
 • publikacje dotyczące projektu: książka pt. Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa 2009

Praktyka terenowa:

 • Mongolia - część centralna, zachodnia i południowa (1975, 1978, 1980, 1990,1992);
  • członek ekspedycji etnograficznej PAN (lata 1975-1980); wyjazdy stypendialne (1990-1992)
 • Białoruś -  część zachodnia i centralna (1992-1998; 2003);
  • 1992-1996 - w ramach umowy między Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutem Mastactwaznaustwa, Etnagrafii i Fal’kloru NANB; 1996-1997 - granty indywidualne przyznawane przez IAE PAN; 1998 - wyjazd z prof. Ewą Nowicką z Instytutu Socjologii UW (jako konsultantka)l rok 2003 - wymiana między PAN i NANB.
 • Litwa - Wileńszczyzna i Kowieńszczyzna (2004-2008),
  • 2004-2006- grant KBN;
  • Litwa 2006-2008 - wyjazdy indywidualne.
 • Ukraina - część zachodnia (2004)
  • Ukraina - 2004 - grant KBN

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, obecnie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1974- stażysta;
  • od 1975-  inżynier;
  • od 1975 do 1976 - stanowisko naukowo-techniczne  i etnografa;
  • od 1976 -starszy asystent;
  • 1988 - adiunkt;
  • od 2000 - docent;
  • 2011- prof. nadzw. IAE PAN;
  • 2012 - prof. zwyczajny.

Stypendia:

 • Gromadzenie materiałów bibliotecznych i archiwalnych na temat zachowań ludycznych pasterzy mongolskich oraz igrzysk w kulturach ludów Azji, instytucje przyznające stypendium: Akademia Nauk ZSRR; Akademia Nauk Mongolskiej Republiki Ludowej.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Konflikty etniczne. Źródła - Typy - Sposoby rozstrzygania,  Warszawa 1996, wspólnie z S. Szynkiewiczem; Polacy czy cudzoziemcy?, Kraków 2000, wspólnie z E. Nowicką i R. Wyszyńskim; „Etnografia Polska” (1985-2007)

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 2003 do chwili obecnej)
 • członek Komisji Badań Wschodu KNE PAN
 • członek Komisji Antropologii Miasta KNE (od 2012)
 • członek Fundacji Slawistycznej (od 2008 do chwili obecnej)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:   
  • Granice państw i systemów - granice integracji. Integracja europejska z perspektywy Polaków na Litwie i Białorusi, „Polonia a integracja europejska”, Bydgoszcz 2000, Organizator: Instytut Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
  • Zachowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian, „Polonia wobec wyzwań przyszłości”, Kręgiel koło Bydgoszczy 2000. Organizatorzy: Zarząd Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
  • Pobocza Europy: Białoruś, „Dziedzictwo kulturowe współczesnej Europy. Jedność w różnorodności”, Cieszyn 2000, Organizator:Zakład Etnologii Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie.
  • Różnice konfesyjne jako źródło podziałów słowiańskiego świata, „Słowianie i Słowiańszczyzna - pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś”, Warszawa 2000, Organizator: Instytut Słowianoznawstwa PAN.
  • Rosjanie w diasporze na terenach byłych republik radzieckich po rozpadzie Związku Radzieckiego, „Dziedzictwo Rosji Imperialnej”, Poznań 2000, Organizator: Instytut Wschodni UAM.
  • Sąsiedztwo w badaniach etnologicznych (komunikat), „Sąsiedztwo w badaniach różnych dyscyplin naukowych”, Warszawa 2000. Organizator: Zakład Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
  • Znajomość dziedzictwa kulturowego jako jeden z warunków zachowania tożsamości narodowej (etnicznej), „Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi”, Grodno 2001, Organizator: Związek Polaków na Białorusi (referat zamawiany, wygłoszony na sesji plenarnej).
  • „Małe ojczyzny” Polaków na terenach byłego Związku Radzieckiego - nowe problemy badawcze, „Ich <<małe ojczyzny>>. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach współczesnych przemian”, Wrocław 2001, Organizator: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (referat zamawiany).
  • Kilka uwag o zastosowaniu metody biograficznej w badaniach etnologicznych, „Metody współczesnych badań antropologicznych”, Łódź 2001, Organizator: Zakład Metodologii i Teorii Kultury Katedry Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego (referat zamawiany).
  • Ocena polskich badań etnologicznych w Mongolii z perspektywy dwudziestolecia od ich zakończenia, „Polskie badania etnologiczne w Mongolii”, Warszawa 2001, Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (referat zamawiany).
  • Baranowicze i okoliczne wioski. Badania nad wyznacznikami tożsamości kulturowej i narodowej Polaków na Białorusi, „Polacy w obwodzie brzeskim”, Siedlce, 29. 04. 2002, Organizator: Akademia Podlaska w Siedlcach (referat  zamawiany).
  • Mińsk i Mińszczyzna w sercu, pamięci i w pracach Danuty Tyszyńskiej-Kownackiej, „Międzygeneracyjny przekaz dziedzictwa kulturowego”, Białystok, 17-19. 09. 2002. Organizator: Uniwersytet Białostocki.
  • Trudny początek XXI wieku. Zmiany w sytuacji Kościoła Rzymskokatolickiego w wybranych krajach dawnego Związku Radzieckiego i ich skutki dla mieszkających tam Polaków,  „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność”, Wrocław - Krzydlina Mała, 10-12. 10. 2002. Organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr., Ośrodek Badań Wschodnich UWr., Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
  • Polskie badania etnologiczne ostatnich lat na terenach byłego Związku Radzieckiego i ich znaczenie dla etnologii Europy, „Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka. Badacze. Znaczenie”, Poznań 25-26. 10. 2002. Organizatorzy: Komisja do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
  • Etnologia w Polsce wobec problemu inspiracji i oddziaływania kulturowego Polaków i Rosjan, „Polacy i Rosjanie. Problemy inspiracji i wzajemnego oddziaływania kulturowego”, Poznań, 16 - 17. 01. 2003. Organizator: Instytut Wschodni UAM, Poznań.
  • Czy telewizja kłamie? Więzi międzyludzkie w filmach emitowanych w polskiej telewizji, „Antropologia wobec fotografii i filmu”, Poznań. 7-8. 05. 2003. Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Komisja Etnograficzna PTPN.
  • Tworzenie i funkcjonowanie polskich elit na Białorusi, „Kształtowanie się elit polonijnych”, Bydgoszcz, 28. 05. 2003. Organizatorzy: Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Akademia Bydgoska.
  • Sytuacja etnokonfesyjna Moskwy i jej odbicie przestrzenne, „Miasto jako przestrzeń kontaktu kulturowego i etnicznego”, Cieszyn, 23-24. 10. 2003. Organizator: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
  • Odradzanie się grupy polskiej inteligencji w Republice Białoruś. Obawy i nadzieje, „Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi”, 7- 9. 11. 2003, Grodno. Organizator:  Związek Polaków na Białorusi (referat zamawiany).
  • Europa konfliktów czy dialogu?,  „Polska - Unia Europejska -Świat”, 13-14. 05. 2004, Toruń. Organizatorzy: Katedra Politologii UMK w Toruniu, Katedra Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
  • Procesy transformacji i integracji na przykładzie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski, „Mniejszości  narodowe w procesach transformacji oraz integracji w Europie”, 23-24. 09. 2004, Lublin. Organizator: Wydział Politologii UMCS, Lublin.
  • Polacy na pograniczach kulturowych dawnego Związku Radzieckiego w polskich badaniach etnologicznych po 1991 roku. „Polska mniejszość w Europie Środkowo-Wschodniej - nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu”, 27-28. 10. 2004, Wrocław. Organizatorzy: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (referat zamawiany).
  • Życie w miejskim hałasie, „Problemy ekologii kulturowej w badaniach społeczności miejskich i podmiejskich”, 19-21. 10. 2005, Cieszyn. Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
  • Polska marzeń, wyobrażeń i rozczarowań, „Życie społeczne Polaków na Wschodzie i ich kontakty z Polską”, 2. 12. 2005, Siedlce. Organizatorzy: Akademia Podlaska, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Siedlce (referat zamawiany).
  • Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi i ich zmiany. „Wyznaczniki tożsamości (litewskiej, rosyjskiej, polskiej i białoruskiej”, 10-11.11. 2005,  Kowno. Organizator: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Czesława Miłosza, Kowno (referat zamawiany).
  • Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, „Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie”, 15-17.05. 2006, Olecko. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Wspólnota (?)  religijna w konflikcie, „Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia”, 7-9. 06. 2006, Wrocław. Organizator: Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (referat zamawiany).
  • Central’no-Vostočnaja Evropa, Pogranič’e? Obščnost? Mesto meżkul’turnogo dialoga?, „Pogranicza etniczno-kulturowe w badaniach etnologicznych”, 1-7. 10. 2006, Kazimierz Dolny. Organizator: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
  • Polacy i Litwini w Republice Litewskiej, Życie na pograniczu kulturowym, „Polskie dziedzictwo kulturowe w Nowej Europie”, 13-14. 11. 2006, Kraków, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Jan Paweł II o znaczeniu pamięci w budowaniu tożsamości, „Znaczenie Europy Środkowej dla kształtowania tożsamości kulturowej całego kontynentu”, 13-14. 12. 2006. Wilno, Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, Instytut Historii Litwy (referat zamawiany).
  • Szkic o wielokulturowości, „Spotkania Miłoszowskie II”. 10. 05. 2007, Kowno-Szetejne. Organizator: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Czesława Miłosza, Kowno (referat zamawiany).
  • Walka o przestrzeń w mieście wielokulturowym (na przykładzie współczesnego Wilna), „Problemy społeczno-kulturowe współczesnego miasta”, 23-24. 10. 2007, Cieszyn. Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Komisja Etnologiczna Miasta przy Komitecie Nauk Etnologicznych, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Oddział w Katowicach.
  • Religia jako wartość rdzenna, „W poszukiwaniu tożsamości. Państwo - Społeczeństwo - Religia we współczesnej Europie”. 8-9.11. 2007, Wrocław. Organizator: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (referat zamawiany).
  • Idea wielokulturowości a sytuacja polskiej mniejszości w Republice Litewskiej, „Skutki przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej dla mniejszości polskiej: próba podsumowania”, 15. 12. 2007, Wilno. Organizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (referat zamawiany).
  • Wewnętrzne pogranicza kulturowe Białorusi, „Białoruś i jej współczesne konteksty historyczno-kulturowe”, 28. 05. 2008, Toruń. Organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK (referat zamawiany, wygłoszony na otwarcie konferencji).
  • Czym jest dialog międzykulturowy?, „Komunikacja i dialog kultur”, 13-15. 06. 2008, Będlewo. Organizatorzy: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (referat  wygłoszony na sesji plenarnej).
  • Badacz i jego rozmówcy. Poznawanie czasów zmian (Polacy na Białorusi końca XX i początku XXI wieku). „Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w drugiej połowie XX wieku”, 18-19. 09. 2008, Suwałki. Organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
  • Europejskie ideały i codzienność wielokulturowych społeczeństw, „Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe”, 23-24. 10. 2008, Wilno. Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (referat zamawiany).
  • Jarosław Tyszyński - rzeźbiarz Mińszczyzny i człowiek pogranicza kulturowego, „Znakamityja minczanie XIX-XX stst. - dziejaczy mastactwa”, 12-13.11. 2008, Mińsk. Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, Instytut Prawoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (referat zamawiany).
  • „Babska etnologia”, „Między autoetnografią a etnografią współuczestniczenia”, 5.06.2009, Toruń. Organizator: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (referat zamawiany).
  • Polskość odrzucona, ocalona,  ujawniona, przypomniana… Polacy na Litwie, Ukrainie i Białorusi, „Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku - różne oblicza polskiej tożsamości”. 17-20. O9. 2009, Wrocław. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego (referat zamawiany).
  • Trauma kulturowa. Doświadczanie zmian systemowych w postsocjalistycznej Polsce, „Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji Uniwersytet systemowej w Polsce”, 24.09. 2009, Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Polski fenomen w czasach kryzysu, „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty gospodarcze i społeczne”, 24.04. 2010, Wilno, Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie (referat zamawiany).
  • Polacy w Republice Białorusi. Pogranicza wewnątrzkulturowe - stykowe czy przejściowe?, „Tożsamość na styku kultur”, 14-16.10. 2010, Wilno, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie.
  • Od euforii do lęku. Polacy w Republice Białorusi, „20 lat rzeczywistości poradzieckiej”, 13.05. 2011, Warszawa, Instytut Socjologii UW.
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • „Konflikty etniczne”, Warszawa 1994, wspólnie z S. Szynkiewiczem
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • odczyty dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - nt. Polacy w Republice Białorusi,
  • promocja książki T. Kruczkowskeigo poświęconej Polakom w BSRR i RB (dla Wspólnoty Polskiej), wspólnie z A. Stelmachowskim;
  • wypowiedzi dla Radia Znad Wilii (Wilno), Telewizji Regionalnej w Białymstoku oraz programu radia grodzieńskiego.

Dydaktyka:

 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń
  • etnologia Europy (wykłady i ćwiczenia),
  • „Polacy na terenach byłego ZSRR” (wykład monograficzny);
  • „Antropologia wybranych obszarów kulturowych Europy” (konwersatorium),
  • seminarium magisterskie

Bibliografia

 • 1976

Mieszkanie jako przedmiot aspiracji młodzieży wiejskiej, Wieś Współczesna, nr 12,  s. 66-73.

[Wspólnie z Andrzejem Stawarzem] Bibliografia do artykułu Anny Kutrzeba-Pojnarowej, Kultura ludowa w dotychczasowych polskich pracach etnograficznych, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, M. Biernacka i in. (red.), Zakład Wydawniczy im Ossolińskich, Wrocław, s. 50-56.

[Recenzja] M. Sużikov, G. Demjakov, Vlijanie podviżnosti naselenija na sbliżenie nacij, Alma Ata 1976, Etnografia Polska, t. 20, z. 1, s. 283-285.

[Rec.] Semja kak ob’iekt filosofskogo i sociologičeskogo issledovanija, Leningrad 1974, Etnografia Polska, t. 20,  z. 1, s. 286-289.

 • 1977

Czas wolny i rozrywka młodzieży pasterskiej w Mongolii, Etnografia Polska, t. 21,  z. 1, s. 154-173.    

Kultura tradycyjna a aspiracje młodzieży wiejskiej, Z Badań nad Młodzieżą Wiejską, z. 18, s. 106-124.

Wieś mazowiecka jako przedmiot badań etnograficznych, Wieś Współczesna, nr 10, s. 118-122.

 • 1978

Kształtowanie postaw młodzieży mongolskiej do pasterstwa, Z Badań nad Młodzieżą Wiejską, t. 19, nr 1, s. 87-111.

Potrzeby materialno-bytowe i kulturalne młodych pasterzy mongolskich, Z Badań nad Młodzieżą Wiejską, z.19, nr 2, s. 98-113 + tabl.

Some remarks on the modern forms of recreation among Mongolian shepherds, [w:] Poland at the 10th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zakład  Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 27-34.

[Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego] E. A. Novgorodova, Sztuka starożytnej Mongolii i jej periodyzacja, Etnografia Polska, t. 22,  z. 1, s. 215-222.

[Rec.] Wu Cz’eng-en, Małpi bunt, Warszawa 1976, Etnografia Polska, t. 22,  z. 1, s. 244-245.

 • 1979

Adaptacja młodzieży mongolskiej do środowiska pasterskiego, Etnografia Polska, t. 23,  z. 2, s. 255-305.
[Sprawozdanie] Tradycja we współczesnej kulturze Mongolskiej Republiki Ludowej, Etnografia Polska, t. 23,  z.2, s. 334-338.

[Sprawozdanie] Ekspedycja etnograficzna PAN 1978. Badanie kultury mniejszości narodowych Mongolii, Etnografia Polska, t. 23,  z. 2, s. 331-334.

 • 1980

Mongolskie widzenie świata i jego odbicie w grze cagaan mod, Etnografia Polska, t. 24, z. 1, s. 121-137.

[Rec.]  I. L. Lomakina, Ulan Bator, Leningrad 1977, Etnografia Polska, t. 24,  z. 1, s. 332-333.

[Rec.] Sz. Bira, Mongol’skaja istoriografija XII-XVII vv., Moskva 1978, Etnografia Polska, t. 24,  z. 1, s. 325-327.

 • 1982

[Sprawozdanie] Mongolia 1980. Badania terenowe ekspedycji etnologicznej PAN, Etnografia Polska, t. 26,  z. 1, s. 295- 296.

[Rec.] A. Björnsson, Icelandic feasts and holidays. Celebrations, past and present, Icelandic Review History Series, Reykjavik 1980, Etnografia Polska, t. 26, z. 2, s. 232-235.

 • 1983

Noworoczne gry mongolskie. Ich symbolika I związki z magią, cz. I, Etnografia Polska, t. 27, z. 1, s. 253-295.

Game as a communications. Symbolical-magical functions of games in Mongolia, Ethnologia Polona, vol.9,  s. 135-147 (skrócona wersja artykułu opublikowanego w języku polskim).

 • 1984

Noworoczne gry mongolskie. Ich symbolika i związki z magią, cz. II, Etnografia Polska, t. 28,  z. 2, s. 189-230.

 • 1985

Mongolian games of dice, Ethnologia Polona, vol. 11, s. 237-263.

Zachowania ludyczne w kulturach pasterskich Azji Środkowej, Etnografia Polska, t. 29, z. 1, s. 169-177.

 • 1987

Eriin gurvan naadam - „Three games of the men in Mongolia,  Ethnologia Polona, vol. 13, s. 45-89.

[Rec.] G. N. Simakov, Obščestvennye funkcii kirgiskich narodnych razvlečenij v konce XIX - načale XX v. Istoriko-etnografičeskie očerki, Leningrad 1984, Etnografia Polska, t. 31,  z. 2, s. 191-199.

 • 1988

Gry mongolskie w cyklu rocznym. Próba wyjaśnienia przyczyn ich sezonowości, Etnografia Polska, t. 32, z. 1, s. 143-169.

Mongolian games - a new stage of studies, [w:] Poland at the 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 77-87.

 • 1989

Polish ethnological studies on Mongolian culture, Bulletin. International Association for Mongol Studies, vol. 1, s. 49-55.

[Sprawozdanie] V Światowy Kongres Mongolistów, Ułan Bator, 14-20 września 1987, Etnografia Polska, t. 33,  z. 1, s. 241-246.

 • 1990

Dance around the tree in the „Secret History of the Mongols”, [w:] Abstracts of Papers of the Conference Participants. The International Conference  Dedicated to the 750th Anniversary of the Secret History of the Mongols, Ulan Bator. 14-19 August 1990, Ulan Bator, s. 18-20.

Taniec wokół drzew w “Tajnej Historii Mongolów”, Polska Sztuka Ludowa, R. 46: 1992, nr 2, s. 58-59 (polskojęzyczna wersja artykułu opublikowanego w języku angielskim).

[Sprawozdanie] Zainteresowanie rodzimą kulturą tradycyjną w dzisiejszej Mongolii, Etnografia Polska, t. 34,  z. 1-2, s. 228-231.

[Rec.]  “Bulletin”, nr 1: 1988, nr 2: 1988, wyd. International Association for Mongol Studies, Ulan Bator, Etnografia Polska, t. 34,  z. 1-2, s. 266.

[Rec.]  N.L. Żukovskaja, Kategorii I simvolika tradicionnoj kul’tury mongolov, Moskva 1988, Etnografia Polska, t. 34: 1990,  z. 1-2, s. 261-265.

 • 1991

Games of Mongolian shepherds, Letter Quality, Warszawa, ss. 154.

Kategorie tradycyjnej kultury pasterzy mongolskich w ujęciu N. L. Żukowskiej, Rocznik Muzealny, t. 4, Włocławek, s. 191-195.

Sport w kulturach ludów Azji - kolejna dziedzina deficytowa etnologii, Etnografia Polska, t. 35, z. 1, s. 173-191.

[Sprawozdanie] 750-lecie “Tajnej Historii Mongołów” i triumfalny powrót Czyngis-chana, Etnografia Polska, t. 35,  z.1, s. 222-227.  

 • 1992

Nic w przyrodzie nie ginie, Etnografia Polska, t. 36,  z. 1, s. 135-159.

Sezonnye igry mongolov, [w:] Tradicionnaja obrjadnost’ mongol’skich narodov, K. M. Gerasimova (red.), Novosibirsk, s. 100-112.

Polacy na Białorusi. Relacja z badań nad współczesnym procesem kształtowania się świadomości etnicznej, Przegląd Wschodni, t. 2,  z. 3 (7), s. 681-695.

[Rec.] „Ethnologia Europae Centralis”. Časopis pro narodopis stredni, vychodni a jihovychodni Evropy, nr 1: 1992, Etnografia Polska, t. 36,  z. 1, s. 217-219.

[Rec.]  K. Renik, Podpolnicy. Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. 1990-1991, Warszawa 1991, Etnografia Polska, t. 36, z. 1, s. 191-196.

[Rec.] Svod etnografičeskich ponjatij i terminov, Moskva 1988, Etnografia Polska, t. 36,  z. 1, s. 215-217.

 • 1993

Współzawodnictwa w sytuacjach granicznych, cz. I, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1, s. 93-164.

[Sprawozdanie] III Międzynarodowa sesja „Duchowość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos”, cz. I, Lublin, 30 marca - 2 kwietnia 1993, Etnografia Polska, t. 37, z. 2, s. 145-152.

[Rec.] K. Chabros, Beckoning Fortune. A Study of the Mongol dalalga ritual, Asiatische Forschungen, Bd 117, Otto Harrasowitz, Wiesbaden 1992, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1, s. 224-229.

[Rec.] “Przegląd Wschodni. Historia i współczesność Polaków na Wschodzie”, z. 1-4: 1992, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1, s. 221-224.

[Rec.] A. Sarközi, Political prophecies in Mongolia in the 17-20th centuries, Akademiai Kiado Budapest 1992, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1, s. 229-230.

 • 1994

Competitions in liminal situations. A Comparative study of Asian cultures. Part I, Ethnologia Polona, vol. 18,  s. 99-154 (skrócona wersja artykułu opublikowanego w języku polskim).

„I po co ta granica?”, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1-2, s. 79-105.

Kościół w Nalibokach, Więź, nr 12,  s. 199-205.

Odbudowa kościoła i zmiany w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Przykład Bieniakoń, Literatura Ludowa, nr 4-5, s. 43-58.

Współzawodnictwa w sytuacjach granicznych, cz. II, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1-2, s. 187-218.

[Sprawozdanie] V Międzynarodowa sesja „Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos”, cz. II, Lublin, 19-22 kwietnia 1994, Etnografia Polska, t. 38,  z. 1-2, s. 233-240.

[Rec.] Za wschodnią granicą 1917-1993. Z księdzem Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia ks. Jan Pałyga SAC, Lublin 1992, Lud, t. 77, s. 274-277.

 • 1995

Nie tylko bastion polskości. Uwagi o miejscu i roli Kościoła Rzymskokatolickiego w życiu Polaków na Białorusi, [w:]  Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, T. Chrobak, Z. Stachowski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów, s. 295-302.

„Swoi” („nasi”) i „przybłędy” („obcy”) jako kategorie podziału społeczności lokalnych. Uwagi na marginesie badań etnologicznych prowadzonych wśród Polaków na Białorusi, [w:] Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, A. Sadowski (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 173-178.

Współzawodnictwa w sytuacjach granicznych, cz. III, Etnografia Polska, t. 39, z. 1-2, s. 109-140.

[Rec.] P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi,  Etnografia Polska, t. 39,  z. 1-2, s. 161-167.

[Rec.] Shamans and cultures, Budapest 1994, Etnografia Polska, t. 39,  z. 1-2, s. 254-257.

 • 1996

Competitions in liminal situations. A Comparative study of Asian cultures. Part II, Ethnologia Polona, vol. 19,  s. 85-101 (skrócona wersja artykułu opublikowanego w języku polskim).

Fenomen odrodzenia. Jeszcze raz o Kościele Rzymskokatolickim na Białorusi, Rocznik Wschodni, nr 3: 1996, s. 113-125.

O kulturze narodowej, kulturze „polskiej nacji” i możliwościach ich transmisji, Etnografia Polska, t. 40: 1996,  z. 1-2, s. 209-227.

Polacy na Białorusi. Informacja o badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, [w:] Polska wobec transformacji na Wschodzie, M. Figura i in. (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 163-175.

Rozważania nad mitem słowiańskiej jedności, [w:] Konflikty etniczne. Źródła - Typy - Sposoby rozstrzygania, I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 225-236.

Wstęp, [w:] Konflikty etniczne. Źródła - Typy - Sposoby rozstrzygania, I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 9-11.

[Rec.] Shamanism and performing arts, M. Hoppal (Ed.), Budapest 1995, Etnografia Polska, t. 40, z. 1-2, s. 337-342.

[Rec.] Shamanism in Siberia. Selected reprints, V. Diosegi (Ed.), Budapest 1996, Etnografia Polska, t. 40, z. 1-2, s. 342-343.

[Rec.] Z. J. Winnicki, szkice kresowe, Wrocław 1995, Etnografia Polska, t. 40,  z. 1-2, s. 355-358.

 • 1997

Co to znaczy być Polakiem na Białorusi?, [w:] Dylematy tożsamości europejskiej pod koniec drugiego tysiąclecia, J. Mucha, W. Olszewski (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 247-266.

Jarosław Tyszyński - artysta zapomniany, Wrocławskie Studia Wschodnie, nr 1, s. 211-220.

Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości i w edukacji międzykulturowej w warunkach kulturowej unifikacji. Przypadek Białorusi, [w:] Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz (red.), Trans Humana, Białystok, s. 115-127.

Zabawy a zakaz magiczny, Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności,  nr 1-2, s. 37-47.

[Rec.] K. Renik, Religie, które przeżyły, Kraków 1996, Studia Polonijne, t. 18, s. 136-142.

[Rec.] C. Coradi Musi, Shamanism from East to West, Budapest 1997, Etnografia Polska, t. 41, z. 1-2, s. 282-283.

[Rec.] Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane zagadnienia, G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski (red.), Białystok 1997, Etnografia Polska, t. 41, z. 1-2, s. 268-272.

 • 1998

Świat doświadczony i przeżywany oraz problem autoidentyfikacji. Analiza wspomnień i relacji autobiograficznych mieszkańców Nalibok (Białoruś), Studia Polonijne, t. 19, s. 53-88.

The ethnic identity of the Polish populations in Belarus. A Research Note, [w:] National identities and ethnic minorities in Eastern Europe, R.J. Hill, R. Taras (eds.), MacMillan Press Ltd., London, s. 148-152.

“The Locals” - “The Others” - “The Aliens”. National themes in authobiographical accounts of Belarus Poles, [w:] Poland at the 14th Congress of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, D. Markowska, K. Kaniowska (eds.), Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 27-33.

Badacze ludzkiej mentalności. Głos w dyskusji, Forum akademickie, nr 12, s. 44-46.

[Rec.] R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Więź, nr 9,  s. 194-198.

 • 1999

Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Biblioteka Etnografii Polskiej, t. 54, Warszawa, ss. 208.

O słowach, emocjach i „polskiej krzywdzie”, Etnografia Polska, t. 42, z. 1-2, s. 81-100.

O wizerunku Białorusinów w oczach Polaków, [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, G. Kotlarski, M. Figura (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 323-336.

Some remarks on the process of formation of cultural and national identity of Poles in Belarus in the 20th century, Ethnologia Polona, vol. 20, s. 55-70.

Świadomość odrębności terytorialnej i kulturowej a kwestia identyfikacji regionalnej (na przykładzie Białorusi). [w:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 339-352.

W zabawie, w obrzędach,  w magii i w muzeum. Rzecz o lalkach ludowych (katalog wystawy „Lalki polskie - lalki świata, IX edycja Międzynarodowego Biennale Lalek Regionalnych), Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, ss. 20.

[Głos w dyskusji] Nowa mapa Europy, Więź, nr 4, s. 53-54.

[Rec.] „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 1: 1997; t. 2: 1998, Etnografia Polska, t. 43, z. 1-2, s. 230-232.

[Rec.] I. Grek-Pabisowa, K. Handke, M. Ostrówka, A. Zielińska, Bohatyrowicze sto lat później, Warszawa 1998, Literatura ludowa, nr 3, s. 76-78.

 • 2000

Dokąd zmierza Białoruś? Od rozwiązań idealnych do polityki unifikacji, Sprawy narodowościowe, z. 14-15,  s. 227-238.

Cechy współczesnej religijności  ludności polskiej na Białorusi, [w:]  Religijność ludowa na pograniczach kulturowych  i etnicznych, I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 3,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice,  s. 263-278.

Między grupą etniczną a narodem, Etnografia Polska, t. 43,  z. 1-2, s. 39-61.

Between Ethnic Group and Nation, Ethnologia Polona, vol. 21, s.7-19 (skrócona wersja artykułu opublikowanego w języku polskim).

Próba wykorzystania zachowań ludycznych w procesie odrodzenia narodowego. Współczesna Białoruś, Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności,  z. 1-4, s. 153-174.

Przestrzeń - pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych  Kresów Wschodnich, Literatura Ludowa, nr 2, s. 3-23.

W kierunku zrozumienia i interpretacji. Polska ekspedycja etnograficzna w Mongolii, [w:] Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, A. Kuczyński (red.), Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 321-245.

Wstęp, [w:] Z. J. Winnicki, Szkice i obrazki zaniemeńskie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział Dolnośląski, Wrocław, s. 5-8.

[Rec.] U. Kaczmarek, Na węgierskiej ziemi. Rzecz o Polonii węgierskiej, Poznań 1999, Etnografia Polska, t. 44,  z. 1-2, s. 197-198.

[Rec.] B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wrocław 1999, Etnografia Polska, t. 44, z. 1-2, s. 198-200.

[Rec.] Dominant Culture as a Foreign Culture: Dominant Culture in the Eyes of Minorities, J. Mucha (red.), New York 1999, Etnografia Polska, t. 44,  z. 1-2, s. 200-201.

[Rec.] Belorusy, K. Bondarczik, R. A. Grigor’eva, M. Pilipenko (red.), Moskwa 1998, Etnografia Polska, t. 44, z. 1-2, s. 202-203.

[Rec.] „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 3: 1999, Etnografia Polska, t. 44, z. 1-2, s. 203-205.

 • 2001

Poles on the territories of the former Soviet Union in Polish ethnological studies, Ethnologia Polona, vol. 22, s. 131-146.

Granice państw i systemów - granice integracji. Integracja europejska z perspektywy Polaków na Litwie i Białorusi, [w:] Polonia wobec integracji europejskiej, J. Knopek (red.), Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,  s. 103-112.

Skazani na utratę Kresów Wschodnich. Przyczynek do kwestii stosunków polsko-radzieckich i problemów granicznych w okresie międzywojennym, Wrocławskie Studia Wschodnie, nr 4,  s. 151-165.

Społeczności pogranicza kulturowego: Polacy na Białorusi i Białorusini w Polsce, [w:] Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia, nr 11, Polska Akademia Nauk, Warszawa,  s. 18-20.

Utopijna idea słowiańskiej jedności w świetle podziałów w łonie katolicyzmu i prawosławia oraz konfliktów między „siostrzanymi” Kościołami (przykład Słowian wschodnich i zachodnich), Etnografia Polska, t. 45,  z. 1-2, s. 99-116.  

Etnologia w XXI wieku? [Wstęp do:] Etnografia Polska, t. 45, z. 1-2, s. 6-8.

[Rec.] L. Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji  europejskiej, Wrocław 2000, Etnografia Polska, t. 45,  z. 1-2, s. 237-238.

[Rec.] G. Labuda, Święty Wojciech - biskup, męczennik, patron Polski, Wrocław 2000, Etnografia Polska, t. 45,  z. 1-2, s. 238-239.

[Rec.] A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000, Etnografia Polska, t. 45,  z. 1-2, s. 239-240.

{rec.] M. Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000, Etnografia Polska,  t. 45,  z. 1-2, s. 240-242.

[Rec.] Z. J. Winnicki, W Mińsku Litewskim - mieście dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1999, Wrocławskie Studia Wschodnie, t. 4, s. 316-317.

[Rec.] N. Rouba, Śladami wieszcza, Z. J. Winnicki (wstęp i oprac.), Wrocław b.r.w., Wrocławskie Studia Wschodnie, t. 4,  s. 316-317.

[Rec.] G. E. Karpińska, Miejsca wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, Łódź 2000, Lud, t. 85, s. 341-346.

[Rec.] A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, Rocznik Wschodni, nr 7, s. 178-181.

 • 2002

„Być może moglibyśmy żyć razem…” Dialog między judaizmem a chrześcijaństwem i zmiana modelu sąsiedztwa, Etnografia Polska, t. 46,  z. 1-2, s. 77-100.

Pobocza Europy: Białoruś, [w:] Dawne i współczesne oblicza kultury europejskiej - jedność w różnorodności, H. Rusek (red.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 129-142.

Religious conflicts and divisions on the „Canonical Territories of the Orthodox Church”, Ethnologia Polona,  vol. 23,  s. 17-37.

Rosjanie na terenach byłych republik radzieckich (poza Rosją) po rozpadzie Związku Radzieckiego, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, P. Kraszewski  (red.), Instytut Wschodni UAM, Poznań, s.333-360.

Sytuacja Kościoła Rzymskokatolickiego na terenach byłego ZSRR, Rocznik Wschodni, nr 8, s. 113-127.

[Rec.] M. Paradowska, Krzysztof Arciszewski. Admirał wojsk holenderskich w Brazylii, Wrocław - Warszawa 2001, Etnografia Polska, t. 46, z. 1-2, s. 266-268.

[Rec.] W. Lipoński, Encyklopedia sportów świata, Poznań 2001, Etnografia Polska, t. 46, z. 1-2, s. 269-271.

[Rec.] Pravoslavnaja żizn’ russkich krest’jan XIX – XX vekov. Itogi etnografičeskich issledovanij, T. A. Listova (red.), Moskva 2001, Literatura ludowa, nr 3, s. 54-58.

[Rec.] A. M. Kulagin, Katalickaja chramy na Belarusi, Minsk 2002, Literatura ludowa, nr 4-5, s. 114-115.

[Rec.] A. Zielińska, Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2002, Lud, t.86, s. 309-315.

 • 2003

Europa marzeń, Etnografia Polska, t. 47,  z. 1-2, s. 305-324.

„Małe ojczyzny” Polaków na terenach byłego Związku Radzieckiego - nowe problemy badawcze, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, M. Trojan (red.), Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 371-386.

Metoda biograficzna i jej zastosowanie w badaniach etnologicznych, [w:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, J. Kowalska i in. (red.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 39-61.

Znajomość dziedzictwa kulturowego jako jeden z warunków zachowania tożsamości narodowej (etnicznej), [w:] Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, E. Skrobocki (red.), Związek Polaków na Białorusi, Grodno, s. 7-20.

[Sprawozdanie; wspólnie z P. Hutem] „Kultura i świadomość Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność”, Wrocław - Krzydlina Mała, 10-12. 10. 2002, Etnografia Polska, t. 47,  z. 1-2, s. 352-357.

[Rec.] R. Sulima, Głosy tradycji, Warszawa 2001, Etnografia Polska, t. 47,  z. 1-2, s. 336-338.

[Rec.] Mniejszości narodowe i etniczne w mediach elektronicznych, A. Sadowski, T. Skoczek (red.), Białystok 2003, Etnografia Polska, t. 47, z. 1-2, s. 338-341.

[Rec.] „Okolice. Kwartalnik etnologiczny”, nr 1: 2003, Etnografia Polska, t. 47, z. 1-2, s. 341-245.

 • 2004

Baranowicze  i okoliczne wioski. Laboratorium badań nad wyznacznikami tożsamości kulturowej i narodowej Polaków mieszkających na Białorusi, [w:] Blisko a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi, A. Bobryk (red.), Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach, Siedlce, s. 41-52.

Czy telewizja kłamie? Więzi międzyludzkie w filmach emitowanych w polskiej telewizji, [w:] Antropologia wobec fotografii i filmu, G. Pełczyński, R. Vorbrich (red.), Biblioteka Telgte, Poznań, s. 135-152.

Czy zmierzch stereotypu Polak-katolik?, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie,  A. Kuczyński, M. Michalska (red.), Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Wrocław, s. 191-204.

Etnologia w Polsce wobec problemu inspiracji i oddziaływania kulturowego Polaków i Rosjan, Sprawy Wschodnie, z. 2-3, s. 77-87.

Mińsk i Mińszczyzna w sercu, pamięci i w pracach Danuty Tyszyńskiej-Kownackiej, [w:] Międzygeneracyjna transformacja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Trans Humana, Białystok, s. 194-208.

Mniejszości etniczne i narodowe Europy Środkowo-Wschodniej końca XX i początku XXI wieku - nowy przedmiot zainteresowań humanistyki, Rocznik Wschodni, t. 9, s. 129-153.

Polskie badania etnologiczne przełomu XX i XXI wieku na terenach byłego Związku Radzieckiego i ich znaczenie dla etnologii Europy, [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka - badacze - znaczenie, Z. Jasiewicz (red.), Prace Komitetu Nauk Etnologicznych, nr 12, Biblioteka Telgte, Poznań, s. 31-44.

Sytuacja etnokonfesyjna Moskwy i jej odbicie przestrzenne, [w:] Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego, I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 75-88.

Tworzenie i funkcjonowanie polskich elit na Białorusi, [w:] Kształtowanie się elit polonijnych, J. Knopek (red.), Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 212-225.

To nas łączy. Wywiad dla Głosu znad Niemna (czasopisma Związku Polaków na  Białorusi), 5. 11. 2004, s. 9.
[Rec.] U. Kaczmarek, Spod znaku Warneńczyka, Poznań 2002, Rocznik Wschodni, t.9, s. 266-270.

[Rec.]  Z. J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po 1989 roku) wobec Polski i polskości, Wrocław 2003, Rocznik Wschodni, t. 9, s. 271-281.

[Rec.] Młodzież akademicka a współczesna nauka, K. Jankowski (red.), Siedlce 2003, Szkice Podlaskie, z. 12, s. 167-170.

[Rec.] Wartości uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich. The Universal values and national distinctness of traditional European cultures,  S. Marczyk (red.), Lublin 2004, Literatura Ludowa, nr 1, s. 64-67.

 • 2005

Doświadczanie transformacji, [w:] Regiony, granice, rubieże,  L. Mróz i in. (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 139-166.

„Kultura narzekania”, „globalny średniak”, „narodowa nerwica” i inne elementy wizerunku współczesnych Polaków (na podstawie wybranych artykułów prasowych). Zarys problemu, Etnografia Polska, t. 49, z. 1-2, s. 89-124.

O codziennym niedostatku ciszy i nadobfitości hałasu, Literatura ludowa, z. 2, s. 3-14.

Polskie badania na Wołyniu i możliwość ich wykorzystania w etnologicznych studiach nad Europą, Ucrainica Polonica, t. II, Widawniczij Centr  Kiiws’kogo Nacional’nogo Lingwisticznogo Uniwersitetu, Kiiw-Żitomir, s. 207-215.

The distinctive features of Central Europe, Ethnologia Polona, vol. 26, s. 63-85.

Europa Środkowa: Pogranicze? Wspólnota? Miejsce dialogu międzykulturowego?, Rocznik Wschodni, nr 11,  s. 90-113.

Is dialogue culturally close to the Europeans?, Ethnologia Polona, vol. 26, ,s. 47-62 (częściowo zmieniona wersja artykułu polskojęzycznego).

[tłum. z jęz. białoruskiego], Aljaksandra U. Gurko, Biełarusy - seria wydawnicza, t. I-VI, Minsk 1995-2002, Rocznik Wschodni, t. 10, s. 367-369.

[Rec.] Wojciech Lipoński, Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej, Poznań 2004, Literatura ludowa, nr 2, s. 55-57.

[Rec.] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, G. E. Karpińska (red.), Łódź 2004, Etnografia Polska, t. 49, s. 1-2, s. 267-270.

[Rec.] Aleksandr Wiktorowicz Gur’ko, Novye religii w Respublike Belarus’, Minsk 2003, Rocznik Wschodni, t. 10, s. 369-371.

[Rec.] Danuta Tyszyńska-Kownacka, Okruchy pamięci. O artyście-rzeźbiarzu Jarosławie Tyszyńskim, Warszawa 2004, Rocznik Wschodni, t. 10, s. 371-373.

[Rec.] Trendy naukowe młodzieży akademickiej. Nauki humanistyczne, K. Jankowski (red.), Siedlce 2004, Szkice podlaskie, z. 13, s. 251-255.

[Rec.] A. Grędzik, Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989-2001, cz. 1, Kielce 2004, Rocznik Wschodni, nr 11, s. 338-341.

 • 2006

Europa konfliktów czy dialogu?,[w:] Teorie i casusy globalizacji,  R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 26-41.

Pamięć, nostalgia i zazdrość o „dawne, dobre czasy”, Etnografia Polska, t. 50, z. 1-2, s. 177-196.

Procesy transformacji i integracji na przykładzie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji,  E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 135-146.

Rola elit w procesie kształtowania i umacniania tożsamości narodowej Polaków w Republice Białoruś oraz możliwości ich działania, [w:] Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych,  J. Knopek (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 201-215.

The cultural border phenomenon, Ethnologia Polona, vol. 27, s. 21-39.

Życie w miejskim hałasie,[w:] Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia  Etnologiczne i Antropologiczne, t. 9,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 51-62.

Dwa oblicza białoruskiej transformacji, Rocznik Wschodni, t. 12,  s. 18-41.

Podzielona Ukraina, Rocznik Wschodni, t. 12,  s. 97-123.

 Wstęp, Etnografia Polska, t. 50,  z. 1-2, s. 5-6.

[Wspólnie z Wandą Paprocką] 50-lecie „Etnografii Polskiej”, Etnografia Polska, t. 50,  z. 1-2, s. 7-15.

[Polemika] Rezygnacja z „etnologicznego paradygmatu badań terenowych”? Etnologia jako „nauka o charakterze spekulatywnych rozważań”?, Etnografia Polska, t. 50, z. 1-2, s. 267-270.

[Rec.] Studying Peoples in the People’s  Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe,  Chris Hann i in. (red.), Münster 2005, Etnografia Polska, t. 50,  z. 1-2, s. 271-273.

[Rec.] Vostočnoevropejskie issledovanija. Meżdunarodnyj żurnal po social’nym  i gumanitarnym naukam, t. 1-4: 2005-2006, wyd. Rossijskaja Akademia Nauk, Etnografia Polska, t. 50, z. 1-2, s. 279-281.

[Informacja o czasopiśmie]   „Etnografia Polska”, Vostočnoevropejskie issledovanija, t. 3, s. 139-143.

 • 2007

Miejsce polskiej mniejszości  narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, [w:] Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie,  J. Nikitorowicz, D. Misiejuk. M. Sobecki (red.), Trans Humana, Białystok, s. 252-265.

Polska marzeń, wyobrażeń i rozczarowań, [w:] Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia,  A. Bobryk (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 193-207.

Wspólnota (?) religijna w konflikcie. Walka o wileński obraz Jezusa Miłosiernego, [w:] Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia,  M. Mróz, T. Dębowski (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 163-189.

Zderzenie idei i wzorów kulturowych, napięcia między nimi i „pomieszanie świata”, [w:] Europejskie wartości narodowe i regionalne,  J.Knopek (red.), Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Piła, s. 39-51.

Ziemia - kość niezgody w relacjach polsko-litewskich, Rocznik Wschodni, t. 13, s. 94-113.

Utopiczna ideja slow’janskoj jednostki w switli rozkoliw u łoni katolicizmu i prawosław’ja  ta konfliktiw miż „bratnimi Cerkwami” (na prikładi zachodnich ta schidnich Słow’jan),  Narodna tworczist’ ta etnografia. Etnologia polska - Pol’ska etnologia, vol. 1, s. 54-63 (skrócona wersja tekstu opublikowanego w języku polskim; na zamówienie redakcji ukraińskiej).

[Rec.] E. Kłosek, Świadomość etniczna i kulturowa społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005, Etnografia Polska, t. 51,  z. 1-2, s. 241-243.

[Rec.] Wybrane problemy badań wschodnich,  Z. J. Winnicki, W. Baluch, G. Tokarz (red.), Wrocław 2007, Rocznik Wschodni, t. 13,  s. 353-361.

 • 2008

Idea wielokulturowości a sytuacja polskiej mniejszości w Republice Litewskiej, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy,  Wilno, s. 85-94.

Spotkanie z Innym w dialogu międzykulturowym, Etnografia Polska, t. 52, z. 1-2, s. 21-41.

Szkic o wielokulturowości, [w:] Universalioji asmenybe europos kulturos kontekstuose. Česlovo Milošo skaitymai II,  Asija Kovtun (red.), Vytauto Didžiojo Universitetas, Česlovo Milošo Slavistikos Centras, Kaunas, s. 98-113.

Człowiek na pograniczu kulturowym, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3-4, s. 271-282. People in a cultural borderland, Acta Poloniae Historica, vol. 97, s. 37-55 (skrócona wersja artykułu opublikowanego w języku polskim; na zamówienie Redakcji).

[Rec.] K. Gładkowski, Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008, Etnografia Polska, t. 52,  z. 1-2, s. 172-176.

[Rec.] Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki humanistyczne, R. Droba, A. Bobryk, M. Jakubiak (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, Szkice Podlaskie, z. 16, s. 201-206.

 • 2009

Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia,  Letter  Quality, Warszawa 2009, ss. 228.

„Pomieszany świat” jako kategoria opisu etnologicznego/antropologicznego. Zarys problemu, Etnografia Polska, t. 53, z. 1-2, s.21-45.

Religia jako wartość rdzenna, [w:] Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie, M. Mróz,  T. Dębowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 36-60.

Trauma kulturowa. Doświadczanie zmian systemowych w postsocjalistycznej Polsce, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, K. Górny, M. Marczyk (red.),  Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-31.

Jak pogodzić wodę z ogniem? Miłośnicy ciszy kontra wielbiciele hałasu, Zabawy i zabawki, nr 1-4, s. 75-99.

[Rec.] J. Schmidt, Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań 2009, Etnografia Polska, t. 53, z. 1-2, s.

 • 2010

The Cultural Border Phenomenon, Ethnologia Polona, vol.27: 2006 [wyd. 2010], , s.21-39.

Wybory na styku kultur, [w:] Česlovo Milošo Skaitymai 3. Kultura sankirtos: patirtys Ir pokyciai, A.Kovtun (red.), Kaunas, Vytauto Didżiojo Universitats, s. 81-88.

Europejskie ideały i codzienność wielokulturowych społeczeństw,[w:] Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, M. Dawlewicz (red.), Wilno, s. 15-28.

Co współcześni Słowianie mogą dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?, [w:] Żyje ,żyje duch słowiański! Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, I. Kuźma, P. Schmidt (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 84-104.

Czy etnologia/antropologia kulturowa może być wolna od polityki?,[w:] Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, Z. Kupisiński, S. Grodź (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 611-622.

Czy etnologia Europy  wciąż jest w Polsce „dziedziną deficytową”? [w:] Antropolog wobec współczesności,  A. Malewska-Szałygin (red.),  Wydawnictwo UW, s.63-76.

„Ludzie się zmienili…” Z badań nad doświadczaniem postsocjalistycznej transformacji, Etnografia Polska, t.54, z.1-2,s. 5-22.

Jarosław Tyszyński - rzeźbiarz Mińszczyzny, człowiek pogranicza kulturowego, [w:] Znakamityja minczane, A. F. Wjaliki (red.), Minsk, s. 57-70.

[Rec.] A. Furier, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, Etnografia Polska, t.54,z. 1-2, s.193-198.

 • 2011

Być Polakiem na Wschodzie? Być Polakiem ze Wschodu?, [w:] Inteligencja polska na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.), Warszawa, Wydawnictwo Prolog, s. 14-33.

Polski fenomen w czasach kryzysu, [w:] Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty gospodarcze i społeczne, A. Grynia (red.), Wilno, Uniwersytet w Białymstoku. Filia w Wilnie, s. 33-42.

Polacy w Republice Białorusi. Pogranicza wewnątrzkulturowe – stykowe czy przejściowe?, [w:] Tożsamość na styku kultur, I. Masojć, H. Sokołowska (red.), Wilno, Vilnianus Pedagoginio Universiteto Leindykla, s. 138-149.

Polskość odrzucona, ocalona, ujawniona, przypomniana. Polacy na Litwie, Ukrainie i Białorusi, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, M. Michalska (red.), Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, s. 133-145.

Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia,  „Etnografia Polska”, t. LV, z. 1-2, s. 71-96.

 • 2012
Być albo nie być mniejszością. Wybory tożsamościowe Polaków za wschodnią granicą Polski, [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Dorota Czakon i in. (red.), Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,  s. 370-384.
 
Nadwrażliwi – marginalizowana mniejszość kulturowa, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi,  Renata Hołda, Tadeusz  Paleczny (red.),  Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Księgarnia Akademicka, s. 121-139.
 
Od euforii do lęku. Polacy w Republice Białoruś, [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne,  Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński (red.), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 370-384.
 
Poles  and Russians.  Dialogue and attempts  at changing the stereotype, “Ethnologia Polona”, vol. 33-34, pp. 53-73.
 • 2013
„Babska etnologia”, [w:] Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, Barbara  Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał  Kowalski (red.), Warszawa,  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  s. 36-58.
 
Czy upokarzanie jest „wszechobecne”?, „Etnografia Polska”, t. LVII, z. 1-2, s. 191-214.
 
Mały kraj masowej emigracji. Republika Litewska, [w:] Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu, Małgorzata  Łoboz, A. T. Brzyski (red.), Wrocław, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław, s. 291-303.
 
O syndromie pogranicza (ponownie), [w:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii,  Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska (red.), Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 113-135.
 
Rzeczywistość słowiańska – pytania etnologa i propozycja badań, [w:] Słowianie. Idea i rzeczywistość, Krzysztof  Makowski, Monika  Saczyńska (red.), Poznań, Instytut Historii UAM, s. 161-220.
 • 2014
About the Mixed World. Migrations and Bible Story of the Tower of Babel, [w:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers  and Intercultural Spaces,  Aleksander Posern-Zieliński,  Lech Mróz (red.), Poznań,  Instytut im. Oskara Kolberga,  s. 245-264.
 
Badacz i jego rozmówcy – poznawanie czasów zmian  (Polacy na Białorusi w końcu XX i na początku XXI wieku, [w:] W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku,  Krzysztof Snarski, Adam Żulpa (red.), Warszawa- Suwałki,  Instytut Slawistyki PAN, Muzeum
 
Okręgowe w Suwałkach, Fundacja Slawistyczna , s. 241-255.
 • 2015
Polacy w Republice Litewskiej i Republice Białoruś. Różne oblicza (braku) bezpieczeństwa, [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty,  Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak (red.,), Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”, s.  132-157.
 
Zrozumieć Innego. Refleksje nad dialogiem międzycywilizacyjnym/międzykulturowym (o odniesieniami do Wilna i Wileńszczyzny), w: Pogranicze wschodnie i zachodnie, Małgorzata Czabańska-Rosady i in. (red.), Instytut Slawistyki PAN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, Fundacja Slawistyczna, Warszawa-
 
Gorzów Wielkopolski, s. 95 – 108.
 • 2016
Toruń z oddali (migawki wspomnień), [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Marcin Kafar (red,), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89-109.
 
Home Instytut Pracownicy Kabzińska- Stawarz Iwona, prof. dr hab.