Pracownicy Instytutu

Klonder Andrzej Edmund, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor zwyczajny

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 822 93 39

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski 1968-1973; tytuł pracy magisterskiej: „Szlachta inflancka w Rzeczypospolitej 1576-1586”, promotor prof. dr hab. Antoni Mączak
 • Praca doktorska „Szlachta pruska w Rzeczypospolitej  1576-1586 (prawno-polityczne problemy integracji), 1978, promotor prof. dr hab. Antoni Mączak
 • habilitacja „Napoje fermentacyjne w Prusach  Królewskich w XVI-XVII w.” , 1990
 • tytuł profesora nauk humanistycznych -2001

Języki obce

 • język niemiecki- czynna 
 • język rosyjski- czynna
 • język francuski- czynna

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • historia kultury materialnej Polski i Europy w dobie wczesno nowożytnej -szczególnie problematyka standardu życia mieszczaństwa w Polsce i krajach Europy Środkowej (majątek nieruchomy i  ruchomy, wyżywienie i kultura stołu, wartości i normy zachowań);
 • problematyka metod badawczych historii kultury materialnej;
 • dzieje Prus i krajów strefy bałtyckiej  w XVI-XVIII w.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, obecnieInstytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1976- od st asystenta do profesora
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • od 1997- profesor

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Artykuły w czasopismach popularnonaukowych (m.in. „Mówią Wieki”), prelekcje

Dydaktyka:

 • IHiSM UKW w Bydgoszczy: 
  • historia powszechna XVI_XVIII w.; 
  • rozwój cywilizacyjny Polski i Europy (X-XX w.) – od 1997   
  • Wypromowanych magistrów – ok. 100
  • Wypromowanych doktorów – 4

Bibliografia

Książki

 • 1983

Browarnictwo w Prusach Królewskich / 2 połowa XVI –XVII w./, Ossolineum, Wrocław 1983, ss. 161.

 • 1989

Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku, Studia i materiały z historii kultury materialnej, t.IX, Ossolineum, Wrocław 1989, ss.199.

 • 2000

Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców   Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, red. J.Kruppé, t.LXVIII, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,  Warszawa 2000, ss.184.

 • 2002

Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Cz. 1 Od średniowiecza do wieku XVIII, IAE PAN, Warszawa 2002, współredaktor

 • 2008

Dzieje Pałuk, t.III,  Pałuki w dobie wczesnosnonowożytnej , Żnin… 2008  

Artykuły

 • 1974

Łemkowie sądeccy od początku lat trzydziestych do 1947 /w:/ Okupacja w Sądecczyźnie 1939-1945, Nowy Sącz 1974, s.107-158.

 • 1979

Mało znane szesnastowieczne dziełko Henryka Knausta o piwie, „Kwartalnik Historii  Kultury Materialnej” /dalej „Kw.HKM”/, R.XXVII, 1979, nr 1, s.43-51.

 • 1980

Szlachta Prus Królewskich wobec konfliktu Stefana Batorego z Gdańskiem, „Rocznik Gdański”, t.40, 1980, z.1, s.97-108.

Stany Prus Królewskich wobec polityki celnej Stefana Batorego, „Zapiski Historyczne”, 1980, z.1, s.7-19.

Rachunki cechu browarników Starego Miasta Elblaga jako źródła do badań nad produkcją piwa w XVI-XVII w., „Kw.HKM”, R.XXVIII, 1980, nr 2, s.201-210.

 • 1982

„Robotnicy” w Rzeczypospolitej XVII w., „Przegląd Historyczny”, t.73, 1982, z.3-4, s.327-330.

 • 1983

Szlachecka elita polityczna Prus Królewskich w latach 1576-1586, /w:/ Społeczeństwo staropolskie, t.3, PWN, Warszawa 1983, s.93-120.

Wyżywienie wojsk szwedzkich w Prusach Królewskich w dobie „Potopu”, „Kw.HKM”, R.XXXI, 1983, nr 1, s.27-36.                                                           

 • 1984

Bauer und Schenke in Polen vom 13 bis ins 16 Jahrhundert, /w:/ Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1984, s.321-328.

Geschichte der materiellen Kultur. Theorie und Praxis der Forschungen /w:/ Der Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1984, s.14-16.

Szlachta Prus Królewskich wobec zagadnienia podatków w latach 1576-1586, „Zapiski Historyczne”, t.49, 1984, z.1, s.31-55.

 • 1985

L' approvisionnement en blé et la production alimentaire dans les villes polonaises aux XVIe – XVIIe siècles, [w:] Les techniques de conservation de grains à long terme, t.3.2., Ėdition du CNRS, Paris 1985, s.535-539.

 • 1987

Szlachta a królewszczyzny Prus Królewskich za Stefana Batorego /1576-1586/, „Zapiski Historyczne”, t.52, 1987, z.3, s.75-95.

Nowe spojrzenie na handel Rygi w XVII wieku /w związku z książką W.W.Doroszenki/, „Przegląd Historyczny”, t.78, 1987, z.4, s.755-771.

 • 1988

Wyżywienie w szpitalach Elbląga w pierwszej połowie XVII w., „Kw.HKM”, R.XXXVI, 1988,  nr 3, s.449-468.

 • 1989

Literatura piękna źródłem do historii alkoholu /Prusy – Korona – Rzesza/ w XVI-XVII wieku, Studia i  materiały z historii kultury materialnej , t.LXI, Ossolineum, 1989, s.157-176.

Prusacy na sejmie 1579/1580 – ostatnia próba przekreślenia Unii Lubelskiej, [w:] Władza i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1989, s.248-260.

Wyżywienie w szkołach w Szczecinie, Toruniu i Joachimsthal w początkach XVII wieku, „Kw.HKM”, R.XXXVII, 1989, nr 2, s.309-326.

 • 1990

Geschichte der materiellen Kultur des Mittelalters und der Frühneuzeit. Theorie – Methoden- Forschungsbilanz, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1990, s.23 –35.

 • 1992

Majątek ruchomy podopiecznych elbląskiego szpitala św. Ducha w XVII w.,[w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich w średniowieczu po wiek XX, Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20-22 maja 1991 w Warszawie, red. J.Sztetyłło,  IHKM PAN, Warszawa 1992,  s.141-150.

 • 1993

Piwo artykuł pierwszej potrzeby, „Mówią Wieki”, R.37, 1993, nr 3, s.11-13.

 • 1995    

Wyżywienie ubogie i dostatnie w miastach Prus Królewskich w XVII wieku, „Etnografia Polska”, t.XXXIX, 1995, z.1-2, s.181-212.

 • 1996

Społeczność rosnącej konsumpcji ? Z problematyki jakości życia mieszkańców Elbląga w XVII w., [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, IH –WSP w Kielcach, Kielce 1996, s.51-61.

Szpital w dużym mieście wczesnonowożytnym -  izolacja czy integracja (zarys problematyki) [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t.1, red. M.Bogucka, A.Czacharowski, wyd.UMK, Toruń 1996, s.131-138.

Die Nahrung der unteren und mittleren städtischen Sozialschichten  der frühen Neuzeit: Preußen – Kronpolen – das Reich, [w:] Nahrung und Tischkultur im Hanseraum, wyd. G.Wiegelmann, Ruth-E. Mohrmann, Waxman Münster/New York 1996, s.349 – 375.

Majątek pewnego gorzelnika. W kwestii poziomu życia przeciętnego gdańszczanina w II połowie XVII wieku, [w:]Mieszczaństwo gdańskie, red.S.Salmonowicz,  Nadbałtyckie Centrum Kultury – GTN, Gdańsk 1996, s.51-60.

 • 1997

Pościel i bielizna w majątkach mieszczan elbląskich w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Archaeologia Historica Polona, t.5,  Studia z archeologii i historii dedykowane Jerzemu Kruppemu, red. J.Olczak,  Toruń 1997, s.211 – 222.

 • 1998  

Stół codzienny  i odświętny w szpitalach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, Studia i materiały z historii kultury materialnej, t.LXVI, red . M.Dąbrowska, Jerzy Kruppé, IAE PAN, Warszawa 1998, s.203 – 209.

 • 1999

Personal Effects  of Elbląg Poorhouse Inmates in the 17th Century, [w:] Omnia Res Mobilia. Polish studies in posthumous inventories of movable property in the 16th-19th  century, red. J.Kruppé, A.Pośpiech, IAE PAN,  Warszawa 1999, s.201 – 217.

 • 2000

Sławne towary ziem polskich, [w:] Gospodarka pod własną banderą, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2000, s.127-134..

 • 2001

Mienie godne szlachcica i mieszczanina w krajach Europy Środkowej w XVII wieku, „Kw.HKM”, R.XLIX, 2001, nr 1-2, s.81-94.    

 • 2002

Poor And Abundant Diet In The Towns Of Royal Prussia In The 17Th Century,”Acta Poloniae Historica”, 85, 2002, s.89-127.

 • 2003

Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność [współaut.D.Główka],“Kw.HKM“, 2003, z.2, s.157-176.

Kleinstädte des früneuzeitlichen Polens im Spiegel der Gerichtsbücher, „Vana Tallinn“, XVIII, 2003, s.74-92.

 • 2004

Mieszczański luksus w szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Documenta Pragensia, 2004, s.275-293.

Majątek Hansa Stuplina – kramarza z Pasłęka. Przyczynek do kwestii poziomu życia w małych miastach w końcu XVI wieku, [w:] Archaeologia et historica urbana, Elbląg 2004, s.305-309

 • 2005

Kramer und Kramwaren in Kleinstadten Polens vom 16 bis zum 18 Jahrhundert,  “Vana Tallin”, XVI,2005, s.228-244;

 • 2006

Czeska i polska koncepcja historii kultury materialnej. Rozważania nad ewolucja kierunku badawczego w ostatnim ćwierćwieczu, Studia i materiały z historii Kultury Materialnej , XXXI, Warszawa  2006..

Gewurzkramladen und sein Inhalt. Die Frage des Versorgungsstandards der Stadte Mitteleuropas im 17 und am Anfang des 18 Jahrhundert, “Barock” 2006, s.195-203.

 • 2007

Podstawowy jadłospis mieszczan w Polsce w XVI-XVII w.”Documenta Pragensia „, XXV, 2007, s.133-142 .

 • 2008

Alte Gegenstande im Besitz der  Schlachta und das Burgertums im Polen des 17 Jahrhunderts, [w:] Alterskulturen des mittelalters und der fruhen Neuzeit , Wien 2008

Nauczyciele i medycy. Bieda i bogactwo intelektualistów w miastach Polski XVI-XVIII w, Documenta Pragensia 2008 [druk 2009], s.813-825

Drogi równoległe. Refleksja historyka na marginesie pierwszego antropologicznego zarysu  świata rzeczy, „Etnografia Polska” LII, 2008[ druk 2009], z.1-2, s.159-165

 • 2009

Buty chłopskie. Z oferty handlowej niewielkich miast Polski centralnej w XVII wieku [w:] Folwark-wieś- latyfundium, Kielce 2009, s.211-219.  

Wczesnonowożytni erudyci, pedagodzy i gramatycy wobec wojny i jej ludzi [w:]Ludzie. Idee. Wojny., Bydgoszcz 2009, s.287-297  

 • 2010

Das Bildnis der Kleinstadte von Polen –Litauen im 16.17. Jahrhundert, “Vana Tallinn” XXI, 2010, s.88-103  Biesiada europejska według rozmówek z XVI-XVII w. [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w czasach nowożytnych, Warszawa 2010, s.317-325.

 • 2011

Jedzenie oraz inne sprawy. Codzienność  Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych   „Kw.HKM”, LIX, 2011, nr , s.40-53.    

Home Instytut Pracownicy Klonder Andrzej Edmund, prof. dr hab.