Pracownicy Instytutu

Baranowski Tadeusz, dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Otwarete Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81 wew. 135

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, 1966-1971, kierunek- archeologia Polski i powszechna. Praca magisterska- „Rząd koński z wodzami łańcuchowymi w okresie wpływów rzymskich na terenie Europy środkowej”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Hensla.
 • Praca doktorska: „Kaliskie skupisko osadnicze kultury przeworskiej - przemiany osadnicze”, 1988, promotor - prof. dr hab. Zbigniew Bukowski.

Języki obce

 • język włoski - znajomość biegła
 • język angielski - średnia
 • język rosyjski - średnia
 • język niemiecki - słaba

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Okresy: przedrzymski i wpływów rzymskich; okres wędrówek ludów; okres plemienny, wczesne średniowiecze; Polska - południowa Wielkopolska (Kalisz) oraz Polska północno-wschodnia, a także południowa Europa - Włochy (Wenecja).
 • Problematyka przemian środowiska naturalnego i kulturowego; grody oraz formowanie się miast, chrystianizacja, symbolika wyobrażeń, użytkowanie konia - pod wierzch i w zaprzęgu, pochówki koni.

Zakończone projekty badawcze:

1) Grant zamawiany „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci” realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

 • 2000-2003,
 • kierownik tematu „Gród w Kaliszu”,
 • kierownik projektu: prof. dr hab. P. Urbańczyk.
 • interdyscyplinarna monografia badanego wykopaliskowo wczesnośredniowiecznego grodziska (materiały z wykopalisk 1958-1965 oraz 1983-1992), składająca się 10 rozdziałów omawiających różne aspekty badań: archeologiczne, historyczne, geologiczne, paleozoologiczne, itp.

2) Grant KBN: „Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Tumianach, woj. olsztyńskie, nr 1H01G05513.

 • 1997-2000,
 • realizowany Instytucie Archeologii i Etnologii PAN,
 • Kierownik projektu,
 • Przygotowano interdyscyplinarną monografię zbadanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN części ciałopalnego cmentarzyska z VI-VII wieku w Tumianach, w woj. warmińsko-mazurskim (74 groby ludzkie oraz 17 „grobów koni”). Określono warunki środowiska naturalnego, w jakim żyła grupa ludzka użytkująca cmentarz. Uściślono chronologię obiektu. Powstało opracowanie poświęcone analizom metaloznawczym odkrytych przedmiotów. W monografii umieszczono wyniki analizy antropologicznej szczątków ludzkich. Nowatorskie metody zastosowano dla opracowania 33 szkieletów koni. Odkryte przedmioty metalowe (importy i miejscowe naśladownictwa) mają nawiązania w różnych częściach Europy: lokalne - „bałtyjskie” oraz „gockie” i „merowińskie” Podobne powiązania wykazują formy naczyń glinianych. W tym przypadku zapewne nie chodzi wyłącznie o kontakty handlowe, ale i o przybycie pewnych obcych (w stosunku do ludności bałtyjskiej) grup ludzkich (T. Baranowski 1996; T. Baranowski 2009).

3) Tadeusz Baranowski uczestniczył w pracach nad rezerwatem archeologicznym w Kaliszu na Zawodziu, (od 1973 r. kiedy uczestniczył w pracach nad nową wystawa polową, a w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku nad projektem rezerwatu w ramach programów lokalnych, ostatecznie w obrębie uwieńczonego sukcesem (2007) projektu unijnego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założenia projektu rezerwatu wzniesionego na miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska w Kaliszu  przez Muzeum Okręgowe Ziemi kaliskiej opierały się na dawnych pracach K. Dąbrowskiego oraz na aktualnych ustaleniach naukowych i wytycznych T. Baranowskiego (T. Baranowski 2005, tegoż 2006).

4) Udział w realizacji grantu UE - międzynarodowego projektu „Wyprawa po bursztyn (Amber Expedition). Europejski Trakt Kulturowy”.

 • Od 2009 do 2011
 • (główny Organizator - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej) mieszczącego się w Programie „Kultura 2007-2013”, dofinansowanego przez Komisję Europejską.
 • Tadeusz Baranowski sprawował opiekę naukową nad całością projektu (2011b). W ramach projektu zorganizowano kilka sympozjów - między innymi w Kaliszu w r. 2010 - Międzynarodowe Konferencje Naukowe: „Kalisia na bursztynowym szlaku” (T. Baranowski 2011a) oraz „La via dell’ambra w Adrii (Włochy). W projekcie przewidziano również wiele innych przedsięwzięć i imprez, w tym wykonano rekonstrukcję podróżnego rzymskiego na podstawie publikacji i rekonstrukcji wykonanych przez badaczy niemieckich. W związku z projektem zorganizowano kilka międzynarodowych wystaw  w Kaliszu, Adrii (Włochy), Ptuju (Słowenia), Martinie (Słowacja), Sopronie (Węgry), jak również wystawę planszową, towarzyszącą ekspozycjom rekonstrukcji wozu rzymskiego. W ramach tego projektu TVP Poznań nakręciła film telewizyjny: „Bursztynowym szlakiem”, T. Baranowski był współautorem scenariusza i konsultantem naukowym.

5) Badania nad początkami średniowiecznej Wenecji: Współpraca z Uniwersytetem w Wenecji Ca’ Foscari, zapoczątkowana w roku 1980 polsko-włoskim sympozjum „Le origini di Venezia” (T. Baranowski T., D. Członkowski 1981). We wrześniu 1981 - udział w polsko-włoskim sympozjum historyków w Instytucie Historii PAN „Człowiek a Środowisko”. T. Baranowski uczestniczył w spotkaniach polsko-włoskiej interdyscyplinarnej grupy roboczej nauk stosowanych w archeologii i w ochronie patrymonium kulturowego (PAN-CNR). Był w latach 1994-2008 polskim koordynatorem kilku polsko-włoskich projektów badawczych PAN-CNR, współpracując przede wszystkim z Franco Pianettim z Istituto di Grandi Masse w Wenecji oraz z Gilberto Calderonim z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Projekt badawczy MNiSzW, własny pod tytułem: „Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej - przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu”. Numer projektu badawczego: N N109 202738 Na podstawie umowy nr 2027/B/H03/2010/38.

 • 2010-2012,
 • kierownik projektu realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (na miejsce doc. dr hab. M. Dulinicza), współpraca z Muzeum w Radomiu
 • Realizacja zadań grantu ma przynieść nowe dane dotyczące prawidłowości formowania się ośrodków wczesnopiastowskich. W tym przypadku obiektów osadniczych położonych w sąsiedztwie centralnego punktu regionu - grodu. Przygotowywane jest również szerokie opracowanie tła geograficzno-topograficznego, historycznego itp.

2) Kierowanie zadaniem 5: „Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein“ - „Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada”, w ramach grantu 11H 11 021080/2011 pt.: „Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi”.

 • 2012-2014
 • kier. projektu Prof. dr hab. Zofia Sulgostowska.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj
  • rok
  • funkcja
  • prowadzący
  • jednostka
 • Grodzisko Gosławice pod Koninem
  • grodzisko
  • 1965
  • wolontariusz na wykopaliskach
  • dr Krzysztof Dąbrowski
  • IHKM PAN.
 • Udział w badaniach w Koninie i pod Kaliszem
  • 1966
  • wolontariusz na wykopaliskach
  • dr Krzysztof Dąbrowski
  • IHKM PAN.
 • Żerniki Górne
  • 1967
  • praktyka studencka
  • wykopaliska prowadzone przez doc. dra hab. Andrzeja Kempistego
  • Uniwersytet Warszawski.
 • Wiślica
  • 1968
  • praktyka studencka
  • wykopaliska prowadzone przez doc. dr hab. Zofię Wartołowską
  • UW.
 • Otalążka, pow. Grójec
  • 1969
  • praktyka studencka w Otalążce
  • wykopaliska prowadzone przez mgra W. Bendera
  • IHKM PAN
 • Tumiany, pow. Olsztyn
  • cmentarzysko i osada z okresu wędrówek ludów
  • 1971-1977
  • udział w wykopaliskach, członek ekspedycji, w ostatnim sezonie kierownik
  • Krzysztof Dąbrowski
  • IHKM PAN.
 • Kalisz (ul. Wydarte)
  • osada z wczesnej epoki żelaza i z wczesnego średniowiecza
  • 1973-1975
  • członek ekipy
  • Krzysztof Dąbrowski
  • IHKM PAN
 • Grodzisko, pow. Gołdap
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1973-1975
  • kierownik ekspedycji
  • IHKM PAN, Konserwator Wojewódzki na Białostockie.
 • Rostek, pow. Gołdap
  • grodzisko i osada  z wczesnego średniowiecza
  • 1973-1974
  • kierownik Ekspedycji
  • badania IHKM PAN oraz Konserwatora Wojewódzkiego na Województwo Białostockie.
 • Capaccio Vecchia, prow. Salerno (Włochy)
  • badania miasta i cmentarza przykościelnego
  • 1975-1976
  • członek Ekspedycji
  • IHKM PAN, Universita’ di Salerno.
 • Jastrzębniki (Modła), pod Kaliszem
  • osada z okresu przedrzymskiego i rzymskiego
  • 1974-1977
  • kierownik ekipy
  • IHKM PAN.
 • Kalisz
  • wykopaliska na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska
  • 1983-1992
  • kierownik ekipy
  • IHKM PAN, IAE PAN.
 • Wyspa Murano w Wenecji (Włochy)
  • baptysterium i cmentarz przykościelny przy katedrze Santa Maria e Donato
  • 1983-1986
  • członek ekspedycji
  • IHKM PAN, Universita’ di Venezia.
 • Stare Miasto w Kaliszu
  • wczesnośredniowieczna osada i cmentarz
  • 2001-2007
  • kierownik ekipy
  • IAE PAN.
 • Piwonice w Kaliszu
  • osada z okresu wpływów rzymskich
  • 2010
  • w ramach kierowania Letnią Akademią Archeologii.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • w 1971 r. staż w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN.
  • od 1972 r. praca na etacie w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Zakładzie Epoki Metali, początkowo jako stażysta, potem asystent, starszy asystent (od 1975 r.) oraz archeolog (1980 do 1988), adiunkt (od 1988), obecnie starszy dokumentalista.
  • 1975-2012 kierował Kaliskim Stanowiskiem Archeologicznym
  • 2004-2011 kierował Zakładem Archeologii Średniowiecza
  • od 2012 kierownik Zespołu Badań Regionalnych (ZeBRa) w Ośrodku Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w Warszawie
  •  Wieloletni członek i sekretarz Rady Naukowej IAE (przed zmianą nazwy IHKM) PAN.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowców przy realizowaniu projektów badawczych w Polsce i we Włoszech (współpraca Polskiej Akademii Nauk i Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Stypendia:

 • W 1992 r. miesięczny wyjazd stypendialny do Hiszpanii (w ramach współpracy Polskiej Akademii Nauk i Consejo Superior de Investigaciones Científicos). Pobyt dotyczył formowania się miast na Półwyspie Iberyjskim.
 • Kilka miesięcznych stypendiów Consiglio Nazionale delle Ricerche w Istituto delle Tecnologie applicate all’Archeologia e ai Beni Culturali oraz w Istituto di Grandi Masse. Pobyty dotyczyły realizacji wspólnych projektów dotyczących przemian środowiska przyrodniczego i kulturowego we Włoszech (Wenecja) i w Polsce (Kalisz).

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Baranowski T., 1998, (red.) Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały z Sesji Kalisz 15 czerwca 1998. Kalisz.
 • Baranowski T., T. Stawiarska  2007, (red.), Archaeologia Polona 45, Special theme: Glass and silver.
 • Baranowski T., J.A. Splitt 2011 (red.), Kalisia na bursztynowym szlaku. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy. Kalisz.

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • European Association of Archaeologists od 1994.
 • Polskie Towarzystwo Archeologiczne (od 1971 r. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne) 1966-1989 (kilkakrotnie we władzach Oddziału Warszawskiego).
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich od 1989 (we władzach Oddziału Warszawskiego).
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu.
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - przez wiele lat członek Zarządu.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • T. Baranowski, korzystając z pomocy Władz Miasta Kalisza i Wydziału Kultury Urzędu Miasta zrealizował szereg przedsięwzięć naukowych lub popularyzujących archeologię (nawet jeśli nie zostało to poniżej wykazane, działania dotyczące problematyki Kalisza z reguły opierają się na tej współpracy, a wielokrotnie także na współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej).
 • W roku 1994 T. Baranowski wziął udział w I kongresie (założycielskim) European Association of Archaeologists w Lublanie (Słowenia), a od roku 2006 bierze udział w corocznych kongresach EAA: w Krakowie (12/2006), w Zadarze (Chorwacja 13/2007), w La Valletcie na Malcie (14/2008) w Riva del Garda (Włochy 15/2009), w Hadze (Holandia 16/2010), w Oslo (Norwegia 17/2011) oraz w Helsinkach (Finlandia 2012). Podczas tych spotkań wygłaszał referaty oraz przedstawiał postery, których abstrakty umieszczono w publikacjach kongresowych, a niekiedy całe referaty opublikowano w odrębnych publikacjach (por. bibliografia). Wystąpienia na kongresach EAA dotyczyły z reguły zagadnień archeologii Polski, zwłaszcza związanych z problematyką wczesnośredniowiecznego Kalisza lub metodyki prac archeologicznych. W sumie Tadeusz Baranowski wygłosił sam, lub ze współautorami 13 referatów oraz przedstawił 2 postery na kongresach EAA.
 • Tadeusz Baranowski uczestniczył w roku 1997 w Medieval Europe Brugge Conference w sekcji: Art and symbolism in medieval Europe, wygłaszając referat, zamieszczony w całości w księdze konferencyjnej (T. Baranowski, L. Gajewski 1997). Kwestia symboliki w węższym i szerszym rozumieniu stanowiła jeden z kierunków zainteresowań T. Baranowskiego. Świadczą o tym publikacje dotyczące znalezisk wyobrażeń smoka i archanioła oraz analiza wierszy poetów polskich nawiązujących do odkryć archeologicznych (wspólnie z M. Baranowską (M. Baranowska, T. Baranowski 2006).
 • T. Baranowski brał także udział w projekcie: Teoria i praktyka badań archeologicznych, przygotowując z mgrem W. Zajączkowskim z PMA pracę: Biskupin i inne osady obronne w strukturze osadnictwa kultury łużyckiej (T. Baranowski, W. Zajączkowski 1995).
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • 1972 - dla celów II Kongresu Nauki Polskiej opracowywanie materiałów dotyczących wykorzystywania osiągnięć polskiej archeologii w specjalistycznych publikacjach zagranicznych.
  • 1995 T. Baranowski jako sekretarz Komitetu Organizacyjnego wziął udział w organizacji międzynarodowego sympozjum „Archeologia słowiańska w latach 1965-1995. Próba bilansu i nowe perspektywy”.
  • 1996 wziął udział w VI Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej w Nowogrodzie Wielkim w Rosji wygłaszając referat: „Relikty drewnianego kościoła z XI w. na grodzisku w Kaliszu (Wielkopolska), opublikowany w materiałach pokongresowych (Baranowski T., 2000c) i współprzewodnicząc jednej z sekcji.
  • 1996 T. Baranowski w składzie Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Archeologii Słowiańskiej, brał udział w jej pracach do 1998 r.
  • 1998 z ramienia IAE PAN i we współpracy z Władzami Miasta Kalisza organizacja konferencji „Kalisz wczesnośredniowieczny” uwieńczonej publikacją pod tym samym tytułem (T. Baranowski 1998, red.).
  • 1998 T. Baranowski uczestniczył w przygotowaniu „kaliskiej” części wystawy „Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, uczestniczy także w zorganizowanym z tej okazji sympozjum (por. T. Baranowski 1998c).  
  • 2010 z ramienia IAE PAN i we współpracy z Władzami Miasta Kalisza oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej uczestniczył w organizacji obchodów „Jubileuszu 18,5 wieku Kalisza”, a w jego ramach w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kalisia na bursztynowym szlaku” (por. T. Baranowski, J.A. Splitt, 2011, red.).
  • 2010 z ramienia IAE PAN i we współpracy z Władzami Miasta Kalisza oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej uczestniczył w organizacji ogólnopolskiej konferencji „Kalisz na przestrzeni wieków” (publikacja materiałów w przygotowaniu).
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • 1972 - udział w przygotowaniu wystawy „Kalisz piastowski”.
  • 1974 - T. Baranowski współtworzył, wystawę w Muzeum Ziemi Kaliskiej pod tytułem „Inwestorzy chronią kulturalne dziedzictwo narodu” (T. Baranowski 1975).
  • 1984 - stała wystawa archeologiczna w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej „Pradzieje Kalisza i okolic”, do której napisał wspólnie z mgr E. Pudełką scenariusz, została nagrodzona III nagrodą w konkursie Ministerstwa Kultury i sztuki z wydarzenie muzealne roku 1984 wydano katalog i folder (T. Baranowski, E. Pudełko 1984).
  • 1985 - uczestnictwo w organizacji, przygotowywaniu i urządzaniu ekspozycji “Skarby dawnej Polski” w Padwie (PMA-IHKM oraz władze Prowincji Padwy) we Włoszech.
  • 1986 - udział w przygotowaniu wystawy „Skarby dawnej Polski” w Turynie oraz L’Aquili we Włoszech.
  • 2006 - T. Baranowski jako współautor scenariusza wraz z zespołem z Zakładu Archeologii Średniowiecza zorganizował przy współpracy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej wystawę pod tytułem: „Korzenie Kalisza”. Ekspozycja wystawy: 23.01.-28.02. - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; 28.03. - Ratusz w Kaliszu; 24.05.-25.06. - Państwowe Muzeum Archeologiczne Warszawa; lipiec-wrzesień - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; 16.10.-30.11- Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej od 22.12.2006. Wystawie towarzyszyła płyta CD: „Odkrywanie wczesnośredniowiecznego Kalisza” oraz foldery. Organizatorzy opublikowali szereg wywiadów i publikacji na temat wykopalisk w lokalnej prasie. Tadeusz Baranowski i Przemysław Urbańczyk wzięli udział w audycji o początkach Kalisza w Programie 2 PR.
  • 2010 - dla celów prezentacji rekonstrukcji wozu rzymskiego w różnych miastach Polski oraz w Adrii (Włochy), Ptuju i Lublanie (Słowenia), Martinie (Słowacja), Sopronie (Węgry), przygotowano (T. Baranowski, R. Żukowski kilka wersji językowych wystawy planszowej i folderów dotyczących szlaku bursztynowego oraz rekonstrukcji wozu.
  • Od wielu lat T. Baranowski uczestniczy w przygotowywaniu corocznej obecności archeologów w obchodach „Dni Kalisza”, w tym także w Jarmarkach archeologicznych na grodzisku na Zawodziu, organizowanych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.
  • Ponadto T. Baranowski wygłosił kilkadziesiąt wykładów, odczytów, wiele wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji, zwłaszcza lokalnej.

Dydaktyka:

 • Tadeusz Baranowski jest konsultantem w działach dotyczących najdawniejszej przeszłości dwóch powstających muzeów w Warszawie: Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Historii Polski.
 • Ostatnio: w maju 2011 - cykl wykładów na temat archeologii Polski dla studentów Uniwersytetu w Katanii (Sycylia, Włochy).
 • Kilka wykładów dla Uniwersytetu „Trzeciego wieku” w Kaliszu.

Bibliografia

 • 1972      

Baranowski T., K. Dąbrowski, W. Zajączkowski, Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński w 1971 r., Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 1 (115): 221-8. Olsztyn.

Baranowski T., K. Dąbrowski, W. Zajączkowski, Tumiany, pow. Olsztyn, stanowisko 1 i 2, Informator Archeologiczny. Badania 1971, 230. Warszawa.

 • 1973

Baranowski T., 1973a, Kalisz-Wydarte. Trzy denary Bolesława Kędzierzawego, Wiadomości Numizmatyczne 18 (3) (69): 183-4.

Baranowski T., 1973b, Rząd koński z wodzami łańcuchowymi na terenie Europy środkowej w okresie wpływów rzymskich, Archeologia Polski 17 (2): 391-477.

Baranowski T., K. Dąbrowski, 1973a, Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński w 1972 r., Komunikaty Mazursko - Warmińskie 3 (121): 333-43. Olsztyn.

Baranowski T., K. Dąbrowski, 1973b, Tumiany, pow. Olsztyn, stanowisko 2 „Rybaczówka” Informator Archeologiczny. Badania 1972, 230. Warszawa.

 • 1974   

Baranowski T. 1974a, Pojęcie kultury archeologicznej. Dyskusja w zespole opracowującym „Wstęp do prahistorii”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1): 155-64.

Baranowski T. 1974b, Pożyteczna współpraca, Z Otchłani Wieków 40 (4): 314-5.

Baranowski T.1974c, Rostek, pow. Gołdap, Informator Archeologiczny. Badania 1973, 210. Warszawa.

Baranowski T., K. Dąbrowski, Tumiany, pow. Olsztyn, stanowisko 2 „Rybaczówka” Informator Archeologiczny. Badania 1973, 226-7. Warszawa.

Baranowski T., K. Dąbrowski, E. Pudełko, Kalisz, ul. Wydarte, stanowisko 2, Informator Archeologiczny. Badania 1973, 179-80. Warszawa.

Baranowski T., (rec.) I. L. Kyzlasov, O proishożdeni stremjan; A. K. Ambroz, Stremena i sedla rannego srednevekovja kak chronologiceskij pokazatel’ (IV-VIII v.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (3): 563-7.

Baranowski B., T. Baranowski (tłumaczenie z niem.), H. and E. Klengel, Hetyci i ich sąsiedzi. Warszawa.

 • 1975

Baranowski T. 1975a, Badania wykopaliskowe przy ul. Wydarte w Kaliszu (stanowisko 2), Rocznik Kaliski 8: 390-1.

Baranowski T. 1975b, Jastrzębniki, pow. Kalisz, stanowisko „Modła”, Informator Archeologiczny, Badania 1974, 128. Warszawa.

Baranowski T. 1975c, Wystawa w Kaliszu pt. „Inwestorzy chronią kulturalne dziedzictwo narodu”, Wiadomości Archeologiczne, 40 (1):130-1.

Baranowski T., K. Dąbrowski, Tumiany, pow. Olsztyn, stanowisko 2 „Rybaczówka”, Informator Archeologiczny. Badania 1974, 208. Warszawa.

Baranowski T., K. Dąbrowski, D. Kowalczyk, K. Meyza, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Tumianach, powiat olsztyński, w 1973 roku, Rocznik Olsztyński 11: 211-6.

Baranowski T., K. Dąbrowski, D. Kowalczyk, E. Pudełko, W. Volschi, Kalisz, ul. Wydarte, stanowisko 2, Informator Archeologiczny. Badania 1974, 166-7. Warszawa.

Baranowski T., I. Krzyszczuk-Majewska, Grodzisko, pow. Gołdap, Informator Archeologiczny. Badania 1974, 126. Warszawa.

Baranowski T., W. Zajączkowski, Rostek, pow. Gołdap, Informator Archeologiczny. Badania 1974, 194-5. Warszawa.

Baranowski T., (rec.) A. T. Lucas, Prehistoric Block-wheels from Doogarymore, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 23 (3): 524-6.

 • 1976

Baranowski T. 1976a, Badania grodzisk w okolicy Gołdapi w 1973-1974 r., Rocznik Białostocki, 13: 510-5. Warszawa.

Baranowski T. 1976b, Jastrzębniki, gm. Dobrzec, woj. kaliskie, stanowisko „Modła”, Informator Archeologiczny. Badania 1975, 124. Warszawa.

Baranowski T., K. Dąbrowski, D. Kowalczyk, Tumiany, gm. Barczewo, woj. olsztyńskie, stanowisko 2, „Rybaczówka”, Informator Archeologiczny. Badania 1975, 219-20. Warszawa.

Baranowski T., D. Kowalczyk, E. Pudełko, Kalisz, ul. Wydarte, stanowisko 2, Informator Archeologiczny. Badania 1975, 181-2. Warszawa.

Baranowski T., I. Krzyszczuk-Majewska, Grodzisko, gm. Banie Mazurskie, woj. suwalskie, Informator Archeologiczny. Badania 1975, 177-8. Warszawa.

Baranowski T., W. Zajączkowski, Archeologia po drodze. Przewodnik, Wrocław –Warszawa – Kraków – Gdańsk.

 • 1977

Baranowski T. 1977a, Capaccio Vecchia, prowincja Salerno, stanowiska: Orto della Mennola, Sagrato, Informator Archeologiczny. Badania 1976, 350-1. Warszawa.

Baranowski T. 1977b, Jastrzębniki, gm. Blizanów, woj. kaliskie, stanowisko „Modła”, Informator Archeologiczny. Badania 1976, 131-2. Warszawa.

 • 1978

Baranowski T. 1978a, Capaccio Vecchia, prowincja Salerno, stanowiska: Orto della Mennola, Sagrato, Informator  Archeologiczny, Badania 1977, 302-3. Warszawa.

Baranowski T. 1978b, Tumiany, gm. Barczewo, woj. olsztyńskie, stanowisko 2 „Rybaczówka”, Informator Archeologiczny. Badania 1977, 204. Warszawa.

 • 1979

Baranowski T. 1978c, Jastrzębniki, gm. Blizanów, woj. kaliskie, stanowisko „Modła”, Informator Archeologiczny, Badania 1978, 111-2. Warszawa.

Baranowska A., T. Baranowski (tłumaczenie z ang.), T. Sulimirski, Sarmaci. Warszawa.

 • 1980

Baranowski T. 1980a, Kalisz-Zawodzie, ul. Bolesława Pobożnego, Informator Archeologiczny. Badania 1979, 158-9. Warszawa.

Baranowski T. 1980b, Pamięci Krzysztofa Dąbrowskiego, Południowa Wielkopolska 19 (1):4.

Baranowski T., (rec.) J. Coles, Archeologia doświadczalna, Z Otchłani Wieków 46 (4): 322-4.

Baranowski T., (rec.) K. Burek, Starożytnicy i archeolodzy, z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Z Otchłani Wieków 46 (3): 263-4.

 • 1981

Baranowski T., D. Członkowski, L’analisi equidensitometrica nella ricerca archeologica Italo - polacca, Le origini di Venezia: Problemi esperienze proposte: symposium italo-polacco, Venezia, 28-29 febbr.-1-2 mar. 1980, 95-8.

Baranowski T., J. Wielowiejski, Ziemia Kujawska u schyłku starożytności (artykuł dyskusyjny dot. pracy A. Cofty - Broniewskiej, Grupa kruszańska kultury przeworskiej),  Ziemia Kujawska 6: 159-71.

 • 1983

Baranowski T., Dzieje badań archeologicznych nad okresem przedrzymskim i rzymskim w dorzeczu środkowej Prosny, Rocznik Kaliski 16: 41-57.

Baranowski T., W. Zajączkowski, Biskupin di legno, Archeologia Viva 2 (8): 58-70.

Baranowski B., T. Baranowski (tłumaczenie z niemieckiego), D. Drössler, Wenus epoki lodowej. Warszawa.

 • 1984

Baranowski T., Kalisz-Zawodzie - grodzisko, Informator Archeologiczny. Badania 1983, 151. Warszawa.

Baranowski T., E. Pudełko, Z pradziejów Kalisza i okolic. Informator stałej ekspozycji archeologicznej, Kalisz.

 • 1985

Baranowski T. 1985a, Kalisia Ptolemeusza, Rocznik Kaliski 18: 13-26.

Baranowski T. 1985b, Murano - Wenecja, San Donato, stanowisko 1, Informator Archeologiczny. Badania 1984, 202. Warszawa.

Baranowski T. 1985c, Skarbów na grodzie strzegł smok, Południowa Wielkopolska 4: 5, 9.

Baranowski T., L. Gajewski, M. Gula, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny, Badania 1984, 128. Warszawa.

 • 1986

Baranowski T., L. Gajewski, Badania archeologiczne na Zawodziu po dwudziestu latach, Rocznik Kaliski 19: 301-7.

Baranowski T., L. Gajewski, M. Gula, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny, Badania 1985, 126-7. Warszawa.

Baranowski T., G. Teske, Stan i potrzeby badań nad kaliskim regionem osadniczym w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Materiały z konferencji, Kraków, 14 - 16 listopad 1984, 241-7.

 • 1987

Baranowski T. 1987a, Kalisia Ptolomejska, Materiały na Sesję Naukową, XXXIV Walny Zjazd Delegatów PTAiN, 1 - 13. Kalisz.

Baranowski T. 1987b, Murano - Wenecja, San Donato, stanowisko 1, Informator Archeologiczny. Badania 1986, 256-7. Warszawa.

Baranowski T., L. Gajewski, M. Gula, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny. Badania 1986, 129-30. Warszawa.

 • 1988

Baranowski T. 1988a, Kaliskie skupisko osadnicze kultury przeworskiej (przemiany zasiedlenia), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 13: 31-44.

Baranowski T. 1988b, Kalisz u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu. Kalisz.

Baranowski T., L. Gajewski, M. Gula, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny. Badania 1987, 149. Warszawa.

Baranowski T., (rec.) Caputaquis Medievale I (1976), II (1984), Archaeologia Polona 27: 274-8.

 • 1989

Baranowski T., L. Gajewski 1989a, Najstarszy kościół Kalisza, Ziemia Kaliska 31: 6.

Baranowski T., L. Gajewski 1989b, Smok i archanioł, Ziemia Kaliska 32: 6.

Baranowski T., W. Zajączkowski, Il villaggio dei laghi e dei cavalli, Archeologia Viva 8: 54-60.

 • 1990

Baranowski T., Krzysztof Dąbrowski - archeolog Kalisza, Rocznik Kaliski 22: 47-57.

 • 1991

Baranowski T., L. Gajewski 1991a, Grodzisko na Zawodziu terenem badań archeologicznych, Kaliskie Zeszyty Muzealne 2: 27-33. Kalisz.

Baranowski T., L. Gajewski 1991b, Nowe wyniki badań archeologicznych grodziska na Zawodziu w Kaliszu, Studia Lednickie 2, 109-15. Lednica - Poznań.

Baranowski T., L. Gajewski, A. Kędzierski, Nowe odkrycia na Zawodziu, Ziemia Kaliska 46: 9.

Baranowski T., (rec.) Conservazione e manutenzione di manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere, Report  1/1989, Florencja 1989, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39 (2): 224-7.      

 • 1992

Baranowski T., Adria - miasto na szlaku, Ziemia Kaliska 28: 19.

Baranowski T., L.  Gajewski 1992a, Anioł i smok, Archeologia Polski 37 (1-2): 29-39.

Baranowski T., L. Gajewski 1992b, Kaliskie grobowce książąt, Roczniki Historyczne 58: 75-8.

Baranowski T., L. Gajewski 1992c, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny. Badania 1988, 100. Warszawa.

Baranowski T., L. Gajewski, A.  Kędzierski, Czy w grodzisku grano w trik-traka?, Ziemia Kaliska 50: 8-9.

Baranowski T., (rec.) R. Perini, Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiave’ - Carera, Archeologia Polski: 36: 292-6.

 • 1993

Baranowski T., Starożytna Kalisia, prawda, hipoteza, legenda? Kalisia 1: 4-5.

Baranowski T., Krzysztof Dąbrowski, Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo - Wschodniej. Zeszyt próbny, 12-3. Kalisz.

Baranowski T., L. Gajewski, Smok i święty, Spotkania z zabytkami 9: 15-17.

Baranowski T., L. Gajewski, A. Kędzierski, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, AZP: 66-38, Informator Archeologiczny, Badania 1989, 64-65.

Baranowski T., (rec.) Attilio Mastrocinque, L’ambra e l’Eridano (Studi sulla letteratura e sul Commercio dell’ambra in Eta’ Preromana), Publicazioni di Storia Antica 3, Este 1991, Archeologia Polski 38 (2) 391-7.

 • 1994

Baranowski T. 1994a, Kalisz - Stare Miasto. Osada i cmentarzysko, Informator Archeologiczny. Badania 1990, 78. Warszawa.

Baranowski T. 1994b, Kalisz-Zawodzie, grodzisko, Informator Archeologiczny. Badania 1990, 77-78. Warszawa

Baranowski T. 1994c, Łzy Heliad, Spotkania z zabytkami 1: 11-14.

Baranowski T. 1994d, Szlak Bursztynowy. Starożytna droga szybkiego ruchu, Kalisia 13: 12-4.

Baranowski T., T. Rodzińska-Chorąży, T. Węcławowicz, Grodzisko na Zawodziu rezerwatem archeologicznym, Kalisia 11: 8-9.

Baranowski T., W. Zajączkowski, O dziegciu i smole, Spotkania z zabytkami 4: 28-29.

 • 1995

Baranowski T. 1995a, Archeologia i numizmatyka - pasje naukowe i popularyzatorskie Seweryna Tymienieckiego, Rocznik Kaliski 25: 13-23.

Baranowski T. 1995b, Galindowie i groby koni, Spotkania z zabytkami 1: 10-4.

Baranowski T. 1995c, Kalisz prastary, Folder Rezerwatu Archeologicznego Kalisz-Zawodzie.

Baranowski T., W. Zajączkowski, Biskupin and other fortified settlements of the Lusatian Culture, [in] Theory and practice of archaeological research, W. Hensel, S. Tabaczyński, P. Urbańczyk (red.), 2. Acquisition of field data at multi-strata sites, P. Urbańczyk (ed.), 109-28. Warszawa.

 • 1996

Baranowski T., Pochówki koni z Tumian, w woj. olsztyńskim, Archeologia Polski 41 (1-2): 65-130.

 • 1997

Baranowski T., 1997a, VI Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Nowogród, 26 – 31 VII 1996, Slavia Antiqua 38: 231-3.

Baranowski T., 1997b, Celtycka bransoleta szklana z Jastrzębnik pod Kaliszem, Archeologia Polski 42 (1-2): 155-160.

Baranowski T., L. Gajewski 1997a, Gocka odyseja, Spotkania z Zabytkami 8: 9-11.

Baranowski T., L. Gajewski 1997b, The Angel and the Dragon: two medallions from an early medieval hill-fort in Kalisz, Poland, Art. And Symbolism in in Medieval Europe, Papers of the “Medieval Europpe Brugge 1997” Conference 5 Guy De Boe and Frans Verhaeghe (red.), 119-125. Zellik.

Baranowski T., Kleczanowski zespół osadniczy, (rec.) Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, A. Buko (red.), Zeszyty Sandomierskie 4 (7) 61-3.

Baranowski T., (fot.) Pod cerkiewnymi kopułami, Pani 9 (3): 94-95.

 • 1998

Baranowski T. 1998a, Ceramika „grupy olsztyńskiej” z osady i cmentarzyska w Tumianach (uwagi wstępne), Ceramika zachodniobałtyjska od wczesnej epoki żelaza do początku ery nowożytnej. Materiały z konferencji  - Białystok, 14 - 16 maja 1997, 283-92. Białystok.

Baranowski T. 1998b, Gród w Kaliszu - badania, odkrycia, interpretacje, Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały z Sesji Kalisz 15 czerwca 1998, T. Baranowski (red.),  39 – 64. Kalisz.

Baranowski T. 1998c, Gród w Kaliszu, Civitates Principales, Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, 49-56. Gniezno.

Baranowski T. 1998d, Dąbrowski Krzysztof, Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo - wschodniej, Ziemi Kaliskiej I, H. Tadeusiewicz (red.), 78-79. Kalisz.

Baranowski T., L. Gajewski, Z. Hensel, Para ozdobnych strzemion z grodziska w Kaliszu, Studia z dziejów cywilizacji, A. Buko (red.), 183-189. Warszawa.

Baranowski T., M. Krąpiec, Ausgrabungen auf dem frűhmittelalterlichen Burgwall von Kalisz (Dendrodaten), Frűhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel - und Osteuropa, J. Henning und A.T. Ruttkay (Hrsg.), 249-56. Bonn.

Baranowski T., (red.) Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały z Sesji Kalisz 15 czerwca 1998. Kalisz.

Calderoni G., T. Baranowski, M.E. Gerhardinger, F. Pianetti, Cronologia radiocarbonio di reperti dallo scavo stratigrafico a Campo di SS. Maria e Donato (Isola di Murano, Laguna di Venezia), Progetto Comune di Ricerca, Siti archeologici nella laguna di Venezia, Technical Report 226, 1-8.

 • 1999

Baranowski T. 1999a, Miasto między wschodem, a zachodem, (rec.) A. Buko, Początki Sandomierza, Warszawa 1998, Zeszyty Sandomierskie 9: 124-5.

Baranowski T. 1999b, Międzynarodowy kongres archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych, Brugia (Belgia), „Medieval Europe”, 1-4.10. 1997, Slavia Antiqua 40: 313-4.

Baranowski T. 1999c, Pół wieku wykopalisk, wspomnienie o Leszku Gajewskim, Slavia Antiqua 40: 322-6.

 • 2000

Baranowski T., 2000a, Głos w dyskusji, Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz (red.), 226-7, 425. Kraków.

Baranowski T., 2000b, Miary i wagi z wczesnośredniowiecznego Kalisza (znaleziska z grodziska na Zawodziu), Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk (red.), 611-20. Warszawa.

Baranowski T., 2000c, Relikty drewnianego kościoła z XI w. na grodzisku w Kaliszu (Wielkopolska), Trudy VI meżdunarodnogo Kongressa slavjanskoj archeologii 1, Istorija I kultura drevnich i srednovekovych Slavjan, Moskva 1997 (Works of the International Congress of Slavic Archaeology I), 334-41. Moskva.

Baranowski T., (rec.) Szkice zawichojskie, T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red.), Zeszyty Sandomierskie 11: 58-60.

Baranowski T., K. Dąbrowski, D. Kowalczyk, Badania wykopaliskowe w Tumianach, gmina Barczewo, w latach 1974-1975, Barbaricum 6, Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, 268-70. Warszawa.

Baranowski T., L. Gajewski, Archeologia o wczesnośredniowiecznym Kaliszu (grodzisko na Zawodziu), Rocznik Kaliski 26: 11-25.

Baranowski T., „Caput terrae Sandomiriensis”, (rec.) Szkice Zawichojskie T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red), Zeszyty Sandomierskie 11: 58-60.

 • 2001

Baranowski T., Szlak bursztynowy, Kalisia Nowa 10 (85): 8.

Baranowski T., L. Ziąbka 2001a, Kalisz Zawodzie. Perła Kalisza, 1-8.

Baranowski T., L. Ziąbka 2001b, Kalisz Zawodzie. The Jewel of Kalisz (tłum. P. Barford), 1-8.

Baranowski T., (rec.) Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Lech Leciejewicz (red.) Supplementi alla Rivista di Archeologia, 23, Roma 2000; I. Modrzewska-Pianetti, Sulla Storia della Laguna di Venezia nell’Antichità, Światowit, Supplement Series A: Antiquity 4, Varsawia 2000, Archeologia Polski 46 (1-2): 174-80.

 • 2002

Baranowski T. 2002a, Najstarszy kościół kaliski, Z Otchłani Wieków 57 (1-2): 20-4.

Baranowski T. 2002b, Polish-Italian Research in Southern Italy (Capaccio Vecchia and Cività di Ogliara), Archaeologia Polona 40: 73-82.

Baranowski T. 2002c, Śladami Mieszka Starego, Przełomowe momenty w dziejach grodu na Zawodziu, Kalisia Nowa 5 (91): 10

Baranowski T., A. Kędzierski, Nieznane kaliskie grodzisko, Kalisia Nowa 11(96): 20.

Baranowski T., A. Kędzierski, L. Ziąbka, Jak uczcić Mieszka?, Kalisia Nowa 2 (88): 12-3.

Baranowski T., K. Wojciechowski, G. Pawlak, Książęcy kurhan w Kaliszu, Kalisia Nowa 9 (7-8): 16-7.

 • 2003

Baranowski T., Okucie pasa z Kalisza, Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz (red.), 225-9. Lublin-Warszawa.

Baranowski T., E. Pudełko, J.A. Splitt, Pradzieje i wczesne średniowiecze regionu kaliskiego, Kalisz.

 • 2004

Baranowski T. 2004a, Awarowie na Mazurach, Hereditatem cognoscere, Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobyliński (red.), 157-64. Warszawa.

Baranowski T. 2004b, Ecclesia in honorem sancti Pauli - pierwsza kolegiata kaliska, Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków. 1303-2003, G. Kucharski, ks. J. Plota (red.), 15-28. Kalisz.

Baranowski T. 2004c, Gród w Kaliszu w dobie misji św. Wojciecha (Materiały z sympozjum: Kult św. Wojciecha u nas - echo tysiąclecia), Diecezja Kaliska 48: 130-44.

Baranowski T. 2004d, Najwcześniejsze budownictwo sakralne Kalisza, Początki architektury monumentalnej w Polsce (Materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku), T. Janiak, D. Stryniak (red.), 199-212. Gniezno.

Baranowski T. 2004e, Narodziny Kalisza lokacyjnego, Kalisia Nowa  9 (8-9): 26-7.

Baranowski T. 2004f, The stronghold in Kalisz, Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia, P. Urbańczyk (red.), 285-304. Warszawa.

Baranowski T. 2004g, Szansa dla Zawodzia, Kalisia Nowa 9 (8-9): 20.

Baranowski T., W.A. Moszczyński, Ornamentyka naczyń z zespołów grobowych datowanych zabytkami metalowymi, Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23 - 24 września 2002 roku, M. Karczewska, M. Karczewski (red.),  167-90. Białystok.

 • 2005

Baranowski T., Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu - perspektywy i możliwości wykorzystania, Poszerzenie Unii - szansa dla miast Europy: samorząd, rozwój, integracja europejska, E. Urbańczyk (red.), Prace Naukowe Instytutu Zarządzania, Zeszyt Naukowy 6, Kalisz, 7-20.

Baranowski T., D. Cyngot, A. Kędzierski, S. Miłek, D. Wyczółkowski, L. Ziąbka, Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001-2004, Rocznik Kaliski 30: 39-92.

Baranowski T., W.A. Moszczyński, Ceramika grobowa grupy olsztyńskiej z cmentarzyska w Tumianach, gm. Barczewo, Studyjne Zvesti, 38: 37-52. Nitra.

 • 2006

Baranowski T. 2006a, Gród na Zawodziu w Kaliszu, Przewodnik po miejscach obchodów europejskich dni dziedzictwa archeologicznego w Wielkopolsce 2006, A. Krzyżaniak (red.), 48-50.

Baranowski T. 2006b, Kalisz as an example of development of the medieval centre in Poland, 12th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, 19-24 September 2006, Abstracts Book, 135-6.

Baranowski T. 2006c, Przybywa nam dawności, Kalisia Nowa 9/10: 8-9.

Baranowski T. 2006d, Wystawa Korzenie Kalisza, Rocznik Kaliski 32: 263-8.

Baranowski T., A. Kędzierski, L. Ziąbka 2006a, Kalisz Altstadt. Antiqua Civitas. Vergangenheit für Zukunft Gewinnen, Folder badań na Starym Mieście w Kaliszu. Kalisz.

Baranowski T., A. Kędzierski, L. Ziąbka 2006b, Kalisz Old City. Antiqua Civitas. Save the Past for the Future, Folder badań na Starym Mieście w Kaliszu. Kalisz.

Baranowski T., A. Kędzierski, L. Ziąbka 2006c,  Kalisz Stare Miasto. Antiqua Civitas. Ocalić przeszłość dla przyszłości, Folder badań na Starym Mieście w Kaliszu. Kalisz.

Baranowski T., J.A. Splitt, L. Ziąbka, R. Żukowski, Wystawa archeologiczna i zabytków sztuki. Korzenie Kalisza, Kalisz.

Baranowski T., L. Ziąbka, Korzenie Kalisza, Kalisia Nowa 9/10: 34-5.

Baranowski T., R. Żukowski 2006a, Korzenie Kalisza, Wystawa archeologiczna i zabytków sztuki. Korzenie Kalisza, 38-44. Kalisz.

Baranowski T., R. Żukowski 2006b, Korzenie Kalisza, Folder wystawy „Korzenie Kalisza” w PMA. Warszawa.

Baranowski T., R. Żukowski 2006c, Korzenie Kalisza, Folder wystawy „Korzenie Kalisza” w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dziekanowice.

Baranowski T., R. Żukowski 2006d, Korzenie Kalisza, Folder wystawy „Korzenie Kalisza” w Muzeum w Opatówku.

Baranowska M., T. Baranowski, Archaeology as the pre-text for poetry. The loneliness of ancient deities or on the other side of a showcase, Archaeologia Polona 44: 255-263.

Stupnicka E., T. Baranowski, W. Bender 2006a, Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, Archeologia Polski 51 (1-2): 93-120.

Stupnicka E., T. Baranowski, W. Bender 2006b, Natural conditions of Settlement in the valleys of riverso in Central Poland against the background of the climatic changes in the Roman period and Early Middle Ages, 12th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, 19-24 September 2006, Abstracts Book, 140.

Baranowski T., R. Żukowski, Odkrywanie wczesnośredniowiecznego Kalisza (płyta CD), Warszawa.

 • 2007

Baranowski T. 20007a, Between the stronghold and the medieval town - Antiqua Civitas in Kalisz, Abstracts Book, 13th European Association of Archaeologists Annual Meeting, Zadar, 128.

Baranowski T. 2007b, Początki chrystianizacji Kalisza - kościół pod wezwaniem Św. Pawła na grodzie kaliskim, Rola nowopowstałych parafii w kształtowaniu postaw moralnych i patriotycznych w środowisku wielkomiejskim na podstawie parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu, 59-69. Kalisz.

Baranowski T., T. Stawiarska, I. Zych, Profesor Maria Dekówna, Archaeologia Polona 45: 9-14.

Baranowski T., T. Stawiarska (red.), Archaeologia Polona 45, Special theme: Glass and silver.

 • 2008

Baranowski T. 2008a, Byk ze Starego Miasta w Kaliszu, A. Buko, W. Duczko (red.), Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Jerzemu Gąssowskiemu, 275-9. Pułtusk.

Baranowski T. 2008b, Grobowce książąt, Kalisia Nowa 5/6: 10-11.

Baranowski T. 2008c, Kalisz przed lokacją, 750 lat lokacji Kalisza. Materiały sesji popularnonaukowej. Kalisz, 10 października 2007, T. Krokos, D. Wańka (red.), 53-74. Kalisz.

Baranowski T. 2008d, Krzysztof Dąbrowski - Indiana Jones kaliskich starożytności, Kalisia Nowa 5/6: 14-15.

Baranowski T 2008e., Polish - Italian archaeological cooperation (1961-1989): An example of the scientific collaboration between East and West in a divided Europe, The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16-21 September, Malta, Abstracts, 42.

Baranowski T., G. Calderoni 2008a, Radiocarbon Dating of environmental and cultural changes at the medieval stronghold of Zawodzie (Kalisz, Central Poland), Archeologia Polski 53 (2): 317-35.

Baranowski T., G. Calderoni 2008b, Significant lasting frequentation since Roman times at the medieval Zawodzie archaeological site (Kalisz, Central Poland): new evidence from radiocarbon dating, The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16-21 September, Malta, Abstracts, 284.

Baranowski T., G. Calderoni 2008c, Significant lasting frequentation since Roman times at the medieval Zawodzie archaeological site (Kalisz, Great Poland): new evidence from radiocarbon dating (poster), The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16 - 21 September, Malta 335.

Baranowski T., L. Ziąbka 2008a, Gród w Kaliszu, H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o Regionie, 185-90. Poznań.

Baranowski T., L. Ziąbka 2008b, Gród kaliski na Zawodziu. Dziedzictwo kulturowe Europy, Kalisia Nowa, 5/6: 5-7.

Baranowski T., L. Ziąbka 2008c, Korzenie Kalisza. Wystawa o wczesnośredniowiecznym mieście, I. Cieślak, K. Zachara, E. Zmarzła (red.), Zawodzie. Kaliski gród piastowski, 33-36. Kalisz.

Baranowski T., R. Żukowski, Influence of nomadic tribes on The 7th century cemeteries In The Mazurian Lakeland (Poland), The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16 – 21 September, Malta, Abstracts 290.

Baranowski T., (rec.), Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe-XVe s.). Contribution des travaux du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales médiévales, O. Maufras (red.), Documents d’archeologie française 98, Paris 2006, Archeologia Polski 53 (2): 349-53.

 • 2009

Baranowski T., Der Siedlungskomplex in Tumiany im Lichte der Untersuchungen der Jahre 1969-1977; Felix Jacobson, Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr., Daumen und Kellaren - Tumiany i Kielary, B. 1, A. Bitner-Wróblewska, C. von Carnap-Bornheim, J. Ciglis, V. Hilberg, W. Nowakowski (red.), 385-96. Neumünster.

Baranowski T., G. Calderoni and M. Preite Martinez 2009a, The history of the medieval open settlement of Stare Miasto (Civitas Antiqua) at Kalisz (Great Poland) tracked by isotope chronology, Archeologia Polski, 54 (1): 67-82.

Baranowski T., G. Calderoni and M. Preite Martinez 2009b, The history of the Medieval open settlement of Stare Miasto (Civitas Antiqua) at Kalisz (Great Poland) tracked by isotope chronology, The fifteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 15-20 September, Riva del Garda, Abstracts, 223-4.

Baranowski T., R. Żukowski, Archeopark of Kalisz-Zawodzie as an example of the reconstruction of the cultural environment of local authority center in early mediaeval Poland, The fifteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 15-20 September, Riva del Garda, Abstracts, 88-89.

 • 2010

Baranowski T. 2010a, Kalisia. Dlaczego można identyfikować Kalisia Ptolemeusza z Kaliszem nad Prosną? Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy. Zamek Królewski w Warszawie. 30 kwietnia 2010-30 maja 2010, S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), 95-9. Warszawa.

Baranowski T. 2010b, Kalisz as an example of development of the medieval centre In Poland, Making a Medieval Town, A. Buko, M. McCarthy (red.), 167-78. Warszawa.

Baranowski T., Europejskie doświadczenia w planowaniu skansenów archeologicznych, Radom: Korzenie miasta i regionu I (Badania 2009), A. Buko, D. Główka (red.), 203-18. Warszawa.

Baranowski T. 2010c, Szlak Bursztynowy - starożytna droga szybkiego ruchu, Kalisia Nowa 17 (1-3): 18-20.

Baranowski T. 2010d, W kręgu oddziaływań cywilizacji rzymskiej (pierwsze pięć wieków naszej ery, Na bursztynowym szlaku. Informator do wystawy, J.A. Splitt (red.), 59-79. Kalisz .

Baranowski T. 2010e, Wóz rzymski z Kalisza, Kalisia Nowa 17 (1-3): 23.

Baranowski T. 2010f, Wspólne dziedzictwo kulturowe. Kalisia na Bursztynowym szlaku, Kalisia Nowa 17 (4-6): 37.

Baranowski T., U. Sowina, R. Żukowski, L. Ziąbka, Late mediewal city of Kalisz water supply. Evidence of Archaeological data and written sources, 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 1st-5th September 2010, Hague, Abstracts, 45.

Baranowski T., R. Żukowski 2010a, Celtic Kalisia (Poland), poster, 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 1st-5th September 2010, Hague, Abstracts, 248.

Baranowski T., R. Żukowski 2010b, Il passato per il futuro. La ricostruzione del carro Romano (folder do wystawy rekonstrukcji wozu rzymskiego). Kalisz.

Żukowski R., T. Baranowski, Barcode and datamatrix - modern tools for archiving finds and documents, 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 1st-5th September 2010, Hague, Abstracts, 34.

Baranowski T. (rec.) Metodologia, insediamenti urbani e produzioni. Il contributo di Gabriella Maetzke e le attuali prospettive delle ricerche. Convegno Internazionale di studi sull’archeologia medievale in memoria di Gabriella Maetzke, Viterbo 25-27 Novembre 2004, T. Patilli, F. Scaia (red.), Daidalos, Studi e Ricerche del Mondo Antico 9, Viterbo 2008, Archeologia Polski 55 (1-2): 157-68.

 • 2011

Baranowski T. 2011a, Kaliski odcinek „Szlaku Bursztynowego”, Kalisia na bursztynowym szlaku. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy, T. Baranowski, J.A. Splitt (red.), 87-104. Kalisz.

Baranowski T. 2011b, Od Adriatyku do Bałtyku, Spotkania z Zabytkami (5-6): 6-10.

Baranowski T., R. Żukowski, Origins of the medieval towns in Poland - an example of Kalisz (Great Poland), 17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 14th-18th September 2011, Oslo - Norway, Abstracts, 136.

Baranowski T., J.A. Splitt (red.), Kalisia na bursztynowym szlaku. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy. Kalisz.

 • 2012

Baranowski T., R. Żukowski, Participation of the Archaeologists in the Celebrations of Eighteeen and a Half Centuries of Kalisz, 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 29thAugust-1st September 2012, Helsinki, Abstracts, 204.

Baranowski T., U. Sowina, L. Ziąbka, R. Żukowski, Late mediaeval city of Kalisz water supply: evidence of archaeological data and written sources; [w:] The Archaeology of Water Supply M. Żuchowska ed., BAR S2414

Home Instytut Pracownicy Baranowski Tadeusz, dr hab.