•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Centre for Archaeology of Hills and Uplands / Publications


 • Balcer B., Machnik J., Sitek J., Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej, Kraków 2002.
 • Budziszewski J., Włodarczak P., Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków 2010
 • Bukowski Z., Woźniak Z., Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław 1979.
 • Czekaj-Zastawny A. (red.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC), Kraków 2009.
 • Czekaj-Zastawny A., Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 2008.
 • Dobrzańska H., Megaw V., Poleska P., Celts on the Margin. Studies In European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD Dedicated to Zenon Woźniak, Kraków 2005.
 • Dobrzańska H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, cz. II, Kraków 1990
 • Dobrzańska H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Cz. 1, Materiały, Wrocław 1990.
 • Dobrzańska H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Cz. 2, Kraków 1990.
 • Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J., Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław 1976.
 • Kadrow S, Machnikowie A. i J., Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1992.
 • Kadrow S. (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków 2000.
 • Kadrow S. (red.), Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1. Osada kultury łużyckiej, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2003.
 • Kadrow S. (red.), Przyroda i człowiek – materiały do studiów, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków 2001.
 • Kadrow S., Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków 1995.
 • Kadrow S., Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1991.
 • Kadrow S., Jan Machnik J., Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków 1997.
 • Kadrow S., U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej, Kraków 2001.
 • Kamieńska J., Kozłowski J.K., Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen, Warszawa-Kraków 1990.
 • Kopacz J., Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych, Kraków 2001.
 • Kopacz J., Přichystal A., Šebela L., Lithic chipped industry of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European context, Kraków-Brno 2009.
 • Kopacz J., Šebela L., Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków 2006.
 • Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. (red.),  Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, Warszawa 2011.
 • Kruk J., Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e., Wrocław 1980.
 • Kruk J., Milisauskas S., Alexandrowicz S.W., Śnieszko Z., Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy, Kraków 1996.
 • Kruk J., Rolnictwo pierwotne jako czynnik kształtowania krajobrazu. (Uwagi archeologa w związku z badaniami paleogeograficznymi w dorzeczach Odry i Wisły), Kraków 1991.
 • Kruk J., Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999.
 • Kruk J., Rozwój społeczno-gospodarczy i zmiany środowiska przyrodniczego wyżyn lessowych w neolicie (4800-1800 bc), Wrocław 1993.
 • Kruk J., Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, Wrocław 1973.
 • Kruk J., The Neolithic Settlement of Southern Poland, Ed. J.M. Howell, N.J. Starling, Oxford 1980.
 • Kruk J., Wzory przeszłości. Studia nad neolitem środkowym i późnym, Kraków 2008.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A., Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, Wrocław 2002.
 • Libera J., Tunia K. (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków 2006
 • Lityńska-Zając M., Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Kraków 2005.
 • Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B. Sz., Tyniec A., Wołoszyn M., Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Tom 2. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963, red. Andrzej Buko, Kraków 2010.
 • Lityńska-Zając M., Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne, Kraków 1997.
 • Machnik J. (red.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Part 1, Kraków 2001.
 • Machnik J. (red.), Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce, Wrocław 1973.
 • Machnik J.,  The Earliest Bronze Age in the Carpathian Basin, Bradford 1991.
 • Machnik J., Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Cz. 2, Kurimská Brázda, Kraków 2008.
 • Machnik J., Civilisation de la céramique cordée, Łódź-Warszawa 1965.
 • Machnik J., Frühbronzezeit Polens, Wrocław-Kraków 1977.
 • Machnik J., Kultury z przełomu eneolitu i epoki brązu w strefie karpackiej, Wrocław 1987.
 • Machnik J., Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław 1966.
 • Machnikowie A. i J., Kaczanowski K., Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na „Górze Klin” w Iwanowicach, Wrocław 1987.
 • Milisauskas S., Early Neolithic Settlement an Society at Olszanica, Ann Arbor 1986.
 • Nosek S. (red.), Igołomia. 1, Osada wczesnośredniowieczna, Wrocław 1961.
 • Nosek S. (red.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski, Wrocław 1964.
 • Nosek S., Kultura amfor kulistych w Polsce, Wrocław 1967.
 • Nosek S., Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław 1967.
 • Tunia K. (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyn lessowej, Kraków 1997.
 • Valde-Nowak P. (red.), Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków 1999.
 • Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T., (ed.), Obłazowa Cave. Human activity, stratigraphy and palaeoevironment, Kraków 2003.
 • Valde-Nowak P., Osadnictwo wczesnorolnicze średniogórza niemieckiego, Kraków 1995.
 • Włodarczak P. (red.), Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Seria Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2002.
 • Włodarczak P., Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków 2006.
 • Woźniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce, Warszawa-Wrocław 1970.
 • Woźniak Z., Mycielska R., Cmentarzysko wielokulturowe w Błoniu, część 1, Kraków 1988.
 • Woźniak Z., Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. Krakowskie, Kraków 1990.
 • Woźniak Z., Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej, Wrocław 1974.
 • Zoll-Adamikowa H., Dekówna M., Nosek E.M., The early mediaeval hoard from Zawada Lanckorońska (upper Vistula River), Warszawa 1999.
 • Zoll-Adamikowa H., Szmoniewski B.Sz., Tyniec-Kępińska A., Wołoszyn M., Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Tom 1, red. Andrzej Buko, Kraków 2007.
 • Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, Cz. 2, Analiza. Wnioski, Wrocław 1979.
 • Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 1, Źródła, Wrocław 1966.
 • Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 2, Analiza, Wrocław 1971.

W Oddziale wydawane są 2 czasopisma:

 • Sprawozdania Archeologiczne
 • Acta Archaeologica Carpathica