Digital Repository


Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN uczestniczy w Projekcie budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w latach 2010-2013 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej. Projekt będzie realizowany na terenie Warszawy, Krakowa i Białowieży.

W ramach Projektu zostanie zdigitalizowanych ponad 25 tys. publikacji naukowych wytypowanych ze zbiorów 16 Instytutów Naukowych tworzących Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji Projektu. Głównym założeniem Projektu jest utworzenie ponadregionalnego i pełno-tekstowego Repozytorium, powszechnie dostępnego w sieci Internet oraz promocja polskiej nauki, kultury i historii.


Cele szczegółowe Projektu:

  • modernizacja i konsolidacja infrastruktury naukowo-badawczej 16 instytutów naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki
  • zwiększenie cyfrowych zasobów sieci Internet o treści wydawanych przez członków Konsorcjum publikacji naukowych
  • zwiększenie dostępności do wyselekcjonowanych ze zbiorów Instytutów cennych dla kultury polskiej i europejskiej publikacji o walorach historycznych
  • upowszechnienie i promocja polskiej nauki i kultury w świecie
  • wsparcie edukacji na odległość i umożliwienie dostępu do cennych publikacji szerokiemu gronu odbiorców
  • zabezpieczenie cennego dorobku naukowego: książek, czasopism oraz dokumentacji badań poprzez zbudowanie Archiwum Instytutów Konsorcjum.


Do realizacji Projektu konieczne jest uzupełnienie infrastruktury technicznej i informatycznej. Powstanie kilka pracowni digitalizacyjnych, które będą skanowały materiały własne jak i pozostałych instytutów oraz profesjonalne archiwum oparte na dwóch serwerach z macierzami dyskowymi. W jednym z Instytutów zostanie zlokalizowany serwer na którym będzie posadowiona baza danych użytkowana wspólnie przez wszystkie instytuty.
Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie za pomocą systemu dLibra.

Dyscypliny naukowe uprawiane w instytutach wchodzących w skład Konsorcjum to nauki matematyczne, medyczne, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Umieszczenie publikacji Instytutów w Repozytorium CIN spowoduje łatwiejszy dostęp do tych publikacji upowszechnienie wyników badań własnych Instytutów. Dzięki realizacji RCIN duża ilość pełno tekstowych, unikalnych w skali kraju i ważnych dla nauki i kultury polskiej publikacji dotrze do większego kręgu odbiorców.
Dzięki digitalizacji będziemy mogli włączyć się w sieć narodowych kolekcji, umożliwiając dostęp do części dóbr kultury, w której jesteśmy posiadaniu. RCIN będzie wspomagało prowadzenie nowoczesnych badań oraz szeroko pojęte działania edukacyjne w tym edukację na odległość.

Home Library Digital Repository