Staff

Lityńska-Zając Maria Teresa, dr hab., prof. IAE PAN

Contact

Contact-image

Profesor nadzwyczajny

Address:
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 604249422

Download information as: vCard

Other information

Other information:

Wykształcenie, stopnie, tytuł

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Kierunek: biologia,

1982, magister, botanika, archeobotanika, Instytut Botaniki UJ
tytuł pracy magisterskiej: Szczątki roślinne z okresu wpływów rzymskich ze stanowiska w Wyszemborku koło Olsztyna; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, Instytut Botaniki UJ;

1996, doktor, botanika, archeobotanika, Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków,
tytuł pracy doktorskiej: Środowisko przyrodnicze i gospodarka rolna z terenu Polski w okresie rzymskim na podstawie źródeł botanicznych; promotor: prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków

2006, doktor habilitowany, archeologia, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
Na podstawie książki: 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ss. 444.

Praca badawcza

Obszary zainteresowań zawodowych:

Podstawę źródłową pracy stanowią makroskopowe szczątki roślinne pozyskiwane na stanowiskach archeologicznych różnego wieku. Badania koncentrują się na poznaniu roślin, które były związane z człowiekiem w przeszłości i miały znaczenie w gospodarce dawnych społeczności rolniczych. Równocześnie prowadzi studia dotyczące poznania historii flory i roślinności synantropijnej oraz badania nad problemami wynikającymi z interakcji człowiek-środowisko, które koncentrują się na dwóch zagadnieniach: wpływu gospodarczej działalności człowieka na szatę roślinną oraz uwarunkowań jakie dla życia społeczności niesie środowisko przyrodnicze, w tym przede wszystkim szata roślinna. Prowadzi systematyczne studia archeobotaniczne w kraju i w Egipcie oraz okazjonalnie nad materiałem pozyskanym w Bułgarii, Grecji, Rumuni, Węgrzech na Słowacji i Ukrainie.

Zakończone projekty badawcze:

IP 108 045 06 Megality południowe – przypadek Mogiły Stradowskiej

Kierownik: mgr Barbara Burchard, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 1994-1996
Oznaczanie materiałów roślinnych ze stanowiska Mogiła Stradowska.

1HO1G04009 Zagadnienie wytwórczości garncarskiej na terenie środkowo-europejskiej części Barbaricum w okresie rzymskim – przypadek Zofipola

Kierownik: dr Halina Dobrzańska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 1997-1999
Opracowanie rozdziału pt. Odciski roślinne i węgle drzewne z późnorzymskich pieców garncarskich ze stanowiska 1 w Zofipolu, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.

1H01H 011 17 Struktura osadnictwa neolitycznego w południowopolskiej strefie lessowej. Przykład Zawarża, woj. świętokrzyskie

Kierownik: prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 1998-1999
Publikacja: Lityńska-Zając, M. 2002. Odciski roślinne na polepie z osady kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. (w:) Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej A. Kulczycka-Leciejewiczowa (red.) 129-134.

TRAKT 98/3. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim.

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 1998-1999
Publikacje: - Lityńska-Zając M. 2001. Makroskopowe szczątki roślinne ze stan. 3 w Kryspinowie i stan. 2 w Krakowie-Pychowicach. W: Przyroda i człowiek. Materiały do studiów. S. Kadrow (ed.), Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 1: 93-130;
- Kadrow S., Lityńska-Zając M. 2003. Trakt w okolicach Krakowa – próba podsumowania. Materiały z Konferencji FNP dla archeologii. Podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO. Streszczenie. p. 71-73;
- Kadrow, S., M. Lityńska-Zając and D. Makowicz-Poliszot 2004. Główne założenia i niektóre rezultaty projektu TRAKT 98/3: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim. (w:) Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. D. Abłamowicz and Z. Śnieszko (eds.), 347-370, Katowice.

6 PO4G 072 20 Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania różnorodności szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym – studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego z zastosowaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS)

Kierownik projektu: dr hab. Krystyna Towpasz Instytut Botaniki UJ
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2001-2003
Udział w badaniach terenowych, których celem było rozpoznanie flory i roślinności porastającej stanowiska archeologiczne (np. kopce, grodziska)

5 H 01H 0X020 Mogiła Stradowska. Megality. Obrządek pogrzebowy społeczeństw neolitycznych

Kierownik: mgr Barbara Burchard, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków. wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2001-2004
Opracowanie rozdziału „Omówienie wyników analizy materiałów roślinnych ze stanowiska „Mogiła” w Zagajach Stradowskich, gm. Czarnocin, woj. świętokrzyskie”. (niepublik.).

2H01H048 25 Opracowanie kompleksowej monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1.

Kierownik: prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Instytut Archeologii UJ
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2004-2006
Publikacje: - Lityńska-Zając M. 2015. Wyniki analizy węgli drzewnych z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie (w:) R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów, stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, IV, 109-117.
- Lityńska-Zając M. 2015. Die Holzkohle vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1 (w:) R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Monumenta Archaeologica Barbarica, XV/4, 107-115.

NN 109 253 235 Kompleksowe opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury przeworskiej w Żabieńcu, stan. 1, woj. śląskie

Kierownik: dr hab. J. Rodzińska-Nowak, Instytut Archeologii UJ
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2009
Oznaczanie węgli drzewnych z cmentarzyska kultury przeworskiej w Żabieńcu.

Projekt badawczy Specjalny nr IPY 27/2007, Analiza fitioszczątków i propaguli roślin wyższych realizowanego w ramach szerszego grantu pt. „Gatunki obce w Antarktyce” przyznany na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1183/IPY/2007/01 z dn. 15.06.2007 r.

Kierownik projektu: M. Lityńska-Zając, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
okres realizacji: 2007-2010.
Celem podjętych analiz botanicznych była identyfikacja taksonomiczna fitioszczątków i propaguli roślin wyższych zawlekanych sukcesywnie przez człowieka na obszar Antarktyki. Próby powierzchniowe, zebrane przez uczestników ekspedycji, pochodziły z miejsc zamieszkania, pracy, bagażu, odzieży i z rzeczy osobistych członków ekipy. W wyniku analiz karpologicznych stwierdzono obecność diaspor należących do 46 gatunków roślinnych, 3 rodzajów i 3 rodzin. Jednym z najbardziej interesujących znalezisk jest wystąpienie ziarniaków i części kłosków Poa annua L., gatunku rodzimego dla flory europejskiej, który w ostatnich latach pojawił się na omawianym kontynencie. Jak dowodzą badania struktury DNA, populacje antarktyczne cechują się dużą różnorodnością genetyczną, wskazując tym samym na wielokrotną i przypadkową introdukcję jej materiału siewnego. Znalezione okazy potwierdzają kolejny dopływ nowych egzemplarzy potencjalnie zwiększających różnorodność materiału genetycznego. Zdolne do kiełkowania gatunki inwazyjne stanowią realne zagrożenie dla obszarów Antarktyki wolnych od lodu. Gatunki cechujące się szeroką amplitudą ekologiczną i wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi, mogą w pewnym zakresie, ograniczonym przez ekstremalne warunki klimatyczne, kolonizować dogodne do wzrostu obszary. Dlatego chcąc chronić ten kontynent przed przeniesieniem roślin inwazyjnych konieczne jest znaczne zmniejszenie możliwości zawlekanie propaguli roślin wyższych.

Publikacje: - Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012. Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21, 3411-3421
- Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy morskiej Antarktyki.
KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych. 62 (3), 351-358.
- Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M.2013. An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station. Polish Polar Research 34(3), 269-278.
- Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1), 55-66.
-Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy morskiej Antarktyki.
KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych. 62 (3), 351-358.

NN 109174934 Opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego z terenu dorzecza górnego Sanu

Kierownik: dr hab. R. Madyda-Legutko prof. UJ, Instytut Archeologii UJ
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2008-2011
Analizy archeobotaniczne materiałów roślinnych ze stanowisk w Sanoku i Pakoszówce.

NN 109 2434 39 Późnomagdaleńskie obozowisko łowieckie w Wilczycach, na Wyżynie Sandomierskiej

Kierownik: prof. dr hab. Romuald Schild, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2010-2013
Publikacja: - Lityńska-Zając M. 2014. Anthracological Studies in the Magdalenian Campsite of Wilczyce 10. (in:) R. Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. Warsaw. p. 135-140.

NN 109 181340 Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej

Kierownik: dr hab. Jacek Kabaciński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2011-2014
Opracowanie makroskopowych szczątków roślinnych ze stanowiska 7 w Krzyżu Wielkopolskim.

11H 11 021080 Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi

kierownik projektu: dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2012-2015
zadanie nr 3 Opracowanie źródeł archeologicznych ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, woj. Kieleckie. Przygotowanie i druk monografii: Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. (badania 1981-1989). Kierownik zadania dr Hanna Kowalewska-Marszałek
Opracowanie szczątków roślinnych ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie

zadanie nr 4. Opracowanie źródeł archeologicznych z Mazowsza. Kierownik zadania dr Małgorzata Mogielnicka-Urban
Opracowanie: Słubice, stan. 3, gm. loco, pow. płocki. Wyniki badań odcisków roślinnych zachowanych w polepie i na ceramice. s. 8, tab. 2. Do monografii stanowiska.

03/B/HS3/04623 Neolityzacja Pomorza Środkowego - geneza i rozwój kultury pucharów lejkowatych strefy południowego Bałtyku, w końcu V i w pierwszej połowie IV tys. p.n.e.

kierownik projektu: dr Agnieszka Czekaj-Zastawny, prof. IAE PAN
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2011-2015
Oznaczanie szczątków roślinnych ze stanowiska w Dąbkach.

NCN 2012/06/M/HS3/00288 Analysis of plant macro-remains from Neolithic archaeological sites of the Great Hungarian Plain: ethnoarchaeological and environmental data

kierownik projektu: dr Magdalena Moskal-del Hoyo, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2013-2016
Publikacje: - Nagy E. G., Kaczanowska M., Kozłowski J. K., Moskal-Del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2014. Evolution and environment of the Eastern Linear Pottery Culture: A Case Study in the site of Polgár-Piócási-Dűlő. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65/2: 217-283.
- Moskal-del Hoyo M., Magyari E. K., Lityńska-Zając M., Raczky P., Andres A. 2015. Character of the Atlantic woodland of the Great Hungarian Pain. (w:) T. Ludemann, O. Nelle (red.), Congress-Guide-Abstract-Volume. 6th International Anthracology Meeting. Freiburg 30th August to 6th September 2015, 88.
-Lityńska- Zając M., Moskal-del Hoyo M., Raczky P., Anders A., Rauba-Bukowska A. 2016. Use of plant during the Middle and Late Neolithic in Polgár area (north-eastern Hungary). 17 Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany, Paris, France, 4-9 July 2016, s. 59. Abstracts: Lectures and Posters.

Realizowane projekty badawcze

NCN 2013/10/M/HS3/00537 Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych

Kierownik projektu: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2014-2017

17/B/HS3/01315 W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej Pustyni Zachodniej w Egipcie

kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2015-2018

NCN 2014/15/B/HS3/02460 Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospodarka

kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny
wykonawca: Maria Lityńska-Zając
Okres realizacji: 2015-2018

Praktyka terenowa:

 • 1982
  •  Igołomia (prowadzący: prof. dr hab. Janusz Kruk),
 • 1985-1993, 1995
  • Jakuszowice (prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Godłowski, dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak Uniwersytet Jagielloński, dr Jacek Górski Muzeum Archeologiczne w Krakowie),
 • 1985
  • Szarbia (prowadzący: mgr Barbara Baczyńska),
  • Pałecznica (prowadzący: mgr Zofia Liguzińska-Kruk),
 • 1986-1988
  • Słonowice (prowadzący: dr Krzysztof Tunia),
 • 1986
  • Bierówka (prowadzący: prof. dr hab. Jan Machnik),
  • Igołomia-Zofipole (prowadzący: dr Halina Dobrzańska),
 • 1987
  • Nowa Biała - Jaskinia Obłazowa (prowadzący: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak),
 • 1989-1992
  • Mysławczyce (prowadzący: dr Halina Dobrzańska)

Egipt:

 • 1986 i 1988
  • Armant – Ekspedycja: Instytut Archeologii UJ i Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo; prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Ginter i prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski.
 • 1991
  • Abydos – Ekspedycja: The University Museum of Archaeology and Anthropology University of Pennsylvania; prowadzący: prof. David O’Connor i Matthew Adams.
 • 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
  • stanowiska w okolicach Nabta Playa, Berget El Sheb i Gebel Ramlah – Ekspedycja: Combined Prehistortic Expedition z Southern Metodist University w Dallas i Instytut Archeologii i Etnologii PAN; prowadzący: prof. dr hab. Romulad Schild i prof. Fred Wendorf, prof. dr hab. M. Kobusiewicz, dr hab. Jacek Kabaciński, prof. IAE PAN,

Kariera zawodowa

 • Zakład Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, 2.01. 1982 – 30.06. 1982; stażysta
 • Od 15.07.1982, prace zlecone, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
 • Od 16.10.1982 Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków
 • 1982-1996 – pracownik techniczny
 • 1996-2006 – adiunkt
 • 2006-2011 – docent
 • 2011-obecnie - prof. nadzw. IAE PAN

Działalność redakcyjna i edytorska:

Wasylikowa, K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. (red.). 2005. Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28.

Współredakcja artykułów sekcji 8 do tomu abstraktów referatów wygłoszonych na Pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej. Warszawa. 2013.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych:

a. Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – od 2015 roku – Sekretarz
b. Komisja Archeologiczna PAN
c. Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
d. Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
e. Polskie Towarzystwo Botaniczne
f. Rada Naukowa czasopisma Open Archaeology wydawanego przez De Gruyter Open.

Bibliografia

 • 1985

1. Lityńska M. 1985. Szczątki roślinne z okresu wpływów rzymskich ze stanowisk A i C w Moszczenicy Wyżnej, woj. nowosądeckie. Acta Archaeologica Carpathica 24: 153-168.

2. Lityńska M. 1985. Omówienie książki: U. Körber-Grohne, M. Kokabi, U. Piening, D. Planck. Flora und Fauna im Ostkastell von Welzheim. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg. t. 14. Stuttgart. Sprawozdania Archeologiczne 37: 312-313.

 • 1986

3. Lityńska M. 1986. Nowe znalezisko owoców dzikiej jabłoni Malus silvestris (L.) Mill. z neolitu Polski. Sprawozdania Archeologiczne 38: 49-55.

4. Lityńska M. 1986. Stan i potrzeby badań nad źródłami botanicznymi z okresu wpływów rzymskich w Polsce. (w:) K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Materiały z Konferencji. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. s. 355-374.

5. Lityńska M. 1986. Sprawozdanie z Konferencji „Człowiek i środowisko naturalne w holocenie”. Sprawozdania Archeologiczne 38: 373-375.

6. Lityńska M. 1986. Plant remains identified through analysis of imprints in daub. Appendix G. Table G3. (w:) S. Milisauskas, Early Neolithic Settlement and Society at Olszanica. Memoirs of the Museum of Anthropology. University of Michigan. 19: 264.

7. Lityńska M. 1986. Plant remains identified through analysis of imprints in ceramics. Appendix G. Table G4. (w:) S. Milisauskas, Early Neolithic Settlement and Society at Olszanica. Memoirs of the Museum of Anthropology. University of Michigan. 19: 264.

 • 1987

8. Lityńska M. 1987. Próba zastosowania ekologicznych liczb wskaźnikowych do badań w paleoetnobotanice. Materiały z Konferencji: „Człowiek i środowisko naturalne w holocenie” (w:) Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie. styczeń - grudzień 1995. 29(1/2): 338-340.

 • 1988

9. Ginter B., Kozłowski J. K., Lityńska M., Pawlikowski M. 1988. Field Report from the Excavation of the Sites MA 21/83 and MA 21a/83 near Armant in Upper Egypt in 1986. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo. 44: 95-104.

 • 1990

10. Lityńska M. 1990. Wyniki analizy botanicznej z Igołomi. Aneks 2. (w:) H. Dobrzańska Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Kraków. cz. II. s. 126. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. Kraków.

11. Lityńska M. 1990. Węgle drzewne z neolitycznych kurhanów w Bierówce, gm. Jasło. Acta Archaeologica Carpathica 29: 143-146.

12. Lityńska M. 1990. Zboża i chwasty z neolitycznego stanowiska Iwanowice-Klin, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 42: 105-108.

 • 1991

13. Lityńska-Zając M. 1991. Warsztaty Archeobotaniczne. Igołomia, 8-10 maj 1990. Wiadomości Botaniczne 35(3/4): 84-85.

 • 1992

14. Lityńska-Zając M. 1992. Charcoals from the Temnata Cave. (w:) J. K. Kozłowski, H. Laville, B. Ginter (red.), Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria. 1. cz. 1. Jagiellonian University. Cracow. s. 127-129.

15. Wasylikowa K., Gluza I., Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z. 1992. Charcoals from three Neolithic settlements in the loess area of south-central Poland. Bulletin de la Société botanique de France. t. 139. Actualités botaniques. 2/3/4. s. 373-382.

 • 1993

16. Lityńska M. 1993. Plant remains from the Neolithic site at Armant: preliminary report. (w:) L. Krzyżaniak, M. Kobusiewicz (red.), Environmental change and human culture in the Nile Basin and Northern Africa until the second Millennium B.C. Studies in African Archaeology. Muzeum Archeologiczne. Poznań. s. 351-354.

17. Lityńska M. 1993. Analiza odcisków roślinnych na polepie z osady z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice. (w:) Osada produkcyjna kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 13: 281-285.

18. Lityńska M. 1993. Szczątki roślin z II-III i VI-VII wieku n.e. znalezione na stanowisku I w Wyszemborku koło Mrągowa. Światowit 37: 137-146.

19. Lityńska-Zając M. 1993. Odciski roślinne na polepie i węgle drzewne ze stanowiska A w Rytrze, woj. Nowy Sącz. (w:) R. Madyda-Legutko, K. Tunia. Rytro karpacka osada z okresu wędrówek ludów. Aneks 1. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Archeologiczne 57: 149-158.
20. Lityńska-Zając M. 1993. Polskie badania archeobotaniczne w Afryce północnej: Armant (Egipt). (w:) J. B. Faliński, Z. Mirek (red.), Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Wiadomości Botaniczne 37(3/4): 171-172.

 • 1994

21. Lityńska M. 1994. Remains of plants. (w:) B. Ginter, J. K. Kozłowski. Predynastic settlement near Armant. Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens. 6: 103-108; tabele: 43-50, s. 172-177; tablice: 54-60.

22. Lityńska-Zając M. 1994. Problem datowania szczątków roślinnych ze stanowisk archeologicznych (w:) K. Wasylikowa (red.), Warsztaty Archeobotaniczne. Igołomia. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 11: 169-174.

23. Lityńska-Zając M. 1994. Szczątki roślinne ze stanowisk Babia Góra I, II, III i z Góry Wysyłek w Iwanowicach, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 46: 135-146.

24. Kadrow S., Lityńska-Zając M. 1994. Analiza materiałów roślinnych ze stanowisk z wczesnej epoki brązu w Iwanowicach. (w:) K. Wasylikowa (red.), Warsztaty Archeobotaniczne. Igołomia. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 11: 31-54.

 • 1995

25. Lityńska-Zając M. 1995. Anthracological analysis. (w:) Complex of upper Palaeolithic sites near Moravany, western Slovakia. Vol. I Moravany-Žakovska. (excavations 1991-1992). Jagellonian University. Kraków. s. 74-79.

26. Lityńska-Zając M. 1995. Cis pospolity Taxus baccata L. z paleolitycznego stanowiska Moravany-Žakovska (Słowacja). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały z konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków 26.06.-01.07.1995. s. 238.

27. Lityńska-Zając M. 1995. Charakterystyka niektórych aspektów upraw na podstawie analizy szczątków roślinnych ze stanowiska 12 w Parchatce gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie. Sprawozdania Archeologiczne 47: 255-263.

 • 1996

28. Lityńska-Zając M. 1996. Plant remains from the Late Pre-Roman (La Tene) and Roman Iron Age in Poland. Abstract. XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Forli (Italia) 8-14 September 1996. s. 73.

 • 1997

29. Lityńska-Zając M. 1997. Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeobotaniczne. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Kraków. s. 279.

30. Lityńska-Zając M. 1997. Fruits of Coriandrum sativum in two Coptic vessels from Egypt. Materiały Archeologiczne 30: 57-60.

31. Lityńska-Zając M. 1997. Środowisko i uprawa roślin w czasach pra- i wczesnohistorycznych. (w:) K. Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. s. 473-497.

32. Lityńska-Zając M. 1997. Węgle drzewne z osady kultury ceramiki sznurowej w Side, koło Sambora (Ukraina). Rocznik Przemyski. Archeologia 33(5): 29-32.

33. Lityńska-Zając M. 1997. Wyniki badań odcisków roślinnych z neolitycznego stanowiska w Strachowie, woj. Wrocław. (w:) A. Kulczycka-Leciejewiczowa. Strachów Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. s. 267-277.

34. Lityńska-Zając M. 1997. Plant impressions on daub - Slavkovce and Zaluzice, Slovakia. (w:) J. K. Kozłowski. (red.), The Early Linear Pottery Culture in Eastern Slovakia. Prace Komisji Prehistorii Karpat. Polska Akademia Umiejętności. Kraków. 1: 255-258.

 • 1998

35. Lityńska-Zając M. 1998. V Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia, Polska, 2-4 wrzesień 1997). Wiadomości Botaniczne 42(1): 29-31.

36. Lityńska-Zając M. 1998. Neolityczne i wczesnośredniowieczne stanowiska archeobotaniczne z wyżyn lubelsko-wołyńskich. (w:) J. Miądlikowska (red.), Botanika Polska u progu XXI wieku. Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk 15-19 września 1998. s. 290.

37. Lityńska-Zając M. 1998. Changes of synanthropic flora and vegetation; on the basis of plants found in archaeological sites from the Loess Uplands of Western Małopolska. (w:) J. B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak (red.), Synanthropization of plant cover in new Polish Research. Phytocoenosis. vol. 10. (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae. 9. Warszawa-Białowieża. s. 145-154.

38. Lityńska-Zając M. 1998. Węgle drzewne z wczesnośredniowiecznych wałów podgrodzi w Stradowie, gm. Czarnocin. Sprawozdania Archeologiczne 50: 271-275.

39. Lityńska-Zając M. 1998. Pracownia archeobotaniczna krakowskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 128-130.

40. Lityńska-Zając M. 1998. Anthracological analysis. (w:) Complex of upper Palaeolithic sites near Moravany, western Slovakia. Vol. II Moravany-Lopata II. (excavations 1993-1996). Jagellonian University. Cracow. Slovak Academy of Science. Nitra. s. 97-98.

41. Lityńska-Zając M., Bieniek A., 1998. Archaeobotanical sites from the Western Małopolska Upland. (w:) K. Wasylikowa (red.), Holocene - Prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference. Guide to Excursion 4. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków. s. 24-28.

42. Trzcińska-Tacik H., Lityńska-Zając M. 1998. Różnorodność flory okolic Jakuszowic (Płaskowyż Proszowicki) od okresu rzymskiego do współczesności. (w:) J. Miądlikowska (red.), Botanika Polska u progu XXI wieku. Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk 15-19 września 1998. s. 500.

 • 1999

43. Lityńska-Zając M. 1999. Badania archeobotaniczne na stanowisku 2 w Jakuszowicach, gm. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie. (w:) K. Wasylikowa (red.), Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23: 183-195.

44. Lityńska-Zając M. 1999. Komputerowa baza danych makroskopowych szczątków roślinnych z wykopalisk archeologicznych. (w:) K. Wasylikowa (red.), Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23: 333-342.

45. Lityńska-Zając M. 1999. Odciski żyta zwyczajnego Secale cereale L. z późnego okresu rzymskiego na stanowisku 1 w Pokrzywnicy, gm. Pawłów. (w:) K. Wasylikowa (red.), Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23: 211-217.

46. Trzcińska-Tacik H., Lityńska-Zając M. 1999. Różnorodność flory niewielkiego obszaru - od okresu rzymskiego do współczesności w południowej Polsce. (w:) K. Wasylikowa (red.), Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23: 197-209.

 • 2000

47. Lityńska-Zając M. 2000. Plant remains from the Trzciniec culture sites - selected example. A turning of Ages. Im wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on his 70th Anniversary. S. Kadrow (red.), Kraków. ss. 363-371.

48. Lityńska-Zając M. 2000. Wyniki analizy materiałów roślinnych z obiektu kultury badeńskiej ze stanowiska 9 w Szarbi Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne 52: 131-134.

49. Calderoni G., Garncarski J., Lityńska-Zając M., Tunia K. 1998-2000. Radiocarbon dating and Palaeobotanical data from the Bronze Age assemblages of Słonowice and Trzcinica sites (Kielce and Krosno provinces, southern Poland). Origini. 22: 267-298.

 • 2001

50. Lityńska-Zając M. 2001. Charcoal from Barrow N0. 1 at Brestov, Slovakia. (w:) J. Machnik (red.), Archaeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians. Prace Komisji Prahistorii Karpat. 2: 53-55.

51. Lityńska-Zając M. 2001. Macroscopic plant remains from the sarcophagus of Aset-iri-khet-es. (w:) H. Szymańska, K. Babraj (red.), Mummy. Results of interdisciplinary excavation of the Egyptian Mummy of Aset-iri-khet-es from the Archaeological Museum in Cracow. Polish Academy of Arts and Sciences. s. 105-108.

52. Lityńska-Zając M. 2001. Rośliny synantropijne w materiałach archeobotanicznych Polski. (w:) Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań. s. 203.

53. Lityńska-Zając M. 2001. Makroskopowe szczątki roślinne ze stan. 3 w Kryspinowie i stan. 2 w Krakowie-Pychowicach. (w:) S. Kadrow (red.), Przyroda i człowiek. Materiały do studiów. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 1: 93-130.
54. Lityńska-Zając M. 2001. Neolityczne i wczesnośredniowieczne stanowiska archeobotaniczne z Wyżyny Lubelsko-Wołyńskiej. Archeologia Polski Środkowowschodniej VI: 149-161.

55. Bieniek A., Lityńska-Zając M. 2001. New finds of Malus sylvestris Mill. (wild apple) from Neolithic sites in Poland. Vegetation History and Archaeobotany 10: 105-106.

56. Dobrzańska H., Kalicki T., Calderoni G., Lityńska-Zając M. 2001. Pottery and environment: the Roman Period production centre at Zofipole (Cracow, Southern Poland). XIV International Congress of Prehistoric and Protohistoric sciences. s. 85. Abstrakt. Konferencja. Liege. Belgia. 2-8 sierpnia 2001.

57. Koumouzelis M., Ginter B., Kozłowski J. K., Pawlikowski M., Bar-Yosef O., Albert R. M., Lityńska-Zając M., Stworzewicz E., Wojtal P., Lipecki G., Tomek T., Bocheński Z. M., Pazdur A. 2001. The Early Upper Palaeolithic in Greece: The Excavations in Klisoura Cave. Journal of Archaeological Science. 28: 515-539.

58. Wasylikowa K., Barakat H. N., Lityńska-Zając M. 2001. Part IV. Nabta Playa Sites E-75-8, E-91-1, E-92-7, E-94-1, E-94-2, and El Gebel El Beid Playa Site E-77-7: Seeds and Fruits. (w:) F. Wendorf, R. Schild and Associates. Holocene Settlement of the Egyptian Sahara. T. I. The Archaeology of Nabta Playa. s. 605-606.

 • 2002

59. Lityńska-Zając M. 2002. Odciski roślinne na polepie z osady kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. (w:) A. Kulczycka-Leciejewiczowa. Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej. s. 129-134.

60. Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A., Gluza I. 2002. Archeobotaniczne badania nad trawami. (w:) L. Frey (red.), Polska księga traw. s. 39-52.

61. Burchard B., Lityńska-Zając M. 2002. Plant remains from the Funnel Beaker Culture site at Niedźwiedź, Słomniki commune, Małopolska province. Acta Palaeobotanica 41(2): 171-176.

 • 2003

62. Lityńska-Zając M. 2003. Drewno dębu z kurhanu kultury trzcinieckiej w Dacharzowie, st. 1, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie. (w:) M. Florek, H. Taras. Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Aneks 2. s. 95-97.

63. Lityńska-Zając M. 2003. Botanical anaysis (w:) P. Valde-Nowak, A. Nadachowski, T. Madeyska (red.), Obłazowa Cave, human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. s. 87-88. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences.

64. Lityńska-Zając M. 2003. Materiały roślinne ze wczesnośredniowiecznej osady w Kaczycach koło Opatowa. Aneks. Archeologia Polski 48(1/2): 157-164.

65. Lityńska-Zając M. 2003. VI Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia, 16-18 września 2003). Wiadomości Botaniczne 47 (3/4): 73-75.

66. Lityńska-Zając M. 2003. Egipt: predynastyczne stanowisko MA21A/83 w Armant, rozkład przestrzenny szczątków roślinnych. Botanical Guidebooks 26: 267-282.

67. Kadrow S., Lityńska-Zając M. 2003. Trakt w okolicach Krakowa – próba podsumowania. Materiały z Konferencji FNP dla archeologii. Podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO. Streszczenie. s. 71-73.

68. Szmoniewski B. Sz., Lityńska M. 2003. Some Approaches to the Early Medieval Roasters. A Case Study from the Hill Fort at Stradow (South Poland). – Final Programme and Abstracts. 9th Annual Meeting. European Association of Archaeologist. St. Petersburg, Russia. Abstrakt. s. 61.

69. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2003. IV Międzynarodowe Warsztaty Archeobotaniki Afryki (Groningen, Holandia, 30 czerwca – 2 lipca 2003). Wiadomości Botaniczne 47 (3/4): 67-70.

70. Lityńska-Zając M., Gancarski J. 2003. Szczątki roślinne z początków epoki brązu ze stanowiska 1 w Trzcinicy, gm. Jasło. (w:) J. Gancarski (red.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich. Krosno, s. 165-170.

71. Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z. 2003. Archeobotaniczne badania na stanowiskach w Krakowie-Bieżanowie (stan. 27) i Krakowie-Rżące (stan. 1). (w:) S. Kadrow (red.) Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1 osada kultury łużyckiej. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. ss. 253-268. Krakowski Zespół do badań Autostrad. Kraków.

 • 2004

72. Lityńska-Zając M. 2004. Szczątki roślinne z okresu rzymskiego ze stanowisk archeologicznych w polskiej części Karpat. (w:) J. Gancarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno. s. 363-387.

73. Lityńska-Zając M. 2004. Holz und Holzkohle aus dem Gräberfeld der Lausitzer Kultur von Opatów, kr. Kłobuck. woiw. Śląskie. Sprawozdania Archeologiczne 56: 459-464.

74. Lityńska-Zając M. 2004. Kinds of trees used by communities of the Corder Ware Culture: Anthracological analysis of materials from sites in Małopolska. Sprawozdania Archeologiczne 56: 367-383.

75. Milisauskas S., Kruk J., Ford R., Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z. 2004. Neolithic forest composition as reflected by charcoal analysis from Bronocice Poland. Sprawozdania Archeologiczne 56: 271-288.

76. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Bieniek A., Gluza I. 2004. Trawy jako wskaźnik działalności człowieka w pradziejach. (w:) D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice ss. 46-58.

77. Kadrow S., Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D. 2004. Główne założenia i niektóre rezultaty projektu TRAKT 98/3: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim. (w:) D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice ss. 347-370.

78. Dobrzańska H., Kalicki T., Calderoni G., Lityńska-Zając M. 2004. Pottery and environment: The Roman Period production centre at Zofipole (Cracow, Southern Poland). Baar International Series 1271: 83-90.

 • 2005

79. Lityńska-Zając M. 2005. Nowe znalezisko owoców nawrotu lekarskiego Lithospermum officinale L. ze stanowiska kultury mierzanowickiej w Szarbi. (w:) Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. (red.), Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 103-109.

80. Lityńska-Zając M. 2005. Rekonstrukcja zbiorowisk roślinnych. (w:) M. Lityńska-Zając, K. Wasylikowa, Przewodnik do badań archeobotanicznych. Sorus. Poznań. s.: 437-469.

81. Lityńska-Zając M. 2005. Rekonstrukcja procesów gospodarczych na podstawach botanicznych. (W:) M. Lityńska-Zając, K. Wasylikowa, Przewodnik do badań archeobotanicznych. Sorus. Poznań. s. 470-517.

82. Lityńska-Zając M. 2005. Możliwości interpretacyjne znalezisk roślinnych w archeologii i paleoekologii. (w:) Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej: Koszęcin. 19-22 październik 2005. s.: 63. Abstrakt

83. Baczyńska B., Lityńska-Zając M. 2005. Application of Lithospermum officinale L. in early Bronze Age medicine. Vegetation History and Archaeobotany 14: 77-80.

84. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Vademecum Geobotanicum J. B. Faliński (red. serii). Sorus. Poznań. ss. 563.

85. Dobrzańska H., Kalicki T., Lityńska-Zając M. 2005. Czarne dęby w aluwiach Wisły w rejonie Krakowa – wskaźnik zmian klimatycznych czy działalności człowieka? (w:) Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. (red.), Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 123-137.

86. Szmoniewski B. Sz., Lityńska-Zając M. 2005. Prażnice z wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie, st. 1, woj. świętokrzyskie. (w:) Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. red., Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 123-137.

87. Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. 2005. Wprowadzenie. (w:) Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. red., Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 5-8.

88. Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ss. 444.

89. Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Mamakowa K. 2005. Paleobotanika czwartorzędu w Polsce w czasie ostatnich 25 lat: główne kierunki badań i osiągnięcia. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 23: 33-39.

 • 2006

90. Moskal M., Lityńska-Zając M., Badal E. 2006. Charcoal analysis from Neolithic site of Moravany (Slovakia). European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting. Abstrakt. s. 146.

91. Lityńska-Zając M., Gancarski J. 2006. Wczesnośredniowieczne pozostałości roślinne ze stanowiska 1 w Trzcinicy, powiat Jasło. (W:) Gancarski J. red., Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich. Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Krosno. ss. 771-777.

92. Nowak M., Kalicki T., Kozłowski J. K., Kaczanowska M., Kaminská L., Lityńska-Zając M., Stobierska M., Vizdal M., Wyszomirski P. 2006. A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia). Recherches Archeologiques de 1999-2003. L’Institut D’Archeologie de L’Universite de Cracovie. s. 307-335.

93. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2006. The reply to the review by W. Rączkowski: Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. Przewodnik do badań archeobotanicznych (Guidebook to archaeobotanical studies). Wydawnictwo Sorus, Poznań, 2005. 566 s. Sprawozdania Archeologiczne 58: 633-642.

 • 2007

94. Lityńska-Zając M., Moskal M., Nowak M. 2007. Early Neolithic Plant Remains at Moravany (Eastern Slovakia). Abstract. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. Programme and abstracts. 17-23 June 2007. red. A. Bieniek. Kraków, Poland. s. 49.

95. Lityńska-Zając M., 2007. Segetal weeds in archaeobotanical sites in Poland. Abstract. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. Programme and abstracts. 17-23 June 2007. red. A. Bieniek. Kraków, Poland. s. 147.

96. Szmoniewski B. Sz., Kielski A., Lityńska-Zając M., Wodnicka K. 2007. Roaster from the Early Medieval Hillfort at Stradów, Czarnocin Commune, South Poland, in the Light of the Results of Specialist Analyses. red. D. Gheorghiu Fire as an Instrument: The Archaeology of Pyrotechnologies BAR International Series 1619: 97-103.

97. Lityńska-Zając M., 2007. Early Neolithic agriculture in south Poland reconstructed from archaeobotanical plant remains. (w:) The Origins and Spread of Domestic Plants in Southwest Asia and Europe. S. Collegde, J. Conolly (red). Księga Pamiątkowa dedykowana Gordonowi Hillmanowi. University College London Institute of Archaeology Publications. s. 315-326.

98. Lityńska-Zając M., 2007. Znaczenie znalezisk roślinnych dla archeologii i paleoekologii. (W:) M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.) Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja. Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. Poznań. t. 1, s. 211-220.

Publikacje w Przewodniku 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany, nieopatrzonym numerem ISBN.

1. M. Lityńska-Zając 2007. Archaeobotany of the Neolithic. Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; Institute of Archaeology, Jagiellonian University, The Company on Botany Polish Academy of Sciences. Red. A. Nikiel, W. Paul, Ł. Wilk. s. 17-18.

2. M. Lityńska-Zając 2007. Archaeobotany of the Bronze and Early Iron Ages. Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; Institute of Archaeology, Jagiellonian University, The Company on Botany Polish Academy of Sciences. Red. A. Nikiel, W. Paul, Ł. Wilk. s. 20.

3. M. Lityńska-Zając, K. Tunia 2007. Some general remarks on the Neolithic and Old Bronze Age site in Słonowice villige, Southern Poland. Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; Institute of Archaeology, Jagiellonian University, The Company on Botany Polish Academy of Sciences. Red. A. Nikiel, W. Paul, Ł. Wilk. s. 20-23.

4. M. Lityńska-Zając 2007. Archaeobotany of Iron Age. Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; Institute of Archaeology, Jagiellonian University, The Company on Botany Polish Academy of Sciences. Red. A. Nikiel, W. Paul, Ł. Wilk. s. 25-26.

5. A. Tyniec Kępińska, B. Sz. Szmoniewki, M. Lityńska-Zając, 2007. Medieval Stronghold at Stradów. Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; Institute of Archaeology, Jagiellonian University, The Company on Botany Polish Academy of Sciences. Red. A. Nikiel, W. Paul, Ł. Wilk. s. 29-30.

 • 2008

99. Lityńska-Zając M., 2008. Usable wild plants in the archaeological record from Poland: selected examples. (W:) Z. Sulgostowska, J. Tomaszewski (red.) Man – Millenia – Environment. Studies in honour of Romuald Schild. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. s. 107-112.

100. Lityńska-Zając M., Nalepka D., 2008. Średniowieczny świat roślin i pożywienie w świetle źródeł paleobotanicznych. (W:) S. Suchodolski (red.) Źródła historyczne wydobywane z ziemi. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. s. 79-92.

101. Lityńska-Zając M. 2008. Węgle drzewne z kurhanów kultury ceramiki sznurowej w Hankovcach oraz osady z epoki brązu w Olšavcach, okr. Bardejov. (W:) J. Machnik (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU IV: 293-296.

102. Lityńska-Zając M. 2008. Badania odcisków roślinnych na polepie ze stanowiska kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, zeszyt 7. Badania na autostradzie A4, część V. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Bogusława Gedigi, Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 211-214.

103. Lityńska-Zając M., Moskal-Del Hoyo M., Nowak M., 2008. Plant remains from an early Neolithic settlement at Moravany (eastern Slovakia), Vegetation History and Archaeobotany, t. 17(Suppl 1), s. 81-92.

 • 2009

104. Lityńska-Zając M. 2009. Odciski roślinne na polepie z neolitycznego stanowiska Polwica-Skrzypnik, pow. Oława. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe zeszyt 8. Badania na autostradzie A4, część VI. Osadnictwo neolityczne w Polwicy i Skrzypniku, powiat Oława, Opracowanie zbiorowe pod redakcją Bogusława Gedigi, Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 143-152.

105. Lityńska-Zając M. 2009. Przyczynek do historii upraw zbożowych na podstawie analizy odcisków roślinnych na polepie z wielokulturowego stanowiska Wojkowice 15, powiat Wrocław. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, zeszyt 9. Badania na autostradzie A4, część VII. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Bogusława Gedigi, Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 169-178.

106. Nowak M., Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Kalicki T., Kozłowski J. K., Litvinyuk I. G., Vizdal M. 2009. A settlement of the early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) – Preliminery Report on seasons 2004 and 2006. Recherches Archeologiques. Nouvelle Serie 1. 407-428.

 • 2010

107. Lityńska-Zając M. 2010. Odciski roślinne na polepie ze stanowiska 18 w Wojniczu, gm. loco. Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza.
J. Chochorowski (red.). Kraków, Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. s. 307-311.

108. Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Moskal-del Hoyo M. 2010.
Wyniki badań archeobotanicznych z wielokulturowego stanowiska w Wojniczu, stan. 48, gm. loco, woj. małopolskie. Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza. J. Chochorowski (red.). Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. s. 177-196.

109. Nowak M., Kozłowski J. K., Kaczanowska M., Vizdal M., Kalicki T., Moskal-del Hoyo M., Budek A., Litvinyuk G., Lityńska-Zając M., Stobierska E., Wyszomirski P. 2010.
Early Neolithic of the upper Tisza basin: new data from Moravany, Eastern Slovakia,
Eurasian Prehistory 7(1): 159-219.

110. Wasylikowa K., Lityńska-Zając M. 2010. Polskie badania archeobotaniczne w Afryce. (w:) Kultury wczesnorolnicze nad Nilem. Abstrakty. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

111. Lityńska-Zając M. 2010. Archaeobotanical investigations on sites at Gebel Ramlah. (w:) Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Irisch J. D., Gatho M. C., Wendorf F., Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań Branch. s. 239-246.

112. Lityńska-Zając M. 2010. Flora Stradowa we wczesnym średniowieczu – wyniki badań archeobotanicznych. (W:) M. Lityńska-Zając, D. Makowicz-Poliszot, A. Tyniec, B. Sz. Szmoniewski, M. Wołoszyn, Stradów wczesnośredniowieczny zespół osadniczy.t. 2. red. A. Buko. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne. t. 37. red. serii M. Dulinicz, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków. s. 27-50.

113. Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Tyniec A., Szmoniewski B. Sz., Wołoszyn M. 2010. Stradów. Studium archeologiczno-przyrodnicze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. (W:) M. Lityńska-Zając, D. Makowicz-Poliszot, A. Tyniec, B. Sz. Szmoniewski, M. Wołoszyn, Stradów wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. t. 2. red. A. Buko. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne. t. 37. red. serii M. Dulinicz, 2010. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków. s. 113-163.

114. M. Lityńska-Zając, D. Makowicz-Poliszot, A. Tyniec, B. Sz. Szmoniewski, M. Wołoszyn, 2010. Stradów wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. t. 2. red. A. Buko. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne. t. 37. red. serii M. Dulinicz, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków. ss. 163.

115. Lityńska-Zając M. 2010. Lipy i pożytki z nich płynące. (w:) S. Czopek, S. Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Institutum Archaeologicum Universitatis Ressovienis. s. 475-483.

116. Giarquinta R., Lityńska-Zając M. 2010. Wyniki analiz botanicznych ze stanowiska nr 7 w Leżachowie, gm. Sieniawa, (sezon 2009). Rocznik Przemyski 46(2), 67-70.

117. Lityńska-Zając M. 2010. Plant material from the Klissoura Cave 1 in Greece. Eurasian Prehistory I7(2), 87-90.

118. Lityńska-Zając M. 2010. Botanical analysis of the multicultural site in Smroków, Słomniki commune. Sprawozdania Archeologiczne 62, 335-352.

119. Lityńska-Zając M., Nalepka D. 2010. Macroremains and pollen pattern of Pinus sylvestris - connected or disconnected? -based on findings in Poland since the Neolithic. W: Bittmann F. (red.). 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Terra Nostra 2010/2, Wilhelmshaven, Germany, 31.05-05.06.2010. Program & Abstracts: 56.

 • 2011

120. Bobrowski P., Jórdeczka M., Lityńska-Zając M., Osypińska M. 2011. Berget El Sheb (E-05-1). Early and Middle Neolithic settlement on Egyptian Western Desert. (w:) International Symposium of the Later Prehistory of Northeastern Africa. Origin and Early Development of Food Producing Cultures in Northeastern Africa – 30 years later. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Poznań. s. 6.

121. Lityńska-Zając M. 2011. An attempt to reconstruct forest communities on the basis of plant material from Roman Iron Age in Poland. Saguntum Extra 11: 169-170.

122. Voinea V., Mototolea A., Şova C., Georgescu S., Szmoniewski B., Lityńska-Zając M., Bălăşescu A., Radu V., Popa E., Soficau A., Giaquinta R., Carpuş C., Carpuş L. C. 2011. Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa. Punct: Vatra satului, Peştera La Izvor, Peştera Baba, Peştera X In Cronica cercetărilor arheologice din România campania 2010, M.V. Anelescu, C.Bem., I. Oberländer-Târnoveanu, F. Vasilecu (eds.) Sesiunea Anuală de rapoarte Arheologice (Sibiu 2011), Bucureşti 2011, Muzuel Naţional de Istorie a României, Cronica cercetărilor arheologice din România, 45: 37-39.

 • 2012

123. Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M.A., Lityńska-Zając M. 2012. Gatunki obce w Antarktyce – analiza propaguli grzybów transportowanych z ludźmi i ładunkami na stację im. H. Arctowskiego.
XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec. s. 71.

124. Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M.A., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2012. Invertebrates transported to the Antarctic by Polar Expeditions – potential threat. XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec. s. 76.

125. Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K.J., Olech M. A., Augustyniuk-Kram A., Korczak-Abshire M. 2012. Analiza fitoszczątków i propaguli roślin wyższych przypadkowo transportowanych na Stację im. H. Arctowskiego. XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec. s. 95.

126. Lityńska-Zając M. 2012. Nettle in Polish archaeological sites. Acta Palaeobotanica 52(1): 11–16.

127. Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012. Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21, 3411-3421.

128. Wasylikowa K., Lityńska-Zając M. 2012. Polish Archaeobotanical Studies in Africa. Prehistory of Northeastern Africa New Ideas and Discoveries. Poznań. Archaeological Museum. Studies in African Archaeology 11, 443-451.

129. Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Cywa K. 2012. Plant remains found in archaeological sites in the Carpathian Foothills - preliminary report. Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians in European Context. International Workshop at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków. s. 9-10.

130. Lityńska-Zając M., D. Nalepka 2012. Człowiek a świat roślin. (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.). Wydawnictwo Poznańskie. s. 1026-1035.

131. Lityńska-Zając M. 2012. Forest plant remains from the Late Pre-Roman and Roman Iron Age in Poland. (w:) Wood and charcoal Evidence for human and natural History. E. Badal, Y. Carrión, M. Macías, M. Ntinou (red.) Sagvntvm Extra 13, 167-172.

132. Cywa K., Lityńska-Zając M. 2012. Sprawozdanie z konferencji: 5th International Meeting of Charcoal analysis. The charcoal as cultural and biological heritage. Wiadomości Botaniczne 56(1/2), 70-74.

133. Milisauskas S., Kruk J., Ford R., Lityńska-Zając M. 2012. Neolithic Plant Exploitation at Bronocice. Sprawozdania Archeologiczne 64, 77-112.

 • 2013

134. Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1), 55-66.

135. Lityńska-Zając M. 2013. Sideritis montana L. wczesnośredniowieczny efemerofit flory okolic Przemyśla (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. J. Gancarski (red.). Krosno. s. 567-573.

136. Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M. 2013. An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station. Polish Polar Research 34(3), 269-278.

137. M. Lityńska-Zając, M. Moskal-del Hoyo, K. Cywa 2013. Studia archeobotaniczne w Karpatach. Metody, wyniki i problemy badawcze. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej. Warszawa. str. 130, ryc. 99 na str. 145.

138. P. Kućmierz, M. Lityńska-Zając, A. Walanus, B. Ślipek 2013. Dane archeobotaniczne na mapie Polski. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej. Warszawa. str. 142, ryc. 112 na str. 150.

139. Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Cywa K., Kienlin T. L., Korczyńska M., Cappenberg K. 2013. Plant usage and environment conditions during the Bronze Age in the Carpathian Foothills. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55 supplement 1. s. 29.

140. Lityńska-Zając M. 2013. The importance of leguminous plants in the diet of Neolithic and Early Bronze Age populations of Little Poland. (w:) S. Kadrow, P. Włodarczak (red.). Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…” Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 11, 295-301.

141. Chwedorzewska K. J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy morskiej Antarktyki. KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych. 62 (3): 351-358.

142. Lityńska-Zając M. 2013. Materiały archeobotaniczne. (w:) M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 4, 207-208. Kraków – Pękowice.

143. Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I., Goslar T., Kobusiewicz M., Lityńska-Zając M., Okuniewska- Nowaczyk I. 2013. Dzieło Neandertalczyków, czy późnoplejstoceńskich łowców? (Drewniany przedmiot z Wojnowa, gm. Kargowa, woj. lubuskie). The Neanderthals or Late Pleistocene hunters work? (A wooden artefact from Wojnowo, Kargowa Commune, Lubuskie Province. Przegląd Archeologiczny 189-213.

 • 2014

144. Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Cywa K., Madeyska E.
2014. Pozostałości roślinne z obiektów neolitycznych na stan. 10,11 w Targowisku, pow. wielicki.(w:) A. Zastawny (red.). Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo epoki kamienia. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. s. 611-629.

145. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z., Madeyska M., Koziarska A., Skawińska-Wieser K. 2014. Brzezie, stan. 17, gm. Kłaj. Materiały archeobotaniczne z obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej. (w:) A. Czekaj-Zastawny (red.). Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków. s. 405-436.

146. Kalicki T., Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Tyniec A., Szmoniewski B. Sz.
2014. Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa wczesnośredniowiecznego w rejonie grodzisk w Stradowie i Szczaworyżu - w zachodniej części Wyżyny Malopolskiej. (w:) P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.). Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego. VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej. Środowisko i kultura. T. 10, 48-50.

147. Tyniec A., Lityńska-Zając M. 2014. Znaleziska botaniczne z badań archeologicznych wczesnośredniowiecznej osady w Brzeziu (20), gm. Kłaj. (w:) P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.). Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego. VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej. Środowisko i kultura. T. 10, 81-84.

148. Nagy E. G., Kaczanowska M., Kozłowski J. K., Moskal-Del Hoyo M., Lityńska-Zając M. 2014. Evolution and environment of the Eastern Linear Pottery Culture: A Case Study in the site of Polgár-Piócási-Dűlő. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65/2, 217-283.

149. Lityńska-Zając M. 2014. Badania archeobotaniczne odcisków roślinnych na ceramice i węgli drzewnych ze stanowisk 1 i 2 w Maciejowicach, woj. mazowieckie. (w:) J. Dąbrowski, M. Mogielnicka-Urban (red.) Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie. Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały V. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa. Aneks 4, płyta CD. Str. 401-410.

150. Mueller A., Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Kapcia M., Peschel K., Pyzel J., Nowak M. 2014. Environmental conditions of the Neolithic settlement in two regions of Poland - Kujawy and Małopolska - on the basis of on-site archaeobotanical data.
The Big Picture: Archaeology, Society and the Environment. Book of Abstracts and Conference Programme: 20. Plymouth, Wielka Brytania. Str. 20.

151. Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Cywa K. 2014. Plant remains found in archaeological sites in the Carpathian Foothills – Preliminary report (w:) T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka (red.). Settlement, Communications and Exchange around the Western Carpathians. Oxford. Archeopress Archaeology. 207-221.

152. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Madeyska E., Tomczyńska Z. 2014.
Badania archeobotaniczne na stanowiskach 10, 11 i 12 w Targowisku, gm. Kłaj,
woj. małopolskie. (w:) J. Górski (red.). Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. Wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 243-275.

153. Lityńska-Zając M., Cywa K., Tomczyńska Z. 2014. Wyniki analizy materiałów archeobotanicznych ze stanowiska 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj. (w:) R. Naglik, P. Włodarczak (red.). Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 299-310.

154. Stachowicz-Rybka R., Moskal-del Hoyo M., Tomczyńska Z., Lityńska-Zając M. 2014. Raport z oznaczania zwęglonych nasion, owoców i węgli drzewnych ze stanowiska grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grabowcu, stan. 1, gm. Radymno, woj. podkarpackie. Studia i materiały. Raport 9, 151-164.

155. Lityńska-Zając M. 2014. Anthracological Studies in the Magdalenian Campsite of Wilczyce 10. (in:) R. Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. Warsaw. p. 135-140.

156. Lityńska-Zając M. 2014. Węgle drzewne z palenisk z okresu rzymskiego ze stanowiska 5 w Palikówce, gm. Krasne, woj. podkarpackie. W: W. Paradyło, D. Bobak, W. Pasterkiewicz, M. Połtowicz-Bobak, Wielokulturowe stanowisko nr 5 w Palikówce. Via Archaeologica Ressoviensia VI, 323-324.

 • 2015

157. Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Korczyńska M., Cywa K., Kienlin T. L., Cappenberg K. 2015. Plants and environment: results of archaeobotanical research of the Bronze Age settlements in the Carpathian Foothills in Poland. Journal of Archaeological Sciences. 53, 426-444.

158. Moskal-del Hoyo M., Magyari E. K., Lityńska-Zając M., Raczky P., Andres A. 2015. Character of the Atlantic woodland of the Great Hungarian Pain. (w:) T. Ludemann, O. Nelle (red.), Congress-Guide-Abstract-Volume. 6th International Anthracology Meeting. Freiburg 30th August to 6th September 2015, 88.

159. Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Badal E. 2015. Archaeobotany: agriculture and plant exploitation in the early Neolithic settlement at Moravany. (w:) Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal (red.), Early farmers of the eastern Slovak lowland: the settlement of the eastern linear pottery culture at Moravany. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, 7, 197-214.

160. Lityńska-Zając M. 2015. Wyniki analizy węgli drzewnych z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie (w:) R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów, stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, IV, 109-117.

161. Lityńska-Zając M. 2015. Die Holzkohle vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1 (w:) R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Monumenta Archaeologica Barbarica, XV/4, 107-115.

162. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Tomczyńska Z., Cywa K., Madeyska E.
2015. Szczątki roślinne z obiektów kultury mierzanowickiej ze stanowisk 10 i 11 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie (w:) J. Górski, P. Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Podgórzu Bocheńskim. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4
w Małopolsce, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, s. 159-179.

163. Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Wasylikowa K., Madeyska E.
2015. Badania archeobotaniczne materiałów roślinnych kultury mierzanowickiej ze stanowiska 6/8 w Zakrzowcu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie (w:) J. Górski, P. Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Podgórzu Bocheńskim. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4
w Małopolsce, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, 233-238.

164. Kalicki T., Górski J., Jarosz P., Lityńska-Zając M. 2015. Interakcja człowiek-środowisko w początkach epoki brązu w dolinie Raby i Podłężanki (w:) J. Górski, P. Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Podgórzu Bocheńskim. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, 239-242.

165. Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Wasylikowa K. 2015. Wyniki badań archeobotanicznych obiektów kultury pucharów lejkowatych i kultury mierzanowickiej w Stanisławicach, stan. 9, pow. bocheński. (w:) M. Nowak, T. Rodak (red.), Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. Bocheński, Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, 337-340.

166. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Tomczyńska Z., Cywa K., Madeyska E.
2015. Wielokulturowe stanowisko w Modlnicy, gm. Wielka Wieś, woj. małopolskie, stan. 5. Badania archeobotaniczne. (w:) K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5 od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza, Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, 473-485.

167. Lityńska-Zając M. 2015. Chłopice, pow. Jarosław, stan. 16. Badanie odcisków roślinnych na ceramice. (w:) S. Jędrzejewska, M. Wilk, Osada wielokulturowa ze stanowiska 16 w Chłopicach, woj. podkarpackie. Via Archaeologica Ressoviensia VII, 265.

168. Tyniec A., Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Cywa K., Koziarska A., Madeyska E., Skawińska-Wieser K. 2015. Wczesnośredniowieczna osada w Brzeziu, gm. Kłaj, w świetle odkryć archeologicznych i archeobotanicznych. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 46 (2013-2015), 375-395.

Warsztaty Archeobotaniczne:

1. Lityńska- Zając M., Okuniewska-Nowaczyk I., Kabaciński J. 2015. Historia mezolitycznego stanowiska w Krzyżu zapisana makroskopowymi szczątkami roślin i ziarnami pyłku. W: Warsztaty Archeobotaniczne. Kraków, Igołomia, 28-30 września, 2015]. Streszczenia referatów: 10.

2. Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Nowak M. 2015. Wpływ strategii próbkowania obiektów archeologicznych na wyniki badań archeobotanicznych. W: Warsztaty Archeobotaniczne. Kraków, Igołomia, 28-30 września, 2015]. Streszczenia referatów: 12.

3. Moskal-del Hoyo M., Rauba-Bukowska A., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Czekaj-Zastawny A. 2015. Badania domieszki roślinnej w ceramice kultury wstęgowej rytej. W: Warsztaty Archeobotaniczne. Kraków, Igołomia, 28-30 września, 2015]. Streszczenia referatów: 13.

4. Szmoniewski B. Sz., Lityńska-Zając M. 2015. Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną kultury wczesnosłowiańskiej. W: Warsztaty Archeobotaniczne. Kraków, Igołomia, 28-30 września, 2015]. Streszczenia referatów: 23.

 • 2016

169. Wołoszyn M., Florkiewicz I., Krąpiec M., Nosek E. M., Stępiński J., Lityńska-Zając M.
2016. Czermno, Site No. 70. From the 2014 Rescue Excavation on the Huczwa River Bank, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, 239-250.

170. Lityńska-Zając M., Cywa K., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Madeyska E., Koziarska A., Skawińska-Wieser K. 2016. Badania archeobotaniczne na wielokulturowym stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie. Raport 10, 161-186.

171. Nowak M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska- Zając M., Kotynia K., 2016. Chronology of Early and Middle Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary based on radiocarbon dating of archaeobotanical materials: benefits and weaknesses, 12th International Conference "Methods of Absolute Chronology"11-13th May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland, Geochronometria, Conference Abstracts Series, Vol. 1, 40.

172. Kruk J., Lityńska-Zając M., Milisauskas S. 2016. Gospodarka roślinna w neolicie. Studium przypadku. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Kraków. ss. 223.

173. Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A. 2016. Xerothermic communities and Neolithisation of Central Europe. 17 Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany, Paris, France, 4-9 July 2016, s. 19. Abstracts: Lectures and Posters.
174. Moskal-del Hoyo M., Lityńska-Zając M., Mueller-Bieniek A., Kapcia M., Nowak M. 2016. Plants of the second stage of Neolithisation in Poland. 17 Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany, Paris, France, 4-9 July 2016, s. 24. Abstracts: Lectures and Posters.

175. Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Raczky P., Anders A., Rauba-Bukowska A. 2016. Use of plant during the Middle and Late Neolithic in Polgár area (north-eastern Hungary). 17 Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany, Paris, France, 4-9 July 2016, s. 59. Abstracts: Lectures and Posters.

 

Home Institute Staff Lityńska-Zając Maria Teresa, dr hab., prof. IAE PAN