[1]
Kruk, J. 2018. Neolithic Textile Production Artifacts at Bronocice. Sprawozdania Archeologiczne. 70, (Dec. 2018), 87-118. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.23858/SA70.2018.005.