Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz, Wrocław 2017

  • Joanna Urban Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Abstract

Recenzja

References

Alfawicka S. 1970. Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce. Wrocław-Warszawa-Kraków
Drzewicz A. 2007. Ceramika malowana z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. poznański, z kolekcji Aleksandra Guttmana, Wiadomości Archeologiczne 59, 17-30
Kociszewski L. 1965. Badania fizykochemiczne ceramiki z Częstochowy-Rakowa, Rocznik Muzeum w Częstochowie 1, 401-434
Łaciak D. 2007. Wstępne wyniki analiz fizykochemicznych halsztackiej ceramiki malowanej i „grafitowanej” z Dolnego Śląska, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 147-153
Łaciak D. 2017. Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza, Wrocław
Łaciak D., Markiewicz M. 2013. Painted ceramics of Hallstatt period cemetery at Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław, 527-540
Łaciak D., Stoksik H. 2010. Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej” z wczesnej epoki żelaza w świetle badan fizykochemicznych, Przegląd Archeologiczny 58, 105-146
Łaciak D., Markiewicz M., Łydżba-Kopczyńska B., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. 2017. Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki – badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu stan. 10/11/12, pow. wrocławski. (W:) S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 179-208
Markiewicz M. 2013. Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12, Przegląd Archeologiczny 61, 215-231
Rice P.M. 2005. Pottery analysis. A sourcebook, Chicago, London
Published
2018-12-14
How to Cite
Urban, J. (2018). Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz, Wrocław 2017. Przegląd Archeologiczny, 66, 319-327. Retrieved from http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/270
Section
Reviews